საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლალი ჟღენტი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 31.08.1970
მისამართი: ქ. ბათუმი, პუშკინის ქ. 39/48
ელ-ფოსტა: Jgenti.lali@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 591988768
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ზოოლოგია-ჰიდრობიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის და ქიმიის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია/ PhD ზოოლოგია-ჰიდრობიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა მიმართულება. ბიომრავალფეროვნება, ზოოლოგია, ეკოლოგია.

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 1999 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტი, ბიოლოგიის დოქტორი
 2. 2009 - 2023-ბათუმის მე-2 საჯარო სკოლა, ბიოლოგიის მასწავლებელი
 3. 1999 – 2001- ბათუმის პროფესიული მრავალდარგობრივი ლიცეუმი, საწარმოო სწავლების ოსტატი
 4. 1998 – 2006 - ბათუმის ვაჟა-ფშაველას სახელობის 21-ე საშუალო სკოლა, ადამიანის უფლებათა დაცვის საყოველთაო დეკლარაციის მასწავლებელი, ლოგოპედი, ბიოლოგიის მასწავლებელი
 5. 1994 – 1998 - აჭარის (გონიო) კოოპერაციული ინსტიტუტი, აგრო-ბიოლოგიის კათედრის მასწავლებელი, სამკურნალო ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Rıdvan Kızılkaya ,Guguli Dumbadze, Coşkun Gülser, Lali Jgenti - "Impact of NPK fertilization on hazelnut yield and soil chemical-microbiological properties of Hazelnut Orchards in Western Georgia".19 Jan Eurasian Journal of Soil Science.Volume 11, issue 3, 2022. PP.206-215. DOI: 10.18393/ejss.1060314. 2022.

 2. Dumbadze G., Lortkipanidze, R., Chachkhiani-Anasashvili, N.,Alasania, N., Jgenti, L -"Research results on Biological activity of new Georgian plant growth BIOSTIMULANTS - BACTOFERT-L BLATT, BACTOFERT-L BODEN, AND BACTOFERT -L Si". International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 22 (5.1), pp. 371-378. DOI:10.5593/sgem2022/5.1/s20.047. 2022. 

 3. Lali JGENTI, Gia BOLKVADZE, Maradi IAKOBADZE, Inga DIASAMIDZE -"Flora and Fauna Conservation in Machakhela National Park Georgia".  The Eurasia Proceedings of Health, Environment   and Life Sciences (EPHELS). Volume 5, Pages 35-39. ISSN: 2791-8033. 2022

 4. G.Dumbadze, T. Gokturk, L. Jgenti, N. Chelidze – “Distribution of Brown Marmorated Stink Bug (Halyomorpha halys), Bioecological Features and Control Mechanisms in Batumi (Georgia)” – Isas Winter-2019,  Samsun, Turkey, 2019.
 5. T. Gokturk, G. Dumbadze,  L.Jgenti -  “The Effect of  Pyrethrum and Bacillus Thuringiensis against the Brawn Marmorated  Stink Bug Halyomorpha Halys  (Stal) (Hemiptera: Pantatomidae) in Georgia”- Scientific journal Environmental Problems“.V.3(4). PP.7. ISSN: 2414-5955 (print). Lviv Polytechnic National University. Ukraine.2018.
 6. E. Tskitishvili; E. Buchukuri;  L. Jgenti; N. Bagathuria; T. Tskitishvili; I. Eliava; M. Gigolashvili-Seasonal Fluctuation of Potato Tuber Nematode In Tsalka (Eastern Georgia)“  Institute of Zoology Works, T.XXVI. academic publishing of Georgia, Tbilisi, pp.133-136, ISSN1512-1720. 2018.
 7. E.Tskitishvili; L.Jgenti; E.Buchukuri; I.Eliava, T.Tskitishvili, N.Bagathuria, M. Gigolashvili.“Seasonal Fluctuation of Plant Parasitic Nematode Population In Rhizosphere of Potato”Proceedings of the international Conference ,,Biological diversity and Conservation Problems ot the Fauna-3”; pp. 324-326, ISBN 978-9939-1-0623-6;  Yerevan, Armenia, 2017.
 8. ბუჩუკური ე., ცქიტიშვილი ე., ჟღენტი ლ., ბაღათურია ნ., ცქიტიშვილი თ., ელიავა ი., გიგოლაშვილი მ. – ”ნემატოდების ტაქსონომია და ეკოლოგია წალკის რაიონში (სამხრეთ საქართველო)” - ზოოლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. XXV. ISSN 1512-1720. საქართველოს აკადემიური გამომცემლობა, თბილისი, 2016, გვ.36-42.
 9. “Soil Invertebrates in Ajara Protected Areas (Western Georgia)”-(JGENTI L.T,TSKITISHVILI E.T., ELIAVA I.J., TSKITISHVILI T.D., BAGATHURIA N.L.& GIGOLASHVILI M.G.) Russian Journal of Nematology,  23 (2), 155 – 173(Impact Factor, 0,793) 2015.
 10. “Monitoring of Potato Rot Nematode (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) in Southern Georgia NematodeFauna Diversity of Rhizosphere” – (L.Jgenti, E.Tskitisvili, I. Eliava, T. Tskitishvili, N. Bagathuria, M. Gigolashvili) - International Scholarly and Scientific Rescarch and Innovation. Prague Czech Republic; 5-6 October, 2015. 
 11. “Fauna and Ecology of Nematodes and Earthworm of Highlands different ecosystems in Adjara” (L.Jgenti, E. Tskitisvili,  I. Eliava, T. Tskitishvili,  N. Bagathuria, M. Gigolashvili) International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations”. Tbilisi - Batumi. 7-10 May, 2015. 
 12. „The prevalence of citrus specific nematode Tylenchulussemipenetrans Cobb 1913 on the coast of the Black Sea in Georgia“ (E.Tskitisvili, I. Eliava, T. Tskitishvili, N. Bagathuria, M. Gigolashvili) CLSBE 2014  International Conference on Life Science and Biological Engineering on November Madrid, Spain., 10-11, 2014. 
 13. “SPREADING OF PATHOGENIC POTATO NEMATODES IN SAMTSKHE-JAVAKHETI HIGLAND REGION (SOUTHERN GEORGIA)”. (Tskitishvili E. Eliava I. Tskitishvili T; Bagathuria N. Gigolashvili M.) International Conference  Yerevan, Armenia, 2014.
 14. ,,ხავსების ნემატოდოფაუნა დასავლეთ საქართველოდან“  (ე.ცქიტიშვილი,  ი.ელიავა, თ.ცქიტიშვილი. ნ. ბაღათურია, მ. გოგოლაშვილი, ქ. ტიგიშვილი)  ზოოლოგიური ნაშრომების კრებული"კავკასიის ბიომრავალფეროვნება“. 2014.
 15. “Bio-ecological monitoring of potatoes stem nematodes (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) in four major potato-planter Municipalities of Kvemo Kartli (Eastern Georgia) Accompanying fauna biodiversity” (Tskitishvili E. Eliava I. Tskitishvili T; Bagathuria N. Gigolashvili M.)   International ConferenceonEnvironmental,Biological, Ecological  Sciences, and Engineering    Rome,  Italia, 26-27,   September,  2013. p.1099-1102
 16. “The Nematode Fauna Dynamics Peculiarities of Highlands Different Ecosystems (Eastern Georgia)” (E. Tskitishvili, I. Eliava, T.Tskitishvili, N. Bagathuria, M. Gigolashvili). “ ISSUEWord Academy of Science Engineering and Technology. Paris, France,  pp. 1432-1435. 2012.
 17. “კვლევაზე დაფუძნებული სწავლება ბუნებისმეტყველებაში და მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება” (ნ.მამულაძე, კ.მახარაძე). ISBN  978-9941-17-853-5. მეხუთე საერთაშორისო კონფერენცია ”. განათლება და ინოვაცია. გორი, გვ. 50-55. 2012. 
 18. “A listoffree-living and plant-parasitic nematodes recorded from Georgia Part 1. Orders Monhysterida, Araeolaimida,Chromadorida, Enoplida, Alaimida and Mononchida”  (E. T. Tskitishvili, N. L. Bagathuria, T. D. Tskitishvili, M. T. Gigolashvili and I. J. Eliava). ISSN 1368-8774, International Journal of Nematology, vol.21, No.2,  pp. 163-168. 2011.
 19. “Biodiversity of Nematodes of Ajara Protected Areas“(E. Tskitishvili) National Scientific Conference Dedicated to the 70 Anniversary of The Georgian National Academy of Sciences. Tbilisi,  pp.183-186. 2011.
 20. “Dengerous Potato Nematode Diseases in Samtskhe-Javakheti Higlaigh Regions”(E. Tskitishvili, M.Kuchava)- Batumi, Georgia,  7-9  May. 2010.
 21. “Oribatid mites (Acari:Oribatida) of castanea forests of   Mtirala national park and Kintrishi” (Murvanidze M., Kvavadze E.)  Reserve Proc. Georgian Acad, Sci., Biol. Ser. B, vol.6, No.1-2, Tbilisi.,  pp. 17-22. 2008.
 22. “Earthworms of DendrodriloidesKvavadze, 1999 (Oligochaeta, Lumbricidae) Cenus from Ajara fauna” (Bakhtadze N., Kvavadze E.) Proc. Georgian Acad. Sci, Biol. Ser B, vol. 4, #3, 2006, pp. 142-145.
 23. “Trachactinolaimus montanus n. sp. (Nematoda, Actinolaimidae) from Adrhara (Western Georgia)”  (Eliava I.) Bullettin of the Georgian national academy of sciences, 173, #3, 2006, pp. 596-597.
 24. “Soil population of Nematodes of Ajara” Proc. Georgian Acad. Sci, Biol. Ser. B, vol. 4, No. 4, 2006, pp. 62-66.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. International Scientific Conference “Modern Problems of Ecology”-“The Effects Of Global Warming On Insects”. Volume 8.  Dec 4, 2022.  

 2. 4th International Forest Entomology and Pathology Symposium (ENFITO 2022) - „Identification of Halyomorpha halys Host Plants and Population Level in Batumi-Georgia“. Trabzon, Turkey12-14/05 2022.      
 3. 2nd International City and Ecology Congress Within The Framework of Sustainable Urban Development -“Biodiversity Conservation of Machakhela National Park, Georgia“. Trabzon, Turkey. 02-03/12-2021.
 4. International Soil Science Symposium on “SOIL SCIENCE & PLANT NUTRITION”.„The efficiency of application of humic preparation geoorganics to enhance plant development“. Samsun, Turkey. 18-19/12 - 2021.    

 5. Joint ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 10th ESENIAS Workshop. Ten years of cooperation and networking on invasive alien species in East and South Europe  “Soil nematode fauna of  mountains agroecosystems in Khulo (Ajara, Eastern Georgia)”. 07–09/XII- 2021. 

 6. 4th International Symposium in Innovate Approaches and Natural Sciences -“The distribution, Biology, Ecology and Control Mechanisms of Halyomorpha halys in Batumi (Georgia)”- G.Dumbadze, T. Gokturk, L. Jgenti, N. Chelidze. Samsun, Turkey. November, 22-24, 2019.
 7. Newsletter of the Russian Society of Nematologists - Abstracts of the Thirteenth International Symposium of the Russian Society of Nematologists (Russia, Republic of Karelia, 29 July-4 August, 2019) - “Plant-parasitic nematode communities in agroecosystems of Bolnisi (Eastern Georgia)”- TSKITISHVILI E.T. JGENTI L.T. BAGATHURIA N.L. TSKITISHVILI T.D.GIGOLASHVILI M.G. & ELIAVA I.J - 2019.
 8. INTERNATIONAL  BIODIVERSITY& ECOLOGY SCIENCES SYMPOSIUM (BIOECO 2019) – “Taxonomic structure of nematode communities in agroecosystems of Khulo (Ajara, Georgia)”-  Eka Tskitishvili, Lali Jgenti, Tamaz Tskitishvili, Nana Bagathuria, Medea Gigolashvili, Irakli Eliava. Istambul, Turkey  - 2019.
 9. INTERNATIONAL HEALTH SCIENCES CONFERENCE (IHSC 2018)- “DISTRIBUTION OF CITRUS NEMATODE IN THE CITRUS GROWING AREAS IN AJARA (EASTERN GEORGIA)”Lali Jgenti, Eka Tskitishvili - Diyarbakır,TURKEY-2018.
 10. 5TH INTERNATIONAL CONGRESS SUSTAIINABLE DEVELOPMENT:: ENVIIRONMENTAL PROTECTIION..ENERGY SAVIING.. SUSTAIINABLE ENVIIRONMENTAL MANAGEMENT- “THE EFFECT OF PYRETHRUM AND BACILLUS THURINGIENSIS AGAINST THE BROWN MARMORATED STINK BUG HALYOMORPHA HALYS (STAL) (HEMIPTERA: PANTATOMIDAE) IN GEORGIA” T. GOKTURK , G. DUMBADZE, L. JGENTI - ISBN 978-966-941-220-1, pp.51-52, Lviv,  Ukraine. 2018.
 11. 33th Symposium of the European Society of Nematologists Ghent -“Taxonomic structure of plant parasitic and free living nematode communities in agroecosystems of Dmanisi (Eastern Georgia)- Eka Tskitishvili, Eter Buchukuri, Lali Jgenti, Nana Bagathuria, Tamaz Tskitishvili, Medea Gigolashvili and Irakli Eliava;  Belgium. pp.185; 2018.
 12. ESENIAS and DIAS Scientific Conference and 8th ESENIAS Workshop 2018, BUCHAREST, ROMANIA. pp.109 ,  ISBN 978-606-16-1018-1-“Prevalence of potato tuber nematode in Tetritskaro (Eastern Georgia) “- Eka Tskitishvili, Eter Buchukuri, Lali Jgenti, Nana Bagathuria, Tamaz Tskitishvili, Medea Gigolashvili and Irakli Eliava;  Romania. 2018.
 13. Soil Science in a Changing World - "Plant parasitic Nematodes Assemblages Associated with potato in Tetritskaro (Eastern Georgia)". Wageningen, Netherlands,  27-31/08, 2017.
 14. International Conference -"SEASONAL FLUCTUATION OF PLANT PARASITIC NEMATODEV POPULATION IN RHIZOSPHERE OF POTATO"-Yerevan, Armenia, 27-29/09, 2017.
 15. International Natural and Health Science Conference (INHSC2017)-L. Jgenti ,  E. Tskitishvili -"THE FAUNA AND ECOLOGY OF NEMATODES AND ANNELIDES IN DIFFERENT HIGHLAND ECOSYSTEMS IN ADJARA"- Turkey, Antalya, 19-21/10, 2017.
 16. International Conference „Food Factor I Barcelona” - E. Tskitisvili, L. Jgenti, I. Eliava, T. Tskitishvili,  N. Bagathuria, M. Gigolashvili – "Prevalence of plant parasitic nematodes on potato fields in Tsalka (Eastern Georgia)" - Spain, Barcelona, 2-4 November, 2016.
 17. International Scholarly and Scientific Rescarch and Innovation. “Monitoring of Potato Rot Nematode (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) in Southern Georgia NematodeFauna Diversity of Rhizosphere”. E.Tskitisvili, I. Eliava, T. Tskitishvili, N. Bagathuria, M. Gigolashvili. Prague Czech Republic; 5-6 October, 2015.
 18. International Conference “Applied Ecology: Problems, Innovations” –“Fauna and Ecology of Nematodes and Earthworm of Highlands different ecosystems in Adjara”. E. Tskitisvili,  I. Eliava, T. Tskitishvili,  N. Bagathuria, M. Gigolashvili. Tbilisi - Batumi. 7-10 May, 2015. 
 19. International Conference on Environmental,Biological, Ecological  Sciences, and Engineering. “Bio-ecological monitoring of potatoes stem nematodes (Ditylenchus destructor Thorne, 1945) in four major potato-planter Municipalities of KvemoKartli (Eastern Georgia) Accompanying fauna biodiversity”. Tskitishvili E. Eliava I. Tskitishvili T; Bagathuria N. Gigolashvili M.  Rome,  Italia ,  26-27,   September,  2013.
 20. Word Academy of Science Engineering and Technology.  ”The Nematode Fauna Dynamics Peculiarities of Highlands Different Ecosystems (Eastern Georgia)”. E. Tskitishvili, I. Eliava, T.Tskitishvili, N. Bagathuria, M. Gigolashvili. Paris, France, 2012.
 21. The fifth international conference “Education and innovation”. ”Research-based teaching and pupils motivation in natural disciplines”. N.Mamuladze, K.Maxaradze. Gori, Georgia.  16/11-18/11,  2012.  
 22. International workshop on the transborder forests betveen Turkey and Georgia   ”Animals of Adjara Forest included in “Red List” of Georgia”.  Turkey, Artvini,   15/11-17/11,  2011.
 23. Internationale Conference &Exhibition  ”Dengerous Potato Nematode Diseases in Samtskhe-Javakheti Highland Regions” E. Tskitishvili, M.Kuchava.  Batumi, Georgia. 7-9  May, 2010.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2023-2024. Erasmus+ „საბუნებისმეტყველო განათლების მდგრადი განვითარებისთვის“-№101082251-PRESS-Erasmus-EDU-2022-CBHE-STRAND-ბრემენის უნივერსიტეტი, გერმანია; ევროპის განათლებისა და კულტურის აღმასრულებელი სააგენტო; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ხელშეკრულება №01-50/151. 24.03.2023 ტექნიკური პერსონალი.
 2. 2018-2019 -  Erasmus+ 573533-EPP-1-2016-1-DEEPPKA2-CBHEJP ბრემენის უნივერსიტეტი, ილიაუნი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საგრანტო ხელშეკრულება  N02–19/02  19.06. 2018 -"Action Research to innovate Science Teaching and carier orientation"- მკვლევარი.
 3. 2018-2019 - Rrinsipale partisipant. International Research Project: Effects of the new generation fertilizer specially produced for hazelnut on yield and yield quality of hazelnut plant under Georgian conditions.  Ondokuz  Mayıs University. Samsun, Turkey,  Batumi Shota Rustaveli State University. Batumi, Georgia. 28.02.2018-28.08.2018. ძირითადი შემსრულებელი
 4. ”თამბაქოს მოხმარების გავლენა ცოცხალი ორგანიზმების ზრდა-განვითარებაზე” შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი - ”კვლევებიმოსწავლეთამონაწილეობით” -  № SC/23/7-100/14 . ასისტენტი.  2014.
 5. ”აქტინიდიის (ActinidiiaDelicioza) მიკროგამრავლების შესწავლა invitro კულტურაში”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფონდი ”კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით”- SC/11/7-160/12 . თანახელმძღვანელი. 2012.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2021. Raising Public Awareness and Reducing Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem, Lit OUTER
 2. 2021. Seasonal School: “Ecological Problems and Environmental Education”
 3. 2019. 30,31 Iuly, 1 August-Has participated in The International conference of Erasmus+project ARTIST. “Action Research to Innovate Science Teaching”. Batumi,Georgia.
 4. 22-25 octomber, 2018. International training programme: Gerontology and geriatrics International school.
 5. 2018 -საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრი SALIS „პრაქტიკული კვლევა-ინოვაციური მიდგომა საბუნებისმეტყველო განათლებაში“
 6. 2018 - EBSCO Information Services Customer Training and Success
 7. 2017 -  Has participated in South Caucasus-Black Sea Regional Climate Conference I (Smr3122) 
 8. საზაფხულო სკოლა „ეკოლოგიური ცნობიერება და გარემოსდაცვითი განათლება“  ორგანიზატორი 2015 წ. ბათუმი.
 9. The 5th  Batumi International Workshop “ACTUAL ISSUES OF BIOMEDICINE” SEPTEMBER-საორგანიზაციო კომიტეტის წევრი. 16-19, 2015. BATUM
 10. მასწავლებლის პროფესიული განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა-”კლასის მართვის თეორიული და პრაქტიკული ასპექტები” მონაწილე. 09/06. 2013. ბათუმი. 
 11. ტემპუსის პროექტ SALIS-ის დასკვნითი კონფერენცია ”სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში” მონაწილე.  29/30.08. 2012. თბილისი.
 12. TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში ”სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში” ”კვლევის სწავლება საბუნებისმეტყველო ექსპერიმენტების გზით”. მონაწილე. 9/11.05. 2012. თბილისი. 
 13. TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში ”სტუდენტთა აქტიური სწავლება ბუნებისმეტყველებაში” მონაწილე. 26/29.09. 2011. თბილისი.
 14. ”განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა” მონაწილე. 29/08-03/09. 2011. ბათუმი.
 15. ”ინკლუზიური განათლება და სასკოლო პრაქტიკა”.  მონაწილე. 30/07. 2011. ბათუმი.
 16. ”ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში” მონაწილე. 20/06. 2010. ბათუმი.
 17. საქართველოს ახალგაზრდობაზე დახმარების ასოციაციასთან არსებული კულტურის ცენტრი- ინგლისური ენის შემსწავლელი სამთვიანი კურსი - 11/12. 2007. 
 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microft word,Microsoft Powerpoint,Microsoft exsel.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა