საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

გეოგრაფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ანთაზ ქიქავა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 19.10.1955
მისამართი: ბათუმი, რუსთაველის ქ.61 ბ.11
ელ-ფოსტა: antaz.qiqava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 57 95 75
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: გეოლოგია - მინერალოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, გეოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ - გეოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი, გეოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ნიადაგების გეოგრაფიის ძირითადი საკითხები;

კლიმატი და გლობალური პროცესები;


 

სამუშაო გამოცდილება:

2014-დღემდე  ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  გეოგრაფიის დეპარტამენტის      ხელმძღვანელი.

2019-2025  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის პროფესორი.

2013-2019  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის  პროფესორი.

2009-2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის სრული პროფესორი.

2008-2013 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

2007-2009 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის გეოგრაფიის  დეპარტამენტის  ასოცირებული  პროფესორი.

2004-2007  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფიის კათედრის დოცენტი.

2001 - 2004  აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სენატის თავჯდომარე.

1998-2001 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავჯდომარის  პირველი მოადგილე,  მინისტრთა საბჭოს თავჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი.

1998-1999 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის მინისტრი.

1997-1998 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს თავჯდომარის მოადგილე.

1996-1997 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს დეპუტატი, იურიდიული დ ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავჯდომარის  მოადგილე.

1994-1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო ნაწილის უფროსი.

1989-1993 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოსამზადებელი ფაკულტეტის დეკანი.

1988 2004  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედინსტიტუტის  ( შემდგომში უნივერსიტეტი) უფროსი  მასწავლებელი.

1982-1988 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედინსტიტუტის  მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  “Латериты Черноморского побережъя и их практическое значение “Периодический научный журнал  „ХАНДЗТА”   N. 1 (6)  Кутаиси - Тбилиси 2008
 2.  „შავი ზღვის ბუნებრივი, ენერგეტიკული და მინერალუ–რი რესურსები და მათი ათვისების პერსპექტივები’’.   საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი   „ეკონომიკა“  N. 9  თბილისი  2008
 3.  „ბათუმის წყალქვეშა ცელა’’. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სამეცნიერო ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლ.”#4-6,  თბილისი 2009 
 4.  „მინერალური რესუსების ათვისების პერსპექტივები და მისი როლი აჭარის ეკონომიკის განვითარებაში’’.   ,,ეკონომიკა” #3,4, თბილისი 2009.
 5.  „ნიადაგის ნაყოფიერების გაზრდა სასუქების ეფექტური გამოყენება და ნიადაგის გაჭუჭყიანებისაგან დაცვა’’. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჟურნალი ,,მეცნიერება და ტექნოლოგიები ”#1-3, თბილისი 2009 .
 6.  „ქობულეთის ზღვისპირეთის განვითარების თანამედროვე პირობები“. (საქართველს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის “მოამბე”#23, თბილისი 2009.
 7.  „მიწათსარგებლობისა და მიწათმოწყობის საქმიანობის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები’’.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კოლხა 2009” ქუთაისი 2009.
 8.  „შავი ზღვის სანაპიროს ეკოსისტემებზე სასრარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოების ზემოქმედება.“   რესპუბლიკური სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალები,,გამოყენებითი ქიმიისა და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები”,  ქუთაისი 2009.
 9.  „გვალვისა დაგაუდაბნოების ხელშემყობი ტემპერატურისა და ნალექების რეჟიმული სტრუქტურა და ჰავის ცვლილებების გავლენა მასაზე’’.საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის ,,მოამბე”#28,   თბილისი 2009.
 10.  „რაციონალური მიწათსარგებლობის ეკოლოგიური საკითხები“.  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. თბილისი , 2010.
 11.  „მიწისპირა ტემპერატურული ველის პროგნოზი აჭარის ტერიტორიაზე 2030 წლამდე’’. სამეცნ. ჟურნალი ,,ხანძთა”#5, ქუთაისი-თბილისი ,  2011.
 12.  „ჰაერის მიწისპირა ტემპერატურის  რეგიონალური ცვლილებების  თავისებურებნი საქართველოში.“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ გარემო და გლობალური დათბობა“. ვახუშტი ბაგრატიონის  გეოგრაფიის ინსტიტუტი, შრომათა კრებული #3 (82)  თბილისი  2011
 13.  „ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სიმკვრივის ემპირული კავშირი გაბნეულ რადიაციასთან.“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული „ გარემო და გლობალური დათბობა“. ვახუშტი ბაგრატიონის  გეოგრაფიის ინსტიტუტი შრომათა კრებული #3 (82)  . თბილისი  2011
 14.  “აჭარის ზღვისპირეთის  თანამედროვე გეოეკოლოგიური პრობლემები“. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია „ დედამიწა- გლობალური ბუნებრივი კატაკლიზმები და ტყეები“.  ბათუმი 2012
 15.  „აჭარის ზღვის სანაპირო ზონის ნატანის ბალანსი’’. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომათა კრებული „ ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“.  აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი 2012.
 16.  „Influence of Global Warming on the Near-Surface Air Temperature Field in Georgia.“  Georgian National academy of sciences. „ Bulletin“  #3, vol. 6.  Tbilisi 2012.
 17.  „Влияние влажности на оптические свйства  атмосферного аэрозоля .“ Известия аграрной науки. Том.10 Ном. 1.  Тбилиси 2012г.
 18. „ნიადაგების გეოგრაფია ნიადაგმცოდნეობის საფუძვლებით.“ (სახელმძღვანელო) გამომცემლობა „ შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი“  ბათუმი  2013.
 19.  „მიწისპირა ტემპერატურული ველის ინტენსიური ზრდის პერიოდი საქართველოში და მისი სტატისტიკური სტრუქტურა.“ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული . ახალი სერია  № 5 (84) თბილისი 2013წ. 
 20. „გვალვებისა და გაუდაბნოების ხელშემწყობი ნალექების უარყოფითი ანომალიები საქართველოში“.  ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. ახალი სერია, N 6 (85) 2014 წ.
 21.  “ The Influence of Climate Change on the Variations of Land Surface Temperature Field.” „International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering“  ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 4, Issue 12, December 2014
 22. „Proteqtion of Adjara coast zone by artificial beach.„ (Sasha Khorava ) Procedings ICAE – 2015. Iv. Javakhishvili             Tbilisi   State   University.  Tbilisi – 2015
 23. International journal of Emerging Technology and Advanced Engineering ( ISSN 2250-2459), An ISO 9001:2008 Certifed journal) "Phenol and M-Grezol Sorpion in Typical Black Earth, Brown Earth and Red Soils", http:www.ijetae.com files Vol.6. Issue12, December 2016
 24.  "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების ზოგიერთი თავისებურებანი" გეოგრაფიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები", შრომათა კრებული, გვ. 143-152, ISBN 978-9941-9043-2-5, ქუთაისი, 2017;
 25. Radioactivity of soil structures in the Bleck  sea coastal strip (Georgia)"  International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch Vol. 3, No. 02; P.-80-92, 2018, ISSN: 2456-8643,   http://ijaeb.org/view2.php?issue=2
 26. „Some Peculiarities of Soil Geography and Genesis of Mountain-Forest Zone (on the example of Ajara Region, Georgia)“International Journal of Scientific and Engineering Research (IJSER)  Paper Published in IJSER Volume 9, Issue5, May 2018 Edition (ISSN 2229-5518), P.-1318-1323, https://www.ijser.org/research-paper-publishing-may-2018_page3.aspx;
 27.   „Problems of sustainable development of she degraded relief in she river Kvirila basin, West Georgia“, 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Conference proceedings, V-18, Ecology and environmental protection, Issue 5,2, P.-739-746, ISBN 938-619-7408-8; ISSN 1314-2704; DOI: 10.5593/sgem 2018/5,2 Congress Center Aibena Resort & Spa, Rulgaria 
 28. ,,Some peculiarities of transformation of soil-forming Rocks in interior mountainous Ajara (west Georgia)”, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, Conference proceedings, V-19. Ecology and environmental protection, Albena, Bulgaria.
 29. ,,SUSTAINABLE MANAGEMENT OF DEGRADED SOILS (ON THE EXAMPLE OF KARTLI REGION)”  International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2020,  Conference proceedings, V-20, Ecology and environmental protection, Issue 5,1, P.-771-778, ISBN 938-619-7408-8; ISSN 1314-2704; DOI:10.5593/sgem  2020/5.1/s20.097  Congress Center Albena Resort & Spa, Bulgaria.
 30. ,,ANNUAL AMPLITUDE REGIME OF GROUND SURFACE TEMPERATURE IH GEORGIA”   Georgian Geographical journal 2021, Vol.1 (1) 63-69
 31. "მთიან შიდა აჭარაში ინტრაზონალურად ფორმირებული წითელი შეფერილობის ნიადაგების მორფოლოგიური ნიშნები“,  XXIV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, თსუ, თბილისი 19.12.2021 (იბეჭდება) საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომებში [ახალი სერია III (XXI), 2022 წელი];
 32. „Some regularities of degradation of (14C)-levedet tea (Tea Sinensis) biomasss in red and brown soils“, XXII International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, Vol. 22, Iss 5.1 (2022)  DOI: 10.5593/sgem2022/5.1/s20.051 ISSN 1314-2704 ISBN 978-619-7603-46-0 Volume 22 Issue 5.1 p.: 399-406;
 33. SOME PECULIARITIES OF SOIL FORMATION FACTORS AND SOIL GEOGRAPHY IN ADJARA. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE LANDSCAPE DIMENSIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT: SCIENCE – CARTOGIS - PLANNING – GOVERNANC Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Press, 2022 pp. 219-228
 34. The Stormy Regime of Waves on the Black Sea Coast on the background of Global Warming: A Review. International Journal of Environmental Sciences India.11.2022  pp. 33-40  
 35. Kalandadze, Besik; Trapaidze, V; Kalandadze, I; Kikava, A; Mgeladze, M. „POLLUTION OF SOILS AND WATER AND THE NEGATIVE IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT AS A RESULT OF THE MINING AND PROCESSING OF MANGANESE ORES“, Journal International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM Vol. 23, Iss. 5.1, Pages 193-198 (2023). DOI:10.5593/sgem2023/5.l/s20.24. ISSN 1314-2704. ISBN 978-619-7603-60-6 Sofia,  

 


 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1.  მიწათსარგებლობისა და მიწათმოწყობის საქმიანობის სრულყოფის ზოგიერთი საკითხები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კოლხა 2009”
 2. შავი ზღვის სანაპიროს ეკოსისტემებზე სასარ. წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოების ზემოქმედება. რესპუბლიკური სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,გამოყენებითი ქიმიისა  და ტექნოლოგიების თანამედროვე მიღწევები” ქუთაისი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009.
 3. რაციონალური მიწათსარგებლობის ეკოლოგიური საკითხები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო - ტექნიკური კომფერენცია. ,,გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითერბა“ თბილისი , 2010.
 4. ჰაერის მიწისპირა ტემპერატურის რეგიონალური ცვლილების თავისებურებანი საქართველოში. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "გარემო და გლობალური დათბობა". მიძღვნილი აკადემიის თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. 2011წ.
 5. ატმოსფერული აეროზოლების ოპტიკური სიმკვრივის ემპირიული კავშირი გაბნეულ რადიაციასთან. ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "გარემო და გლობალური დათბობა". მიძღვნილი აკადემიის თეოფანე დავითაიას დაბადებიდან 100  წლისთავისადმი. 2011წ.
 6. აჭარის ზღვის სანაპირო ზონის ნატანის ბალანსი. საერთაშორისო სამეცნიერი პრაქტიკული კონფფერენცია.  ქუთაისი 2012წ.
 7. აჭარის ზღვისპირეთის თანამედროვე გეოეკოლოგიური პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. ქობულეთი 2012წ.
 8. მიწისპირა ტემპერატურული ველის ინტენსიური ზრდის პერიოდი საქართველოში და მისი სტატისტიკური სტრუქტურა. საერთაშორისო კონფერენცია „ გეოგრაფიის თამანედროვე პრობლემები“ მიძღვნილი ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის დაარსების 80 წლისთავისადმი.  თბილისი  2013წ.
 9.   გვალვებისა და გაუდაბნოების ხელშემწყობი ნალექებისუარყოფითი ანომალიები საქართველოში . თბილისი 2014წ. 
 10. „Proteqtion of Adjara coast zone by artificial beach.„  Procedings ICAE – 2015. Iv. Javakhishvili Tbilisi State University.  Tbilisi – 2015
 11.  ხელვაჩაურის ნიადაგის საფარის აგროეკოლოგია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე საიჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. ქუთაისი 2016წ. 19-20 მაისი.
 12. "ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების ზოგიერთი თავისებურებანი" გეოგრაფიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გეოგრაფია გლობალურ კონტექსტში: მიღწევები და გამოწვევები", შრომათა კრებული, გვ. 143-152, ISBN 978-9941-9043-2-5, ქუთაისი, 2017;
 13. „Problems of sustainable development of she degraded relief in she river Kvirila basin, West Georgia“, 18 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2018, Conference proceedings, V-18, Ecology and environmental protection, Issue 5,2, P.-739-746, ISBN 938-619-7408-8; ISSN 1314-2704; DOI: 10.5593/sgem 2018/5,2 Congress Center Aibena Resort & Spa, Rulgaria.
 14.  ,,The Stormy Regime of Waves on the Black Sea Coast on the Background of Global Warming". International Conference on Innovations in Science and Education.  Prague, March 20-22, 2019.
 15. ,,Some peculiarities of transformation of soil-forming Rocks in interior mountainous Ajara (west Georgia)”, International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019, Conference proceedings, V-19. Ecology and environmental protection, Albena, Bulgaria.
 16. ,,SUSTAINABLE MANAGEMENT OF DEGRADED SOILS (ON THE EXAMPLE OF KARTLI REGION)”    International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM 2020,  Conference proceedings, V-20, Ecology and environmental protection, Issue 5,1, P.-771-778, ISBN 938-619-7408-8; ISSN 1314-2704; DOI:10.5593/sgem  2020/5.1/s20.097  Congress Center Albena Resort & Spa, Bulgaria.
 17. „აჭარაში ნიადაგწარმომქმნელი ფაქტორების და ნიადაგების გეოგრაფიის ზოგიერთი თავისებურებანი“, II საერთაშორისო კონფერენციის „მდგრადი განვითარების ლანდშაფტური განზომილება: კვლევა-კარტო/გის -დაგეგმარება-მართვა“, მეცნიერება – კარტო/GIS – დაგეგმვა – მმართველობა“ 09. 2022.
 18. „Some regularities of degradation of (14C)-levedet tea (Tea Sinensis) biomasss in red and brown soils“, XXII International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2022, 
 19. „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ნიადაგური საფარის გეოგრაფიისა და გენეზისის ზოგიერთი თავისებურებანი“, ნ. ბერუჩაშვილის დაბადების 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი XXV სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, თსუ, 19.12.2022 წ; 
 20. „მთიან შიდა აჭარაში ინტრაზონალურად ფორმირებული წითელი შეფერილობის ნიადაგების მორფოლოგიური ნიშნები“, XXIV სამეცნიერო კონფერენცია გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები, თსუ, თბილისი 19.12.20221 (იბეჭდება) საქართველოს ალექსანდრე ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოების შრომებში [ახალი სერია III (XXI), 2022 წელი].
 21. Kalandadze, Besik; Trapaidze, V; Kalandadze, I; Kikava, A; Mgeladze, M. „POLLUTION OF SOILS AND WATER AND THE NEGATIVE IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT AS A RESULT OF THE MINING AND PROCESSING OF MANGANESE ORES“, Conference: 23rd SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference 2023. October 2023.  DOI: 10.5593/sgem2023/5.1/s20.24

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ERASMUS საგრანტო პროექტი „საგანმანათლებლო, სამეცნიერო მართვისა და ინდუსტრიული კომპონენტების ერთობლიობა კლიმატის მართვისა და კლიმატის ცვლილების პრევენციისათვის. სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021-2025

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული (კარგად), გერმანული (ლექსიკონის დახმარებით),  ინგლისური (ლექსიკონის დახმარებით)
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

word,  Excel,  Powerpoint,

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა