სტრატეგიული განვითარებისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

ASPIRE

ASPIRE

პროექტის ნომერი: 530345-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPHES

პროექტის სახელწოდება:

Access to Society for People with Individual Requirements (ASPIRE) 
ინდივიდუალური საჭიროების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაცია

 

პროექტის განხორციელების ვადები: 15/10/2012 - 14/10/2015

პარტნიორები

 1. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველო, თბილისი  (აპლიკანტი)
 2. Edge Hill University - დიდი ბრიტანეთი, ირლანდია  (პარტნიორი)
 3. The Pyramid Group - გერმანია, ULM (პარტნიორი)
 4. ლიმერიკის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი - ირლანდია, ლიმერიკი (პარტნიორი)
 5. კოშიცეს ტექნიკური უნივერსიტეტი - სლოვაკეთი,  კოშიცე (პარტნიორი)
 6. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - საქართველო, ბათუმი (პარტნიორი)
 7. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი - საქართველო, ახალციხე (პარტნიორი)
 8. ა(ა)იპ საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA) - საქართველო, თბილისი (პარტნიორი)
 9. საქართველოს პორტიჯის ასოციაცია - საქართველო, თბილისი (პარტნიორი)
 10. Eurasia International University - სასომხეთი, ერევანი (პარტნიორი)
 11. Armenian State Pedagogical University after Kh. Abovyan - სასომხეთი, ერევანი (პარტნიორი)
 12. Goris State University - სასომხეთი (პარტნიორი)
 13. Public Administration Academy of the Republic of Armenia - სასომხეთი, ერევანი (პარტნიორი)
 14. Bridge of Hope - სასომხეთი, ერევანი (პარტნიორი)

 

პროექტის პრიორიტეტი: პროექტი ხელს შეუწყობს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანების განათლებას, მათ სოციალურ ინტეგრაციასა და დისკრიმინაციის შემსუბუქებას.

 

პროექტის მიზანი: სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირთა დასახმარებლად და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშესაწყობად სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო პროგრამების/ტრენინგ-კურსების შემუშავება და დანერგვა უნივერსიტეტებში, საჯარო ადმინისტრაციულ დაწესებულებებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში.

 

პროექტის ძირითადი ამოცანები:

 • სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ახალგაზრდების უფლების დაცვა - მიიღონ უმაღლესი განათლება;
 • საზოგადოების მხრიდან ამ ადამიანების მიღებითა და საზოგადოებრივი ცნობიერების თანდათანობითი გაზრდით დისკრიმინაციასთან ბრძოლა.

 

პროექტის სავარაუდო შედეგები:
ა) სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე პირების დასახმარებლად გაძლიერებული კურსების (მოდულების) შემუშავება:

 • მოდული 1 - ინგლისური ენის მოდული განსაკუთრებული მიზნებისთვის - მოდული გამიზნულია ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტისათვის და მოგვიანებით ინტეგრირებული იქნება სხვა უნივერსიტეტებსა და საჯარო ორგანიზაციებში, სადაც ამის განხორციელება შესაძლებელი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ;
 • მოდული 2 - მარკეტინგული მოდული (შესავალი თეორიასა და პრაქტიკაში) - მოდული გულისხმობს საზოგადოების ინფორმირების კამპანიის სტრატეგიების შემუშავებასა და განხორციელებას პარტნიორი უნივერსიტეტების/ორგანიზაციების მიერ;
 • მოდული 3 - ბიბლიოთეკის გამოყენების მოდული - სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტი/ორგანიზაცია და განსაკუთრებით კი მათი ბიბლიოთეკარები იმდენად, რამდენადაც როგორც კვლევები ადასტურებს, უნარშეზღუდულთა საზოგადოებაში ეფექტური ინტეგრირების ყველაზე დიდ პოტენციალს სწორედ ბიბლიოთეკა წარმოადგენს;
 • მოდული 4 - დამხმარე ინსტრუქტორის (ე. წ. შუამავალი ოფიცრის) მოსამზადებელი მოდული - სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ყველა პარტნიორი უნივერსიტეტი/ორგანიზაცია მათ მიერ მოწოდებული და მომავალი სამოქმედო ჯგუფისათვის საჭირო რესურსებითა და საბაზისო მონაცემებით. მოდული უზრუნველყოფს თითოეული საგანმანათლებლო ორგანიზაციისთვის პროფესიონალ, სოციალური ინტეგრაციისა და ანტი-დისკრიმინაციულ საკითხებში დახელოვნებულ კადრს, რომელიც მისცემს სასარგებლო რჩევა-დარიგებებს და დაეხმარება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტებს (ან პოტენციურ სტუდენტებს) განათლების მიღებაში.

ბ) გაძლიერებული კურსების მოდულების შემუშავება უშუალოდ სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროებების მქონე პირებისათვის:

 • მოდული 5 - შემეცნებასა და სწავლასთან დაკავშირებული სიძნელეების დაძლევის ხელშემწყობი მოდული (სწავლასთან დაკავშირებული ზომიერად და მწვავედ გამოვლენილი სირთულეები და დისლექსია);
 • მოდული 6 –კომუნიკაციასადა ინტერაქცია სთან დაკავშირებული სიძნელეების დაძლევის ხელშემწყობი მოდული (SWOT ანალიზის საფუძველზე გამოვლენილ აუტიზმზე ფოკუსირება);
 • მოდული 7 – ფიზიკურ მოძრაობებთან და მგრძნობელობებთან დაკავშირებული სიძნელეების დაძლევის ხელშემწყობი მოდული;
 • მოდული 8 – სოციალურ უნარებთან, ემოციურ გამოხატვასთან და ქცევასთან დაკავშირებული სირთულეების დაძლევის ხელშემწყობი მოდული.

 

 ბსუ-ს სავარაუდო როლი ინდივიდუალური საჭიროებების მქონე ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის საკითხში

 1. უნივერსიტეტის ინფრასტრუქტურის მისადაგება სხვადასხვა ტიპის საგანმანათლებლო საჭიროებასთან;
 2. აქტიური პიარ-კამპანია სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე აბიტურიენტთა უნივერსიტეტში მოზიდვის მიზნით;
 3. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა სრული ინტეგრირება აქტიურ საუნივერსიტეტო ცხოვრებასა და საუნივერსიტეტო კვლევებში;
 4. უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა გადამზადება (ტრენინგების დონეზე) ინკლუზიური განათლების საკითხებში გაცნობიერებისა და პრაქტიკულ საქმიანობაში გამოყენების მიზნით;
 5. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე სტუდენტთა განათლების ხელშესაწყობად ბსუ-ს უზრუნველყოფა სათანადო ლიტერატურით და მისი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 6. დასაქმების ბაზრის კვლევა და ადაპტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის/პროგრამების შედგენაზე ზრუნვა.

 

პროექტის ფარგლებში განხორციელებული მივლინებები

(სამუშაო შეხვედრები/ტრენინგები):

 

29.11-03.12.2012

სლოვაკეთში, კოშიცის ტექ­ნიკურ უნივერსიტეტში შედგა სა­გრანტო პროექტში ჩარ­თუ­ლი დაწესებულებების წარმო­მად­გენელთა პირველი  სამუ­შაო შეხვედრა (kick-off mee­ting).

მონაწილე პერსონალი:

მარინა ქორიძე, ნანა მაკარაძე

 

18.02-01.03.2013

ქალაქ თბილისში, ილიას სა­ხე­ლმწიფო უნივერსიტეტში ჩა­ტარდა ტრენინგი ,,ინგლი­სუ­რი სპეციალური მიზნების­თ­ვის”.

მონაწილე პერსონალი:

ალიოშა ბაკურიძე,

ნანა მაკარაძე

 

28.07-16.08.2013

ირლანდიაში, ქალაქ ლიმერი­კის ტექნიკურ ინსტიტუტში ჩატარდა პროექტში ჩართუ­ლი ყველა პარტნიორი ორგა­ნი­ზაციის წარმომადგენელთა რიგით მესამე სამუშაო შე­ხვედ­რა, რომლის ფარგლებ­შიც შემუშავდა საგრანტო პროექ­ტით გათვალის­წინებუ­ლი მოდულების სამუშაო ვერსია.

მონაწილე პერსონალი:

ნინო მიქელაძე

 

23.02- 27.02.2014 წ.

გერმანიაში, ქ. დრეზდენში ჩა­ტარ­და კონსორციუმის მეორე შე­ხვედრა.

მონაწილე პერსონალი:

ნანა მაკარაძე, ნინო მიქელაძე

 

პროექტის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაოები:

ა) კვლევების ჩატარება

აპრილი-ივნისი, 2013 წ. -

პროექტში ჩართული ყველა ორგანიზაციის და მათ შორის ბსუ-ს მიერ  ჩატარდა კვლევა, რომელშიც მონაწილეობდნენ უნი­ვერსიტეტის პროფესორ-მას­წა­ვლებლები და სტუდენ­ტები, ადმინისტრაციის წარმო­მა­დ­გენ­ლები, სკოლის მასწავ­ლებ­ლები, შშმ პირები და მათი მშობლები, საჯარო მოხელეები. კვლევის შედეგები გამოყენებულ იქნა მოდულების შემუშავების დროს.

 

ბ) მოდულების შემუშავება

გრანტის ფარგლებში შემუშავდა 8 მოდული (ბსუ ჩართულია 5 მოდულში)

 

მოდული N1 - ინგლისური სპეცია­ლური  მიზნებისთვის

/ლექტორები: გულნარა ჯანოვა, ნინო მიქელაძე, ნინო გოგიჩაძე/

 

მოდული N2 - მარკეტინგის, ადვოკატირებისა და პრეზენტა­ცი­ის უნარები

/ლექტორები: თინათინ კახიანი, ჟანა ანთია/

 

მოდული N3-4 - უმაღლესი განათ­ლების საფეხურის მისაწვ­დო­მობის უზრუნველ­ყოფა (ბიბ­ლი­­ოთეკისა ლაიზონ-ოფიცრის გა­მოყენება)

/ლექტორები: ნანა გოჩიაშვილი, ნინო გოგიჩაძე, ხათუნა დოლიძე/

 

მოდული N5-კოგნიტური და შემეცნებითი  უნარები

/ლექტორები: ცირა ბარქაია, ვიქ­ტო­­რია მიდელაური, ნანა მაკარაძე/

 

მოდული N6 – კომუნიკაცია და ინტერაქცია - აუტიზმი

/ლექტორები: ვიქტორია მიდე­ლა­უ­რი, ირმა ქურდაძე, ნინო მიქელაძე, ნანა მაკარაძე/

 

მოდული N7 - ფიზიკური და სენ­სორული  საჭიროებები

/ლექტორები: ცირა ბარქაია, ნანა გოჩიაშვილი, ვიქტორია მიდე­ლა­ური, ირმა ქურდაძე, ნანა მაკარაძე/

 

მოდული N8 - სოციალური, ემო­ციური და ქცევითი პრობ­ლემები

/ლექტორები: ნინო გოგიჩაძე, ხათუნა დოლიძე, ნანა მაკარაძე/

 

 

გ) მოდულების პილოტირება:

განხორციელდა N1, N5, N6 და N8 მოდუ­ლების ბსუ-ში პილოტირება, რომლებსაც ეს­წრე­ბო­დნენ პარტნიორი უნივერ­სიტეტების წარმომად­გენლები სლო­ვაკეთიდან, გერმანიიდან და ირ­­ლანდიიდან.

 

13-14 მაისი, 2014 წ.

N1, 6 და 8 მოდულების პილოტირება

ჩატარების ადგილი  -  ბსუ

ტრენერები - ხ. დოლიძე, ნ, მიქელაძე, ნ. მაკარაძე

 

27-28 მაისი, 2014 წ.

N1 და N6 მოდულების პილოტირება

ჩატარების ადგილი  -  ბსუ

ტრენერები - ნ, მიქელაძე, ვ. მიდელაური, ნ. მაკარაძე

 

27 ნოემბერი, 2014 წ.

N5 და N6 მოდულის პილო­ტირება

ჩა­ტა­რე­ბის ადგილი  -  ბსუ

ტრენერები - ნ, მიქელაძე, ვ. მიდელაური, ნ. მაკარაძე

 

ბსუ ჩართუ­ლი იყო, აგრეთვე, პარტნიორ უნ­ი­­ვერ­სიტეტებში ჩატარებულ პი­ლო­­ტირებაში,  კერძოდ:

ნოემბერ-დეკემბერი, 2013 წ. მონაწილეობა N5  და N7 მოდულების პილოტირებაში,

ჩატარების ადგილი - ისუ, GIPA,

ტრენერები - ხ. დოლიძე, ნ, გოგიჩაძე

 

დ) ჩატარებული ღონისძიებები

2014 წლის 14 ივნისს თბილისში, სასტუმრო ,,ჰოლიდეი ინ’’-ში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარ­მო­მადგენელმა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნი­ვერ­სიტეტის, ილიას სახელმ­წი­ფო უნივერსიტეტის, აკაკი წერე­თ­ლის სახელმწიფო უნივერსი­ტეტის, სამცხე-ჯავახეთის სა­ხელ­­მ­წიფო სასწავლო უნივერ­სი­ტეტისა და საქართველოს სა­ზო­გა­დოებრივ საქმეთა ინსტი­ტუ­ტის - GPAS-ს რექტორებმა ხე­ლი მოაწერეს ინკლუზიის დეკლა­რაციას. შეთანხმების მი­ზა­­ნია ინ­კლუზიური განათ­ლე­ბის და­ნე­­რგვა განათლების ყვე­ლა ეტაპ­ზე და სწავლებაში სტუ­დენ­ტე­ბისა და პროფესორ-მას­წავ­­ლებ­ლე­ბის მონაწილეობის მი­სა­ღე­ბად შესაბამისი პირო­ბების უზ­რუნ­ველყოფა. პარტნი­ორი უმა­ღ­ლესი საგანმანათ­ლებ­ლო დაწე­სე­ბულებები ერთობ­ლი­­ვად შეი­მუ­შავებენ და განახო­რ­­­ციელებენ ინ­კლუ­­ზი­ური გა­ნათ­ლების სას­წავ­ლო-საგან­მანა­თ­­ლებლო პრ­ო­გრამებს.

(მონაწილე პერსონალი ბსუ-დან: ა. ბაკურიძე, ნ. მაკარაძე, ნ. მიქელაძე)

 

2014 წლის 16 ივნისს თანაბარი შესაძლებლობების დაცვის კვი­რე­ულის ფარგლებში ბათუ­მის შოთა რუსთაველის სახელ­მწი­ფო უნივერსიტეტმა აჭარის განათ­ლების, კულტურისა და სპორ­ტის სამინისტროს მულტი­დის­ციპლინური გუნდის მიერ შეფა­სებულ ბავშვებსა და შეზღუ­დული შესაძლებლობის მქონე პირებს უმასპინძლა. ტემ­პუ­სის პროექტის ესპაიერის (ASPIRE) ეგიდით გამართულ გასართობ-შემეცნებით ღონის­ძიე­ბაში სხვა­და­­სხვა თაობის ინკლუ­ზიური ჯგუ­ფის მოზარ­დებ­მა მიიღეს მონაწილეობა და საკუ­თარი სახელოვნებო შესაძ­ლებ­ლობები წარ­მოაჩინეს. საღა­მოს დასა­ს­რულს ფრანები გაუშ­ვეს, ბავ­შვებს სამახსოვრო საჩუქ­რები გა­დასცეს და ქალაქში ღია მატა­რე­ბლით გაასეირნეს. ღო­ნი­ს­­ძი­ება განათლების ფაკულ­ტე­ტი­სა და აჭარის მუნი­ციპა­ლი­ტე­ტების ორ­­­­გა­­ნიზებით ჩატა­რდა.

 

2015 წლის 14 ივნისს თანაბარი შე­საძლებ­ლობების უფლების და­­­ც­ვის ეროვნულ დღესთან დაკავ­შირებით ტემპუსის პროექ­ტის ფარგლებში დაგეგმილი იყო ღონისძიება დევიზით: „შექმენი გარემო, აღიქვი შესაძლებლობა, განაპირობე განათლება“, თუმცა 13 ივნისს თბილისში მომხდარი ტრა­გედიის გამო აღნიშნული ღო­ნისძიება გადაიდო.

სამომავლო გეგმები:

 

ა) ბეჭდური სახით გამოიცემა მო­­დუ­ლების რიდერები;

ბ) ბსუ-ს განათლების ფაკულტეტზე გაიხსნება ინკლუზიური განა­თლების ტრენინგ-ცენტრი, რო­მელიც აღიჭურვება გრანტის ფა­რ­გლებში შეძენილი ტექნი­კით;

გ) დაფუძნდება ,,მშობელთა უნ­ი­ვერსიტეტი“, რომელიც მშობ­ლებსა და მომავალ მშობ­ლებს, ყვე­ლა სხვა მიმართუ­ლე­ბასთან ერ­თად, უფასოდ მოემსა­ხურება ინკლუზიური

დ) მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში ჩატარდება 13 ივნისს თბილისში მომ­ხდარი ტრაგედიის გამო გადა­ტა­ნილი ღონისძიება;

ე) 29 სექტემბერს ბათუმში ჩატარდება დასკვნითი კონფერენცია Challenges of Inclusion, რომელშიც ადგილობრივ მთავრობასთან და ბსუ-ს წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ პროექტში მონაწილე ქართველი, ევროპელი და სომეხი პარტნიორები. 

 

საკონტაქტო პირი:

ნანა მაკარაძე - საგრანტო პროექტის კოორდინატორი

ტელეფონი: (+995) 593606071

ელ. ფოსტა: nmakaradze75@bsu.edu.ge

ვებგვერდი: http://www.aspire-tempus.eu/

facebook: https://www.facebook.com/aspireisu?fref=ts

 

  პარტნიორები

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა