საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირების, მენეჯმენტის და მარკეტინგის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: პაატა აროშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 20-08-1975
მისამართი: ბათუმი, ტბელ აბუსერიძის 21, ბინა 12
ელ-ფოსტა: aroshidze.paata@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 32 81 70
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მშენებლობის ინჟინერ–ეკონომისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომისტ–ფინანსისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ორგანიზაციის მართვის მეთოდების სრულყოფა, პერსონალის მოტივაცია და კონტროლი, ენერგეტიკული უსაფრთხოება, საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2006 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ასოცირებული პროფესორი;
 • 2007–2001 - მასმედიისა და კომუნიკაციების ინსტიტუტი – მასკი, ბათუმის ბიზნესის აკადემია, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანი;
 • 2005–2006 - ბათუმის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია, ადმინისტრაციის უფროსი;
 • 2004 (05)–2004 (09) - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ბათუმის საოლქო–საგადასახადო ინსპექცია, უფროსი;
 • 1999–2004 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ეკონომიკის სამინისტრო, მთავარი სპეციალისტი;
 • 1999–2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მასწავლებელი, ეკონომიკის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 • 1999–2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მასწავლებელი;
 • 1997–2000 - ბათუმის ინდუსტრიულ–პედაგოგიური კოლეჯი, მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ეკონომიკის მარეგულირებელი კანონმდებლობა გარდამავალი პერიოდის პირველ ეტაპზე (1991 წელი) - ჟურნალი "ხატი მამული", 2023 წ. # 8
 2. “მართვის ფუნქციების” პარადიგმის ცვლილება COVID 19 პანდემიით გამოწვეული დისტანციური მუშაობის პირობებში - ჟურნალი "ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა", 2023 წ. #2.          https://iem.ge/ojs/index.php/journal/article/view/135/109
 3. საქართველოს შრომის ბაზარი და ევროკავშირში დასაქმების პერსპექტივები - ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი "ბიზნეს ინჟინერინგი", 2023, # 1-2. თბ. სტუ. თანაავტორი ტ. აროშიძე;
 4. ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესებში - პროფესორ გიორგი  წერეთლის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“  2022, თანაავტორები: მ. შვანგირაძე და თ. აროშიძე;
 5. COVID-19 and the food and agiculture sector: issues and policy responses (case of Georgia), ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ, 2021, # 1,თანაავტორი ტ. აროშიძე;
 6. სამეწარმეო აქტივობა ბათუმში „გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალის“ მიხედვით - ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი, „განათლება“ - სტუ, #1, 2021 წ.
 7. პერსონალის დამოკიდებულება შიდა კონტროლისადმი ბათუმის სასტუმროების მაგალითზე - ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, # 4, 2020 წ.
 8. ეროვნული წარმოების კონკურენტუნარიანობა და საექსპორტო ბაზრებზე გასვლის სტრატეგიები - ჟურნალი ეკონომიკა და ბიზნესი“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი. #2. ბათუმი -2020. ISSN 1987-5789 ESSN 2587-5426. თანაავტორები: ბ.გეჩბაია, გ.მამულაძე, ნ. მახარძე, მ.სუქნიშვილი
 9. პერსონალის მოტივაციის ხერხები საბიუჯეტო დაწესებულებებში - ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, # 4, 2018 წ. 
 10. New Geostrategy of China and Prospects of Georgia - Challenges of Globalization in Economics and Business, 2017
 11. სპორტული მიზნობრივი პროგრამებისდაფინანსების თავისებურებები (აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მაგალითზე) - საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები“ მასალები, 2017 - თანაავტორი ზაირა ბერიძე.
 12. EXPORT PROBLEMS OF NATIONALLY PRODUCED GOODS IN THE TERMS OF DEEP AND COMPREHENSIVE FREE TRADE AREA WITH THE EU - BULLETIN of the Kyiv National University of Technologies and Design – 2017, თანაავტორები: გ. მამულაძე, ვ. სერჟანოვი.
 13. Экспортный потенциал аграрного сектора аджарии и его роль в усилении европейских отношении - UKRAINE-EU.  modern Teqnology, Business and Low,  2017, თანაავტორი ბ. გეჩბაია
 14. GEORGIA’S ROLE IN THE TRANSPORTATION OF ENERGY RESOURSES OF THE CASPIAN SEA - INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT 3 (International economics), 104-107, https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=ZoopieAAAAAJ&citation_for_view=ZoopieAAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
 15. OLYMPIC GAMES: INCOME AND EXPENSES (ARE THE OLYMPIC GAMES PROFITABLE FOR ALL CONDUCTING?)  - PROCEEDINGS OF SCIENTIFIC WORKS OF PAATA GUGUSHVILI INSTITUTE OF ECONOMICS OF TSU, 2015, Volume 8. Pages 357-360 
 16. Зависимость мировых цен на нефть от ближневосточного кризиса - Актуальные вопросы экономики и управления, https://elibrary.ru/item.asp?id=25405135.
 17. New Geostrategy of China and Prospects of Georgia - Journal Challenges of Globalization in Economics and Business -, https://www.tsu.ge/data/file_db/economist_faculty/global.pdf
 18. “ONE BELT - ONE ROAD” AND PROSPECTS OF GEORGIA’S TRANSPORT CORRIDOR - INNOVATIVE ECONOMICS AND MANAGEMENT“, 2017, Volume 3.
 19. Трубопровод НАБУККО–энергетическая альтернатива для Европы - Journal "Молодой ученый", 2010, https://elibrary.ru/item.asp?id=15172496
 20. Энергоресурсы Каспийского моря и роль Грузии в их транспортировке - Journal "Молодой ученый", 2009, https://elibrary.ru/item.asp?id=15171818
 21. GEORGIA’S ROLE IN THE TRANSPORTATION OF ENERGY RESOURSES OF THE CASPIAN SEA - ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“, # 3, 2016 წ, https://www.nier.ge/images/P._Aroshidze.pdf.
 22. THE ROLE OF TOURISM IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL BUSINESS IN GEORGIA – PROBLEMS AND PERSPECTIVES -  ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ »НЕОФИТ РИЛСКИ« 2011 - თანაავტორი დ. ქათამაძე

 23. „უჩინარი ხელის“ ეფექტი ნავთობის ფასების განსაზღვრისას - ჟ. "ახალი ეკონომისტი", 2015, # 2 (37).
 24. მილსადენი ტრანსპორტის განვითარების ეტაპები - თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, 2015
 25. Экономическое и политическое значение трубопроводов в Грузии - материалы научной конференций, Баку, 2008
 26. Tax Stimulation of Agricultural Product Manufacturers in Georgia - Jelgava, 2008
 27. რეგიონის სოციალურ ეკონომიკური გეგმის მომზადება და მონიტორინგი - ქსუ-ს შრომები, 2008;
 28. ადგილობრივი ბიუჯეტის შემოსავლები და ხარჯების მონიტორინგი - ქსუ-ს შრომები, 2008, თანაავტორი ბ.გეჩბაია
 29. აგრარული კანონების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებაში - საქართველოს რეგიონები, ტ.3 2007, თანაავტორი ბ. ბაუჩაძე
 30. სარეკლამო სტრატეგიის ფსიქოლოგიური ასპექტები - ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომები, 2007, თანაავტორი მ. თოიძე
 31. Этнодемографические проблемы современной Грузий (по данным переписи 2002 года) - მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, 2007, თანაავტორი თამაზ ფუტკარაძე
 32. დაზღვევისა და გადასახადების სახელმწიფო რეგულირება აგროსამრეწველო კომპლექსში - ჟ. "ეკონომიკა", 2005, # 11
 33. სახელმწიფო პროგრამების მარეგულირებელიროლი აგროსამრეწველო კომპლექსში - ჟ. "ეკონომიკა", 2005, # 7-8
 34. აგრარული ბაზრის სტაბილიზაციის ღონისძიებანი - ჟ. "ეკონომიკა", 2005, # 9;
 35. მცირე და საშუალო მეწარმეობის როლი აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარებაში - ბსუ შრომათა კრებული, 2005, ტ.
 36. აგროსამრეწველო კომპლექსის ერთი ქვედარგის განვიტარების აუცილებლობა საქართველოში - თსუ, სოხუმის ფილიალის შრომათა კრებული, 2002
 37. საგარეო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო რეგულირება აგროსამრეწველო კომპლექსში - საქართველოს მეცნ. აკადემიის ეკონომიკის ინსტიტუტის შრომები, 2002
 38. აგროსამრეწველო კომპლექსის სახელმწიფო რეგულირების ძირითადი პრინციპები - ჟ. "სოციალური ეკონომიკა", 2002 # 4
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. პ. აროშიძე - ეთიკური ბიზნესის გამოყენების არეალი კომერციული ორგანიზაციების მენეჯმენტში - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვითარება”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, 2023 წლის ოქტომბერი; 
 2. M. Toidze, T. Mamsikashvili, P. Aroshidze - Possibilities of organizational arrangement of the school in relation to the introduction of professional programs - II INTERNATIONAL EURASIAN SYMPOSIUM ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS. Ankara / TURKEY, 2023,  
 3. პ. აროშიძე, მ. შვანგირაძე, თ. აროშიძე - ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების პროცესებში - პროფესორ გიორგი წერეთლის დაბადებიდან 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკონომიკის ინოვაციური განვითარება: მსოფლიო გამოცდილება და პერსპექტივები“  2022;
 4. პ. აროშიძე, თ. აროშიძე - "მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე ეტაპების" ქრონოლოგიზაციის შესახებ - საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "ეკონომიკისა და ბზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი განვიტარება", ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 21-22 ოქტომბერი, 2022;
 5. B. Gechbaia, G. Mamuladze , P. Aroshidze - ,Priorities to Increase Business Competitiveness in Georgia in Terms of Globalization. - 2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES. Paris, France, 22- 24 November, 2019, https://www.dpublication.com/wp-content/uploads/2019/11/RSS-15.pdf
 6. B. Gechbaia, G. Mamuladze , P. Aroshidze - Export problems of nationally produced goods in terms of deep and comprehensive free trade area with the EU, International Scientific and Practical Conference on Agrarian Economy in the Era of Globalization and Integration, 2019, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209508736
 7. გეჩბაია ბ., აროშიძე პ., მამულაძე გ., - ეროვნული პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა უცხოელ ვიზიტორებში. - ეკონომისტის დღისადმი მიძღვნილი II ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია "ეკონომიკური პოლიტიკა: ეკონომიკისა და პოლიტიკის ურთიერთმოქმედების თანამედროვე გამოწვევები". 13 სექტემბერი, ბათუმი, 2019. მოხსენებების რეზიუმეების კრებული, გვ., 75-76;
 8. პ. აროშიძე., ბ. გეჩბაია. - სამამულო წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე. - პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრატიკული კონფერენცია კონკურენციის პოლიტიკა:თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები. 17-18 ნოემბერი, 2017 წ. შრომების კრებული, გვ., 20-25.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2023 - უმაღლესი განათლების სახელმწიფო დაფინანსების გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე - კონსულტატნტი, ბსუ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი გრანტი;
 • 2019 - ქართული წარმოების ზოგიერთი პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის კვლევა ადგილობრივ ბაზარზე - შემსრულებელი, ბსუ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი გრანტი;
 • 2014 - თანამედროვე ენერგოეფექტურ ტექნოლოგიებზე ტურიზმის სექტორის ცნობიერების ამაღლება და მისი ჩართვა ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების  პროცესებში 
 • 2008-2009 - United Nations Development Programme - აჭარის ეკონომიკური განვითარების პროექტი, ბათუმის ეკონომიკური სტრატეგიის შემუშავება - კონსულტანტი
 • 2009 - UNICEF, განვითარებისა და ხელშეწყობის კავშირი „პროგრესი“ - ქ.ბათუმის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის 2009 წლის მიზნობრივი პროგრამების მიზნობრიობის და ეფექტიანობის მონიტორინგი - ეკონომიკური საკითხების მონიტორინგი
 • 2009–2010 - საქართველოს დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ინსტიტუტი - ქ.ბათუმის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური პროგრამების მონიტორინგი - ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2021 - როგორ დავგეგმოთ შრომის ბაზრის კვლევა საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის - ინოვაციური განათლების ცენტრი, 2021
 • 2015 - ტრენერთა მომზადება
 • 2012 - Teaching Integrity
 • 2009 - Methods in Economic Research
 • 2008 - ადგილობრივი თვითმართველობის კანონმდებლობა, ადგილობრივი ბიუჯეტის დაგეგმვა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა
უცხო ენების ცოდნა:
 • რუსული - კარგად
 • ინგლისური - საშუალოდ
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
 1. Microsoft office Word
 2. Microsoft office Excel
 3. Microsoft office PowerPoint
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა