საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: მადონა მიქელაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: განათლების ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 19.08.1970 წ.
მისამართი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, ჩაქვი, ბეჟანიძის 25
ელ-ფოსტა: madona.miqeladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577141011
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი. პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები/ისტორია. განათლება/მასწავლებლის განათლება/საგნის სწავლების მეთოდიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სწავლების მეთოდიკა; დემოკრატიული მოქალაქეობისა და ადამიანის უფლებათა სწავლება; მსოფლიოს ახალი და უახლესი ისტორია

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის დეკანი;

2013 წლის 16 სექტემბრიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2009 წლის სექტემბრიდან 2013 წლის 16 სექტემბრამდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;

2007–2009 წლები - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2010–2011 წლები - საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული მასწავლებელი;

2006–20013 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის,არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტსა და პედაგოგიურ მეცნიერებათა დეპარტამენტში საათობრივი ანაზღაურების წესით მოწვეული უფროსი მასწავლებელი;

2005–2006 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2000–2005 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის მასწავლებელი;

1999–2000 წლები - ბათუმის შოთა რუსთველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსოფლიო ისტორიის კათედრის ასისტენტი;

2003–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის ისტორიის მასწავლებელი;

1998–2007 წლები - ჩაქვის წმიდა კეთილმორწმუნე მეფე დავითის სახელობის გიმნაზიის დირექტორის მოადგილე სასწავლო–აღმზრდელობით დარგში;

1993-1998 წლები - ჩაქვის№1 საშუალო სკოლის ისტორიის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მ. მიქელაძე, მასწავლებლის პროფესიას თანდაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო პოლიტიკა. ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ნაწილი 3, ბათუმი, 2014, ISBN-1987-7625;

2. მ. მიქელაძე, დ. ფუტკარაძე, ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში. ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის შრომები, ქუთაისი, 2014;

3. Shervashidze G., Mikeladze M., Education Policy: from the Structured Understanding Text to critical thinking. Homo Loquens.Volume VI. Tbilisi, 2014, ISSN 1987-8761;

4. Микеладзе М., «Внедрение европейского опыта в сферу воспитания демократической гражданственности в Грузии», журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2012, ISSN 1512-3162;

5. გ. შერვაშიძე, მ.მიქელაძე, ,,რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე“, GESJ: Education Science and Psychology 2012 | No.1(20), ISSN 1512-1801;

6. მ. მიქელაძე, ეროვნული ღირებულებების ჩამოყალიბების პრობლემები თანამედროვე სკოლაში. ჩვენი სულიერების ბალავარი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009;

7. მ. მიქელაძე, სწავლება მულტიკულტურული ხედვით მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენებით. კრებული, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, რსუ, 2009;

8. მ. მიქელაძე,,ილუსტრაციების როლი მოსწავლეთა ინტერკულტურული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში”, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა. XIV, ISSN, 2009, 1987-5282;

9. Микеладзе М.,,«Историческотообразование в Грузия в съветский период». Журнал «Диалогът в историята, Списание за новости в обучението по история» издание на сдружението на преподавателите по история в България, № 22, 2009, ISSN 1311-7904;

10. Микеладзе М. Евроклио и проблемы исторического образования в Грузии. Журнал «Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2009;

11. მ. მიქელაძე, Квопросупериодизациивсемирнойистории. Журнал«Историко-филологические изыскания», Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, издательство «Универсал», 2008, ISSN 1512-3162;

12. მ. მიქელაძე, თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები სკოლაში ისტორიის სწავლებისას. საისტორიო მაცნე. ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული. XVI-XVII. გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2008;

13. მ. მიქელაძე, Образование Доминиона Канада. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, II, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფოუნივერსიტეტი, 2005;

14. მ. მიქელაძე, ვესტფალიის ზავის მნიშვნელობა საერთაშორისო ურთიერთობათა სისტემის ჩამოყალიბებაში. საისტორი ომაცნე, XIV, ბსუ, 2005, ISBN 99940-25-72-4;

15.  მ. მიქელაძე, მონობით ვაჭრობა კოლონიებში XVI-XIX  სს. საისტორიო მაცნე, XV, ბსუ, 2005, ISBN 99940-25-02-3

 

სახელმძღვანელო:

1. როგორ ვიცხოვრეთ ერთად XX საუკუნეში  საქართველოში. ავტორთა ჯგუფი. დამხმარე სახელმძღვანელო (სასწავლო მასალების კრებული) ისტორიის ინტერაქტიური სწავლებისათვის. გამოცემულია ორ ენაზე: ქართულ და რუსულ ენებზე. თბ., 2011, ISBN 978-9941-0-3633-0;

2. კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცვლილებები XIX-XX საუკუნეებში. ავტორთა ჯგუფი. დამხმარე სახელმძღვანელო. გამოცემულია 6 ენაზე.  თბ., 2015;

3. კულტურათა გზაჯვარედინი. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნები და საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ცვლილებები XIX-XX საუკუნეებში. ავტორთა ჯგუფი. მასწავლებლის წიგნი. გამოცემულია 6 ენაზე.  თბ., 2015

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Mapping Memories of Post-1989 Europe. International conference. Vienna,  29 November  – 1  December 2015;

2. ინკლუზიური განათლების მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ,,შექმენი შესაძლებლობა“. 14-15 აპრილი, 2015 წ.;

3. მ. მიქელაძე, მასწავლებლის  პროფესიასთან დაკავშირებული პრობლემები და სახელმწიფო პოლიტიკა. ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 24-26 ოქტომბერი, 2014 წ.;

4. მ. მიქელაძე, დ. ფუტკარაძე, ბავშვის აღზრდის სწორი პედაგოგიური ორგანიზება სკოლამდელ დაწესებულებებში.  ,,სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“ მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია, ქუთაისი,  5-6 ივლისი, 2014 წ.;

5. Mikeladze M., Tskhvaradze K., From Violence to Humanity – Main Challenge of Modern School. 9ty Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education. Tbilisi,  23-25 may, 2014;

6. მ. მიქელაძე, გ.შერვაშიძე, Диалогкультур: поэзияпреждевсего, მესამე საერთაშორისო კონგრესი ბულგარისტიკაში, ბულგარეთი, სოფია, კლიმენტო ხრიდსკის სახელობის სოფიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013 წლის 23–26 მაისი;

7. МикеладзеМ., ШервашидзеГ., История: Разрушение прошлого или путь ксвободеи достойному сосуществованию, Annual Conference of the International Society for History Didactics Cultural and religious diversity and the implications for history education, Russia, Kazan, 25-27 Juni 2012;

8. მ. მიქელაძე, გ. შერვაშიძე, რეფლექსია: დიქტატორის ფუნქციიდან ლიდერობამდე, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია–განათლება გლობალიზაციის ეპოქაში– XXI საუკუნის გამოწვევები, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011 წლის 9–10 დეკემბერი;

9. მ. მიქელაძე, РольисторическогообразованиявформированиигражданскогообществавГрузии, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის სწავლების ინოვაციური ასპექტები, საქართველო, ბათუმი, 2010 წლის 1–3 ივლისი;

10.  მ. მიქელაძე, ისტორიის როლი მოსწავლეთა ინტერკულტურული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, საქართველო, ბათუმი, 2009 წლის 29–30 მაისი;

11. Микеладзе М., Путкарадзе Т., Болгарская деревня глазами грузинского историка, международная конференция: Болгарский язык в славянском и неславянском контексте. Венгрия, Сегед. 28-29 мая 2009 год;

12. Микеладзе М., Образование и религия: проблемы их взаимоотношений в современной Грузии. Международная конференция: Национальные традиции и Евроинтеграция. Болгария, Софииский университет им.Климент Охридски. 23-25 октября 2008 года;

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში ისტორიის სწავლების გზით, ჰოლანდიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის სოციალური ტრანსფორმაციის პროგრამა (მატრა);

2. ევროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო), http://euroclio.eu, 2008–2011;

3. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ერთობლივი პროექტი: გაზიარებული ისტორია–კულტურათაშორისი დიალოგი, ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის კულტურული პროგრამა და ევროპის ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია (ევროკლიო),  http://euroclio.eu/new/index.php/work/black-sea-region, 2011-2014

4. პროექტის ,,მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში “მონაწილე - ბსუ-ს წარმომადგენელი ექსპერტი. ფონდ ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ გრანტი № HE/12/14-19885.  

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Mapping Memories of Post-1989 Europe. Workshop on “Tracing the past in a shared Europe”, Vienna, 1-3 December 2015;

2. How all Teachers can support citizenship and human rights education?  თბილისი, 5-8 ნოემბერი 2015 წელი;

3. ტოლერანტობის კულტურის კურსი უნივერსიტეტში, თბილისი, ილიაუნი, 30-31 მაისი, 2015 წელი;

4. სასკოლო მზაობის პროგრამის ტრენერთა ტრენინგი. ბსუ, 28-31 აგვისტო, 2015;

5. Teaching, Learning and Student Assessment Methods. Training delivered within the frames of MAHATMA Tempus project. Koblenz-Landau University, Germany, February 25-27, 2015;

6. ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA”პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ,,ორგანიზაციული მენეჯმენტი“, ბსუ, 24-26 იანვარი, 2014 წელი;

7.      ტემპუსის ,,530311-TEMPUS-1-2012-AM-TEMPUS-JPCR-MAHATMA” პროექტის ფარგლებში ორგანიზებული ტრენინგი ,,სწავლის სტრატეგიები“, ბსუ, თებერვალი, 2014 წელი;

8. კვლევა საგანმანათლებლო პროცესში: გადაწყვეტილების მიღება მონაცემთა საფუძველზე“ - სალექციო კურსი (15 საათი), ფულბრაიტის პროგრამა. 29 ივნისი-3 ივლისი 2014 წელი;

9. ევროკლიოსა და იმსას ვორქშოფი თემაზე: როგორ ვასწავლოთ საერთო წარსული მულტიეთნიკურ საზოგადოებაში, 2013 წლის 13–14 ივლისი;

10.  შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების მეორე რეგიონული სემინარი ,,გაზიარებული ისტორია–კულტურათაშორისი დიალოგი“, 2013 წლის 22–22 აპრილი;

11. ტალინის უნივერსიტეტის აკადემიური კურსები თემაზე: ,,სწავლება და შეფასება უნივერსიტეტში“, ბათუმი, საქართველო, 2012 წლის 30 ივლისი;

12. მოკლევადიანი სასერტიფიკატო პროგრამა ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“, 2 კრ–50 საათი, 2012 წლის ივლისი;

13.  მრგვალი მაგიდა: გამოწვევები ისტორიისა და კულტურის სწავლებაში საქართველოში“ 2012 წლის 25 თებერვალი, ბსუ;

14.  ვორკშოფი თემაზე: შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების კულტურის, ისტორიის, ანთროპოლოგიის, ლიტერატურისა და ლინგვისტიკის სწავლების ინოვაციური ასპექტები. ბათუმი, ბსუ, 2011 წლის 2 ივნისი. 

15. განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, 5 კრედიტი, 2011 წლის 29 აგვისტო–3 სექტემბერი;

16. საზაფხულო აკადემია: დემოკრატიის მშენებლობა სკოლაში. პოლონეთი, ვარშავა, 55 საათი, 2011 წლის 9–16 ივლისი;

17. ევროკლიოს მეექვსე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, ბაზალეთი, საქართველო, 2010 წლის 6–7 ივლისი;

18.  მეხუთე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, ახალციხე, საქართველო, 2010 წლის 8–11 აპრილი;

19. მეოთხე ვორკშოფი თემაზე: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით“, თბილისი, საქართველო, 2010 წლის 22–24 იანვარი;

20. ავტორთა და ექსპერტთა ვორქშოფი: როგორ ვასწავლოთ ისტორია და მოქალაქეობა მულტიეთნიკურ და მულტირელიგიურ საზოგადოებაში? გუდაური, საქართველო, 2009 წლის 24–26 აპრილი;

21. ევროპული სწავლების ინსტიტუტის ტრენინგი: ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს განათლებაში, ბათუმი, საქართველო, 2009 წლის 7–10 ივნისი;

22.  ევროკლიოს საერთაშორისო სემინარი: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში საისტორიო განათლების გზით, ჩაქვი, საქართველო, 2009 წლის 19–21 ივნისი;

23. მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი საზაფხულო კურსები და მე–12 საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ,,ისტორიის სწავლება ლატვიაში: შინაარსი და მეთოდიკა“.კულდიგა, ლატვია, 2009 წლის 28–30 ივლისი;

24. ევროკლიოს პირველი საერთაშორისო სემინარი: ტოლერანტობის მშენებლობა საქართველოში განათლების გზით, თბილისი, საქართველო, 2008 წლის 14–16 ნოემბერი.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, გერმანული, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Excel, Power point 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა