საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ბიოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თეა ქოიავა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 18.07.1984
მისამართი: ქ. ბათუმი კომახიძის 18
ელ-ფოსტა: Qoiava.tea@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 14 54 16
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, სპეციალობა-მიკრობიოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიოლოგია, სპეციალობა-გენეტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი, ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: მეცნიერება/საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი/ბიოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მიკრობიოლოგია,  მოლეკულური მიკრობიოლოგია, იმუნოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
2019 -დან დღემდე საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
2021 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი; 
2017-2021 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის,კლინიკური მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტის ასისტეტ პროფესორი;
2011-2016 წლამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი;
2008-2017 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დაა ჯანდაცვის ფაკულტეტის, ბიოლოგიის დეპარტამენტის სპეციალისტი;
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). International journal of advances in biology. V 10, N1, 2022. 
2. Nagervadze M,  Akvlediani, I. Tsintsadze, T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze. The Features of Antigen Prevalence of Rhesus System in Donor Population. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING DO.15.10 Vol.1.
3. Marina Nagervadze, Irine Tsintsadze, Leila Akhvlediani, Tea Koiava, Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze. ABO system combination with Rh, Kell and MN group in Georgian blood donors. American Journal of Blood Research, Volume 11 Issue 2, 132–139. 2021. 
4. Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. (2020). A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Journal of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97
5. M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze, T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze. The Features of Antigen Prevalence of Rhesus System in Donor Population. INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGY AND BIOMEDICAL ENGINEERING DOI: 10.46300/91011.2021.15.10 Vol.15, 2021. 
6. V. Tavadze, T. Koiava, M. Nagervadze, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1, R. Khukhunaishvili1. Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates. Journal of Medical Care Research and Review, ISSN: (Online) 2589-8949 | (Print) 2589-8930. 2021
7. V. Tavadze,  T. Koiava,  M. Nagervadze,  R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani. - ,,Antibiotic Resistance Status of E.coli Isolated from Intensive Care Units of Adjara Hospitals". International Journal of Current Research. 2021
8. Tsintsadze, I., Akhvlediani, L., Tskvitinidze, S., Khukhunaishvili, R., Koridze, M., Koiava, T., Loria, R., & Nagervadze, M. A, A1, H (A2) and B red blood cell antigens in blood donor. Journal of Medical Care Research and Review, 3(5), 365-368. https://doi.org/10.15520/mcrr.v3i5.97. 2020
9.      V. Tavadze1, T. Koiava, M. Nagervadze 1, M.Koridze, H. Ferreira, L. Akhvlediani1,2 R. Khukhunaishvili  ,,Genetic properties of bla CTX-M, bla SHV and  bla TEM  genes  in ESBL producing E. coli clinical isolates; JOURNAL OF MEDICAL CARE RESEARCH AND REVIEW an Open Access Publication ISSN: 2589-8949 | 2589-8930. 2020
10. Leila akhvlediani1,2, ViktorisaTavadze, Tea Koiava, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Nagervadze, Marina Koridze  ,,Antimicrobial drug resistance  of E. coli which cause nosocomial infection; International Health science conference”;  International Journal of Health Services Research and Policy; 2020.
11. T. Koiava, D. Gonçalves, J. Palmeira, K. Arobelidze, M. Tediashvili, L. Akhvlediani, H. Ferreira ,, NDM  Arrived to the Republic of Georgia” Journal Of Global Antimicrobial Resistance,  11 February 2017.  Publisher Elsevier Journal, Thomson Reuters  Impact Factor  1.087. Http://Www.Jgaronline.Com/
12. Koiava, T, Gonçalves, D, Palmeira, J, Arobelidze, K.,  Tediashvili M, Akhvlediani, L.  Ferreira, H ,, Detection of  CTX-M Genes Antibiotics Resistance In  Klebsiella pneumoniae Isolates Hospital In Adjara, Georgia ” Medical News” 2016
13. *koiava, T., Gonçalves, D., Palmeira, J., Arobelidze, K., Tediashvili, M., 1akhvlediani, L. And Ferreira, H. ,,Phenotypic And Molecular Characterization Of SHV, TEM, OXA and Extended- Spectrum  Β-Lactamase  Produced  By Klebsiella pneumoniae Isolates In A Adjara Hospital” International Journal Of Current Research, Vol. 8, Issue, 06, Pp.32332-32336, June, 201 Issn: 0975-833x
14. Koiava T, Gonçalves D, Palmeira J, Arobelidze K, Tavadze  V , Tediashvili M And Akhvlediani L. Ferreira H ,, Multidrug-Resistant Acinetobacter  Baumannii In Adjara Region” Article Doi: 10.21474/Ijar01/Xxx Doi Url: Http://Dx.Doi.Org/10.21474/Ijar01/Xxx Issn:2320-5407
15. L Akhvlediani, T Koiava, L Lomtadze, M Joxadze, L Msxiladze, D Berashvili, A. Bakuridze - ,,Comparative Analysis  of Antibacterial Effect of Phytoantibiotics And Antibiotics " Georgian Medical News, 79-86
16. Khukhunaishvili R, Nagervadze M, Zosidze N, Koiava T, Parulava I.  ,,Study Of Some Biogerontological Factors Associated With Women Longevity In Ajara Population." .Georgian Med News. 2012 Jul;(208-209):63-6.
17. Khukhunaishvili R. Zosidze  N, Akhvlediani L. Nagevadze M. Koiava T.Parulava I. Tskvitinidze S. ,,Demographic Picture of Long-Livers The Mountain Region Of Ajara  (Georgia, Caucasus)..). Aging Clinical And Experimental Research Official Journal of the Italian Society of Gerontology And Geriatrics" Vol. 23, Suppl. To No.1 Pp. 186 Issn: 1594-0667. 2010. Italy
 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. The 3rd International Conference on Biological Engineering and Medical Science (ICBioMed2023).  Blood group antigens and antibodies in the newborns By Sh. Gabaidze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani, N. Nakashidze, A. Alfilo, I. Tsintsadze, N. Giorgadze, R. KhuKhunaishvili, M. Koridze, T. Koiava, T. Koiava, K. Dolidze, T.Bakhtadze
2. Marina Nagervadze, Jilda Gobadze , Sophiko Tskvitinidze, Rusudan Khukhunaishvili , Ketevan Dolidze , Leila Akhvlediani , Tea Koiava, Marina Koridze. FINGERPRINT DISTRIBUTION FEATURES IN THE POPULATION OF ADJARA (GEORGIA). 2nd International Conference of Multidisciplinary & Interdisciplinary Bioscience (MIBIO 2023). Venue : Virtual Conference. January 21 ~ 22, 2023. Virtual Conference. https://nldml2023.org/mibio-ps.html?fbclid=IwAR2oiGP2Goi6zHgVL8bQ_sKcgdO6bXAPI-D2o6AFqPK__pSvQcm58NEUBzQ
3. M. Nagervadze, L. Akvlediani, I. Tsintsadze,  T. Koiava, R. Loria, S. Tskvitinidze, R. khukhunaishvili, M. Koridze.  The features of antigen prevalence of Rhesus system in donor population. The 13th International Conference on Biologyand Biomedicine (BIO 2021). Greece. Athen. 26-28 February.
4. Tea Koıava, Leila Akhvlediani, Viktoria Tavadze, Marina Nagervadze, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Koridze- Antimicrobial drug resistance of E. coli which cause nosocomial infection. International Health Sciences Conference (IHSC 2020) Dicle University-2021
5. Leila Akhvlediani, ViktorisaTavadze, Tea Koiava, Rusudan Khukhunaishvili, Marina Nagervadze, Marina Koridze.,,Antimicrobial drug resistance  of  E. coli which cause nosocomial infection ,, International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
6. T. Koıava, L.Akhvlediani, M. Nagervadze, V.Tavadze, M.Koridze  ,,Pseudomonas  aeruginosa  – Nosocomial Infection in Adjara Region";. International Health Sciences Conference (IHSC 2020). 5-6 November 2020, Dicle University, Diyarbakır, Turkey.
7. „თანამედროვე ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“ 29 სექტემბერი. თბილისი-ბათუმი, 2019. 
8. The international conference of Erasmus + project ARTIST-Action Research to Innovate Science Teaching  30.07. 2019 – 01.08. 2019. 
9. ,,Chlamidia Trachomatis დიაგნოსტიკის მეთოდების (მიკროსკოპია, იფა) დადებითი და უარყოფითი მხარეებიThe IV th Batumi International School-Seminar  ,,Actual Issues Of Biomedicine” 28th  - 30 June Th,  2013
10. ,,Identification of Acinetobacter spp. As A Cause Of Hospital Infection And Determination Of Its Antibiotic Resistance Profile”, 2nd International Congress on Bacteriology & Infectious Diseases November 17-19, 201 Chicago, USA, 2014;
11. ,Antibiotics Sensitivity Of Microorganisms Causing Nosocomial  Infections” The "3  International Conference On Clinical Microbiology And Microbial Genomics Valensia, Spain, 23-26 September, 2014; Http://Www.Mdlinx.Com/Infectious-Disease/Conference-Details
12. ,,Medications To Human Modern Problems Pharmacotherapy And Prescribed Of Medications” XXXIII Ukrainian Scientific And Practical Conference With The Participation Of International Experts  №320, Juny  22, 2015
13. ,,Klebseilla pneumoniae -ს ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილი აჭარის რეგიონში” მედიკოსთა ტრადიციული 37–ე საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია. თანამედროვე კლინიკური  მედიცინა – მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები. 21 თებერვალი – 1 მარტი. 2015
14. ,,First Description of CTX-M Group1 Producing Klebsiella Pneumonia In An Acute Care Hospital In Adjara, Georgia’. 7th World Congress On Microbiology  -November 28-29, In Valencia, Spain. 2016
15. ,Antibiotic Resistance Profile” Petre Shotadze Tbilisi Medical Academy, XIX Students Conference. 17th December As Reporter 17.12.2016
16. ,Identification And The Study Of Antibiotic Resistance Genes  Profile Of Nosocomial Infectious Agents In Ajara Region”  International Scientific Conference ,,Future Technology And Quality Of Life “29.09-01.10 2017
17. ,,Spectrum Of Nosocomial Infections  In Ajara Region“  The 6th Batumi International School-Seminar,,Actual Issues Of Biomedicine” June 30th  - July 02 Th,  2017
18. ,,Antibiotic Resistance Profile of Nosocomial Infectious Agents Prevalence In Adjara Region” Tbilisi Science And Innovation Festival -2016,, Student Conference-25.09.2016
 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის- ნოზოკომიური ინფექციების სპექტრის და ანტიბიოტიკორეზისტენტობის პროფილის შესწავლა COVID-19-ით ინფიცირებულ პაციენტებში”განტის ხელმძღვანელი’ 2023 წელი
Erasmus+ . Promoting relevant education in science for sustainability PRESS. 2023-2025. The expert.
ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი-„ახალშობილთა სისხლის  ერითროციტური ჯგუფური ანტიგენ-ანტისხეულების  იმუნოგენეტიკური მახასიათებლების შეფასება“, 2020 წელი მიმდინარე, ძირითადი პერსონალი;
ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის-,,ნაწლავური ინფექციების გამომწვევი განსაკუთრებით საშიში პათოგენის (შიგა ტოქსინ წარმომქნელი E.coli-ის) გავრცელება შავი ზღვის სანაპირო ზოლში და მათი როლი სეზონურ ეპიდაფეთქებებში“-გრანტის ხელმძღვანელი;
EU grant  Laboratory Health and Safety LLL courses for Youth in West and East Georgia (CoLLLab) ENI/2020/164732-3/1 -მონაწილე (ტრენერი);
Erasmus+-Framework Project,, Mobile Unlimited”-Key Action 1 International Credit Mobility  University of Porto, Stuff Mobility -2019;
EU grant Erasmus+ Action Research to Innovate Science Teaching & Career Orientation (ARTIST EAC/A04/2015);
Erasmus Mundus-MEDEA exchange program. Portugal, Porto, Faculty of Pharmacy, Laboratory of Microbiology  (6 months)-2015-2016;
Shota Rustaveli National Research Foundation of Georgia, Ph.D. research scholarship,, ,,Detection of  Nosocomial infection causes in Adjara, their identification and antibiotic resistance study”, №40/01; DO/146/7-280/13; 06.12.2013-2013-2014;
Shota Rustaveli National Research Foundation of Georgia - ,,The Frequency of Spreading Erythrocytes (ABO, Rh-Hr, Kell, MNSs) Group Antigens in Ajara-Guria Population and their Application in Ethnical Anthropology and  Practical Medicine“-, GNSF/STO8/6-470-2008-2011.
 

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
ლაბორატორიული ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების უწყვეტი განათლების კურსები ახალგაზრდა სპეციალისტებისათვის დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში, თბილისი-ტრენერთა ტრენინგი; 2021
Batumi Treining methods  in medical education (PBL, CBL),.Professor Peter lyduard and Nino Porakishvili, 2019 5-6 May;
Innovation Systems Management- Batumi, Georgia 20-22 December  2017;
South Caucasus-Black Sea Regional Climate Conference / (smr 3122) IAEA  Batumi, Georgia 03october-05 October 2017;
Improving Research and Writing skills Among Young Georgian Academics. two-years Program- Tbilisi, Georgia 17 may 2016;
Georgian-Germen School and workshop in Basic science (GGSWBS,12)- Tbilisi-Batumi, Georgia August 16-17, 2012;
Participated in the Training on Gendering Prevention of HIV/AIDS/Drug Addiction organized an funded by the Norwegian Refugee Council and Swedish International Development Agency 2012;
Batumi summer school in educational administration - 5 credits. Certificate of management education of USAID project, 2011;
Active Learning for Students in Natural Science ( within the TEMPUS- project "SALIS"2011.09.06;  
Attended the Summer School,, Cooperation between Eu and Black Sea Countries” from June 30 th to July 3th, 2010 in Batumi.
 

 

უცხო ენების ცოდნა:

English

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet explore

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა