საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი: სოფიკო ცქვიტინიძე

აკადემიური/ადმინისტრაციული თანამდებობა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 20.01.1982

მისამართი: ქ. ბათუმი, ვაჟა ფშაველას ქ.#81

ელ-ფოსტა: tskvitinidze.s@gmail.com tskvitinidze.sophiko@bsu.edu.ge

ტელეფონი:  +995 599 122 633; 

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ბიოლოგი / ბიოლოგიის დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო (ბიოლოგია)

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: გენეტიკა, მოლეკულური ბიოლოგია, გერონტოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:

2015 - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

2013- დან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბიოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი.

2014 - 2015 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტრატეგიული განვითარების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი.

2013-2014 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სტრატეგიული განვითარებისა და საგარეო ურთიერთობათა სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

2006-2012 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იმუნოგენეტიკის ლაბორატორიის ლაბორანტი.

2008-2008 - შაჰინის სახელობის მეგობრობის სკოლა–ლიცეუმის ბიოლოგიის მასწავლებელი.

2007-2013 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და მედიცინის ფაკულტეტის მასწავლებელი.
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. Smoking Inclined Groups According to the Phenotype of the PTC Gene.  (Khukhunaishvili R., Koridze M., Nagervadze., Chelidze N.), Georgian Medical News. ISSN 1512-0112, No 9 (258) September 2016. (59-63).
 2. The association of some genetic factors with pulmonary tuberculosis in Georgian and Azeri ethno groups. (R Khukhunaishvili, M Nagervadze, L Akhvlediani, M Koridze). Georgian Medical News 2014, (231): 45-9.
 3. Distribution of red blood cell antigens in drug-resistant and drug-sensitive pulmonary tuberculosis. (Khukhunaishvili, R., Vacharadze, K., Nagervadze, M., Akhvlediani, L. and Qoridze, M.) African Journal of Biotechnology Vol. 11(104), pp. 16809-16813, 27 December, 2012. DOI: 10.5897/AJB12.823. ISSN 1684-5315 © 2012 Academic Journals.
 4. IgM, IgG and IgA level in pulmonary tuberculosis. Alergology and immunology. (L. Akhvlediani, R. Khukhunaishvili, M. Koridze, M. Nagervadze). T. 13 N3. 249-251.
 5. Distribution of ABO and Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in the mountain region of Ajara (Georgia).  (M. Nagervadze, A. Diasamidze, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, R. Khukhunaishvili, M. Koridze).  African Journal of Biotechnology Vol. 10(38), pp. 7324-7329, 25 July, 2011. Avail. online at http://www.academicjournals.org/AJB. DOI: 10.5897/AJB10.1395. ISSN 1684–5315 © 2011 Academic Journals.
 6. Composition of erythrocytic (ABO, Rh-Hr, Kell, Mn) group antigens characteristic of the population of Guria (by the example of Ozurgeti district’s population). (M. Nagervadze, A. Diasamidze, R. Khukhunaishvili, L. Akhvlediani, G. Dumbadze, M. Khoridze). J. Georgian Medical News. 2010. 11 (188).
 7. Distribution of Rh-Hr blood group antigens, alleles and haplotypes in mountain district of Adjara. (Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A., Akhvlediani L., Dumbadze G., Koridze M). ISSN 1512-0392. Experimental and clinical medicine. №5(60) 2010. 26-30.
 8. Peculiarities of Spreading Erythrosyte Group Antigens among population of the Khelvachauri District. (Diasamidze, R. khukhunaishvili,  M. Nagervadze, L akhvlediani, G. Dumbadze). International conference & exhibition, collection of abstracts, batumi spring 2010.
 9. Distribution of Erythrocyte Group Antigens (ABO, Rh-Hr, Kell, MN) and Alleles in Sensitive and Resistant Forms of Pulmonary Tuberculosis. (R.Khukhunaishvili, K. Vacharadze, M. Nagervadze, L. Akhvlediani). Georgian Respiratory Journal. Vol.6, Suppliment1, 2010.
 10. Host Genetic Control to Resistance or Susceptibility of Tuberculosis. (M. Nagervadze, R. Khukhunaishvili, K Vacharadze2). Collection of Works of The Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Batumi 2009.
 11. Characteristics of distribution of some erythrocytic group ABO, RH, Kell, MN system antigens and alleles among pulmonary tuberculous patients. (Nagervadze M., Donskov). ISSN 1512-2123. Proc. Georgian ACad. Science. Biol. Ser. B. Vol. 7, N 1-2 2009. 47-53
 12. Features of expression of ABO system antigen-antibodies in newborns. (Nagervadze M., Khukhunaishvili R., Diasamidze A). Proc. Georgian Acad. Science. Biol. Ser. B. Vol. 6, N 1-2,. 30-33. 2008.
 13. საკვები არის გავლენა ვაზის ჟიშის „ჩხავერის“ გამრავლებაზე in virto სისტემაში. (ალასანია ნ., მანჯგალაძე ს., ლომთათიძე ნ). საქ. მეცნ. ეროვ. აკად.მოამბე. ტ. 175, N3, 2007.


საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. V საერთაშორისო სკოლა “ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2015.
 2. მედიკოსთა XXXIV  საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა. მიღწევები და უახლოესი ტექნოლოგიები“. დაბა ჩაქვი, 2013.
 3. მედიკოსთა XXXIII საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია „თანამედროვე კლინიკური მედიცინა, მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგიები“. ბაკურიანი, 2013.
 4. “VII Georgian Congress of Allergology and clinical Immunology” and “V International Congress “Health and Drags”. Tskaltubo-Batumi, Georgia 2012.
 5. Summer School „Cooperation between EU and Black Sea Countries”. Batumi, Georgia 2010.
 6. International conference and exhibition - “Batumi-Spring-2010”. Batumi, Georgia, 2010.
 7. II international congress of the Georgian Respiratory Association. Batumi, Georgia, 2010.
 8. შავი ზღვის აუზის ქვეყნების ახალგაზრდა მედიკოს სტუდენტთა და პროფესორ-მასწავლებელთა კონფერენცია.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2009.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

 1. სტუდენტთა კარიერული განვითარების სერვისები საქართველოში (CASEDE).  530566-TEMPUS-1-2012-1-LT-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001). 2012-2014. ექსპერტი, ადმინისტრატორი.
 2. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების 2012 წლის კონკურსში გამარჯვებული პროექტი: „რეზუს სისტემის ანტიგენების _ С, c, D, E, e გავრცელების თავისებურებანი და მათი სკრინინგის აუცილებლობა  დონორთა სისხლში და ანტი- ანტისხეულებით გამოწვეული ალოიმუნოსენსიბილიზაციის ცალკეული შემთხვევები ორსულებში. ფუნქცია: ასისტენტი. 2012-2013.
 3. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი: "დალტონიზმის მემკვიდრეობის რაოდენობრივი და თვისობრივი მახასიათებლების განსაზღვრა აჭარის რეგიონის მაგალითზე. „კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობის“ ფარგლებში. ფუნქცია: ასისტენტი.  2012-2013.
 4. სესფ მიერ დაფინანსებული პროექტის: “ერითროციტური (ABO, Rh-Hr, Kell, MN Ss) ჯგუფური ანტიგენების გავრცელების სიხშირე აჭარა-გურიის მოსახლეობაში და მათი გამოყენება პრაქტიკულ მედიცინასა და ეთნიკურ ანთროპოლოგიაში” ფუნქცია: ასისტენტი. 2009-2010.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)

1. Erasmus Mundus Framework project TEMPO, Post-Doc mobility at University of Cordoba at Laboratory of Cell biology, Physiology and Immunology. Cordoba, Spain. 01.11.2014- 01.05.2015

 1. Erasmus Mundus Action 2-partnerships For Georgia, Armenia & Azerbaijan program.  Sandwich Doctorate program, at Laboratory of Molecular Biology at ATEI of Tessaloniki, Thessaloniky, Geece, 01.10.2011-10.08.2012.
 2. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროექტის “ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში” ინკლუზიური საზაფხულო სასწავლო პროგრამა - ”ინკლუზიური განათლება და საკლასო პრაქტიკა”. ბათუმი, საქართველო, 2011.
 3. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული ბათუმის III სკოლა-სემინარი - “ბიომედიცინის აქტუალური საკითხები”. 2011.
 4. Shota Rustaveli State University, Batumi Institute for European Studies at Iv. Javakhishvili State University, Tbilisi Faculty of Political Science and International Relations at Matej Bel University, Banska Bystica, Institut d’Etudes Europeennes et Internationales, Rems, Summer School - “Cooperation between EU and Black Sea countries”. 2010.
 5. USAID-ის პროგრამის “აივ/შიდსის პრევენცია საქართველოში “IOCC-ისა და RTI-ის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის: “საქართველოს მოზარდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება” ფარგლებში მიმდინარე ტრეინინგის კურსი “ნარკომანიისა და აივ/შიდსის ბიო-ფსიქო-სოციალური, სამედიცინო ასპექტები”. 2010.
 6. ქალთა და ბავშთა დაცვის კავშირის მიერ ორგანიზებული სემინარი “საქართველოში ბიოსამედიცინო სფეროს წარმომადგენელ ქალთა პროფესიული განვითარების პროგრამა”. 2009.
 7. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული სკოლა-სემინარი “სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები”, 2009.

უცხო ენების ცოდნა:

 1. ინგლისური - კარგად
 2. რუსული - საშუალოდ
 3. ესპანური - ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 1. MS Office (Word, Excel, PowerPoint,  Picture manager etc.)
 2. Graf Pad Prism
 3. Photoshop

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა