საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ხათუნა ჭიჭილეიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12.08.1986
მისამართი: ი. ანდრონიკაშვილის შესახვევი სახლი 4 ბინა1.
ელ-ფოსტა: chichileishvili.khatuna@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 558472020
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: გეოგრაფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფიზიკური გეოგრაფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: გეოგრაფია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ზღვისა და მდინარეების  სანაპირო ზონის მორფოდინამიკა;

ზღვისა და მდინარეების ჰიდროლოგიური რეჟიმი

 კლიმატწარმომქმნელი ფაქტორების მონიტორინგი;

გეოეკოლოგიური პრობლემები და შედეგები.

სამუშაო გამოცდილება:

2011 - 2019 წწ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. გეოგრაფიის  დეპარტამენტის  მოწვეული მასწავლებელი.

2019 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

 2020 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გეოგრაფიის დარგობრივი დეპარტამენტის ხარისხის უზრუნველყოფის კოორდინატორი.

2023 წლიდან  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. გლობალური დათბობის ფონზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით შავი ზღვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის დინამიკა. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი შრომათა კრებული აჭარა მდგრადი განვითარება და მომავალი. ბათუმი 2011 წ.

2. აჭარის ზღვის სანაპირო ზონის ნატანის   ბალანსი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვის“ შრომების კრებული.   ქუთაისი - 2012 წ.

3. წყალქვეშა კანიონების გავლენა აჭარის ზღვის სანაპირო ზონის დინამიკაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის  შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი - 2013 წ.

4. შავი ზღვის ჰიდროლოგიური  რეჟიმის  თანამედროვე დინამიკა (ბათუმის სანაპიროს მაგალითზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის   შრომები,  ტომი - 121. თბილისი - 2015.

5. The peculiarities of klimate changes in a coastal zone of the Black Sea in Adjara.Published in  the Russian Federation European Geographical studies, 2015.

6. აჭარის ზღვის ნაპირზე კლიმატის გლობალური ცვლილებით გააქტიურებული  აბრაზიული პროცესებისა და ჩატარებული ნაპირდამცავი ღონისძიებების ანალიზი. კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების (CENN) კონფერენციის „კლიმატის ცვლილება და აჭარის სანაპირო ზონის განვითარების პერსპექტივები“, შრომების კრებული. თბილისი - 2017.

7. Thermical Rejime of the Black Sea Suface water on the Bagground of Global Warming at the Southwest Coast of Georgia. Rs Global. International Academy Journal Web of Scholar. 12(30),December -2018. p-ISSN-2518-167X e-ISSN-2518-1688.  Warsaw. 2018.

8. Ecological issues of business activity in mountains of Ajara (Georgia).  19th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019  Conference Proceedings volume 19 Ecology, Economics, Education and Legislation Issue: 5.2 ISBN 978-619-7408-85-0 ISSN 1314-2704; Doi: 10.5593/sgem2019/5.2.  Albena, Bulgaria 2019

9. აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020.

10. Economic and Ecological Issues Related to Construction of Batumi City Bypass Road of Traceca: Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia. 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2020, 20(5.1), 275-282.doi:10.5593/sgem2020/5.1/s20.035

11. Ecologic problems of recreational zone of Batumi sea coast. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 16 - 22 August, 2021. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria

12. Perspectives Of Tourism Development In Mountainous Adjara And The Landscape Basis Of Its Development. Tourism And Ecology Of The Spiritual World. Dec 4, 2022.

13.SOME PECULIARITIES OF SOIL FORMATION FACTORS AND SOIL GEOGRAPHY IN ADJARA. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LANDSCAPE DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE – CARTOGIS - PLANNING – GOVERNANC Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2022 pp. 219-228

14.The Stormy Regime of Waves on the Black Sea Coast on the background of Global Warming: A Review. International Journal of Environmental Sciences India.11.2022  pp. 33-40  

15. ფაღავა ნ., ქამადაძე ც, ჭიჭილეიშვილი ხ., ანანიძე მ.  „ზამთრის სეზონი აჭარაში და ცალკეული მკაცრი ზამთრების განმეორებადობა გლობალური დათბობის ფონზე“.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“.  შრომები - ტომი IX  ISSN 1512-1976  ქუთაისი - 2023. გვ. 98-102

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. გლობალური დათბობის ფონზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით შავი ზღვის ჰიდროლოგიური რეჟიმის დინამიკა. სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. აჭარა მდგრადი განვითარება და მომავალი.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 6-7 ივნისი.  ბათუმი 2011 წ.

2. აჭარის ზღვის სანაპირო ზონის ნატანის ბალანსი.  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  ქუთაისი - 2012 წ. (30 – 31 მაისი).

3.  წყალქვეშა კანიონების გავლენა აჭარის  ზღვის სანაპირო ზონის დინამიკაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი - 2013 წ. ( 6 – 7 ივნისი).

4. კლიმატის გლობალური ცვლილებით აჭარის ზღვისპირეთში გააქტიურებული აბრაზიული პროცესებისა და ჩატარებული ნაპირდამცავი ღონისძიებების ანალიზი.  კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების (CENN) "კლიმატის ცვლილება და აჭარის სანაპირო ზონის განვითარების პერსპექტივები.  კავკასიის გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციები (CENN).  ბათუმი. 02.03.2017.

5. შავი ზღვის დონის რყევადობის გამომწვევი მიზეზები და რეჟიმი. XXII სამეცნიერო კონფერენცია-გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.  საქ.ალ.ჯავახიშვილის სახ. გეოგრაფიული საზოგადოება, ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი,19 დეკემბერი, 2018.

6. The Stormy Regime of Waves on the Black Sea Coast on the Background of Global Warming.  International Conference on Innovations in Science and Education.  Prague, March 20-22, 2019.

7.  Ecological issues of business activity in mountains of Ajara (Georgia).  19th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019.   International Scientifeic Committee.  Albena, Bulgaria 30 June- 6 July,2019.

8. აჭარის არ ლანდშაფტების ეკოლოგიური მდგომარეობა და მისი გეოკოლოგიური გაუმჯობესების ღონისძიებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“ შრომები, ISSN 1512-1976, ტ. 7, თბილისი-თელავი, საქართველო, 26-28 სექტემბერი, 2020.

9. Economic and ecological issues related to construction of Batumi city bypass road of traceca: transport corridor Europe-Caucasus-Asia 20th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020. Albena, Bulgaria, 2020.

10. აჭარის რეკრეაციული ლანდშაფტების განვითარების ლანდშაფტური საფუძველი მთიანი აჭარის მაგალითზე. XXIV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები. თბილისის ივანე ჯავახიშვვილის სახელობის უნივერსიტეტი, 2021 წლის 19 დეკემბერი, საქართველოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება.

11. Ecologic problems of recreational zone of Batumi sea coast. 21st International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2021, 16 - 22 August, 2021. 51 Al. Malinov blvd, Sofia, 1712, Bulgaria 6 - 22 August, 2021 SGEM

12. SOME PECULIARITIES OF SOIL FORMATION FACTORS AND SOIL GEOGRAPHY IN ADJARA . II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LANDSCAPE DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE – CARTOGIS - PLANNING – GOVERNANCE, Tbilisi.   09.2022 . 

13. ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის ნიადაგური საფარის გეოგრაფიისა და გენეზისის ზოგიერთი თავისებურებანი. XXV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება. ივანე ჯავაზიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2022.

14.  მაღალმთიან აჭარაში ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები და მისი განვითარების ლანდშაფტური საფუძვლები. საერთაშორისო კონფერენცია "ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები". 2022.

15. ფაღავა ნ., ქამადაძე ც, ჭიჭილეიშვილი ხ., ანანიძე მ.  „ზამთრის სეზონი აჭარაში და ცალკეული მკაცრი ზამთრების განმეორებადობა გლობალური დათბობის ფონზე“.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“.  ქუთაისი - 2023. 

16. ნაზიბროლა ფაღავა, ცირა ქამადაძე, ხათუნა ჭიჭილეიშვილი, მელანო ჭაღალიძე ,,რეკრეაციული ლანდშაფტები და მათი დატვირთვის ნორმატივები აჭარის გორაკ-ბორცვიან ზონაში“.   XXVI  სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები.  თბილისი - 19 დეკემბერი 2023 წელი.

17.  Dumbadze G, Baratashvili D, Chichileishvili Kh, Kamadadze Ts. Some Features of Climate Change in the Coastal Zone of Adjara. 3 RD INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCEFORESTR «THE BALANCE OF THE LIFE: CARBON“. Republic of Türkiye Karadeniz Technical University – 2023. 20-22 September 2023, Trabzon/TÜRKİYE. ISBN: 978-62594141-0-2. https://doi.org/10.61326/icelis.2023.33

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ERASMUS საგრანტო პროექტი „საგანმანათლებლო, სამეცნიერო მართვისა და ინდუსტრიული კომპონენტების ერთობლიობა კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციისათვის. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021-2025

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალობით გადამზადების კურსი.

2. Training program: Tax code of Georgia.

3. Has participated in The International conference of Erasmus+project ARTIST Action  Research to Innovate Science Teaching.

4. ფსიქოლოგიაზე დამყარებული სწავლება თანამედროვე მეთოდებით.

5. როგორ ჩავატაროთ ონლაინ ლექცია/სემინარი, სწავლის აქტიური მეთოდების გამოყენებით.

6. ონლაინ პლათფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში.

7. საგნობრივი პლატფორმები ონლაინ ეფექტური სწავლისათვის 

8. IX სამეცნიერო კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“

9.”უნივერსიტეტი-სკოლისათვის“ პროექტის ფარგლებში საჯარო ლექციები გაიმართა სკოლებში. 

10. სამეცნიერო ღონისძიებების ორგანიზებაში მონაწილეობა. საორგანიზაციო და სამეცნიერო კომიტეტის წევრი - საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“  2022 წ.

11. სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება ონლაინ სწავლების დროს" 2022 წ.

12. 2023 წლის  22 აპრილს გაიმართა  დედამიწის დღისადმი   მიძღვნილი ღონისძიება სადაც ჩართული იყო ბათუნის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი და ბათუმის საჯარო სკოლები.  

13. უცხო ენების შემსწავლელი ინგლისური ენის B1 დონე (80 საათი) 2023წ.

14. სს "აჭარის წყლის ალიანსის" და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლიმატის მართვის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ გარემოსდაცვით სამიტში და აჭარის მასშტაბით ხულოს და შუახევის მუნიციპალიტეტებში მენტორობა გაუწია სამიტში ჩართულ სკოლებს თემაზე: "WaSH წყალი, სანიტარია და ჰიგიენა" 2023 წ.

15. "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება" გადამზადების პროგრამა 2023 წ.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

word, Excel, pover point, internet, კომპიუტერული პროგრამა Art GIS.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა