საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ქიმიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თინა ხარებავა
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 04.08.1948
მისამართი: 6010 ქ.ბათუმი , ლ. ასათიანის/შ.რუსთაველის ქ. 2/27, ბ.50
ელ-ფოსტა: tina.kharebava @ bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 99 74-04-75
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკური ქიმია, ქიმიის მეცნიერაბათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, ქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერი-ქიმიკოსი-ტექნოლოგი
განათლების მიმართულება, დარგი: საინჟინრო ტექნოლოგიები. ქიმია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქიმია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მემბრანული და სორბციული პროცესები;

კომპლექსური ეკოლოგიურად სუფთა, უნარჩენო, ურეაგენტო ტექნოლოგიები;

ბუნებრივი და საწარმოო ჩამონადენი წყლების გაწმენდა, გაუმარილება-დაკონცენტრირება;

 ნარჩენების უტილიზაცია-გადამუშავება.

სამუშაო გამოცდილება:

2010–დან  –    შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი        

2006 – 2009 -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და   მედიცინის     ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი    

 1998-2006  -    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმია-ბუნებათმცოდნეობის    კათედრის დოცენტი

1995-1998 –    ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქიმია - ბუნებათმცოდნობის  კათედრის მასწავლებელი  ( შეთავსებით) 

2011- 2012 -    რსუ-ს სამეცნიერო ცენტრის მემბრანული და აგრარული ტექნოლოგიების მიმართულების ელექტრომემბრანული ტექნოლოგიისა და აპარატურის განყოფილების      მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი,  განყოფილების გამგე.   

2007 –2011 -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო ტექნოლოგიური ფაკულტეტის  მემბრანული ტექნოლოგიების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ელექტრომემბრანული ტექნოლოგიისა და აპარატურის განყოფილების მთავარი  მეცნიერი თანამშრომელი,  განყოფილების  გამგე.     

2001-2006 –   ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე  სამეცნიერო დარგში      

1997–2001 –   ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის № 1 განყოფილების გამგე

1992-1997 –   ბათუმის მემბრანული ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი   თანამშრომელი   

1984-1992 –   მოსკოვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანების "პლასტმასები" ბათუმის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი


1980-1983 –   ვორონეჟის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ასპირანტი      

1974-1980 –   მოსკოვის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო-საწარმოო გაერთიანების "პლასტმასები"ბათუმის #11 ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1972-1974 –   ბათუმის კოფეინის ქარხნის ტექნიკური კონტროლის განყოფილების მთავარი ქიმიკოსი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

  1. O. Petrov, N.Iwaszczuk , I. Bejanidze , T.Kharebava, V. Pohrebennyk, N. Didmanidze  and N.Nakashidze . Study of the Electrical Conductivity of Ion-Exchange Resins and Membranes in Equilibrium Solutions of Inorganic Electrolytes. Membranes 2022, 12 (2), 243; https://doi.org/10.3390/membranes12020243       Indexation in Scopus.
  2. T. Kharebava, I. Bejanidze, N. Didmanidze, N. Davitadze,N. Nakashidze. Study of the process of removing organic substances by systems of varios ion exchangers with simultaneous production of deeply demineralized water. Water Supply and Wastewater Disposal. Designing, Construction, Operation and Monitoring, Politechnika Lubelska, Lublin, 2022,   pp.77 -87. ISBN : 978 -83 -7947- 507-0
  3. Petrov, O.; Iwaszczuk, N.;Kharebava, T.; Bejanidze, I.;Pohrebennyk, V.; Nakashidze, N.;Petrov, A. Neutralization of Industrial Water by Electrodialysis.Membranes 2021, 11(2), 101. https:// doi.org/10.3390/membranes11020101. Indexation in Scopus.
  4. I. Bejanidze, T. Kharebava, V.Pohrebennyk, N.Nakashidze, N.Didmanidze.    Modern technologies in solving environmental problems of the dairy industry.Proceedings of the International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century, September, 9–11, 2021.  Mykolaiv: PMBSNU, 2021. 13-15pp. ISBN 978-617-7421-81-
  5. Bejanidze I. Pogrebennik V. Kharebava T. Didmanidze N.Nakashidze NINTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR PROCESSING WASTE OF CITRUS PRODUCTIONS. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, Київ, 13 жовтня 2021 року. К.: ІТТА, 2021. –1463 с. «Multilevel Local, Nation- and Region wide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation ClimEd», № 619285- EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)
  6. Bejanidze I. Pogrebennik V. Kharebava T. Didmanidze N.Nakashidze N. APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR THE PROCESSING  OF  DAIRY WHEY. VII международная научно-практическая конференция « Надрокористувания в Укрiinii, перспективы iнветувания “, Lviv, 2021
  7. I.Bejanidze, T. Kharebava ,V.Pohrebennyk, N. DavitadzeN. Didmanidze , N. Nakashidze. PROCESSING OF INDUSTRIAL PLANT WASTE INTO PECTIN – MAINTAINING THE ECOLOGICAL BALANCE OF THE ENVIRONMENT . Proceedings of the IV International Scientific-Practical Conference «Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring». Lviv Polytechnic National University, 2021. 221 p. Ukraine. ISBN 978-617-7227-69-3. DOI: 10.23939/wswr  2021
  8. I.Bejanidze,T.Kharebava, V.Pohrebennyk,N. Didmanidze, N. Nakashidze. High-quality pectin from waste of citrus juice production using ecologically pure and reagent-free method – electrodialysis. Proceedings of VІІІ МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД  ЕКОЛОГІВ -2021. ВІННИЦЯ 22-24 ВЕРЕСНЯ 2021
  9. Бежанидзе И. Погребенник В., Харебава Т., Дидманидзе Н., Накашидзе Н. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ - ИСТОЧНИК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН. ЗБІРКА ТЕЗ. ДОПОВІДЕЙ V СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МІЖНАРОДНОГО ЗАПОРІЗЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ «ЕКО ФОРУМ – 2021» 14 – 16 вересня 2021 р., Запоріжжя 2021, УкраїнaУДК 502/504.
  10. Tina Kharebava, Irina Bejanidze, Volodymyr Pohrebennyk, Nato Didmanidze.  Concentration of Acidic Indusstrial Wastewater by Electrodialysis. Water Security: Monograph. Issue 2. UWE, 2021. Pp.123-133. Mikolaiv – Bristol: ISBN 978-617-7421-74-9
  11. Bejanidze, I., Petrov, O., Pohrebennyk, V., Kharebava, T.; Nakashidze, N.; Didmanidze Davitadze, N., Petrov, A. Sorption of organic electrolytes and surfactants from natural waters by heterogeneous membranes. Applied Sciences (Switzerland), 2020, 10(20), 7383. Indexation in Scopus.
  12. Bejanidze, I., Petrov, O., Kharebava, T., Pohrebennyk , V, Davitadze, N., Didmanidze, N. Study of the healing properties of natural sources of Georgia and modeling of their purification processes. Applied Sciences (Switzerland), 2020, 10(18), 6529. Indexation in Scopus.
  13. I. Bejanidze, T.Kharebava, V. Pohrebennyk , N.Didmanidze, N.Davitadze . Monograph: The study of composition and physical and chemical properties of some natural waters of Georgia. Water Supply and Wastewater Disposal. Designing, Construction, Operation and Monitoring, Politechnika Lubelska, Lublin, 2020, pp.8 -23. ISBN : 9788379474097
  14. I. Bejanidze, V. Pohrebennyk, O.Petrov, T.Kharebava, N.Davitadze, N. Didmanidze. Electrical conductivity of ion-exchange membranes in solutions of simple electrolytes. The 6th International Congress Sustainable Development: Enviromental Protection. Energy Saving, Sustainable Enviromental Management 23-25th September 2020, Lviv – 2020. Conference proceeding.p.166. ISBN 978-617-655-199-7.
  15. Bejanidze, I., Pohrebennyk, V., Kharebava, T., Koncelidze, L., Jun, S. Correction of the chemical composition of the washing waters received as a result of H Cation exchange of ion- exchange Resin. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2019, 19(5.1), с. 133-140. Indexation in Scopus.
  16. Bejanidze, I., Pohrebennyk, V., Kharebava, T., Koncelidze, Z., Jun, S. Development of waste-free, eco-pure combined technology for fruit processing. International Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2019, 19(5.1), с. 173-180. Indexation in Scopus.
  17. Bejanidze, I., Kardasz, P., Pohrebennyk, V., Kharebava, T., Didmanidze, N. Influence of technological parameters of Ultrafiltration process of vegetable juices on their qualityInternational Multidisciplinary Scientific GeoConference Surveying Geology and Mining Ecology Management, SGEM, 2019, 19(2.1), с. 321-328. Indexation in Scopus
  18. I.Bejanidze,T. Kharebava, N. Nakashidze, L.Komcelidze, N. Davitadze. INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF ULTRAFILTRATION PROCESS CITRUS JUICES ON THEIR QUALITY. CBU International Conference Innovation in Science and Education. Praga, Czech.Republic, September, 2019.Conference proceeding. v.7, pp.884-890. Indexation in Web of Science.
  19. I.Bejanidze,T. Kharebava, N.Alasania, N. Didmanidze, N.Davitadze. Influence of seasonal factor on chemical composition of persimmon. CBU INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS 2019 INNOVATIONS IN SCIENCE AND EDUCATION MARCH 20-22, IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC, v.7pp.891-898.  Indexation in Web of Science.
  20. I. Bejanidze , T.Kharebava , V. Pohrebennyk , N.Davitadze. Study of composition and physicai and chemical properties of some natural waters of Georgia. IIІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC- PRACTICAL CONFERENCE WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL: DESIGNING, CONSTRUCTION, OPERATION AND MONITORING, 23-25 October, Lviv, 2019.Proceedings of the 3rd International Scientific-Practical Conference, Lviv Polytechnic Publishing House, p.10
  21. ი.ბეჟანიძე, თ.ხარებავა, ნ.დავითაძე, ზ.კონცელიძე, ლ.კონცელიძე. მონოგრაფია:„ბუნებრივი  და  ჩამდინარე  წყლების  გაწმენდა  ელექტრმემბრანული  ტექნოლოგიით―. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2019, 178 გვ. ISSN 1987-7587
  22. ი.ბეჟანიძე, თ.ხარებავა, ნ.დავითაძე, ზ.კონცელიძე, ლ.კონცელიძე. მონოგრაფია „მემბრანული ტექნოლოგია კვების მრეწველობაში―. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2019, 146 გვ. ISSN 1987-7587
  23. ი.ბეჟანიძე, თ.ხარებავა, ნ.დავითაძე, ზ.კონცელიძე, ლ.კონცელიძე. მონოგრაფია „მცენარეული ეკოლოგიურად სუფთა სორბენტების მიღება მემბრანული ტექნოლოგიით―.გამომცემლობა    „შოთა    რუსთაველის    სახელმწიფო    უნივერსიტეტი. სერიამემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2019, 123 გვ. ISSN 1987-7587
  24. ПРИМЕНЕНИЕ БИПОЛЯРНОГО ЭЛЕКТРОДИАЛИЗА ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ СОКОВОГО ПРОИЗВОДСТВА (Бежанидзе И., Концелидзе З.). RS Global Sp. z O.O.,Scientific Educational Center Warsaw, Poland. Science Review 1(8), January 2018 Vol.2, p.35-38.
  25. ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА - МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПИЩИ (Бежанидзе И., Концелидзе З.). RS Global Sp. z O.O.,Scientific Educational Center Warsaw, Poland. Science Review 1(8), January 2018 Vol.2, p.30-34.
  26. Determination of amino asid content dependence of orange fruits “Washington-Navel” on agrochemical actions and storage process ( Bejanidze I.,Tavdgiridze G.). East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna, Austria. Scientific Journal “European Science Review # 7-8, 2017.p.133-136
  27. Microbiological estimation of electrodialistic process of obtain potable water.  ( Bejanidze I., Tavdgiridze G.). East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH Vienna, Austria. Scientific Journal “European Science Review # 7-8, 2017.p.137-139.
  28. მონოგრაფია : „ნაყოფების გადამუშავება უნარჩენო ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური ტექნოლოგიით“. სერია მემბრანული ტექნოლოგია (ი.ბეჟანიძე,, .კონცელიძე, .ჩიქოვანი). ბათუმი, ციფრული ბეჭდვა შპს „გრაფი“, ბათუმი. 2017,გვ. 426.ISSN 1987-7587
  29. ტესტების კრებული ( არაქიმიური სპეციალობისათვის).  (ი.ბეჟანიძე) ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“.  ბათუმი, 2016, 335 გვ.
  30. ტესტების კრებული ( ქიმიკოსებისათვის)( ი.ბეჟანიძე). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2016, 434 გვ.
  31. დამხნარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი ფარმაცევტულ ქიმიაში“ (ი.ბეჟანიძე).  ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2015, 72 გვ.
  32. დამხნარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი ფიზიკურ და კოლოიდურ ქიმიაში“ (ი.ბეჟანიძე). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2015, 37 გვ.
  33. დამხნარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი ფიზიკურ ქიმიაში“ (ი.ბეჟანიძე). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“. ბათუმი, 2015, 58 გვ.
  34. დამხმარე სახელმძღვანელო „ლაბორატორიული მეცადინეობების პრაქტიკუმი კოლოიდურ  ქიმიაში“ ( ი. ბეჟანიძ). ციფრული ბეჭდვა  შპს „გრაფი“.  ბათუმი, 2015, 28 გვ
  35. Separation of ions by polymer elektromembranes.( I.Bejanidze). 4th International Caucasian Symposium on Polymersand Advanced. Ivane  Javakhishvili Tbilisi State University. Shota Rustaveli Batumi State University.   July, 1-4, 2015. Batumi. კავკასიის  მე-4  საერთაშორისო  სიმპოზიუმის „პოლიმერები და პერსპექტიული მასალები“ ნაშრომთა კრებული. თბილისი. 2015 .
  36. An efficient method for allocation of natural polymers from plant raw material. ( I. Bejanidze ). 4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced. Ivane  Javakhishvili Tbilisi State University. Shota Rustaveli Batumi State University.July, 1-4, 2015. Batumi. კავკასიის  მე-4  საერთაშორისო  სიმპოზიუმის „პოლიმერები და პერსპექტიული მასალები“ ნაშრომთა კრებული. თბილისი.  2015 წ.
  37. დამხმარე სახელმძღვანელო  „დისპერსიული სისტემების დაყოფა მემბრანული ტექნოლოგიით. (ი.ბეჟანიძე). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი-ვერსიტეტი”.სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2014, 170 გვ.
  38. დამხმარე სახელმძღვანელო” მემბრანული ტექნოლოგია კვების მრეწველობაში”. (თ.ხარებავა ) . გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი“. სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2014,  135 გვ.
  39. დამხმარე სახელმძღვანელო: „ პექტინი - მძიმე ლითონის გამომყოფი ბუნებრივი სორბენტი”. (ი. ბეჟანიძე, ზ. კონცელიძე). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.სერია მემბრანული ტექნოლოგია. ბათუმი, 2014, 162 გვ.
  40. Применение мембранных технологии для переработки твордых отходов сокового производства. (Бежанидзе И.З., Концелидзе З.И , Чиковани Д.).  Материалы IX Международной конференции Харьков.  Украина, 2012
  41. გალვანური მრეწველობის მოთუთიების საამქროს ჩამდინარე წყლების გასუფთავების ტექნოლოგიური სქემის აღწერა. (გოცირიძე რ., კონცელიძე ლ., კონცელიძე ზ.). საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის  “ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა”, შრომები.   ქუთაისი. 2012. 
  42. ჰეტეროგენული კონსერვების წარმოების ახალი ინდუსტრიული მიმართულება.  (ზ.კონცელიძე, ი.ბეჟანიძე,  ლ.კონცელიძე).  საერთაშორისო  სა­მეცნიერო-პრაქტიკული  ინტერნეტ -  კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები  და ტექნოლოგიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011
  43. მანგანუმშემცველი ბუნებრივი წყლების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. ( ი.ბეჟანიძე, ზ.კონცელიძე.) საერთაშორისო სა­მეცნიერო-პრაქტიკული ინ­ტერ­ნეტ - კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები და ტექნოლო­გიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011
  44. ბოსტნეული წვენების  ულტრაფილტრაცია. (.ი.ბეჟანიძე,  ზ.კონცელიძე ).  საერთაშორისო  სა­მეცნიერო პრაქტიკული ინტერნეტ -კონფერენციის “ინოვაციური პროცესები  და ტექნოლოგიები” შრომები.  ქუთაისი, 2011
  45. პოლიმერული მემბრანების სელექტიურობის გამოკვლევა.  (ბეჟანიძე ი.). საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. შრომათა კრებული. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2010 წ., გვ.386-38
  46. ულტრაფილტრაციული პროცესის ტექნოლოგიური პარამეტრების გავლენა ციტრუსოვანთა წვენების ხარისხზე. (ბეჟანიძე ი.). საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. შრომათა კრებულ. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 2010 წ.,   გვ.18–20.
  47. ელექტროდიალიზის მეთოდით ნიკელშემცველი წყლების ერთდროული გაუმარილება–დაკონცენტრირება.  (ბეჟანიძე ი. ). საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ახალი   ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”. შრომათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2010 წ., გვ.113–115.
  48. Пектины – экологически чистые природные энтеросорбенты.( Бежанидзе И.З.).  საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის “ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”.შრომათა კრებული, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 2010 წ., გვ.111–113
  49. Установка для получения эфирных масел из твердых отходов сокового производства. (Концелидзе З.И., Бежанидзе И.З.) Материалы VII-й Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов», Харьков, Украина, 2010, стр.108–109
  50. Интенсификация технологических процессов переработки отходов производства цитрусовых плодов. (З.Концелидзе, И. Бежанидзе,  Л.Концелидзе ). Материалы VI Международной конференции «Сотрудничество для решения проблемы отходов».  Харьков, Украина.  2009, стр.153–154
  51. კბილის პასტების ქიმიური შედგენილობის დადგენა.  (. ი.ბეჟანიძე,  დ.გორჯელაძე, ქ. ჯიბლაძე, ნ. ბეჟანიძე). საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბილისი.  2009,  № 24. გვ.183-187
  52. PRODUCTION OF ASID AND ALKALI BY REAGENT- FREE METHOD. (.I.Bejanidze,  Z.Kontselidze, L.Kontselidze საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“  შრომათა კრებული, ქუთაისი, 2009,  გვ. 89-91
  53. Интенсификация технологических процессов переработки отходов производства цитрусовых соков.(З.Концелидзе, И. Бежанидзе,  Л.Концелидзе ). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“  ნაშრომთა კრებული. ქუთაისი, 2009, გვ. 115-116.
  54. მანგანუმის და რკინის იონების გადატანა იონმიმოცვლით  მემბრანებში.( ი.ბეჟანიძე, ზ.კონცელიძე, ლ.კონცელიძე).საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ შრომათა კრებული. ქუთაისი, 2009, გვ.111-114.
  55.  სასწავლო - მეთოდური მითითება ფიზიკურ ქიმიაში.  (.ი. ბეჟანიძე ). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2009, 18 გვ.
  56. სასწავლო – მეთოდური მითითება ორგანულ ქიმიაში.  თემა: „ნახშირწყალბადები“. (ი.ბეჟანიძე.). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.ბათუმი, 2009, 20 გვ.
  57. სასწავლო – მეთოდური მითითება ორგანულ ქიმიაში.„ლაბორატორიული მეცადინეობის ამოცანები“.(ი.ბეჟანიძე). გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“.ბათუმი, 2009, 18 გვ.
  58. წვენების წარმოება ტრადიციული და მემბრანული ტექნოლოგიებით. (ი. ბეჟანიძე ). მონოგრაფია.  გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2009, 90 გვ
  59. მცენარეული ნედლეული – მაღალხარისხოვანი საკვები ბოჭკოების წყარო. (. ი. ბეჟანიძე ).  მონოგრაფია გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2009, 138 გვ.
  60. ულტრაფილტრაცია და ელექტროდიალიზი მრეწველობაში.  (ი. ბეჟანიძე). მონოგრაფია.  გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2009, 153 გვ.
  61. პექტინი და პექტინური  ნივთიერებები.  (.ი.ბეჟანიძე,  ზ. კონცელიძე , ნ.  ხარაზი.). საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბი­ლისი. 2008, №21. გვ. 145-149.
  62. .პექტინური ნივთიე­რებების ფიზიკო–ქიმიური თვისებები. (ი.ბეჟანიძე, ზ.კონცელიძე, ნ. ხარაზი).  საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბი­ლისი. 2008, №21. გვ. 150-153.
  63.  Концентрирование пектина растительного сырья методом ультрафильтрации.  (.И.Бежанидзе, З.Концелидзе,  Н Харази). საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბი­ლისი. 2008, №21. გვ. 154-156.
  64. მიკრობიოლოგიური კოროზიის გავლენა მემბრანულ ტექნოლო­გიაში გამოყენებული პოლიმერული მასალების თვისებებზე.(.ქ.ჯიბლაძე,  ი.ბეჟანიძე, მ.ცაგარელი.).  რსუ–ს  შრომები,  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი მედიცინა. ბათუმი, XII. 2008, გვ. 174–178
  65. Persimmon processing technology is a new step for the profitable utili­zation of unconventional raw materials.( M. Ardzenadze, I.Bejanidze ). საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო სამეურნეო უნი­ვე­რსიტეტის სამეცნი­ერო შრომათა კრებული. თბილისი. 2008, გვ. 253–257
  66. Депектинизация  цветочного экстракта методом мембранной технологии . (И.Чхартишвили, И.Бежанидзе,  Г.Верулидзе) Журнал «Пиво и напит­­ки». Москва, 2008, №3.  с. 32
  67. მემბრანების რეგენე­რაციის შესაძლებლობის შესწავლა ელექტ­როდიალიზური დანადგარის დაშლისა და გადაწყობის გარეშე. (ი.ბეჟანიძე, ზ.კონცელიძე, დ.გორჯელაძე.).  საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბი­ლისი, 2007, №19. გვ. 199–202
  68. Разработка нового устройства для нагрева плодов в таре с целью совершенствования процесса стерилизации. (И.Бежанидзе, З. Концелидзе ,  Г. Верулидзе ).  საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბი­ლისი, 2007, №19.  გვ. 202–204
  69. Расчет электропроводности ионитовых диафрагм и мембран по модели  Шпиглера-Вилли.  (.И.Бежанидзе,  З.Концелидз, Г.Верулидзе  ). საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე, თბი­ლისი, 2007, №19. გვ. 205-209.
  70. Определение среднеобъемной температуры продуктов, уложенных в тару 1-82-3000 перед стерилизацией. (.З.Концелидзе, И.Бежанидзе,, Г.Верулидзе ). საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბი­ლისი. 2007, №19. გვ. 210-211
  71. Характеристики  ионообменных  мембран  в  раство­рах простых  и  органических  электролитов. ( И. .Бежанидзе.  З.Концелидзе, Г.Верулидзе ).  საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბი­ლისი. 2007, №19. გვ. 212-216
  72. Неприменимость класссических предс­тавлений о числах переноса к электроме­мбранным системам. (И.Бежанидзе, З.Концелидзе, Г.Верулидзе  ). საქართველოს სოფლის მეუ­რნეობის მეც­ნიერებათა აკადემიის მოამბე. თბი­ლისი. 2007, №19. გვ. 217-218

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. International Forum on Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the Century, September, 9–11, 2021.  Mykolaiv: PMBSNU, 2021. 13-15pp. ISBN 978-617-7421-81-

Report:

 • Modern technologies in solving environmental problems of the dairy industry (I.Bejanidze, V.PohrebennykN.NakashidzeN.Didmanidze ).
 1.  Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, Київ, 13 жовтня 2021 року. К.: ІТТА, 2021. –1463 с. «Multilevel Local, Nation- and Region wide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation ClimEd», № 619285- EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (15.11.2020 – 14.11.2023)

Report:

 •  INTENSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES FOR PROCESSING WASTE OF CITRUS PRODUCTIONS.( I.Bejanidze, Pogrebennik V.. Didmanidze N.Nakashidze N.).
 1. VII   международная научно-практическая конференция « Надрокористувания в Укрiinii, перспективы iнветувания “, Lviv, 2021

Report:

 • APPLICATION OF MEMBRANE TECHNOLOGIES FOR THE PROCESSING  OF  DAIRY WHEY (I.Bejanidze , Pogrebennik V. , Didmanidze N. Nakashidze N.).

 1.   V   International Scientific-Practical Conference «Water Supply and Wastewater Disposal: designing, construction, operation and monitoring». Lviv Polytechnic National University, 2021. 221 p. Ukraine. ISBN 978-617-7227-69-3. DOI: 10.23939/wswr  2021

Report:

 •  PROCESSING OF INDUSTRIAL PLANT WASTE INTO PECTIN – MAINTAINING THE ECOLOGICAL BALANCE OF THE ENVIRONMENT (I.Bejanidze , V.Pohrebennyk, N. DavitadzeN. Didmanidze , N. Nakashidze.).
 1.  VІІІ  МІЖНАРОДНИЙ З’ЇЗД  ЕКОЛОГІВ -2021. ВІННИЦЯ 22-24 ВЕРЕСНЯ 2021

Report:

 • High-quality pectin from waste of citrus juice production using ecologically pure and reagent-free method – electrodialysis.( I.Bejanidze, V.Pohrebennyk,N. Didmanidze, N. Nakashidze.)
 1.    V   СПЕЦІАЛІЗОВАНI МІЖНАРОДНI ЗАПОРІЗЬКI ЕКОЛОГІЧНI ФОРУМ «ЕКО ФОРУМ – 2021» 14 – 16 вересня 2021 р., Запоріжжя 2021, УкраїнaУДК 502/504.

Report :

 •  РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ - ИСТОЧНИК ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН (Бежанидзе И, Погребенник В., Харебава Т., Дидманидзе Н., Накашидзе Н.

      7.   The 6th INTERNATIONAL CONGRESS SUSTAINABLE DEVELOPMENT: ENVIRONMENTAL PROTECTION. ENERGY SAVING. SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT. 23-25th September , Lviv – 2020.

Report:

 • Electrical conductivity of ion-exchange membranes in solution of simple electrolytes.(O.Petrov, T.Kharebava, V. Pohrebennyk, N.Davitadze, N. Didmanidze).

      8.    IIІ INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE WATER SUPPLY AND WASTEWATER DISPOSAL: DESIGNING, CONSTRUCTION, OPERATION AND MONITORING. 23-25 October, Lviv, 2019

Report:

 • Study of composition and physicai and chemical properties of some natural waters of Georgia. (T.Kharebava , V. Pohrebennyk , N.Davitadze)

      9.  19th INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC GEOCONFERENCE & EXPO SGEM 2019, 28.06.2019 - 07.07.2019. Albena Resort, Bulgaria. Indexation in Scopus.

Report:

 • Correction of chemical composition of the washing waters received as a result of H Cation exchange of ion – exchange resin(V. Pohrebennyk, T.Kharebava,L.Koncelidze , S.Jun).
 • Development of waste-free, eco-pure combined technology for fruit processing (V. Pohrebennyk, T.Kharebava, Z.Koncelidze , S.Jun).
 • Influence of technological parameters of ultrafiltration process of vegetable juices on their quality (P. Kardash, V. Pohrebennyk, T.Kharebava, N. Didmani

      10.  International Conference Innovation in Scienceand Education. Praga, Czech.Republic, September, 2019. Indexation in Web of Science.

Report:

 • Influence of technological parameters of ultrafiltration process citrus juices on their quality. (T. Kharebava, N. Nakashidze, L.Komcelidze, N. Davitadze).
 • Influence of seasonal factor on chemical composition of persimmon (T. Kharebava, N.Alasania, N. Didmanidze, N.Davitadze).

 

      11.   II  International Scienti c and Practical Conference «Science of the XXI Century: Problems and Prospects of Researches». Poland.January 18, 2018.

Report:

 •  Application of bipolar electrodialysis for waste juice production.
 • Food fibers - multipurpose ingredients of food

 

    12.   4th International Caucasian Symposium on Polymers and Advanced.

           Ivane  Javakhishvili Tbilisi State University. Shota Rustaveli Batumi State University.   July, 1-4, 2015. Batumi.

Report:

 • Separation of ions by polymer elektromembranes.  ( I.Bejanidze).
 • An efficient method for allocation of natural polymers from plant raw material. ( I. Bejanidze ). 

 

      13. IX Международной конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов». Харьков . Украина , 8-9 апреля, 2012

მოხსენება:

 • Применение мембранных технологии для переработки твордых отходов сокового производства. (Бежанидзе И.З., Концелидзе З.И , Чиковани Д.).  

       14.   საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ინტერნეტ კონფერენცია „ინოვაციური პროცესები და ტექნოლოგიები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 17-18 ივნისი, 2011.

მოხსენება:

 •  ბოსტნეული  წვენების  ულტრაფილტრაცია. (ი.ბეჟანიძე, ზ.კონცელიძე). 
 • ჰეტეროგენული კონსერვების წარმოების ახალი ინდუსტრიული მიმართულება. (ზ. კონცელიძე, ი.ბეჟანიძე, ლ.კონცელიძე). 

     15.  მედიკოსთა XXVIII საერთაშორისო სკოლა–კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური და ექსპერიმენტალური მედიცინა, მიღწევები და უახლოესი ტექნოლოგიები“.საქართველოს მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაცია.    2010 წლის 14–21 ივლისი , თბილისი–ჩაქვი.

მოხსენება:

 • მანგანუმშემცველი ბუნებრივი წყლების გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე. 
 • ქრომშემცველი საწარმოო წყლების გაუმარილება-დაკონცენტრირება ელექტროდიალიზის მეთოდით. 

 

      16.  საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“,  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი, 17-18 ივნისი, 2010 წ.

მოხსენება:

 • ულტრაფილტრაციული პროცესის ტექნოლოგიური პარამეტრების გავლენა ციტრუსოვანთა წვენების ხარისხზე. (ბეჟანიძე ი.).
 •  პოლიმერული მემბრანების სელექტიურობის გამოკვლევა.(ბეჟანიძე ი.). 

     17.   საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია „ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში“. საქართველ;ოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 29-30 პრილი 2010 წ.

მოხსენება:

 • ელექტროდიალიზის მეთოდით ნიკელშემცველი წყლების ერთდროული გაუმარილება-დაკონცენტრირება.(ბეჟანიძე ი.).
 •  Пектины – экологически чистые природные энтеросорбенты. (ბეჟანიძე ი.). 

      18.  VII Международная научная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов». Харьков Украина , 7–8 апреля  2010 г.

 მოხსენება:

 • Установка  для  получения  эфирных  масел из твердых отходов сокового произ­водства. (Концелидзе З.И., Бежанидзе И.З.). 

     19.   VI  Международная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов».  Харьков, Украина , 2009 г.

მოხსენება:

 • Интенсификация технологических процессов переработки отходов производства цитрусовых плодов. (Концелидзе З.И., Бежанидзе И.З. Концелидзе, Л). 

     20.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია , ”კოლხა 2009”.  ქუთაისი, 2009

მოხსენება:

 • PRODUCTION OF ASID AND ALKALI BY REAGENT- FREE METHOD. (.I.Bejanidze,  Z.Kontselidze, L.Kontselidze ).
 •  Интенсификация технологических процессов переработки отходов производства цитрусовых соков.(З.Концелидзе, И. Бежанидзе,  Л.Концелидзе ).
 • მანგანუმის და რკინის იონების გადატანა იონმიმოცვლით  მემბრანებში.( ი.ბეჟანიძე, ზ.კონცელიძე, ლ.კონცელიძე). 

     21.   საერთაშორისო სამე­ცნიერო კონფერენცია „კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მისი  გამოყენება   სოფლის მეურნეობაში“.  საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008 წ. 29-31 მაისი.

მოხსენება:

 • Persimmon processing technology is a new step for the profitable utilization of unconventional raw materials .( M. Ardzenadze, I.Bejanidze ).
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • ფუნდამენტური კვლევებისათვის საგრანტო კონკურსი. მცენარეული ნარჩენებიდან ეკოლოგიურად სუფთა, მძიმე ლითონების გამომყოფი სორბენტის მიღების უნარჩენო მემბრანული ტექნოლოგიის შემუშავება და გამოყენების სფეროების დადგენა.84(ამპროექტმა2014წსაქართველოს ეროვნული ფონდისსაგრანტო კონკურსში წარდგენისას უცხოელი ექსპერტების შეფასებით მიიღო -94 ქულა).შოთარუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი FR-19-3467 04/07/2019.ძირითადი შემსრულებელი;
 • ლითონთა გამომყოფი ეკოლოგიურად სუფთა სორბენტის მიღებისა და გამოყების მემბრანული ტექნოლოგია.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019,ძირითადი შემსრულებელი
 • „მცენარეული ნარჩენებიდან ეკოლოგიურად  სუფთა, მრავალჯერადი გამოყენების სორბენტის მიღების კომბინირებული ტექნოლოგიის, ახალი კონსტრუქციის დანადგარის და შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაციის შემუშავება“. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. ფუნდამენტური კვლევისათვის წარდგენილი გრანტი  FR/556/9-220/14, 2014 წ. - ძირითადი შემსრულებელი;
 •  „ნარჩენებიდან მრავალჯერადი გამოყენების მცენარეული სორბენტის მიღების, დაბინძურებული ობიექტებიდან მძიმე ლითონების გამოყოფადაკონცენტრირებარეციკლიზაციის ეკოლოგიურად სუფთა, ურეაგენტო კომპლექსური ტექნოლოგიის შემუშავება“. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. ფუნდამენტური კვლევისათვის წარდგენილი გრანტი  FR/437/9-210/13, 2013 წ.  - ძირითადი შემსრულებელი
 • სუბტროპიკული ხურმის (Diospyros kaki l) გადამუშავების უნარჩენო და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიების შემუშავება“   საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. გამოყენებითი  კვლევისათვის წარდგენილი გრანტი  AR/268/10-150/13, 2013 წ.  - ძირითადი შემსრულებელი.
 •  „ მცენარეული ნარჩენებიდან მძიმე ლითონების გამომყოფი სორბენტის მიღების უნარჩენო, ეკოლოგიურად  სუფთა, კომბინირებული ტექნოლოგიის შემუშავება“ ( შეფასდა 89 ქულით.) საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. ფუნდამენტური კვლევისათვის წარდგენილი გრანტი  FR/710/9-210/11, 2011წ. - ძირითადი შემსრულებელი;
 •  ნაყოფების გადამუშავების უნარჩენო ეკოლოგიურად სუფთა კომპლექსური ტექნოლოგიის  შექმნა“. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. ფუნდამენტური კვლევისათვის წარდგენილი გრანტი  GNSF / ST08 / 5 – 439   ( 2009–2012)  -ძირითადი შემსრულებელი;
 •   “Разработка технологического процесса получения нового вида калийсодержащих удобрений создание и испытание экспериментальной установки. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრის გრანტი МНТЦ № G 1302  (2006-2008 )  - ძირითადი შემსრულებელი.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად, გერმანული -კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel , Power  Point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა