გამომცემლობა “ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”

სასარგებლო ინფორმაცია

ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა გთავაზობთ მაღალი ხარისხის მომსახურებას

 • ტექსტის კორექტირება
 • ტექსტის დაკაბადონება 
 • ბეჭდვა 
 • აკინძვა
 • ლამინირება 
 • ყდაში ჩასმა
 
შემდეგი სახის პოლიგრაფიული პროდუქციის დამზადებაზე:
 • წიგნები, კრებულები, კატალოგები, ალბომები, ბროშურები;
 • ჟურნალები, გაზეთები, ბიულეტენები;
 • აფიშები, სარეკლამო ფურცლები, პროგრამები, მოსაწვევები;
 • დიპლომები, სიგელები, ჩათვლის წიგნაკები, სტუდბილეთები; 
 • საფირმო ბლანკები, სარეგისტრაციო ჟურნალები, პორტფოლიოები, სერტიფიკატები და სხვა მსგავსი პროდუქცია
 
პროდუქციის მაქსიმალური ფორმატი - A3
 
ბეჭდვა - მონოქრონული

ავტორთა საყურადღებოდ!

 
ტექნიკური მოთხოვნები და სტილი, რომლებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს გამომცემლობაში დასაბეჭდად წარმოდგენილი აკადემიური ნაშრომი
 • გამომცემლობაში ელექტრონული სახით შემოსულ ტექსტს თან უნდა ერთვოდეს თავფურცელი, რომელშიც მითითებული იქნება ავტორის ვინაობა, სტატუსი, საკონტაქტო ინფორმაცია, ასევე ტექსტის ამონაბეჭდი.
 • ტექსტი აწყობილი უნდა იყოს შემდეგი შრიფტით: AcadNusx 12 (ქართული); Times New Roman 12 (ევროპული ენებისთვის), ინტერვალი 1,5. 
 • ქართული ტექსტებისათვის უნდა გამოვიყენოთ ე.წ. ქვედა {„} და ზედა {“} ბრჭყალები, უცხოენოვანი ტექსტებისათვის – ე.წ. ზედა {" " }ბრჭყალები.
 • ბიბლიოგრაფიის შედგენის პრინციპი, ნაშრომის სპეციფიკიდან გამომდინარე, უნდა იყოს ერთგვაროვანი და დაცული მთელ ნაშრომში. 
 • აკადემიური პუბლიკაცია, იმ შემთხვევების გარდა, როდესაც ამას გამორიცხავს ნაშრომის სპეციფიკა, აღჭურვილი უნდა იყოს სამეცნიერო აპარატით (საძიებლები, ბიბლიოგრაფიული დანართი) და უცხოენოვანი რეზიუმეთი.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა