საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი

კრიტიკული მედიცინის დარგობრივი დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

ნაკაშიძე ილიაპროფესორი
უნგიაძე ჯუმბერპროფესორი
ბერიძე ლელაასოცირებული პროფესორი
ვადაჭკორია რუსუდანასოცირებული პროფესორი