საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ცირა ქამადაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.05.1986
მისამართი: ბათუმი. ინასარიძის ქ. N-20. ბ.19
ელ-ფოსტა: tsira.kamadadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 544 677
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფია ეკოლოგიური ექსპერტიზით - ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორის აკადემიური ხარისხი
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

1. მეტეოროლოგია, კლიმატოლოგია

2. გეომორფოლოგია

3. ნიადაგების გეოგრაფია ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლებით

სამუშაო გამოცდილება:

1. ა(ა) იპ ბათუმის წმინდა მატათა მოციქულის სახელობის ფონდში. 2012-2017 წწ.

2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი. გეოგრაფიის დეპარტამენტში მოწვეული მასწავლებელი 2014-2018 წწ.

3.2018 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  გეოგრაფიის დეპარტამენტი. ასისტენტ პროფესორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1."The Potential Of Georgias Climatic Resources". European Geographical Studies, Published in the Russian Federatio. 2014

2. "მძიმე ლითონების შემცველობის დინამიკა სხვადასხვა სახეობის მცენარეში". ISSN 2449-2507, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი. ბათუმი - 2016.

3. “Phenol and M-Crezol Sorption in Typical Black Earth, Brown Earth and Red Soils”. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering Website: www.ijetae.com (ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 6, Issue 12, December 2016). International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, India

4. “აჭარის ნიადაგების სითბური რესურსები”.  საქართველოს ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოების შრომები. ახალი სერია I (XIX). UDK (უაკ)91 (479.22)(062) ს-323. თბილისი 2018

5. “Problems of sustainable development of she degraded relief in she river Kvirila basin, West Georgia”. 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Conference proceedings, V-18. Issue 5,2. Ecology and environmental protection, Albena, Bulgaria.

6. “The Stormy Regime of   Waves on  the Black Sea Coast on the Background of Global Warming”.  International Multidisciplinary     Scientific GeoConference &exfo. SGEM 2019.  Bulgaria. Congress Centre        “Paradise Blue” Albena Resort, 28.07. 2019.

7. Ecological issues of business activity in mountains of Ajara (Georgia).  19th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019  Conference Proceedings volume 19 Ecology, Economics, Education and Legislation Issue: 5.2 ISBN 978-619-7408-85-0 ISSN 1314-2704; Doi: 10.5593/sgem2019/5.2.  Albena, Bulgaria 2019.

8. აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020.

9. Ecologic problems of recreational zone of Batumi sea coast. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 16 - 22 August, 2021. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria

10. Perspectives Of Tourism Development In Mountainous Adjara And The Landscape Basis Of Its Development. Tourism And Ecology Of The Spiritual World. Dec 4, 2022.

11. ფაღავა ნ., ქამადაძე ც, ჭიჭილეიშვილი ხ., ანანიძე მ.  „ზამთრის სეზონი აჭარაში და ცალკეული მკაცრი ზამთრების განმეორებადობა გლობალური დათბობის ფონზე“.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“.  შრომები - ტომი IX  ISSN 1512-1976  ქუთაისი - 2023. გვ. 98-102


 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია„ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰავის ცვლილებები აჭარაში და მისი გავლენა ნიადაგებსა და გეოგრაფიულ ლანდშაფტებზე. ქუთაისი 6-7 ივნისი 2013.

2. საერთაშორისო კონფერენცია „გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰავის ცვლილება აჭარის ტერიტორიაზე და მისი გავლენა ნალექიანობის რეჟიმზე. 22-25 ოქტომბერი, 2015.

3. საერთაშორსო საეცნიერო კონფერენცია „თანამედტოვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“. აჭარის ტერ-ზე ტემპერატურის ცვლილების თავისებურებანი გლობალური დათბობის ფონზე.  ქუთაისი19-20 მაისი, 2016.

4. „გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტექტში: მიღწევები და გამოწვევი“ შრომათა კრებული. ღრუბლიანობის გავლენა მიწისპირა ტემპერატურულ რეჟიმზე აჭარის ტერიტორიაზე. ქუთაისი  2017 წელი.

5. საერთაშოროსო სამეცნ. კონფერენ. გეოგრაფიაში „გეოგრაფიული მეცნიერება გლობალურ კონტექტში: მიღწევები და გამოწვევი“. ღრუბლიანობის გავლენა მიწისპირულ ტემპერატურულ რეჟიმზე აჭარის ტერიტორიაზე. ქუთაისი 3-4 ივნისი 2017

6. 18th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 2018. PROBLEMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE DEGRADED RELIEF IN THE RIVER KVIRILA BASIN, WEST GEORGIA (PAPER publishing). Bulgaria  30.06.2018-09.07.2018

7. International Conference on Innovations in  Science and Education. “The Stormy Regime of Waves on the Black Sea Coast on the Background of Global Warming”. ISE CBU  RESEARCH  INSTITUTE. Prague, 22 march 2019.

8. International Multidisciplinary Scientific   GeoConference & exfo. SGEM 2019.  Ecological Issues of Business Activity in Mountians of Ajara. Congress Centre “Paradise Blue” Albena Resort, Bulgaria 28.06.2019

9. აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი.    საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020.

10.Economic and ecological issues related to construction of Batumi city bypass road of traceca: transport corridor Europe-Caucasus-Asia 20th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020. Albena, Bulgaria, 2020.

11. Ecologic problems of recreational zone of Batumi sea coast.  International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM; Bulgaria - Sofia, 2021.12. 

12. აჭარის რეკრეაციული ლანდშაფტების განვითარების ლანდშაფტური საფუძველი მთიანი აჭარის მაგალითზე. XXIV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. თბილისის ივანე ჯავახიშვვილის სახელობის უნივერსიტეტი, 2021 წლის 19 დეკემბერი, საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება.

13. Ecologic problems of recreational zone of Batumi sea coast. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 16 - 22 August, 2021. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria 6 - 22 August, 2021 SGEM

14. ფაღავა ნ., ქამადაძე ც, ჭიჭილეიშვილი ხ., ანანიძე მ.  „ზამთრის სეზონი აჭარაში და ცალკეული მკაცრი ზამთრების განმეორებადობა გლობალური დათბობის ფონზე“.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“.  ქუთაისი - 2023. 

15. ნაზიბროლა ფაღავა, ცირა ქამადაძე, ხათუნა ჭიჭილეიშვილი, მელანო ჭაღალიძე ,,რეკრეაციული ლანდშაფტები და მათი დატვირთვის ნორმატივები აჭარის გორაკ-ბორცვიან ზონაში“.   XXVI  სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.  თბილისი - 19 დეკემბერი 2023 წელი.

16. Dumbadze G, Baratashvili D, Chichileishvili Kh, Kamadadze Ts. Some Features of Climate Change in the Coastal Zone of Adjara. 3 RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCEFORESTR «THE BALANCE OF THE LIFE: CARBON“. Republic of Türkiye Karadeniz Technical University – 2023. 20-22 September 2023, Trabzon/TÜRKİYE. ISBN: 978-62594141-0-2. https://doi.org/10.61326/icelis.2023.33  

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ERASMUS საგრანტო პროექტი „საგანმანათლებლო, სამეცნიერო მართვისა და ინდუსტრიული კომპონენტების ერთობლიობა კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციისათვის. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021-2025

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციის, კლიმატის ცვლილებებისადმი ადაპტაციისა და მიტიგაციის და მიწის მდგრადი მართვის ადვოკატირებისათვის.

2. ფსიქოლოგიაზე დამყარებული სწავლება თანამედროვე მეთოდებით.
 
3.Has participated in The International conference of Erasmus+project ARTIST Action Research to Innovate Science Teaching.
 
4. "ონლაინ პლატფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში".
 
5. "ENERGY GEOPOLITICS AND ENERGY MARKETS".
 
6. "Energy and Climate Diplomacy, Energy Efficiency and Energy Management".
 
7. Computer Program ArcGis 10.4.
 
8. MOOC. Imagery in Action.
 
9. web course: Getting Started with GIS.
 
10. web course: Exploring GIS Maps.
 
11. web course: GIS Basics.
 
12. web course: ArcGIS GeoPlanner: Exploring the Green Infrastructure in Your Study Area.
 
13. "საინფორმაციო ტექნოლოგიები მეცნიერებაში".
 
14. "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები" საქართველოს ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია 2022 წ. 
 

15. უცხო ენების შემსწავლელი ინგლისური ენის B1 დონე (80 საათი) 2023წ.

16. სს "აჭარის წყლის ალიანსის" და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლიმატის მართვის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ გარემოსდაცვით სამიტში და აჭარის მასშტაბით ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში მენტორობა გაუწია სამიტში ჩართულ სკოლებს თემაზე: "WaSH წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა" 2023 წ.

17. "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება" გადამზადების პროგრამა 2023 წ.

 
 
 
 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული

ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

word

excel

power point

Art GIS

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა