საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნაზიბროლა ფაღავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.03.1963 წ.
მისამართი: ხელვაჩაური, სოფ. ახალისოფელი
ელ-ფოსტა: nazibrola. PHagava.@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 311 989
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, გეოგრაფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მეტეოროლოგია - კლიმატოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია.
 • აგრომეტეოროლოგიის საკითხები
 • ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტები.
 • ლანდშაფტების ეკოლოგია.
სამუშაო გამოცდილება:

2019 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2006-2018 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

1997-2006 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის მასწავლებელი.

1992- 1997 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კათედრის ლაბორანტი.

1981-1992 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის გეოგრაფიის კათედრის პრეპარატორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. აჭარის ბუნებრივ-ანთროპოგენური ლანდშაფტები. მონოგრაფია., გამომც.  “ბათუმის უნივერსიტეტი”., ბათუმი 2006.

2.  აჭარის ბუნებრივ – ანთროპოგენური ლანდშაფტების მოდიფიკაციაა და კლასიფიკაცია., საქართველოს გეოგრაფიული ჟურნალი #5, თბილისი 2006.

3. კლიმატის გავლენა წითელმიწა ნიადაგების  ფორმირებასა და ციტრუსოვანთა ნაყოფის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე აჭარის პირობებში., (თავდგირიძე გ., ფალავანდიშვილი შ.,) კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი #6, თბილისი 2006.

4. აჭარის რეკრეაციული რესურსების პერსპექტივები., რსუ შრომები (საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები და მედიცინა). ტ. XII ბათუმი.2008.

5. ნალექების შეკავება მცენარეულობის მიერ და ზედაპირული ჩამონადენი ტენიანი სუბტროპიკების პირობებში., (ფალავანდიშვილი შ.). კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი # 7-8, თბილისი 2007.

6. აჭარის ლანდშაფტური მრავალფეროვნება., კრებული “აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიოლოგიური მრავალფეროვნება”. რსუ-ს გამომცემლობა ბათუმი 2009.

7. აჭარის არ გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მიწის რესურსების სასოფლო-სამეურნეო ათვისებისა და დაცვის პრობლემები.,(თავდგირიძე გ.)  ჟურნალი “კულტურათაშორისი    კომუნიკაციები”, #5, ,თბილისი 2008.

8. Особенности агроландшафта в условиях Аджарий, (Палавандишвили Ш.)გეოგრაფიის თანამედროვე აქტუალური პრობლემები.,/ კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი № 9.2008.

9. აჭარის ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა., ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (რსუ) შრომები 2009 ტ..XV, რსუ-ს გამომცემლობა. ბათუმი 2009.

9. აჭარაში რეციონალური ბუნებასთსარგებლობის საკითხები და მიწის რესურსების სასოფლო-სამეურნეო ათვისებისა და დაცვის პრობლემები., ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (რსუ) შრომები, ტ.XV, რსუ-ს გამომცემლობა ბათუმი 2009.

10. Агропромышленное использование и антропогенная трансформация почвенного покрова Аджарий., კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. # 10. 2009.

12. აზოტოვანი სასუქები და ციტრუსების ბიოქიმია აჭარის ნოტიო სუბტროპიკულ ლანდშაფტების პირობებში.(თავდგირიძე გ., ფალავანდიშვილი ნ.) ჟურნალი „სუბტროპიკული კულტურები“, #1-4, ანასეული., 2010.

13. ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა მევენახეობის განვითარებასა და ღვინის ხარისხზე აჭარაში.(ფალავანდიშვილი შ., ბერიძე ნ. ) , გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. თბილისი. 2011 წ.

14. აჭარის ლანდშაფტების გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მათი მომავლის პერსპექტივები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. თბილისი. 2011 წ.

15. ეკოლოგიურად სუფთა  ციტრუსოვანთა მოსავლის მიღება აზოტოვანი სასუქების ფორმების გამოყენებით. (თავდგირიძე გ., ფალავანდიშვილი ნ.  ). ქუთაისი - 2011 წ.

16. ქართველი და ბულგარელი გეოგრაფების დამსახურება შავი ზღვის ეკოსისტემების შესწავლის საქმეში.(ფალავანდიშვილი ნ., ქამადაძე ც. ) ბათუმი.,  რსუ-ს გამომცემლობა. 2012.

17. აჭარის ზოგიერთი წყალსატევის ეკოლოგიური მდგომარეობა. (ფალავანდიშვილი ნ. ). ქუთაისი - 2012 წ.

18. აჭარის აკვალური ლანდშაფტები და მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა. ქუთაისი-2013 .

19.  აჭარის ჰავის გავლენა ნიადაგურ საფარზე და ლანდშაფტებზე.(ქამადაძე ც. ). ქუთაისი-2013.

20. Влияние глобальных климатических, геодинамических и антропогенных факторов на трансформацию ландшафтов Аджарий.( Э.Ш.Элизбарашвили., В.Э. Горгишели., Т.З. Ц.Дж.Камададзе). УДК551.59.Ереван., 2013.

 21.  Inland Waters of Adjara As a Power Resource and Their Ecological Condition /  

   International  Conference “Applied Ecolgy: Problems, Innovations”თბილისი-ბათუმი. ICAE-2015.

22. ჰავის ცვლილება აჭარის ტერიტორიაზე და მისი გავლენა ნალექიანობის რეჟიმზე.(ქამადაძე ც. ). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰიდროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ტომი №121. თბილისი -2015.

23. აჭარის ტერიტორიაზე ტემპერატურის ცვლილების თავისებურებანი გლობალური დათბობის ფონზე. (ქამადაძე ც. ). თბილისის ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის სახელობის გეოგრაფიის  ინსტიტუტი საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები მიძღვნილი აკადემიკოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის დაბადებიდან 140 წლისთავისადმი. თბილისი-2015.

24.  აჭარის ტერიტორიაზე ტემპერატურის ცვლილების თავისებურებანი გლობალური დათბობის ფონზე. (ც. ქამადაძე) ქუთაისი–2016.

25. Agro-landscape Modification and Ecological Conditions in Adjara Region. ( N. Phalavandisvili, Ts. Kadadadze, J. Phagava) SJIF IMPACT FACTOR (2015): 5.416 CRDEEP Journals International Journal of Environmental     Sciences Paghava et. al., Vol. 5 No. 3 ISSN: 2277-1948 Online version available at:    www.crdeep.com/ijes 132 International Journal of Environmental Sciences. Vol. 5 No. 3.  2016. Pp. 132-134 ©Copyright by CRDEEP Journals. All Rights Reserved.

26.ღრუბლიანობის გავლენა მიწისპირა ტემპერატურულ რეჟიმზე აჭარის ტერიტორიაზე.(ცირა ქამადაძე, ფალავანდიშვილი ნანი, ფაღავა ჯობი). ქუთაისი 2017.

27.Thermal Regime of the Black Sea Surface Water on the Background of Global Warming at the Southwest Coast of Georgia."INTERNATIONAL ACADEMY JOURNAL «Web of Scholar»". 12(30). Warsaw: RS Global Sp. z O.O.Varshava-2018.

28. შავი ზღვის დონის რყევადობის გამომწვევი მიზეზები და რეჟიმი. XXII სამეცნიერო კონფერენცია-გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.  საქ.ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  თბილისი,  19 დეკემბერი, 2018.
 
29.Ecological issues of business activity in mountains of Ajara (Georgia). Merab Putkaradze, Phagava Nazibrola, Kamadadze Tsira, Chichileishvili KhatunaAnanidze Maia. 19th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019  Conference Proceedings volume 19 Ecology, Economics, Education and Legislation Issue: 5.2 ISBN 978-619-7408-85-0 ISSN 1314-2704; Doi: 10.5593/sgem2019/5.2.  Albena, Bulgaria 2019.
 
30. .აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი. (ქამადაძე ც., ჭიჭილეიშვილი ხ.) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020.
 
31.Economic and Ecological Issues Related to Construction of Batumi City Bypass Road of Traceca: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia. Putkaradze, M., Abuselidze, G., Phagava, N., Chichileishvili, K., & Kamadadze, T. (2020). 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2020, 20(5.1), 275-282.doi:10.5593/sgem2020/5.1/s20.035
 
32. მაღალმთიან აჭარაში  ტურიზმის განვითარების პერსპრქტივები და მისის განვითარების ლანდშაფტური საფუძველი. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " ეკოლოგიის თანამედროვე პროლემები"- შრომები. ტომი მე-8. ბათუმი 2022.


 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. I რესპუბლიკური კონფერენცია გეოგრაფიაში. პრობლემატიკა: „ გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები“. აჭარის ზღვისპირეთის რეკრეაციული ლანდშაფტების პერსპექტივები.  ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი - 2007 წ.

2.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  „აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება“. აჭარის ლანდშაფტური მრავალფეროვნება., ბათუმის შოთა რუსთაველუს სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი- 2008 წ.

3. საერთაშორისო  კონფერენციია - გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი - 2009 წ.

4. ინსტიტუტის დაარსებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „სუბტროპიკული სოფლის მეურნეობისა და გადამამუშავებელი მრეწველობის პრობლემები“. აზოტოვანი სასუქები და ციტრუსების ბიოქიმია აჭარის ნოტიო სუბტროპიკულ ლანდშაფტების პირობებში.(თავდგირიძე გ., ფალავანდიშვილი ნ.). ანასეული, 2010.

5. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციია „საქართველო-ბულგარეთი (ოსტორიული პატალელები)“ . ქართველი და ბულგარელი გეოგრაფების დამსახურება შავი ზღვის ეკოსისტემების შესწავლის საქმეში.(ფალავანდიშვილი ნ., ქამადაძე ც. ) . ბათუმი. 2011 წ.

6. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები).აჭარის ლანდშაფტების გეოეკოლოგიური მდგომარეობა და მათი მომავლის პერსპექტივები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.  თბილისი. 2011 წ.

7. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია „ თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენების დიზაინი“.,აჭარის ზოგიერთი წყალსატევის ეკოლოგიური მდგომარეობა. (ფალავანდიშვილი ნ. ).  ქუთაისი - 2012.

9. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია „ ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.,აჭარის აკვალური ლანდშაფტები და მისი ეკოლოგიური მდგომარეობა.  ქუთაისი - 2013 წ.

10. საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია „ ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“., ჰავის ცვლილება აჭარაში და მისი გავლენა ნიადაგებსა და გეოგრაფიულ ლანდსაფტებზე. (ქამადაძე ც.).  ქუთაისი - 2013 წ.

11.საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება , ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი – XVIII სამეცნიერო კონფერენცია – გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, მიძღვნილი საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოების 90 წლის იუბილისადმი. აჭარის ტერიტორიაზე ტემპერატურის ცვლილების თავისებურებანი გლობალური დათბობის ფონზე. (ქამადაძე ც. ). თბილისი - 2014 წ.

12.  International  Conference “Applied Ecolgy: Problems, Innovations”. Inland Waters of Adjara As a Power Resource and Their Ecological Condition . თბილისი-ბათუმი.  ICAE-2015.

13. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია  " ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა"   აჭარის ტერიტორიაზე ტემპერატურის ცვლილებების თავისებურებანი  გლობალური დათბობის ფონზე. ქუთაისი 2016წ. 

14.აკაკი წერეთლის საელმწიფო უბივერსიტეტი.კონფერენცია: გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები. "ღრუბლიანობის გავლენა მიწისპირა ტემპერატურულ რეჟიმზე აჭარის ტერირტორიაზე" ქუთაისი.2017.

15.საქართველოს გეოგრაფიული საზოგედოება, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  XXII სამეცნიერო კონფერენცია "გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები" მიძღვნილი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერის, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის ანდრის ბენაშვილის დაბადების 150 წლის იუბილესადმი.  შავი ზღვის დონის რყევადობის გამომწვევი მიზეზები და რეჟიმი. თბილისი. 2018 .

16. International Conference on Innovations in  Science and Education. “The Stormy Regime of Waves on the Black Sea Coast on the Background of Global Warming”. ISE CBU  RESEARCH  INSTITUTE. Prague, 22 march 2019.

17.Ecological issues of business activity in mountains of Ajara (Georgia). Merab Putkaradze, Phagava Nazibrola, Chichileishvili KhatunaAnanidze Maia.  19th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019  Conference Proceedings volume 19 Ecology, Economics, Education and Legislation Issue: 5.2 ISBN 978-619-7408-85-0 ISSN 1314-2704; Doi: 10.5593/sgem2019/5.2.  Albena, Bulgaria 2019

18. .აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი. ფაღავა ნ., ჭიჭილეიშვილი ხ.   საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020. 

19. . Putkaradze, M., Abuselidze, G., Phagava, N., Chichileishvili, K., & Kamadadze, T. (2020). Economic and Ecological Issues Related to Construction of Batumi City Bypass Road of Traceca: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2020, 20(5.1), 275-282.doi:10.5593/sgem2020/5.1/s20.035.

20. აღალმთიან აჭარაში  ტურიზმის განვითარების პერსპრქტივები და მისის განვითარების ლანდშაფტური საფუძველი. საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " ეკოლოგიის თანამედროვე პროლემები"- შრომები. ტომი მე-8. ბათუმი 2022. 16-17 ოქტომბერი, 2022. ბთუმი.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. "Новая экономическая география: теория и практика"   (по УМК В.Н.Холиной "География. Углублунный уровень"), (регистрационный №14140, номер удостоверения № УПК 14   014140) Москва, 30.09.2014.
 2. „Georgia’s Environmental OutlookGEO”, (https://www.facebook.com/GEO1127131397300965/) სემინარი„შესაძლებლობების გაძლიერება ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის, კლიმატის ცვლილებისადმი ადაპტაციისა და მიტიგაციის და მიწის მდგრადი მართვის ადვოკატირებისათვის“.თბილისი-06.09.2017
 3.  Has participated in The International conference of Erasmus+project ARTIST Action Research to Innovate Science Teaching.2019.
 4. ფსიქოლოგიაზე დამყარებული სწავლება თანამედროვე მეთოდებით. შავი    ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. თბილისი.2020.
 5. როგორ ჩავატაროთ ონლაინ ლექცია/სემინარი, Turnitin-ის სწავლის აქტიური მეთოდების  გამოყენებით.
 6. On Being a Scientist Course authorized by Evropean Academy of Sciences and Research. Hamburg, Cermany. 2021.
 7. Has participated in The International conference of erasmus+ project  ARTIST Action Research to Innovate Science Teaching. july 30 th, 31 th and august 1 th . BATUMI, GEORGIA . 30.07.2019- 01.08.2019.
 8. აა(ი)პ ასოციაცია მეცნიერებისათვის CTHNBABRFNB საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში. (6.06.2022-13.06.2022).
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური , თურქული.
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

word, excel, Power point.
 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა