საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირინა ბეჟანიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 02.08.1955
მისამართი: ქ.ბათუმი, ახმეტელის ქუჩა 7, ბ, 15
ელ-ფოსტა: irina.bejanidze @bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 36 17 38
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქიმიკოსი - არაორგანიკოსი, ქიმიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: კოლოიდური ქიმია, ქიმიის მეცნიერაბათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ქიმია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 1. მემბრანული ტექნოლოგია : თეორიული ასპექტები და პრაქტიკული გამოყენება;
 2. ახალი კომპლექსური ეკოლოგიურად სუფთა, უნარჩენო, ურეაგენტო ტექნოლოგიების დამუშავება და დანერგვა;
 3. ბუნებრივი და საწარმოო წყლები;
 4. ნარჩენების უტილიზაცია-გადამუშავება საკვებ პროდუქტებად ( კვების ბოჭკოები);
 5. კატალიზური და კინეტიკური პროცესები;
 6. დისპერსიული სისტემების მდგრადობა, გაწმენდა და ელექტროკაპილარული  მოვლენები;
 7. ახალი მცენარეული სორბენტების მიღება და მათი თვისებების შესწავლა.
სამუშაო გამოცდილება:

 

2009წ–დღემდე- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო               

                               მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი , ქიმიის დეპარტამენტის პროფესორი.                        

2007–2010 წწ  -     მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო–კვლევითი ინსტი­ტუტის

                                 ელექტრომემბრანული ტექნოლოგიისა და  აპარატურის  გან­ყო­ფილების მთავარი              

                                 მეცნიერ თანამშრომელი.                             

2006 - 2009 წწ. -      შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,საბუნებისმეტყველო          

                                 მეცნიერებათა   და მედიცინის ფაკულტეტი , ქიმიის დეპარტამენტის                    

                                 ასოცირებული პროფესორი.

2000–2006 წწ.-        შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმიის კათედრის დოცენტი.                                             

1994–2000 წწ. -       შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმია–

                                  ბუნებათმცოდნეო­ბის კათედრის დოცენტის მოვალეობის შემსრულებელი.

 1993–1994 წწ. -    შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმია–

                                 ბუნებათმცოდნეობის კათედრის მასწავლებელი.

1987–1993 წწ. -  Всесоюзный научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский 

                             институт по хранению и переработке субтропических плодов.Заведующий

                             сектором мембранной технологии.

1986-1987 წწ. -   Всесоюзный научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский

                             институт по хранению и переработке субтропических плодов. Заведующий     

                             сектором физико- химическими анализами НИР.                            

1984–1986 წწ. -   Всесоюзный научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский

                              институт по хранению и переработке субтропических плодов. Старший научный  

                              сотрудник лаборатории  технической биохимии.

           1984 . -      Всесоюзный научно-исследовательский и экспериментально-конструкторский

                                 институт по хранению и переработке субтропических плодов.Младший научный               

                                сотрудник  лаборатории технической био­­хи­мии

1980–1983 წწ.-   Очная целевая аспирантура  научно-исследовательского института химии

                                Ленинградско­го  государственного университета.                      

1979-1980 წწ.     НИИПМ, инженер  лаборатории №113.

1977–1979წწ.-    Научно-исследовательский институт пластических масс (НИИПМ), исп. обязанности

                                инже­нера лаборатории №113.

 

 

 

                           

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სულ : 165  - (1983 - 2023 წწ.) ,  64- (2010-2023წწ.),

46 - (2014-2023წწ.) -Scopus-9, web. of science -2, Google Scholar-6

 1. N. Davitadze, I. Bejanidze, M. Tsintsadze. Development of technology for the extraction of natural pectin from juice production waste.Ecological Engineering & Environmental Technology 2023, 24(5), 117–130 https://doi.org/10.12912/27197050/163762 ISSN 2719–7050, License CC-BY 4.0, Indexation in Scopus.
 2. N. Davitadze, I. Bejanidze . VALORIZATION OF CITRUS FRUIT PROCESSING WASTE. SGEM Multidisciplinary Scientific Geo Conference. 07.2023, Albena Resort & Spa, Bulgaria, Issue 1-2, p. 1-7. Indexation in Scopus.
 3. N. Davitadze, I. Bejanidze, M. Tsintsadze. Electrodialysis in pectin production technology. Advances in chemistry and prospects. Conference dedicated to Academician Givi Tsintsadzi's 90th birthday. "Achievements and perspectives of chemistry".Collection of abstracts. P.1-3.
 4. ნ.დავითაძე, ი.ბეჟანიძე, მ. ცინცაძე. წყალხსნარებიდან მძიმე ლითონების გამოყოფა მცენარეული ნარჩენებიდან მიღებული ბუნებრივი სორბენტით. სტუ.კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს გივი ცინცაძი 90 წლისადმი .  "ქიმიის მიღწევები და პერსრექტივები". ნაშრომთა კრებული, 2023, 0-20.
 5. N. Davitadze, I. Bejanidze, M. Tsintsadze. HIGH QUALITY PECTIN FROM CITRUS JUICE WASTE. BOOK OF ABSTRACTS KYIV CONFERENCE ON ANALYTICAL CHEMISTRY MODERN TRENDS 2022.Наукове видання. Кyiv.: Інтерсервіс. 2022, 140 с. pp.53-54. ISBN 978-966-999-298-7
 6. O. Petrov, N.Iwaszczuk , I. Bejanidze , T.Kharebava, V. Pohrebennyk, N. Didmanidze  and N.Nakashidze . Study of the Electrical Conductivity of Ion-Exchange Resins and Membranes in Equilibrium Solutions of Inorganic Electrolytes. Membranes 202212 (2), 243; https://doi.org/10.3390/membranes12020243.Indexation in Scopus.
 7. T. Kharebava, I. Bejanidze, N. Didmanidze, N. Davitadze,N. Nakashidze. Study of the process of removing organic substances by systems of varios ion exchangers with simultaneous production of deeply demineralized water. Water Supply and Wastewater Disposal. Designing, Construction, Operation and Monitoring, Politechnika Lubelska, Lublin, 2022,   pp.77 -87. ISBN : 978 -83 -7947- 507-0
 8. Bejanidze, T. Kharebava, V. Pohrebennyk, N. Davitadze, N. Didmanidze, N. Nakashidze. Processing of industrial plant waste into pectin – maintaining the ecological balance of the 24 environmental. Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference: Wastewater Disposal. Designing, Construction, Operation and Monitoring, Politechnika 20-22 October, 2021, Lviv
 9. Bejanidze, T. Kharebava, V.Pohrebennyk, N.Nakashidze, N.Didmanidze. Modern technologies in solving environmental problems of the dairy industry.Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century, September, 9–11, 2021.  Mykolaiv: PMBSNU, 2021. 13-15pp. ISBN 978-617-7421-81-
 10. Bejanidze I. Pogrebennik V. Kharebava T. Didmanidze N.Nakashidze N. INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR PROCESSING WASTE OF CITRUS PRODUCTIONS. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, Київ, 13 жовтня 2021 року. К.: ІТТА, 2021. –1463 с. «Multilevel Local, Nation- and Region wide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation ClimEd», № 619285- EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)
 11. Bejanidze I. Pogrebennik V. Kharebava T. Didmanidze N.Nakashidze N. APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR THE PROCESSING  OF  DAIRY WHEY. VII международная научно-практическая конференция « Надрокористувания в Укрiinii, перспективы iнветувания “, Lviv, 2021
 12. I.Bejanidze, T. Kharebava ,V.Pohrebennyk, N. Davitadze, N. Didmanidze , N. Nakashidze. PROCESSING OF INDUSTRIAL PLANT WASTE INTO PECTIN – MAINTAINING THE ECOLOGICAL BALANCE OF THE ENVIRONMENT . Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference «Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring». Lviv Polytechnic National University, 2021. 221 p. Ukraine. ISBN 978-617-7227-69-3. DOI: 10.23939/wswr  2021
 13. I.Bejanidze,T.Kharebava, V.Pohrebennyk,N. Didmanidze, N. Nakashidze. High-quality pectin from waste of citrus juice production using ecologically pure and reagent-free method – electrodialysis. Proceedings of VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД  ЕКОЛОГІВ -2021. ВІННИЦЯ 22-24 ВЕРЕСНЯ 2021
 14. Бежанидзе И. Погребенник В., Харебава Т., Дидманидзе Н., Накашидзе Н. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ - ИСТОЧНИК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН. ЗБІРКА ТЕЗ. ДОПОВІДЕЙ V СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО ЗАПОРІЗЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ «ЕКО ФОРУМ – 2021» 14 – 16 вересня 2021 р., Запоріжжя 2021, УкраїнaУДК 502/504.
 15. Petrov, O.; Iwaszczuk, N.;Kharebava, T.; Bejanidze, I.;Pohrebennyk, V.; Nakashidze, N.;Petrov, A. Neutralization of Industrial Water by Electrodialysis.Membranes 2021, 11(2), 101. https:// doi.org/10.3390/membranes11020101. Indexation in Scopus.
 16. Bejanidze, I., Petrov, O., Pohrebennyk, V., Kharebava, T.; Nakashidze, N.; Didmanidze,N., Davitadze, N., Petrov, A. Sorption of organic electrolytes and surfactants from natural waters by heterogeneous membranes. Applied Sciences (Switzerland), 2020, 10(20), 7383. Indexation in Scopus.
 17. Bejanidze, I., Petrov, O., Kharebava, T., Pohrebennyk , V, Davitadze, N., Didmanidze, N. Study of the healing properties of natural sources of Georgia and modeling of their purification processes. Applied Sciences (Switzerland), 2020, 10(18), 6529. Indexation in Scopus.
 18. I. Bejanidze, T.Kharebava, V. Pohrebennyk , N.Didmanidze, N.Davitadze . Monograph: The study of composition and physical and chemical properties of some natural waters of Georgia. Water Supply and Wastewater Disposal. Designing, Construction, Operation and Monitoring, Politechnika Lubelska, Lublin, 2020, pp.8 -23. ISBN : 9788379474097
 19. I. Bejanidze, V. Pohrebennyk, O.Petrov, T.Kharebava, N.Davitadze, N. Didmanidze. Electrical conductivity of ion-exchange membranes in solutions of simple electrolytes. The 6th International Congress Sustainable Development: Enviromental Protection. Energy Saving, Sustainable Enviromental Management 23-25th September 2020, Lviv – 2020. Conference proceeding.p.166. ISBN 978-617-655-199-7.
 20. V. Pohrebennyk, A Shybanova, I. Bejanidze, J. Shybanova. Ecological aspects of irrational use of foodstuffs. International Scientific Conference “Chemicai and technological aspects of biopolymers.  CHTAB 2020, October 20-21, Tbilisi-Georgia. TSU, Book, volume 1, pp.220-227. ISBN 978-9941-26-769-7
 21. I.Bejanidze , V. Pohrebennyk, T.Kharebava, L.Koncelidze , S.Jun. CORRECTION OF THE CATION EXCHANGE OF ION- EXCHANGE RESIN. 19th INTERNATIONAL CHEMICAL COMPOSITION OF THE WASHING WATERS RECEIVED AS A RESULT OF H MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 2019, 28.06.2019 - 07.07.2019. Albena Resort, Bulgaria.Conference proceeding. Indexation in Scopus.
 22. .I.Bejanidze , V. Pohrebennyk, T.Kharebava, Z.Koncelidze , S.Jun DEVELOPMENT OF WASTE- FREE, ECO-PURE COMBINED TECHNOLOGY FOR FRUIT PROCESSING. 19th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 2019, 28.06.2019 -07.07.2019. Albena Resort, Bulgaria. Conference proceeding. Indexation in Scopus.
 23. .I.Bejanidze , P. Kardash, V. Pohrebennyk , T.Kharebava, N. Didmanidze. INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ULTRAFILTRATION PROCESS OF VEGETABLE JUICES ON THEIR QUALITY. 19th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE& EXPO SGEM 2019, 28.06.2019 - 07.07.2019. Albena Resort, Bulgaria. Conference proceeding Indexation in Scopus.
 24. .I.Bejanidze,T. Kharebava, N. Nakashidze, L.Komcelidze, N. Davitadze. INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ULTRAFILTRATION PROCESS CITRUS JUICES ON THEIRQUALITY. International Conference Innovation in Science and Education. Praga, Czech.Republic, September, 2019. Conference proceeding.Indexation in Web of Science. 
 25. I.Bejanidze,T. Kharebava, N.Alasania, N. Didmanidze, N.Davitadze. Influence of seasonal factor on chemical composition of persimmon.International Conference Innovation in Science and Education. Praga, Czech.Republic, September, 2019. Conference proceeding. Indexation in Web of Science.
 26. მონოგრაფია:„ბუნებრივი და ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ელექტრმემბრანული ტექნოლოგიით( თ.ხარებავა, ნ.დავითაძე, ზ.კონცელიძე, ლ. კონცელიძე).გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2019, 178 გვ. ISSN 1987-7587
 27. მონოგრაფია:„მემბრანული ტექნოლოგია კვების მრეწველობაში(თ.ხარებავა, ნ.დავითაძე, ზ.კონცელიძე, ლ. კონცელიძე). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის      სახელმწიფო   უნივერსიტეტი.    სერია   მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2019, 146 გვ. ISSN 1987-7587
 28. მონოგრაფია:„მცენარეული ეკოლოგიურად სუფთა სორბენტების მიღება მემბრანული ტექნოლოგიით. (თ.ხარებავა, ნ.დავითაძე, ზ.კონცელიძე, ლ. კონცელიძე).გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სერიამემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2019, 123 გვ. ISSN 1987-7587
 29.  I.Bejanidze,T. Kharebava, N.Davitadze, L. Kekutia Juice production waste- excellent raw materials for obtaining a high-quality plant sorbent for metals extraction. Third International Conference of Europea Academy of Science.December 20-30, 2018, Bonn, Germany. Conference proceeding.p.79-81. Indextion in Google Scholar.
 30. I.Bejanidze,T. Kharebava, L. Kekutia, N.Davitadze. The reagent-free, eco-pure technology for purification of natural waters from heavy metals. Third International Conference of European  Academy of Science. December 20-30, 2018 Bonn, Germany. Conference proceeding. p.82-84. Indextion in Google Scholar.
 31. ПРИМЕНЕНИЕ БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СОКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА (Харебава Т., Концелидзе З.). RS Global Sp. z O.O.,Scientific Educational Center Warsaw, Poland. Science Review 1(8), January 2018 Vol.2, p.35-38.
 32. ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩИ (Харебава Т., Концелидзе З.). RS Global Sp. z O.O., Scientific Educational Center Warsaw, Poland. Science Review 1(8), January 2018 Vol.2, p.30-34. Indextion in Google Scholar.
 33. Determination of amino asid content dependence of orange fruits “Washington-Navel” on agrochemical actions and storage process ( Tavdgiridze G, Kharebava T.). East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna, Austria. Scientific Journal “European Science Review # 7-8, 2017.p.133-136.  Indextion in Google Scholar.
 34. Microbiological estimation of electrodialistic process of obtain potable water.( Tavdgiridze G, Kharebava T.). East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna, Austria. Scientific Journal “European Science Review # 7-8, 2017.p.137-139.  Indextion in Google Scholar.
 35. მონოგრაფია : „ნაყოფების გადამუშავება უნარჩენო ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური ტექნოლოგიით“. სერია მემბრანული ტექნოლოგია ( ხარებავა, .კონცელიძე, .ჩიქოვანი). ბათუმი, ციფრული ბეჭდვა შპს „გრაფი“, ბათუმი.2017, 426 გვ. ISSN 1987-7587.
 36. ტესტების კრებული (ქიმიკოსებისათვის) (თ.ხარებავა). შპს „გრაფი“.ბათუმი,2016, 434გვ.
 37. ტესტების კრებული ( ფარმაცევტებისათვის). შპს „გრაფი“.ბათუმი,2016 , 335გვ.
 38. დამხმარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი კოლოიდურ  ქიმიაში“                  (.ხარებავა). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“.  ბათუმი, 2015, 28 გვ.
 39. დამხნარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი ფიზიკურ ქიმიაში“ (.ხარებავა).  ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2015, 58 გვ.
 40. დამხნარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში“ (.ხარებავა). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2015, 37 გვ.
 41. დამხნარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი ფარმაცევტულ ქიმიაში“ (.ხარებავა). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2015, 72 გვ.
 42. Separation of  ions  by polymer elektromembranes. (T. Kharebava). 4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMER & ADVANCED MATERIALS, July1-4, 2015. Batumi. საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული.
 43. An efficient method for allocation of natural polymers from plant raw material (T.Kharebava).4th INTERNATIONAL  CONFERENCE ON POLYMER & ADVANCED MATERIALS, July 1-4, 2015. Batumi.საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული.
 44. დამხმარე სახელმძღვანელო  „დისპერსიული სისტემების დაყოფა მემბრანული ტექნოლოგიით (.ხარებავა). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველისსახელმწიფო უნივერსიტეტი”.სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2014, 153 გვ. ;
 45. დამხმარე სახელმძღვანელო ”მემბრანული ტექნოლოგია კვების მრეწველობაში” (.ხარებავა). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2014, 90 გვ.
 46. დამხმარე სახელმძღვანელო „ პექტინი - მძიმე ლითონის გამომყოფი ბუნებრივი სორბენტი” (.ხარებავა).  გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2014, 138 გვ.
 47. Indrustrial  sewage-the source of ecological aids. (E. Mgeladze, M. Mgeladze). 3-rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY. May, 17-19.   2013. Tbilisi . საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული,27-28.
 48. Effective  plant sorbent for remove metals. (N. Davitadze , Natia Bejanidze).  3-rd INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY. May, 17-19.  2013. Tbilisi .  საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული, 99-100.
 49. Clean sea water - a merit of electrodialysis. (M. Mgeladze, E. Mgeladze).  3-rd   INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY”. May,17-19, May, 2013. Tbilisi. კონფერენციის ნაშრომთა  კრებული, 115-116.
 50. Экологически чистая, комбинированная технология получения пищевых волокон   из растительных отходов. Материалы III научной конференции Армянского химического общества “Успехи в области  органической и   фармацевтической химии”.. Ереван, 2012, 44.
 51. Recycling of dairy whey by membrane technology. (N. Davitadze ). SECOND  INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG  SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY”. ICYC– 2012.   21-23  April, 2012.Tbilisi . საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული, p. 99-101.
 52. Effective way to obtain food fiber by membrane methods    technology. (N. Davitadze).  SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG  SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY”. ICYC   – 2012.  21-23 April 2012.Tbilisi . საერთაშორისო კონფერენციის ნაშრომთა კრებული, p. 29-31.
 53.  Применение мембранных   технологий для переработки твердых отходов сокового производства. (З.Концелидзе, Т. Харебава, Д. Чиковани).  Материалы IX Международной  конференции. Харьков, Украина. 2012.
 54.  რძის შრატის უტილიზაცია მემბრანული  ტექნოლოგიით.(ნ.დავითაძე. .შარაშიძე).  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტუდენტთა და   ახალგაზრდა მეცნიერთა შრომების კრებული №8, 2011წ.
 55.  ბოსტნეული  წვენების  ულტრაფილტრაცია. (თ.ხარებავა, .კონცელიძე).  საერთაშორისო  სამეცნიერო - პრაქტიკული ინტერნეტ -კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011.
 56.  ჰეტეროგენული კონსერვების წარმოების ახალი ინდუსტრიული მიმართულება. (ზ.კონცელიძე,  თ.ხარებავა, ლ.კონცელიძე). საერთაშორისო  სა­მეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ - კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011.
 57. მანგანუმშემცველი ბუნებრივი წყლების  გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. (თ.ხარებავა, ზ.კონცელიძე). საერთაშორისო  სა­მეცნიერო-პრაქტიკული ინ­ტერ­ნეტ - კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები და ტექნოლო­გიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011.
 58. ბოსტნეული  წვენების  ულტრაფილტრაცია. (თ.ხარებავა, ზ.კონცელიძე). საერთაშორისო  სა­მეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ -კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011.
 59.  SAVE  NATURE  –  SAVE  YOUR  LIFE. საქართველოს ეროვნული მეცნიე­რებათა აკადემიის  მოამბე. 2010, vol.36, 1, 76-84.   
 60. პოლიმერული მემბრა­ნების სელექტიურობის გამოკვ­ლევა. (თ.ხარებავა). საერთა­შორისო სამეცნიერო- პრაქ­ტი­კული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და  თანამედროვე მასა­ლები”  შრომები. ქუ­თა­ისი,2010, 386-387.
 61. ულტრაფილტრაციული პროცესის ტექნოლოგი­ური პა­რამეტრების გავ­ლენა ციტრუსოვანთა წვენების ხარისხზე (თ.ხარებავა).  საერთაშორისო სა­მეც­ნიერო-პრაქ­ტი­კული კონფერენ­ციის“ინოვაციური ტექნოლოგიები და თა­ნამედროვე მასა­ლები” შრომები. ქუთაისი, 2010, 18-21.
 62. ელექტროდიალიზის მეთოდით ნიკელშემცველი წყლე­ბის ერთდროული  ­ გაუმარილება – დაკონცენტრირება.(თ.ხარებავა). საერთაშორისო სამეც­ნიერო-ტექნიკური კონფერენციი “ახალი ტექნოლოგიები თანა­მედროვე მრეწ­ველობაში” შრომები. 29-30 აპრილი, თბილისი, 2010,113-115.
 63.  Пектины – экологически чистые природные энтеро­сор­бенты. (Т. Харебаваსაერთაშო­რისო სამეც­ნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ახალი ტექნო­ლო­­გიები თანამედროვე­ მრეწ­ველობაში” შრომები, 29-30 აპრილი, თბი­ლი­სი, 2010, 111-113.
 64. Установка для получения эфирных масел из твердых  отходов сокового производс­тва. (З.Концелидзе, Т. Харебава). «Сотрудничество для решения проблемы отходов». Материалы  VII Международной конференции. Харьков, Украина.  2010, 108-109.
 65. დამხმარე სახელმძღვანელო: „ულტრაფილტრაცია  და   ელექტროდიალიზი  მრეწველობაში”. (თ.ხარებავა). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”. ბათუმი,2009, 153 გვ.
 66. დამხმარე სახელმძღვანელო: „მცენარეული ნედლეუ­ლი მაღალხარის­ხოვანი ­საკვები ბოჭკოების წყარო’(თ.ხარებავა). გამომცემ­ლო­ბა „შოთა რუს­თაველის სა­ხელმწიფო უნი­ვერსიტეტი“.ბათუ­მი, 2009, 138 გვ.
 67. დამხმარე სახელმძღვანელო : ”წვენების წარმოება ტრადიციული და მემბრანუ­ლი ტექნოლო­გი­ებით’’.                 (თ. ხარებავა). გამომცემლობა „შოთა რუს­თაველის სა­ხელმწიფო  უნი­ვერსიტეტი“. ბათუ­მი, 2009,  90 გვ.
 68.  სასწავლო - მეთოდური  მითითება ორგანულ ქიმიაში (სემინარული მეცადინეობის მაგალითები და ამოცანები). (ი.ბეჟანიძე). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2009, 18 გვ.
 69. სასწავლო - მეთოდური  მითითება ორგანულ ქიმიაში (ლაბორატორიული მეცადინეობის ამოცანები).  (ი.ბეჟანიძე). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2009, 19 გვ. 
 70.  „სასწავლო - მეთოდური  მითითება ფიზიკურ  ქიმიაში“. (თ.ხარებავა).  გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2009,18 გვ.
 71.  Интенсификация технологических  про­цессов переработки отхо­дов производства цитрусовых плодов. (З.Концелидзе, Т. Харебава, Л.Концелидзе). «Сотрудничество для реше­ния проблемы отходов». Материалы VI Международной конфе­рен­­ции. Харьков, Украина.8-9апреля,  2009, стр.153–154.
 72.  MULTIPLE - PROCESS  TECHNOLOGY  FOR  MULTIP­LE-TASK  ACHIE­VEMENT. (N.Bejanidze, Chang Wei  Huang ). Journal of Law and Medicine,Taiwan.,v.16, No.3, 2009.
 73.  Persimmon processing technology is a new step for the profitable utiliation of unconventional raw materials. (N.Bejanidze, Chang Wei  Huang ). Journal of Law and Medicine, Taiwan., v.16, No.3, 2009.
 74.  Produsing high  quality  acid  and  alkali by method of electrodia­lysis for using in food industry. (N.Bejanidze, Chang Wei  Huang ).   Journal of Law and Medicine, Taiwan., v.16, No.3, 2009.
 75.  РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ – ИСТОЧНИК  ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН. (Н.Аласания, Л.Концелидзе, Н.Харази ). GEORGIAN MEDICAL NEWS. TBILISI NEW  YORK, No.6 (171), 2009, 64-66.
 76.  КЛАССИФИКАЦИЯ И СОСТАВ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН. (Н.Аласания, Н.Харази, Л.Концелидзе). GEORGIAN MEDICAL NEWS. TBILISI NEW  YORK, , No.6 (171), 2009, 59–63.
 77. INTESTINAL CHELATORS - MEDICINE FOR THE HEALTHY PEOPLE. (N.Bejanidze).  შავი ზღვის აუზის ქვეყნების სტუდენტ-მედიკოსთა და პროფესორ–მასწავლებელთა შრომათა კრებული. ბათუმი, 2009, 179-182.
 78. PECTIN IS THE NATURAL FOOD FIBER. (N.Bejanidze).  შავი ზღვის აუზის ქვეყნების სტუდენტ-მედიკოსთა და პროფესორ–მასწავლებელთა შრომათა კრებული. ბათუმი, 2009, 119-123.
 79. მანგანუმის და რკინის იონების გადატანა იონმიმოცვლით მემბრანებში. (თ. ხარებავა, ზ.კონცელიძე, ლ.კონცელიძე). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია„კოლხა 2009“ ნაშრომთა კრებული, ქუთაისი, 2009, 111-114.
 80. Интенсификация технологических процессов переработки отходов производства цитрусовых соков. (З.Концелидзе, Т.Харебава, Л.Концелидзе). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ ნაშრომთა კრებული, ქუთაისი, 2009, 115-116.
 81. PRODUCTION OF  ASID AND  ALKALI BY  REAGENT - FREE METHOD. (T. Kharebava,  Z.Kontselidze, L.Kontselidze.).საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ ნაშრომთა კრებული, ქუთაისი, 2009, 89-91.
 82. წვენის ფარდობითი სიბლანტე - ნაყოფის შენახვის უნარის მაჩვენებელია. (ნ.ბეჟანიძე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, 24, 2009, 195-197.
 83. პექტინის სტრუქტურა და ეთერიფიკაციის ხარისხი. (ნ.ბეჟანიძე).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, 24, 2009, 192-194.
 84.  REAGENT-FREE METHOD PRODUCTION PECTIN AND  «Р» VITAMIN. (ნ.ბეჟანიძე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, 24, 2009, 188–191.
 85. კბილის პასტების ქიმიური შედგენილობის დადგენა.(დ.გორჯელაძე, ქ. ჯიბლაძე, ნ. ბეჟანიძე).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, 24, 2009,  183-187.
 86. Роторное устройство для нагрева цельных или кусковых продуктов в таре. (З.Концелидзе, Г. Верулидзе,  Т.Гоголишвили). Информационно-аналитический журнал «Продукты длительного хранения». Приложение к журналу "Пищевая промышленность", №3, 2008, 33–35.
 87. Депектинизация  цветочного экстракта методом мембранной технологии. (И.Чхартишвили, Т. Харебава, Г.Верулидзе). Журнал «Пиво и напитки». М., №3, 2008, 32.
 88.  Persimmon processing technology is a new step for the profitable utilization of unconventional raw materials. (M. Ardzenadze, T. Kharebava).  საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. თბილისი,2008, 2 253–257.
 89. მიკრობიოლოგიური კოროზიის გავლენა მემბრანულ ტექნოლოგიაში გამოყენებული პოლიმერული მასალების თვისებებზე. (ქ.ჯიბლაძე, .ხარებავა, .ცაგარელი). რსუ–ს  შრომები, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი მედიცინა. ბათუმი, XII, 2008, 174 –178.
 90.  Концентрирование пектина растительного сырья методом ультра¬фильтрации. (З. Концелидзе , Т. Харебава, Н. Харази). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №21, 2008, 154-156.
 91. პექტინური ნივთიერებების ფიზიკო – ქიმიური თვისებები. (თ.ხარებავა, ზ.კონცელიძე, ნ.ხარაზი). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №21, 2008, 150–153.
 92. პექტინი და პექტინური  ნივთიერებები. (თ.ხარებავა, ზ.კონცელიძე, ნ.ხარაზი).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №21, 2008, 145–149.
 93. Неприменимость класссических представлений о числах переноса к электромембранным системам. ( T.Харебава,            З. Концелидзе,  Г. Верулидзе). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №19, 2007, 217–218.
 94. Кинетические характеристики ионообменных мембран в растворах простых и органических электролитов. (Т. Харебава, З. Концелидзе,  Г. Верулидзе). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №19, 2007, 212–216.
 95.  Определение среднеобъемной температуры продуктов, уложенных в тару 1-82-3000 перед  стерилизацией.                         (З. Концелидзе, Т. Харебава, Г. Верулидзе). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე, თბილისი, №19, 2007, 210–211.
 96.  Расчет электропроводности ионитовых диафрагм и мембран по модели Шпиглера-Вилли. (Т. Харебава, З. Концелидзе,  Г. Верулидзе).  საქართველოს სოფლის   მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №19, 2007, 205–209.
 97.  Разработка нового устройства для нагрева плодов в таре с целью совершенствования процесса стерилизации.                 (З. Концелидзе, Т. Харебава, Г. Верулидзе). საქართველოს სოფ-ლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი, №19, 2007, 202–204.
 98.  მემბრანების რეგენერაციის შესაძლებლობის შესწავლა ელექტროდიალიზური დანადგარის დაშლისა და გადაწყობის გარეშე. (თ.ხარებავა, ზ.კონცელიძე, დ.გორჯელაძე).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბი¬ლისი, №19, 2007, 199–202.
 99. Разработка нового устройства для нагрева в таре с целью совершенствования процесса стерилизации. (З.Концелидзе, Т.Гоголишвили). საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიების და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი, 2006, 118-120.
 100.  მცენარეული ექსტრაქტების გაკამკამება ულტრაფილტრაციით მათი შენახვის ხანგრძლიობის გაზრდის მიზნით. (გ. ვერულიძე, თ.ხარებავა, ნ.ხარაზი). საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, ბათუმის აგრა¬რული ბიოტექნოლოგიების და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი, 2006, 90-94.
 101.  ეთერზეთების შემცველობა დაფნის ფოთლის ექსტრაქტებში ( ზ.კონცელიდზე, შ.ლომინაძე, რ.დოლიძე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიების და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი, 2006, 85 – 89.
 102. აზოტოვანი სასუქების ნორმების, ფორმების და შეტანის ხერხების გავლენა ლიმონ “მეიერის” ნაყოფის  ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. (შ.ლომინაძე, რ.დოლიძე).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიების და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი, 2006, 65 - 68.
 103.  მცენარეული ექსტრაქტების დაკონცენტრირება უკუოსმოსით.(გ.ვერულიძე, თ.ხარებავა, ნ.ხარაზი).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიების და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი, 2006, 60 - 64.
 104. ევკალიპტის ფოთლებში ეთერზეთების შემცველობის და მიღებული ექსტრაქტების დაკონცენტრირების შესწავლა. (გ.ვერულიძე, თ.ხარებავა, ნ.ხარაზი). საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია, ბათუმის აგრარული ბიოტექნოლოგიების და ბიზნესის ინსტიტუტის შრომები. ბათუმი, 2006, 50 –59
 105. Схема непрерывно   действующей  установки ультрафильтрации фруктовых соков на основе половолоконных аппаратов АР-2,0. (З.Концелидзе, Г. Верулидзе, Т.Гоголишвили). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე. თბილისი,№ 17,2006, 285 - 290.
 106.  ციტრუსოვანთა ნაყოფებსა და წვენებში შაქრების განსაზღვრის  მოდიფიცირებული მეთოდი ( ნ.ნაკაშიძე , .ვერულიზე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე. თბილისი,  № 17 , 2006, 190–192.
 107.  Математическое описание и  имитационное моделирование процесса консервирования  компотов в таре I-82-3000  c применением пароконтактного нагрева. (З.Концелидзе, Г. Верулидзе Т.Гоголишвили).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე. თბილისი, № 17 , 2006, 169–171.
 108. Исследование пароконтактного нагрева плодов в таре  I-82-3000. (З.Концелидзе, Г.Верулидзе, Т.Гоголишвили). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე. თბილისი,  № 17 , 2006, 291–293.
 109.  Определение электропроводности ионообменных смол и мембран с целью получения стабильных  к выпадению осадка цитрусовых соков. (Н.Накашидзе, Г.Верулидзе).  საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე. თბილისი, № 17,2006,165-168.
 110. ციტრუსოვანთა ნაყოფში სუნთქვის ინტენსიურობის გავლენა მათ შენახვის უნარიანობაზე. (გ.პაპუნიძე,  ნ. ნაკაშიძე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის  მოამბე. თბილისი,  № 15, 2006, 193-198.
 111.  Влияние сроков сьёма на лёжкоспособность цитрусовых плодов. (Н.Накашидзе.) Российская Академия сельскохозайственных наук. Теоретический журнал «Хранение и  переработка  сельхозсырья», 2006,  № 8.
 112.  Влияние климатических факторов на лежкоспособность плодов цитрусовых. (Н.Накашидзе.)  Российская Академия сельскохозяйственных наук. Теоретический журнал «Хранение  и переработка сельхозсырья», 2006, № 1,41-4.

 

პატენტები:

 • მცენარეული ნედლეულიდან პექტინის გამოყოფის ხერხი. ( ზ. კონცელიძე, თ.ხარებავა).საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. P 6038,  2014 წ.;
 • ნაყოფისეთერზეთოვანი შრის  მოცილების ხერხი. ( ზ. კონცელიძე, თ.ხარებავა).საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. P 6037, 2014 წ.;
 • ოვალური ფორმის ხილეული და ბოსტნეული ნაყოფებიდან ეთერზეთის მიღების ხერხი. (ზ. კონცელიძე, თ.ხარებავა).საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი .P 6158, 2014წ.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საერთაშორისო :

1.SGEM Multidisciplinary Scientific Geo Conference. 07.2023, Albena Resort & Spa, Bulgaria. Indexation in Scopus.

Report:

 • VALORIZATION OF CITRUS FRUIT PROCESSING WASTE (N. Davitadze, I. Bejanidze ).  Issue 1-2, p. 1-7. 

2.International conference dedicated to Academician Givi Tsintsadzi's 90th birthday. "Achievements and perspectives of chemistry", 04.2023

Report:

 • Electrodialysis in pectin production technology (N. Davitadze, I. Bejanidze, M. Tsintsadze ).  

3. CONFERENCE ON ANALYTICAL CHEMISTRY MODERN TRENDS , 2022.

Report:

 • .HIGH QUALITY PECTIN FROM CITRUS JUICE WASTE. ( N. Davitadze, I. Bejanidze, M. Tsintsadze). 

4. International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century, September, 9–11, 2021.  Mykolaiv: PMBSNU, 2021. 13-15pp. ISBN 978-617-7421-81-

Report:

 • Modern technologies in solving environmental problems of the dairy industry(T. Kharebava, V.PohrebennykN.NakashidzeN.Didmanidze ).

5.Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, Київ, 13 жовтня 2021 року. К.: ІТТА, 2021. –1463 с. «Multilevel Local, Nation- and Region wide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation ClimEd», № 619285- EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

Report:

 •  INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR PROCESSING WASTE OF CITRUS PRODUCTIONS.( Pogrebennik V. Kharebava T. Didmanidze N.Nakashidze N.).

6.  VII международная научно-практическая конференция « Надрокористувания в Укрiinii, перспективы iнветувания “, Lviv, 2021

Report:
 • APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR THE PROCESSING  OF  DAIRY WHEY ( Pogrebennik V. Kharebava T. Didmanidze N.Nakashidze N.).

7.IV International Scientific-Practical Conference «Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring». Lviv Polytechnic National University, 2021. 221 p. Ukraine. ISBN 978-617-7227-69-3. DOI: 10.23939/wswr  2021

Report:

 •  PROCESSING OF INDUSTRIAL PLANT WASTE INTO PECTIN – MAINTAINING THE ECOLOGICAL BALANCE OF THE ENVIRONMENT (T. Kharebava ,V.Pohrebennyk, N. DavitadzeN. Didmanidze , N. Nakashidze.).

8. VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД  ЕКОЛОГІВ -2021. ВІННИЦЯ 22-24 ВЕРЕСНЯ 2021

Report:

 • High-quality pectin from waste of citrus juice production using ecologically pure and reagent-free method – electrodialysis.(T.Kharebava, V.Pohrebennyk,N. Didmanidze, N. Nakashidze.) 

9.V СПЕЦІАЛІЗОВАНI МІЖНАРОДНI ЗАПОРІЗЬКI ЕКОЛОГІЧНI ФОРУМ «ЕКО ФОРУМ – 2021» 14 – 16 вересня 2021 р., Запоріжжя 2021, УкраїнaУДК 502/504.

Report :

 •  РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ - ИСТОЧНИК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН ( Погребенник В., Харебава Т., Дидманидзе Н., Накашидзе Н.). 

10. The 6th INTERNATIONAL CONGRESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL PROTECTION. ENERGY SAVING. SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 23-25th  September , Lviv – 2020

Report:

 • Electrical conductivity of ion-exchange membranes in solution of simple electrolytes.
 • Study of composition and physicai and chemical properties of some natural waters of Georgia. (T.Kharebava , V. Pohrebennyk ,  N.Davitadze).

11. International Scientific Conference “Chemicai and technological aspects of biopolymers.  CHTAB 2020, October 20-21, Tbilisi-Georgia. TSU

Report  : .

 • Ecological aspects of irrational use of foodstuffs.( . Pohrebennyk, A Shybanova, I. Shybanova)

12.IIІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL: DESIGNING, CONSTRUCTION, OPERATION AND MONITORING.  23-25 October, Lviv, 2019

      Report:

 • Study of composition and physicai and chemical properties of some natural waters of Georgia. (T.Kharebava , V. Pohrebennyk ,  N.Davitadze).

13.19th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 2019, 28.06.2019 - 07.07.2019. Albena Resort, Bulgaria. Indexation in Scopus.

Report:

 • CORRECTION OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE WASHING WATERS RECEIVED AS A RESULT OF H CATION EXCHANGE OF ION- EXCHANGE RESIN.
 • DEVELOPMENT OF WASTE-FREE, ECO-PURE COMBINED TECHNOLOGY FOR FRUIT PROCESSING;
 • INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ULTRAFILTRATION PROCESS OF VEGETABLE JUICES ON THEIR QUALITY.

14.International Conference Innovation in Science and Education. Praga, Czech.Republic, September, 2019. Indexation in Web of Science.

Report:

 • INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ULTRAFILTRATION PROCESS CITRUS JUICES ON THEIR QUALITY;
 • Influence of seasonal factor on chemical composition of persimmon

15.Third International Conference of European Academy of Science.December 20-30, 2018, Bonn,Germany. Indexation in Academia.edu, Scholar

Report:

 • Juice production waste- excellent raw materials for obtaining a high-quality plant sorbent for metals extraction;
 • The reagent-free, eco-pure technology for purification of natural waters from heavy metals.metals.

16.II International Scienti c and Practical Conference «Science of the XXI Century: Problems and  ospects of  Researches.  Poland.January 18, 2018.Indexation in Academia.edu, Scholar

     Report :

 • Application of bipolar electrodialysis for waste juice production;
 • Food fibers - multipurpose ingredients of food.

174 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON POLYMER & ADVANCED MATERIALS,   July  1-4,  2015. Batumi.

       Report:

 • An efficient method for allocation of natural polymers from plant raw material (თ.ხარებავა).
 •  Separation of  ions  by polymer elektromembranes (თ.ხარებავა).

 

​ 18. 3–rd  INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG  SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY”. May, 17-19.  2013.Tbilisi.           

 მოხსენება:

 • Effective  plant sorbent for remove metals ( ნ.დავითაძე, ნ.ბეჟანიძე);
 • Clean sea water - a merit of electrodialysis (E. Mgeladze, M. Mgeladze);
 • Indrustrial  sewage-the source of ecological aids(E. Mgeladze, M. Mgeladze).

 194 th international forum on food and nutrition - BCFN-Barilla Center for Food and Nutrition-Young Earth Solutions YES             ! - Milan, ITALY , 28-29 November 2012.

მოხსენება:

WASTE-FREE, REGENT - FREE AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY COMBINED TECHNOLOGY FOR PROCESSING OF FRUIT AND VEGETABLES ( ნ.ბეჟანიძე)

20. III научной  конференции Армянского химического общества “Успехи в области  органической и фармацевтической химии”. 2012. Ереван  

           მოხსენება:

 • Экологически чистая, комбинированная технология получения пищевых волокон из растительных отходов.

21 SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF YOUNG  SCIENTISTS “CHEMISTRY TODAY”. 21-23 April 2012.Tbilisi

       მოხსენება:

 • Effective way to obtain food fiber by membrane methods technology ( ნ.დავითაძე);
 • Recycling of dairy whey by membrane technology ( ნ.დავითაძე)

22. IX Международная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов»,  Харьков,  Украина. 8 - 9апреля,  2012.

Report:

 • Применение мембранных  технологий для переработки твердых отходов сокового производства (З.Концелидзе, Т. Харебава, Д. Чиковани).

23. საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ -კონფერენციაინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები” , აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 17-18 ივნისი, 2011 .

Report:

 • ბოსტნეული  წვენების  ულტრაფილტრაცია (თ.ხარებავა, .კონცელიძე) ;
 • მანგანუმშემცველი ბუნებრივი წყლების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე (ზ.კონცელიძე,  თ.ხარებავა);
 • ჰეტეროგენული კონსერვების წარმოების ახალი ინდუსტრიული მიმართულება (ზ.კონცელიძე,  თ.ხარებავა, ლ.კონცელიძე).

24ISWEEP  International Sustainable World-Energy, Engineering, Environment-Project Olympiad.აშშ, ქ. ხიუსტონი  ( ნ.ბეჟანიძე);

 •  2008 წ.– ვერცხლის მედალი;
 • 2009 წ  – ბრინჯაოს მედალი              

25. INESPO   2nd, the International Environment &   Scientific Project Olympiad , Amsterdam, the Netherlands :

 • 2010წ. ოქროს მედალი

26INEPO – EUROASIA 1 rd International Environmental Project Olympiad.   აზერბაიჯანი, ქ.ბაქო:

 • 2007 წ.- ოქროს მედალი;
 • 2009 წ. -ბრინჯაოს მედალი;
 • 2010 წ. – ვერცხლის მედალი

27. INEPO 16, 18 th International Environmental Project Olympiad ( თურქეთი ქ. სტამბული,2006, 2008,2010 წწ:

 • 2006 წ. -ბრინჯაოს მედალი;
 •  ჟიურის წევრი ( 2008 წ.);
 • 2008 წ. – ვერცხლის მედალი;
 • 2010წ. –ვერცხლის მედალი

          28. მედიკოსთა  XXVIII  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია ” თანამედროვე კლინი­კუ­­­რი და 

             ექსპერიმენტული მედიცინა. მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები”. 2010 წ., თბილისი-         

             ჩაქვი, 14-21 ივლისი .

        მოხსენება:

 • Природные углеводы – источник получения новых биологически активных веществ;
 • Экологически чистые растительные энтеросорбенты.

 29. საერთაშორისო კონფერენცია „ბათუმი - გაზაფხული - 2010. International  Confe­rence

        Exhibition  -“Batumi – Spring – 2010. ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

       მოხსენება:

 • MULTIPLE-PROCESS  TECHNOLOGY  FOR  MULTIPLE-TASK     ACHIEVEMENT.

    30. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე

           მრეწველობაში“.  საქართველ;ოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილი­სი, 2010 წ. 29-30 აპრილი.  

      მოხსენება:

 • ელექტროდიალიზის მეთოდით ნიკელშემცველი წყლების ერთდროული გაუმარილება-დაკონცენტრირება           ( თ.ხარებავა);
 • Пектины – экологически чистые природные энтеросорбенты (Т. Харебава).

     31. Международная конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов»,  Харьков, Украина, 7–8 апреля              2010 г.

      მოხსენება:

 • Установка  для  получения  эфирных  масел из твердых отходов сокового произ­водства.(З.Концелидзе, Т. Харебава).

 

    32. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და 

      თანამედროვე მასალები“, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტე­ტი, ქუთაისი, 17-18 ივნისი, 2010 წ.  

      მოხსენება:

 • ულტრაფილტრაციული პროცესის ტექნოლო­გიური პარამეტრების გავლენა ციტრუსოვანთა წვენების ხარისხზე (თ.ხარებავა);
 • პოლიმერული მემბრანების სელექტიურობის გამოკვლევა (თ.ხარებავა).

33.  VI Международная  конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов». г.Харьков, Украина , 2009 г.

მოხსენება :

 • Интенсификация  технологических  процессов переработки отходов производства цитрусовых плодов (З.Концелидзе, Т. Харебава, Л.Концелидзе).

34საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ კოლხა 2009“  ( ქ. ქუთაისი, 2009 წ.),    

           მოხსენება :

 • PRODUCTION OF  ASID AND  ALKALI BY  REAGENT- FREE METHOD; (T. Kharebava,  Z.Kontselidze, L.Kontselidze.);
 • Интенсификация технологических процессов переработки отходов производства цитрусовых соков( (З.Концелидзе, Т.Харебава, Л.Концелидзе).
 • 35.  საერთაშორისო სამე­ცნიერო კონფერენცია „კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მისი  გამოყენება   სოფლის მეურნეობაში“. თბილისი.საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი.2008 წ. 29-31 მაისი.

    მოხსენება :

 • Persimmon processing technology is a new step for the profitable utilization of unconventional raw materials ( მ.არძენაძე,         თ. ხარებავა).
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი :

ფუნდამენტური კვლევისათვის წარდგენილი გრანტები :

 • FR-19-3467 04/07/2019წ."მცენარეული ნარჩენებიდან ეკოლოგიურად სუფთა, მძიმე ლითონების გამომყოფი სორბენტის მიღების უნარჩენო მემბრანული ტექნოლოგიის შემუშავება და გამოყენების სფეროების დადგენა.სამეცნიერო ხელმძღვანელი
 •  FR/556/9-220/14, 2014წ. „მცენარეული ნარჩენებიდან ეკოლოგიურად  სუფთა, მრავალჯერადი გამოყენების სორბენტის მიღების კომბინირებული ტექნოლოგიის, ახალი კონსტრუქციის დანადგარის და შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება“.სამეცნიერო ხელმძღვანელი (94 ქულა).
 •  FR/437/9-210/13, 2013წ. ნარჩენებიდან მრავალჯერადი გაოყენების მცენარეული სრბენტის მიღების, დაბინძურებული ობიექტებიდან მძიმე ლითონების გამოყოფა დაკონცენტრირება–რეციკლიზაციის ეკოლოგიურად სუფთა, ურეაგენტო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება  - სამეცნიერო ხელმძღვანელი ( 90ქულა).

გამოყენებითი  კვლევისათვის წარდგენილი გრანტი

 • AR/268/10-150/13, 2013 .  სუბტროპიკული ხურმის (Diospyros kaki l) გადამუშავების უნარჩენო და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების შემუშავებაძირითადი შემსრულებელი.                         

ფუნდამენტური კვლევისათვის წარდგენილი გრანტები :

 • FR/710/9-210/11, 2011წ. „ მცენარეული ნარჩენებიდან მძიმე ლითონების გამომყოფი სორბენტის მიღების უნარჩენო, ეკოლოგიურად  სუფთა, კომბინირებული ტექნოლოგიის შემუშავება“ (89 ქულ) - სამეცნიერო ხელძღვანელი.
 • № 715/08 2009წ. : სუბტროპიკული ხურმის ( Diospyros Kaki L ) გადამუშავების უნარჩენო  და ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური  ტექნოლოგიების   შემუშავება.“  ძირითადი შემსრულებელი.
 • საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდის გრანტის  № GNSF / ST08 / 5 – 439 „ნაყოფების გადამუშავების უნარჩენო ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური ტექნოლოგიის  შექმნა“. (2009–2012)  -   სამეცნიერო ხელნძღვანელი. შესრულდა სრულყოფულად (2009-2012 ).   

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2019წ."ლითონთა გამომყოფი ეკოლოგიურად სუფთა სორბენტის მიღებისა და გამოყების მემბრანული ტექნოლოგია".(84 ქულ) - სამეცნიერო ხელძღვანელი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

ტრენინგი : 08-09. 2015 წ. ბაქო, საერთაშორისო კომპანია SGS -სის ნავთობისა და ნავთობროდუქტების სასერტიფიკატო ლაბორატორიებში, 80სთ. მოცულობით:


• Oil Refining Process;
• Laboratory analyses for crude oil and petroleum products;
• Quality system / ISO 17025;
• Laboratory managment system

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად, ინგლისური  - კარგად.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel , Power Point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა