სამეცნიერო კვლევები

აჭარის რეგიონში არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუტაციო საიმედოობის მაჩვენებლების გამოკვლევა და ტექნიკური სერვისის რაციონალური ფორმების დამუშავება

სამეცნიერო პროექტი - აჭარის რეგიონში არსებული სასოფლო სამეურნეო ტექნიკის საექსპლუტაციო საიმედოობის მაჩვენებლების გამოკვლევა და ტექნიკური სერვისის რაციონალური ფორმების დამუშავება

სამეცნიერო პროექტის ხელმძღვანელი - ტექნიკის აკადემიური დოქტორი რომან მარგალიტაძე

სამეცნიერო პროექტის შემსრულებელი - ასოცირებული პროფესორი მერაბ მამულაძე

სამეცნიერო პროექტის დაფინანსების წყარო - აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

სამეცნიერო პროექტის განხორციელების ვადა -  2016-2017 წწ.

სამეცნიერო პროექტის მიზანია:
1.აჭარის რეგიონის თავისებური კლიმატური და ნიადაგობრივი პირობების გავლენის დასაბუთება საზღვარგარეთიდან შემოტანილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის რესურსსა და მუშაუნარიანობაზე;
2. აჭარის რეგიონში არსებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ინვეტარიზაცია, საექსპლუატაციო საიმედოობის ერთეული და კომპლექსური მაჩვენებლების გამოკვლევა;
3.იმ ტრაქტორებისა და ტექნიკის გამოვლენა, რომლებიც ყველაზე უფრო მაღალი საიმედოობის მაჩვენებლებით გამოირჩევიან აჭარის პირობებში მუშაობისას;
4. ცალკეული დეტალების ცვეთის კანონზომიერებათა გამოკვლევა და მათი აღდგენის რაციონალური ტექნოლოგიური პროცესისა და რეჟიმების დადგენა;
5. აჭარაში ტექნიკის სერვისის ანალიზის საფუძველზე მეცნიერული რეკომენდაციების დამუშავება სერვისის რაციონალური ფორმების შერჩევისათვის;
6. სერვისის საწარმოთა ოპტიმალური განლაგების მეთოდიკის დამუშავება და მისი რეალიზაცია;
7. სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოთა ჩატარება სერვისის რაციონალური ფორმების დამუშავება თანამედროვე მათემატიკური მეთოდების გამოყენებით;
8. სამეცნიერო-კვლევით სამუშაოთა ტექნიკურ-ეკონომიკურიშეფასება;
9. დასკვნებისა და რეკომენდაციების დამუშავება აჭარაში საზღვარგარეთიდან შემოტანილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სერვისის რაციონალური ორგანიზაციისათვის.
განხორციელებულია პროექტის პირველი ეტაპი: ჩატარებულია აჭარის რეგიონში არსებული სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ინვენტარიზაცია, დადგენილია დამახასიათებელი მტყუნებები და მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდით დამუშავებულია ტექნიკური სერვისის რაციონალური ფორმები.

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა