საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მერაბ ფუტკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.10.1960 წ.
მისამართი: ქ. ბათუმი, რუსთაველის 61 ბ. 41
ელ-ფოსტა: merab.putkaradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 32 60 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: სოციალური მეცნიერებანი, საზოგადოებრივი გეოგრაფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, გეოგრაფია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
  • ბუნებრივი რესურსების სამეურნეო შეფასება;
  • მოსახლეობის გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები;
  • მეურნეობის დარგების ტერიტორიული ორგანიზაცია;
  • ტურიზმის გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები;
  •  საცხოვრებელი გარემოს ეკოლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2021   წლიდან განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის  ექსპერტთა კორპუსის წევრი; 

2019 წლიდან დღემდე შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტის პროფესორი;

2013-2014 წლებში გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2013 - 2019   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტის პროფესორი;

2010 - წელს გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი;

2006 – 2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, გეოგრაფიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

1995 – 2006 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის დოცენტი;

1999-2004 გეოგრაფია, წყლის ბიორესურსებისა და ეკოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

1994- 1999 ბუნებისმეტყველება-გეოგრაფიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

1993- 1994  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,გეოგრაფიის კათედრის  უფროსი მასწავლებელი;

1992- 1993 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გეოგრაფიის კათედრის მასწავლებელი;

1985 -1988 შუახევის რაიონის სოფ. გოგინაურის არასრული საშუალო სკოლის გეოგრაფიისა და ბიოლოგიის მასწავლებელი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Merab Putkaradze, Landa Putkaradze, Sandro Duadze. TOURISM CHALLENGES AND PERSPECTIVES IN THE  MOUNTAINOUS AJARA: ON THE BESHUMI RESORT. International Journal of Innovative Technologies in Economy.Vol.4(44), 2023.

2. მ. ფუტკარაძე. აჭარის მოსახლეობის  ეროვნული სტრუქტურის  ისტორიულ-გეოგრაფიული თავისებურებები. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტ. X. თბილისი, 2023.

3. M. Putkaradze.  Territorial organization`s originalities of the population of Ajara. Georgian Geographical journal. Vol. 4   2023,

4. მ. ფუტკარაძე; ლ. ფუტკარაძე. კურორტ ბეშუმის ტურისტთა გამტარობის  პოტენციალი და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ეკოლოგიის თანამედროვე პრობლემები“. შრომათა კრებული, ტ. IX, 2023.  

5.Touristic and recreational potential of Makhuntseti Waterfall: application and perspectives (Georgia). International Journal of Innovative Technologiesin Economy. No. 2(38), 2022.

6. Social-economic aspects of potential migrants of mountainous Journal of Geography, Politics and Society. Vol. 12 no.2, 2022.

7. Tourizm and Rekreational Resources Usage Perspectives Through According to Mountainous Adjaria S Example. Journal Economics and Management. Vol. XIX, 2. 2022.

 

8.  სასოფლო დასახლებათა ხალხმრავლობის გეოგრაფიული თავისებურებები აჭარაში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა კარტო/გის, დაგეგმარება მართვა. მეცნიერება – კარტო/GIS – დაგეგმვა – მმართველობა 12-16 სექტემბერი, 2022 წელი.  2022.

9.  Ecologic problems of recreational zone of Batumi sea coast. International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM; Sofia. Vol.21, iss.5.1. 2021.

10. Economic and Ecological issues related to Construction of Batumi citu burass road of Traceka:Transport corridor Europe- Caucasus-Asia.  20th International  Multidisciplinary GeoConference: SGEM 2020, 20(5,1);

11. Political and Social-Economical Aspects of Changes in Age and Gender Structure of Population of Georgia. Journal Economics and Management. Volume VII, Number 2, 2020;

12. Ecological Issues of Business Activity in Mountains of Adjara (Georgia). International Muntidisciplinary Scientific Geoconference: SGEM, Sofia, 2019. Vol. 19, iss. 5.2;

13. The Impact of Tourism on Business Development in Mountain Regions: a case study. International Journal Economics and Business Administration. Volume VII, issue 3, 2019;

14. The Intra-Regional Originalities of Population's Dynamics of Mountain Regions of Georgia. European Journal of Geography. Volume 10, Number 2, 2019;

15. Effect of Political Processes on Demographic Development of Georgia. Journal of Geography and Earth Siciences. 2018, Vol. 6, # 2

16. Tourizm Industry's Influence on Recrational Zone's Ecological in the Seaside of Adjaria

Journal of Tourizm and hospitality Management. 2018, Vol 6,#1.

17. არტაანის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები:(საფორტეფიკაციო,საკულტო,საკომუნიკაციო და საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები). გამომცემლობა ”უნივერსალი” თბილისი 2018.

18. ბათუმის გეოგრაფიული მდებარეობის სამეურნეო შეფასება. ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა. მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ბათუმი, 2017.

19. აჭარის სასოფლო დასახლებათა ფუნქციების გეოგრაფიული თავისებურებანი.გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ქუთაისი, 2017.

20. Функции, проблемы и перспективы города Батуми. Актуалъные процессы  формирования науки в новых условиях. Сборник статей международной научно-     практической конференции 10 марта 2016 г., г.Москва. Mосква, 2016.

21. Tourizm and Ecology In Adjara.(N. Gorgiladze) International Journal of Environmental Sciences. Vol.5 No. 2. 2016

22. აჭარის ზღვის სანაპიროს რეკრეაციული ზონის (პლაჟების) ტურისტთა გამტარობა და     ეკოლოგიური პრობლემები. (ს. ხორავა) საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. შრომათა კრებული, ნაწილი   II. ქუთაისი, 2016.

23.  კურორტ გონიო-კვარიათის პოტენციალი და გამოყენების პერსპექტივები.   გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2015.

24.   Ecological problems of Ekot0urizm in Adjara. Internacional Conference “ (N.Gorgiladze)AFFlied Ecologu:   Problems, Innovations” Proceediengs ICAE-2015  7-10 May,2015 Tbilisi-batumi Htt://icae-  2015.tsu.ge/.Tbilisi,2015.

25.   აჭარის ურბანიზაციის ძირითადი საკითხები. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის  ინსტიტუტის შრომები ახალი სერია №6.  თბილისი, 2014.

26.  თანამედროვე მიგრაციული პროცესები აჭარაში. საერთაშორისო ელექტრონული კონფერენცია.  თბილისი, 2014.

27.    ვახუშტი ბაგრატიონი სამცხე-ჯავახეთის საეკლესიო გეოგრაფიის შესახებ.  ჩვენი  სულიერების ბალავარი.V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბილისი, 2013.

28.   მოსახლეობის სიმჭიდროვე და ეკოლოგიური პრობლემები (მთიანი აჭარის მაგალითზე). (ნ.გორგილაძე). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები.  „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. ქუთაისი, 2013.

29.   აჭარის მოსახლეობის დინამიკის თანამედროვე თავისებურებანი ვახუშტი   ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . ახალი სერია  № 5 (84)   თბილისი, 2013.

30.  О некоторых экологически    проблемах, связанных с демографической нагрузкой    в Аджарии.(Т.Футкарадзе). Этнос и средаобитания. Сборник статей поэтноэкологии. Вып.3 Москва, 2012.

31.  აჭარის ზღვისპირეთის ანთროპოგენური დატვირთვა და გეოეკოლოგიური  პრობლემები.(ს.ხორავა).  საერთაშორისო  სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია.  თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიები  და გარემოს დაცვა. ქუთაისი, 2012

32.  აჭარაში მიწის რესურსების გამოყენების  ეკოლოგიური    პრობლემები. (მ.ანანიძე)   საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.თანამედროვე ინოვაციური     ტექნოლოგიებიდა გარემოს დაცვა.  ქუთაისი, 2012

33.  აჭარაში ტურიზმის ინდუსტრიის განვითარების თავისებურებები.ვახუშტი  ბაგრატიონის გეოგრაფიის  ინსტიტუტის შრომები. ახალი სერია   4(83). თბილისი, 2012. 

34. მარეთის ხეობის ფიზიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება. //მარეთის ხეობა//. ბათუმი, 2011.

35. მარეთის ხეობის  მოსახლეობა. // მარეთის ხეობა//. ბათუმი, 2011.

36. მარეთის ხეობის სოფლის მეურნეობა. //მარეთის ხეობა//. ბათუმი, 2011.

37. ტურიზმის განვითრების გეოგრაფიული ასპექტები აჭარაში. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). თბილისი, 2011.

38. ეკოლოგიური პრობლემების გეოგრაფიული თავისებურებები აჭარასი. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები (საერთაშორისო კონფერენციის მასალები). თბილისი, 2011.

39. ბუნებათსარგებლობის  ეკოლოგიური პრობლემები მთიან აჭარაში. //საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. შრომათა კრებული. //. ქუთაისი, 2011.

40. The Problems of  Specializacion of Agrokulture in Adjara. Internacional Conference "Modernizacion of Agriculture in the Conditions of Globalization. Batumi, 2010. 

41. დემოგრაფიული პროცესების გავლენა მთიანი აჭარის  ლანდშაფტების მრავალგვარობაზე.  აჭარის ( სამხრეთ კოლხეთის) ბიომრავალფეროვნება.  საერთაშორისო კონფერენციის  მასალები. . ბათუმი, 2009.

42. მაღალგანვითრებული ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია. "ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა". ბათუმი, 2009.

43. საქართველოში ტრანსპორტის განვითარების  გეოგრაფიული ასპექტები.  ბათუმის საზღვაო აკადემიის  ბიზნესისა და მართვის ფაკულტეტის კონფერენციის მასალები. ბატუმი, 2009.

44. სოფლის მოსახლეობის სიმჭიდროვის ზოგიერთი საკითხი (საქართველოს მაგალითზე). კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. #10, 2009.

 

                                                                                    მონოგრაფია

1.მთიანი აჭარის მოსახლეობის ეკონომიკურ -გეოგრაფიული  პრობლემები. გამომცემლობა "აჭარა". ბათუმი, 1996.

2.შუახევის რაიონის ბუნება და მოსახლეობა. გამომცემლობა  "ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი". ბათუმი, 2000.

3.აჭარა (ეკონომიკურ-გეოგრაფიული დახასიათება). გამომცემლობა " ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი". ბათუმი, 2001.

 

                                                                          სახელმძღვანელო

1. მაღალგანვითარებული ქვეყნების სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია. გამომცემლობა "უნივერსალი". თბილისი, 2009.

2. მსოფლიოს რეგიონებისა და ქვეყნების საზოგადოებრივი გეოგრაფია. გამომცემლობა "ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი". ბათუმი, 2021.

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  მ. ფუტკარაძე. აჭარის მოსახლეობის  ეროვნული სტრუქტურის  ისტორიულ -გეოგრაფიული თავისებურებები. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია,   არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი, 27-28 აპრილი, 2023.

2. მ. ფუტკარაძე; ლ.ფუტკარაძე; ს. დუაძე. M. Putkaradze; L.Putkaradze; S.Duadze.  ტურიზმის გამოწვევები და პერსპექტივები მთიან აჭარაში: კურორტ ბეშუმის მაგალითზე. Tourism challenges and perspectives in the mountainous Ajara: On the Beshumi resort example. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალური გამოწვევები და მდგრადი  განვითარება”. International Scientific Conference: “Global Challenges and Sustainable Development of Economics and Business” ბათუმი, 20-21 ოქტომბერი,  2023.

3. მ. ფუტკარაძე; ლ. ფუტკარაძე. კურორტ ბეშუმის ტურისტთა გამტარობის პოტენციალი და მასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური პრობლემები.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ეკოლოგიის თანამედროვე    პრობლემები“. ქუთაისი,  25 ნოემბერი,  2023.  

4.  L. Putkaradze; M. Putkaradze. Ecological transition potential of Touriste in mountainous Ajara: A problem and the perspective. Vienna International Academic Conference. Education and Social Sciences. Business and Economics. Viena, 20 September, 2023

 

5. მ.ფუტკარაძე სასოფლო დასახლებათა ხალხმრავლობის გეოგრაფიული თავისებურებები აჭარაში. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა კარტო/გის, დაგეგმარება მართვა. მეცნიერება – კარტო/GIS – დაგეგმვა – მმართველობა 12-16 სექტემბერი, 2022.

6. Putkaradze M., Chichileishvili K., Kamadadze C., Ananidze M., Putkaradze LEcologic problems of recreational zone of Batumi sea coast. International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM; Sofia, 2021.

7. Economic and ecological issues related to construction of Batumi city bypass road of traceca: transport corridor Europe-Caucasus-Asia 20th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2020. Albena, Bulgaria, 2020.

8. Ecological issues of business activity in mountains of Ajara (Georgia). 19th  International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. Albena, Bulgaria, 2019.

9. The intra-regional originalites of population's dunamics of mountain regions of Georgia.

 International Scientific Conference "SMART GEOGRAPHY" . 100 Years Bulgarian Geographical Society. Sofia, 2-4 November 2018.

10. ბათუმის გეოგრაფიული მდებარეობის სამეურნეო შეფასება.  ბათუმი წარსული და თანამედროვეობა .მე-8 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 1-2 სექტემბერი, 2017.

11. აჭარის სასოფლო დასახლებათა ფუნქციების გეოგრაფიული თავისებურებანი.გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ქუთაისი, 2-3 ივნისი, 2017.

12.  Функции, проблемы и перспективы города Батуми. Актуалъные процессы формирования науки в новых условиях. Сборник статей международной научно-    практической конференции 10 марта 2016 г., г.Москва. Mосква, 2016.

13. აჭარის ზღვის სანაპიროს რეკრეაციული ზონის (პლაჟების) ტურისტთა გამტარობა და ეკოლოგიური პრობლემები.საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. შრომათა კრებული, ნაწილი  II. ქუთაისი, 2016.

14.  კურორტ გონიო-კვარიათის პოტენციალი და გამოყენების პერსპექტივები.   გეოგრაფიისა და ანთროპოლოგიის თანამედროვე პრობლემები. საერთაშორისო  კონფერენცია. თბილისი, 2015.

15.  Ecological problems of Ekot0urizm in Adjara. Internacional Conference “.(N.Gorgiladze) AFFlied Ecologu:  Problems, Innovations” Proceediengs ICAE-2015  7-10 May, 2015 Tbilisi-Batumi. 2015.

16.  თანამედროვე მიგრაციული პროცესები აჭარაში. საერთაშორისო ელექტრონული კონფერენცია.  თბილისი, 2014.

17.   ვახუშტი ბაგრატიონი სამცხე-ჯავახეთის საეკლესიო გეოგრაფიის შესახებ. ჩვენი  სულიერების ბალავარი.V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბათუმი, 2013.

18.   მოსახლეობის სიმჭიდროვე და ეკოლოგიური პრობლემები (მთიანი აჭარის მაგალითზე).(მ.ანანიძე)  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.    „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“. ქუთაისი, 2013.

19.   აჭარის მოსახლეობის დინამიკის თანამედროვე თავისებურებანი. საერთაშოროსო კონფერენცია " გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები". თბილისი , 2013.

20.   აჭარის ზღვისპირეთის ანთროპოგენური დატვირთვა და გეოეკოლოგიური  პრობლემები. (ს.ხორავა). საერთაშორისო  სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია  თანამედროვე ინოვაციური ტექნოლოგიები  და გარემოს დაცვა. ქუთაისი 2012.

21.  აჭარაში მიწის რესურსების გამოყენების  ეკოლოგიური პრობლემები.  (მ.ანანიძე)   საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.თანამედროვე ინოვაციური   ტექნოლოგიებიდა გარემოს დაცვა.  ქუთაისი, 2012.

22.  აჭარაში ტურიზმის ინდუსტრიის   თავისებურებები.პროფ. ლევან  მარუაშვილის    დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. თბილისი, 2012.

23. ბუნებათსარგებლობის ეკოლოგიური  პრობლემები მთიან აჭარაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. ქუთაისი, 2011.

24. The problems of Specialization of Agriculture in Adjara. Internactional  Conference "Modernizacion ofAgriculture in the Conditions of  Clobalizacion. Batumi, 2009.

25. დემოგრაფიული პროცესების გავლენა მთიანი აჭარის ლანდშაფტების მრავალფეროვნებაზე. აჭარის (სამხრეთი კოლხეთის)ბიომრავალფეროვნება. საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2009.

26. საქართველოში ტრანსპორტის გეოგრაფიული ასპექტები. ბატუმის საზღვაო აკადემიის მართვისა და ბიზნესის ფაკულტეტის კონფერენცია. ბათუმი, 2009.

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (გრანტი:FR196/2/105/14.). არტაანის  ქართული კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლები : (საფორტიფიკაციო, საკულტო, საკომუნიკაციო საყოფაცხოვრებო არქიტექტურის ნიმუშები). 2018 წელი.  შემსრულებელი;

2. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი გრანტის პროექტი. ტურიზმის პრიორიტეტების განსაზღვრა ბუნებრივ-გეოგრაფიული, საფინანსო და სოციალურ-ეკონომიკური ფაქტორების გავლენით აჭარის მეურნეობრივ განვითარებაში. 2019 წელი . ხელმძღვანელი (81 ქულა).

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      Центре дополнительного профессионального образования економического факултета Российский Университет ДруЖбы народов.  По программе дополнительного профессионального образования " Новая экономическая география: теория и практика" (по УМК В.Р. Холиной .География.Углувленный уровень". Москва, 2014.

2. საინფორმაციო ტექნოლგიები მეცნიერებაში. ასოციაცია მეცნიერებისთვის. თბილისი,  6-13 ივნისი, 2022 წელი. 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული -კარგად, ინგლისური -ლექსიკონის დახმარებით,   გერმანული- ლექსიკონის დახმარებით


 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

ვორდი, ექსელი, პოვერ პოინტი

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა