საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

სტომატოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნატო ზოსიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
დაბადების თარიღი: 08.10.1977
მისამართი: ქ.ბათმი ,რუსთაველის 57.ბინა10
ელ-ფოსტა: nato.zosidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577179711
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მედიცინა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მედიცინის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ადამიანის ანატომია, გერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2015წ-სტომატოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2011-2013წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსის მოადგილე
2013წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
2009 -2010წწ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
2004-2015 წწ-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი 2015 წლიდან  დღემდე სტომატოლოგიური დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
თავისა და კისრის კლინიკური ანატომია.გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი~ 2015  (უაკ)  611.91ძ+611.93  ზ.-862  ISBN 978-9941-434-90-7
 
ღვიძლის კარის მიდამოს მიმდებარე წილოვან პორტულ კომპლექსებში ღვიძლის საკუთარი არტერიის დაყოფის ვარიანტები .ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა2015 #1
 
ნაღვლის სადინრების მდებარეობის ვარიანტები ღვიძლის კარში ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინაe 2015 #1
 
მუცლის ღრუს ონკოლოგიური დაავადებების სასწრაფო-გადაუდებელი ქირურგია. გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ~ 2015 (უაკ) 617.55-066 მ-948 ISBN 978-9941-462-14-6
 
ჰიპერთერმული ინტრაპერიტონეალური ქიმიოთერაპიის გამოყენება საკვერცხის კიბოს
რეციდივის კომბინირებულ მკურნალობაში.  ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #5 2013
 
კლინიკური ანატომია.გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ~ 2014
             UDC (uak) 616.9(042.4)  C-791  ISBN  978-9941-434-67-9
 
მენჯის ორგანოების ეგზენტერაცია საშვილოსნოს ყელის კიბოს დროს.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა   #2, 2013
 
მუცლის ღრუს ორგანოების სასწრაფო და გადაუდებელი ქირურგია.გამომცემლობა შოთა რუსთაველსი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ~ 2013 UDC  (უაკ) 617.55-089 ც-517 
ISBN 978-9941-434-063-1
 
ქრომოსომების სტრუქტურულ რაოდენობრივი დარღვევები ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა #1 2011 ISSN 1512-0392
 
გამავალი სანაღვლე გზების უარყოფითი პერორალური ქოლეცისტოგრაფიის დიაგნოსტიკური ალგორითმი.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა  #4 2011 
ISSN 1512-0392
 
საშვილოსნოს ყელის კიბოს კლინიკური მიმდინარეობის თავისებურებანი დაავადების პროგნოზული ფაქტორების გათვალისწინებითგამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი-ბათუმი 2011 ISBN 978-9941-412-75-2
unctional characteristics of  Chromosomes in patients with Alzheimers Disease and vaskular dementia..Tabatadze N.,Dadunashvili E.,Jokhadze T.,Zosidze N., Lezhava T.Proc.Georgian Acad.Sci.,Biol.Ser.b.Vol.3,No.4,2005.
 
Biogerontolojiccstudy of Population in some districts of Ajara Autonomous Republik.Koridze M.,Khukhunaishvili R.,Nagervadze M.,Zosidze N.,Charkviani I.Georjian Medikal News.No 6(171) 2009
 
Адвантан в лечении атопического дерматита. Беридзе Л.Р., Зосидзе Н.Р.Georgian Medical News.No(171) 2009.
 
მე-5 საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,დაბერების გენეტიკა“.The Study of bgerontologic issues on the example of Adjara region population.Koridze M.,Khukhuneishvili R.,Zosidze N.,Nagervadze M.,Charkviani I. 
 
გერონტოლოგთა და  გერიატრთა XIX მსოფლიო კონგრესი.Some  Bio-Gerontologikal  Peculiarities of Lohj-Livers in Ajara Region of .R .Khukhunaishvili.,M.Koridze. M.Nagervadze.,N. Zosidze.,I. Charkviani.JNHA19te  IAGG World Congrress of Gerontologi and Geriatriks.Paris,5-9July, 2009. H
 
ქრომოსომათა სტრუქტურულ-რაოდენობრივი დარღვევები ენდემური, მრავალკვანძოვანი ტოქსიკური და სპორადიული ჩიყვის შემთხვევებში. ნ.ზოსიძე,ქ,ჯიბლაძე,შ.ფოცხიშვილი.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა. N5(60)2010
 
სამედიცინო მენეჯმენტის ისტორია. ჯ.ლეჟავა, შ.ვაშაძე, ნ.ზოსიძე. ბიზნესი და მენეჯმენტი N2.2010
 
Some Biochimical index of the Patient*s with swime influencza.K.Jibladze,I. Nakashidze, N .Zosidze.საქართველოს რესპირაციული ჟურნალი.ბათუმი,საქართველო,N -6.10-12 ივნისი,2010.
 
ქრომოსომათა სტრუქტურულ-რაოდენობრივი დარღვევები ფარისებრი ჯირკვლის ჰიპოპლაზიის, დიფუზურ-ტოქსიური ჩიყვის და აუტოიმუნური თირეოიდიტის დროს.მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,თანამედროვე  აქტუალური სამეცნიერო საკითხები“გორი,საქართველო.2010  
 
ღვიძლის საკუთარი არტერიის დაყოფის ვარიანტები ღვიძლის კარში.ნ.ზოსიძე,გ.ცეცხლაძე,ზ.ჩომახაშვილი.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინაN1,2011
 
ქრომოსომების სტრუქტურულ-რაოდენობრივი დარღვევები ფარისებრი ჯირკვლის დაავადებების დროს.ნ.ზოსიძე,თ ლეჟავა,გ.ცეცხლაძეზ.ჩომახაშვილი,რ.ბოლქვაძე. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინაN1,2011
 
გამავალი ნაღვლის გზების უარყოფითი პერორალურიქოლეცისტოგრაფიის დიაგნოსტიკურიალგორითმი.დ.ცეცხლაძე,ზ.ჩომახაშვილი,ნ.ზოსიძე,რ.ბოლქვაძე ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინაN4,2011
 
Demographic picture of Long-Livers of the Mountain Region of Ajara(Georgia,Caucasus)
M.Koridze,R.Khukhunaishvili,N.zosidze,L.Akhvlediani,M.Nagervadze,T.Koiava,I.Parul aS.Tskvitinidze.aging clinical and experimental research.Vol.23,Supp.to No.1.February 2011.Bologna(Italy)April 14-17,2011.
Gerontology research in Georgia.Teimuraz Lezhava,Jamlet Monaselidze,Tina Jokhadze,Nona Kakauridze ,Nodar Khodeli,Mamanti Rogava,Tamara Bochorishvili, Maia Gorgoshidze, Dato Khaxidze,Eteri Lomidze,Jaba Tkemaladze,Kote Chichinadze,Marina Koridze,Rusudan Khukhuneishvili,Nato Zosidze,Marina Nagervadze,Tamara Buadze,Maia Gaiozishvili.Biogerontolojy(2011)12:87-91
VII European congress Healthy and Active Ageing for All Europeans ANTALYA-TURKIYE .April 1417, 2011 The study of the sistematikcal structure and species diversity of medicinal plant in subalpic zone of south colchis 332
 
 
საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი 2016 N2.ჯორჯლის ზედა სისხლძარღვების ქირურგიული ანატომია.გვ.25-26
საქართველოს ქირურგიის მაცნე თბილისი 2016 N3 ღვიძლის წილოვანი პორტული ტრაქტების დროებითი დახშობა ორგანოდან სისხლდენასთანბრძოლის მიზნით და მეთოდის კლინიკური გამოყენების მეთოდები.გვ.58-60.
 
ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა თბილისი 2016.N1 ღვიძლის კარში მოთავსებული შემაერთებელი ქსოვილის აგებულების თავისებურებანი.გვ.24-29.
 
მუცლის ღრუს ონკოლოგიური დაავადებების სასწრაფო-გადაუდებელი ქირურგია ბათუმი 2015. ზ.ჩომახაშილი,ალექსანდრე ცალუღერაშვილი,ნატო ზოსიძე,რუსლან ბოლქვაძე
 
ელენთის ტრავმული დაზიანების ქირურგიული მკურნალობის საკითხისათვის ზ.ჩომახაშვილი,გ.ცეცხლაძე,ნ.ზოსიძე,ო.ცეცხლაძე,რ.ბოლქვაძე,ლ.ქათამაძე.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინაISSN 1512-0392 N1 2018
 
ნაღვლის ბუშტის ვენების მნიშვნელობა ღვიძლის ონკოქირურგიაში.მ.იზრაელაშვილი,ზ.ჩომახაშვილი,ნ.ზოსიძე,ლ.ქათამაძე.ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა ISSN 1512-0392 N1 2018
 
THE PREVALENCE OF TAS 2R38GENE PHENOTYPES AMONG THE PATIENTS WITH SOME ENDOCRINE SYSTEM DISORDERS. R.KHUKHUNAISHVILI,M.KORIDZE,SOPHIKO TSKVITINIDZE,NATO ZOSIDZE.,MARINA NAGERVADZE,IRAKLI PARULAVA. ANTALIA 2018-220CTOBER.
 
Hormonal statusand Distribution of the ARO Sistem Penotypoc Groups in MenopausaLANDpost-menopausal Women with Breast Tumors''.Marina Koridze,Davit Baratashvili.Rusudan Khukhunaishvili,Irina Nakashidze,Nina Petrovic,Marina Nagervadze,Nato Zosidze,Sophiko Tskvitinidze,Nanuli Kotrikadze&Sarfraz Ahmad Indian Journal of Experimental Biology(Clarivate analytics Journal,Publisher-Scientific Publishers),Vol.56,February 2018,pp.93-100
 
INDIVIDUAL CHANGES OF THE PORTAL VEN IN VARIOUS FORMS NATO SOSIDZE,ZURAB CHOMAKHASHVILI,LEVAN KATAMADZE. INESEC2018.
 

Epigenetic Changes of Activity of the Ribosomal Cistrons of Human Acrocentric Chromatids in Fetuses, Middle-aged (22–45 years) and Old Individuals (80–106 years)T. LezhavaT. BuadzeJ. MonaselidzeT. JokhadzeN. SiguaN. JangulashviliM. GaiozishviliM. KoridzeN. Zosidze & M.Rukhadze

Cytology and Genetics volume 54, pages233–242(2020)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ HELICOBACTER PYLORI ПРИ РОЗАЦЕА И РАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БЕРИДЗЕЛ.Р.ЭВАНОИДЗЕ Т.С.КАЦИТАДЗЕ Т.Г.КОРСАНТИА Н.В. ЗОСИДЗЕ Н.Р. ГРДЗЕЛИДЗЕ Н.Т.Georgian Medical News.No1(298)2020

 

THE PREVALENCE OF TAS2R38 GENE PHENOTYPES AMONG THE PATIENTS WITH SOME ENDOCRINE SYSTEM DISORDERSRusudan Khukhunaishvili*1, Marina Koridze2, Sophiko Tskvitinidze3, Nato Zosidze4 , Marina Nagervadze5 , Irakli Parulava

International Journal of Health Services Research and Policy 2017 - Volume: 2 Issue: 2 Page: 37 – 43 (http://dergipark.gov.tr/ijhsrp) doi: 10.23884/ijhsrp.2017.2.2.01 ISSN: 2548-0359 Received: 30.10.2017
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 THE PREVALENCE OF TAS2R38 GENE PHENOTYPES AMONG THE PATIENTS WITH SOME ENDOCRINE SYSTEM DISORDERS INHSCG International Natural and Health science conference18-22 october,2017Antalya

the study of the sistematical structureand species diversity of medicinal plant in subalpic zone ofsouth colchis seab 2016 symposium on euroasian biodiversity23-27 may 2016,Antalya


Individual changes of the portal vein in various forms Te International Health Sciences Conference 2018 (IHSC2018)14-17 November,2018Antalya

FRAILTY IN OLDER COMMUNITY-DWELLING POPULATION OF ADJARABIOMEDICINE BIOMED2020,International Multidisciplinary conference26-27july,2020In Paragraph,Shekvetili,Georgia

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდიGNSF/STO8/6-470.,,ტელომერული ჰეტეროქრიმატინის დეკონდენსაცია,როგორც ათეროსკლეროზის შემაჩერებელი“2008

Erasmus+ KA2 - Cooperation for innovation and the exchange of good  practices – Capacyty Building in the field of Heigher Education, Call 2020 –EAC/A02/2019 Heidelberg Institute of Global Health

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
,,საქართველოს ბიოსამედიცინო სფეროს წარმომადგენელ მეცნიერ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა.“ქალთა და ბავშვთა დაცვის კავშირი.2009.24.10. -სერტიფიკატი.
 
კანის დაავადებათა მკურნალობის თანამედროვე სქემები.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.2007.1-5.10.-სერტიფიკატი.
პირის ღრუს ლორწოვანის დაზიანებით მიმდინარე დერმატო-ვენეროლოგიური პათოლოგია.სქემები.თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.დიპლომისშემდგომი სამედიცინო განათლების და უწყვეტი პროფესიული განვითარების ინსტიტუტი.2007.11-13.10.  -სერტიფიკატი.
 
ინგლისური  ენის შესწავლის  სერტიფიკატი,  2010. აჭარის ა.რ.განათლების ,კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტი.
 
inglisuri enis Seswavlis damadasturebeli sertifikati,2011weli,SoTa rusTavelis saxelmwifo universiteti,mosamzadebeli centri 
 
Attended the XIX world Congress of GERONTOLOGY and GERIATRICS in   paris,France,from July5th to 9th ,2009
 
HVIIEuropean congress Healthy and acthive ageing for all Europeans,,II”Bologna,April 14-17.2010.
 
respiratorTa II saerTaSoriso kongresi.baTumi,saqarTvelo,10-12ivnisi,2010
 
medikosTa XXVIIსაერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია.თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტული მედიცინა მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები.თბილისი-ჩაქვი14-21ივლისი,2010.
 
 
თურქეთის საერთაშორისო სამედიცინო კონგრეს06-08 მაისი.2011.
 
During the 25th European IUSTI Congress participated at the interactive school devoter the new revision of the European guidelines for the management of ,,Chlamydia trachomatis infection”.Tbilisi,Georgia,25September 2010.
 
განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა.29.08-03.09.2011.
 
საქართველოს გადაუდებელი ქირურგიის ასოციაცია,,ქირურგიული ინფექციების ანტიბაქტერიული მკურნალობის პრინციპები“ბათუმი.30-09-01.10.2011
 
ჰოსპისისა და პალიატიური მზრუნველობის საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი საუნივერსიტეტთაშორისო სტუდენტურ სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია''უჩინარი პაციენტი,უჩინარი სიცოცხლე,,ბათუმი,9-11 ოქტომბერი 2015წელი.
 
MEDICAL TOURISM:POLITICAL,SOCIAL-ECONOMICAL,EDUCATIONAL AND MEDIKAL PROBLEMS" BATUMI.GEORGIA 18-20NOVEMBER 2016
 
BATUMI INTERNATIONAL WORKSHOP ''ACTUAL ISSUES OF BIOMEDICINE"HONORING TO THE 80 ANNIVERSARY OF BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY 16-19 SEPTEMBER,2015 BATUMI,GEORGIA
 
ალერგოლოგიისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ასოციაციის  ტრენინგი;ახალი იმუნოთერაპიული ტენდენციები ალერგიების მკურნალობაში:პერიფერიული ტოლერანტობის ინდუქცია.ანტიჰისტამინები მედიცინის სამსახურში 2016 წლის 16 აპრილი
 
BATUMI INTERNATIONAL SCHOOL- SEMINAR,,ACTUAL ISSUES OF BIOMEDICINE" 30 JUNE-02 JULY,2017 BATUMI.GEORGIA
 
THE INTERNATIONAL NATURAL AND HEALTH SCIENCES CONFERENCE(INHSC)IN ANTALY,TURKEY 19-21 STOCTOBER,2017
 
GERONTOLOGY AND GERIATRICS INTERNATIONAL SCHOOL.PARTICIPATED IN  THE INTERNATIONAL TRAININGPROGRAMME HELD ON 22-25 OCTOBER 2018
 
TE INTERNATIONAL HEALTH SCINCES CONFERENCE 2018 (IHSC2018)IN DIYARBAKEY,TURKEY 14-17 NOVEMBER, 2018
 
,,methodology for conducting an Objective structured Clinikal Examination”February 6-8th 2020
 
თსსუ-ის პირველი საუნივერსიტეტო კლინიკა,პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ახალი მიმართულებები და სამკურნალო მიდგომები კლინიკურ მედიცინაში24.11.2018
მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2019,,თანამედროვე ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“29.09.2019
Has participated in the 6th Batumi internathional school- seminar ,,actuial issues of biomedicine”30june-02 juiy 2017
 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა, გერმანული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office Word, Internet; Excel, Power Point


 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა