საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მერაბ მგელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10 ოქტომბერი, 1960 წელი
მისამართი: ბათუმი, კოსტავას ქ.№ 10
ელ-ფოსტა: merab. Mgeladze.@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577-28-73-74
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: აგრარული ნიადაგმცოდნე
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სწავლული აგრონომი
განათლების მიმართულება, დარგი: აგრარული ნიადაგმცოდნე
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ნიადაგური რესურსების სამეურნეო შეფასება;

- ნიადაგების გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები;

- ნიადაგების ბონიტირება და მიწის კადასტრი;

- ნიადაგების რაციონალური გამოყენებისა და დაცვის საკითხები;

- ეგზოგენური წარმოშობის ნივთიერებების ნიადაგების უტილიზაციის საკითხები

სამუშაო გამოცდილება:

2013   წლიდან -დან დღემდე   -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                             საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ჯანდაცვის ფაკულტეტის

                             გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

1995-2013 წწ    - საქართველოს შსს საესპერტო კრიმინალისტიკური მთავარი

                             სამმართველოს აჭარის საექსპერტო-კრიმინალისტიკური სამსახური

                             მთავარი ექსპერტი;

2009-2013 წწ   -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

                             საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის

                             მასწავლებელი (ხელშეკრულებით);

2007-2009 წწ -    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასოფლო-

                             სამეურნეო ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2000-2007 წწ  -   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის

                             კათედრის დოცენტი;

1994-2000 წწ -    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის

                             კათედრის მასწავლებელი;

1986-1992 წწ   -   ჩაის, სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის

                              სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანების  აჭარის საყრდენი პუნქტის

                              მეცნიერ-თანამშრომელი;

1985-1986 წწ    -  სამხედრო სავალდებულო სამსახურში;

1985-1985 წწ    -  ქედის რაიონის აგროსამრეწველო კომპლექსის აგრონომი;

1978 -1980 წწ   - ქედის რ-ნის სოფ. დანდალოს რიგითი კოლმეურნე წევრი;

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ყვითელმიწა და ყვითელ-ყომრალ ნიადაგებში ფენოლების ბიოქიმიური გარდაქმნა. (შ. ლომინაძე) ISSN 1512-2743 ჟურნალი საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბილისი. #24 2009წ;

2. აზოტოვანი სასუქების ნორმების და ფორმების გავლენა მანდაინის ნაყოფის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. (შ. ლომინაძე, ქ. ჯიბლაძე, ლ. ებრალიძე) ISSN 1987-6599 სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტის ჟურნალი “სამეცნიერო შრომათა კრებული’’ ტ.2, #3(48), თბილისი 2009 წ;

3. აზოტოვანი სასუქების ფორმებისა  და ნორმების გავლენა ფორთოხლის ნაყოფის ქიმიურ შემადგენლობაზე და მოსავლით მათ გამოტანაზე. (შ. ლომინაძე, შ. ლამპარაძე, რ. დოლიძე) ISSN 1987-6599 სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის ჟურნალი “სამეცნიერო შრომათა კრებული’’#1(42), თბილისი 2008წ; „ყვითელ-ყომრალ ნიადაგში ფენოლის და მ-კრეზოლის ადსორბციის ზოგიერთი კანონზომიერებანი“.

4. ხელვაჩაურის ნიადაგის საფარის აგროეკოლოგია. (ა. ქიქავა,  ც. ქამადაძე) აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე საიჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი 2016წ. 19 - 20 მაისი.

5. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering ( A. Kikava, Z.  Tchitanava, c. Qamadadze)  (ISSN 2250 - 2459), An ISO 9001 : 2008 Certified journal) " Phenol and M- Grezol Sorpion in  Typical Black Earth,  Brown Earth and Red Soils"  , http;www. ijetae.com files Vol. 6. Issue 12, December 2016.

6.      "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების ზოგიერთი თავისებურებანი" (ა. ქიქავა), გეოგრაფიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები", შრომათა კრებული, გვ. 143-152, ISBN 978-9941-9043-2-5, ქუთაისი, 2017;

7." Radioactivity of soil structures in the Bleck  sea coastal strip (Georgia)", (B.Kalandadze, E. Tulashvili, G. Dvalashvili, A. Kikava) International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch Vol. 3, No. 02; P.-80-92, 2018, ISSN: 2456-8643,   http://ijaeb.org/view2.php?issue=2

8. „Some Peculiarities of Soil Geography and Genesis of Mountain-Forest Zone (on the example of Ajara Region, Georgia)“,(A. Kikava, B. Kalandadze, S.Khorava )International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER)  Paper Published in IJSER Volume 9, Issue5, May 2018 Edition (ISSN 2229-5518), P.-1318-1323, https://www.ijser.org/research-paper-publishing-may-2018_page3.aspx;

9.      „Problems of sustainable development of she degraded relief in she river Kvirila basin, West Georgia“, (G. Dvalashvili, B. Kalandadze, A. Kikava, T. Kamadadze), 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Conference proceedings, V-18, Ecology and environmental protection, Issue 5,2, P.-739-746, ISBN 938-619-7408-8; ISSN 1314-2704; DOI: 10.5593/sgem 2018/5,2 Congress Center Aibena Resort & Spa, Rulgaria; 

10.  „SOME PECULIARITIES OF TRANSFORMATION OF SOIL-FORMING ROCKS IN INTERIOR MOUNTAINOUS AJARA (WEST GEORGIA) “ (A Kikava, B Kalandadze, G Dvalashvili, M Ananidze)International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19,  Iss. (1.1), 521-528, (2019), DOI:10.5593/sgem2019/1.1/S01.064.

11.  „Some regularities of degradation of (14C)-levedet tea (Tea Sinensis) biomasss in red and brown soils“, (A. Kikava, Zh. Tchitanava, I. Kalandadze, B. Kalandadze)XXII International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, Vol. 22, Iss 5.1 (2022)  DOI: 10.5593/sgem2022/5.1/s20.051 ISSN 1314-2704 ISBN 978-619-7603-46-0 Volume 22 Issue 5.1 p.: 399-406;

12. "მთიან შიდა აჭარაში ინტრაზონალურად ფორმირებული წითელი შეფერილობის ნიადაგების მორფოლოგიური ნიშნები“, (ა. ქიქავა), XXIV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, თსუ, თბილისი 19.12.2021 (იბეჭდება) საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომებში [ახალი სერია III (XXI), 2022 წელი];

13. „აჭარაში ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების და ნიადაგების გეოგრაფიის ზოგიერთი თავისებურებანი“, (ა. ქიქავა, ხ. ჭიჭილეიშვილი, რ. დიასამიძე), II საერთაშორისო კონფერენციის „მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა-კარტო/გის -დაგეგმარება-მართვა“, მეცნიერება – კარტო/GIS – დაგეგმვა – მმართველობა“ შრომათა კრებული 2022 წელი. ISBN 978-9941-36-030-5; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022,  219-228 გვ; 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „KOLKHA-2009“, „ყვითელ-ყომრალ ნიადაგში ფენოლის და მ-კრეზოლის ადსორბციის ზოგიერთი კანონზომიერებანი“,Qშრომათა კრებული, ISBN 978-9941-9083-0-9,Qქუთაისი, 2009 18-21 მაისი;

2. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა“,  „ყვითელმიწა და ყვითელ-ყომრალ ნიადაგებში ბენზოლური ბირთვის არომატული ნახშირწყალბადების ბიოქიმიური გარდაქმნა“, (შ. ლომინაძე), შრომათა კრებული, ISSN 99928-0-236-5, ბათუმი 2008 1-3 ივნისი;

3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „აჭარის (სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება“, „ყვითელმიწა და ყვითელ-ყომრალ ნიადაგებში ფენოლური ნართებით მდიდარი მცენარეული მასის ბიოქიმიური გარდაქმნის მრავალფეროვნება“, შრომათა კრებული, ISBN 978-9941-409-61-5 ბათუმი, 2008, 5-7 ივნისი;

4. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება“, „ნიადაგში ფენოლის აბიოტური გარდაქმნის ზოგიერთი კანონზომიერებანი“, (შ. ლომინაძე), (შ. ლომინაძე), შრომათა კრებული ISSN 1987-6599 თბილისი 2008 14-19 მაისი;

5. სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“, „წითელმიწა და ყომრალ ნიადაგებში ფენოლის ბიოქიმიურიგარდაქმნა“, ISSN 1512-309-X საერთაშორისო  ქუთაისი  2008 14-16 მაისი.

6.      "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების ზოგიერთი თავისებურებანი", (ა. ქიქავა) გეოგრაფიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები", შრომათა კრებული, გვ. 143-152, ISBN 978-9941-9043-2-5, ქუთაისი, 2017;

7.  „Problems of sustainable development of she degraded relief in she river Kvirila basin, West Georgia“, (G. Dvalashvili, B. Kalandadze, A. Kikava, T. Kamadadze), 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Conference proceedings, V-18, Ecology and environmental protection, Issue 5,2, P.-739-746, ISBN 938-619-7408-8; ISSN 1314-2704; DOI: 10.5593/sgem 2018/5,2 Congress Center Aibena Resort & Spa, Rulgaria, 2018;

8. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 19, „SOME PECULIARITIES OF TRANSFORMATION OF SOIL-FORMING ROCKS IN INTERIOR MOUNTAINOUS AJARA (WEST GEORGIA) “ (A Kikava, B Kalandadze, G Dvalashvili, M Ananidze)  Iss. (1.1), 521-528, (2019), DOI:10.5593/sgem2019/1.1/S01.064.

9.   „აჭარაში ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების და ნიადაგების გეოგრაფიის ზოგიერთი თავისებურებანი“, (ა. ქიქავა, ხ. ჭიჭილეიშვილი, რ. დიასამიძე), II საერთაშორისო კონფერენციის „მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა-კარტო/გის -დაგეგმარება-მართვა“, მეცნიერება – კარტო/GIS – დაგეგმვა – მმართველობა“ 09. 2022 შრომათა კრებული 2022 წელი. ISBN 978-9941-36-030-5; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2022,  219-228 გვ; 

10.    „Some regularities of degradation of (14C)-levedet tea (Tea Sinensis) biomasss in red and brown soils“, (A. Kikava, Zh. Tchitanava, I. Kalandadze, B. Kalandadze) XXII International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, Vol. 22, Issue 5.104 – 10,  DOI: 10.5593/sgem2022/5.1/s20.051 ISSN 1314-2704 ISBN 978-619-7603-46-0 Volume 22 Issue 5.1 p.: 399-406, 2-11. 06 2022; Albena (Bulgaria), Maritim Hotel Paradise Congress Center;

11.  „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ნიადაგური საფარის გეოგრაფიისა და გენეზისის ზოგიერთი თავისებურებანი“, (ა. ქიქავა, ხ. ჭიჭილეიშვილი, თ. ფაღავა), ნ. ბერუჩაშვილის დაბადების 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი XXV სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, თსუ, 19.12.2022 წ; 

12.   „მთიან შიდა აჭარაში ინტრაზონალურად ფორმირებული წითელი შეფერილობის ნიადაგების მორფოლოგიური ნიშნები“, (ა. ქიქავა), XXIV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, თსუ, თბილისი 19.12.20221 (იბეჭდება) საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომებში [ახალი სერია III (XXI), 2022 წელი].

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), გერმანული და ინგლისური (სუსტად)


 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Powerpoint, Excel კარგად

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა