ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსი - 2018

საკონკურსო პირობები

ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის გამოცხადებისა და საკონკურსო პირობების შესახებ ინფორმაცია

1. გამოცხადდა ღია კონკურსი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (შემდგომში ,,ბსუ“)  ასოცირებული პროფესორის, ასისტენტ-პროფესორის და ასისტენტის აკადემიური თანამდებობების 2018 წლის 17 სექტემბრიდან დასაკავებლად;

2. საკონკურსო განცხადება, კონკურსანტის ანკეტა და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს 2018 წლის 16 ივლისიდან 20 ივლისის ჩათვლით (შაბათ-კვირის გარდა) 10 საათიდან 16 საათამდე, ბსუ-ს საპროცედურო კომისიაში  (ქ. ბათუმი, ნინოშვილის/რუსთაველის N35/32, მე-3 კორპუსის პირველი სადარბაზოს მე-3 სართულზე). მატერიალური სახით წარმოდგენამდე კონკურსანტებმა საკონკურსო დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინონ ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე - bsukonkursi2018@bsu.edu.ge;

3. კონკურსი ჩატარდება 2018 წლის 21 ივლისიდან 25 ივლისის ჩათვლით;

4. საკონკურსო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები არაუგვიანეს 2018 წლის 26 ივლისისა გამოქვეყნდება უნივერსიტეტის ვებგვერდზე (www.bsu.edu.ge).

5. კონკურსში გამარჯვებულ პირებთან შრომითი ხელშეკრულებები გაფორმდება 2018 წლის 17 სექტემბრიდან წინამდებარე დანართის შესაბამის პუნქტებში აღნიშნული ვადით.

6. კონკურსის ძირითადი პირობებია:

6.1 ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე 5 წლის ვადით აირჩევა დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება და აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

 • ა) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის“ კლასიფიკატორის (შემდეგში ,,კლასიფიკატორი“) 2.3,  2.4 (ქართველოლოგიური დარგებისათვის), 2.6  ან  3.3 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ერთ-ერთი ნაშრომი/მონოგრაფია;
 • ბ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული და გამოქვეყნებულია შესაბამისი თეზისი/თეზისები კლასიფიკატორის 1.3 (ქართველოლოგიური დარგებისათვის) ან 1.4 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამეცნიერო ღონისძიებაში;
 • გ) შესაბამისი მიმართულებით მომზადებული აქვს სახელმძღვანელო ან სალექციო კურსი/კურსები; დ) აქვს ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ასისტენტ-პროფესორის/ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე მუშაობის გამოცდილება;

6.2 ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე 4 წლის ვადით აირჩევა დოქტორი ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შემდეგ პირობებს:

 • ა) ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული აქვს კლასიფიკატორის 2.3,  2.4 (ქართველოლოგიური დარგებისათვის), 2.6  ან  3.3 ქვეპუნქტებით განსაზღვრული ერთ-ერთი ნაშრომი/მონოგრაფია;
 • ბ) ბოლო 5 წლის განმავლობაში მონაწილეობა აქვს მიღებული და გამოქვეყნებულია შესაბამისი თეზისი/თეზისები კლასიფიკატორის 1.3 (ქართველოლოგიური დარგებისათვის) ან 1.4 ქვეპუნქტით განსაზღვრულ სამეცნიერო ღონისძიებაში;
 • გ) შესაბამისი მიმართულებით მომზადებული აქვს ჯგუფში მუშაობის/პრაქტიკულის/ლაბორატორიული სამუშაოს ან სხვა აქტივობის სასწავლო მასალა;

6.3 ასისტენტის თანამდებობაზე 3 წლის ვადით შეიძლება არჩეული იქნეს დოქტორანტი.

7. კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა საპროცედურო კომისიაში უნდა წარადგინოს:

 • ა) პირადობის მოწმობის ასლი;
 • ბ) ავტორიზებულ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სამეცნიერო - პედაგოგიური მუშაობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვა, დამოწმებული/გაცემული შესაბამისი დაწესებულების მიერ) ან დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა, გაცემული განცხადების წარმოდგენამდე 10 დღის ვადაში - ასისტენტის თანამდებობის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობის მიღებისათვის;
 • გ) საკონკურსო  თანამდებობის შესაბამისი  მიმართულების სილაბუსი (სილაბუსები);
 • დ) ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესით მოთხოვნილი, ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი ერთი სამეცნიერო ნაშრომი (სტატია), რომელიც ყველაზე უკეთ წარმოაჩენს კონკურსანტის სამეცნიერო საქმიანობას - საკონკურსო კომისიის მიერ შეფასებისათვის;
 • ე) დარგის სწავლებისა და სამეცნიერო კვლევის კონცეფცია აკადემიური უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურისათვის უნდა წარმოადგინოს ასოცირებულმა პროფესორმა, ასისტენტ-პროფესორმა უნდა წარმოადგინოს მხოლოდ აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურისათვის, ხოლო ასისტენტმა უნდა წარმოადგინოს  სამოტივაციო წერილი
 • ვ) შესაბამისი აკადემიური (სამეცნიერო) ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) კანონმდებლობით დადგენილი წესით დამოწმებული ასლი (უცხო ქვეყნაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ზ) 2 ფოტოსურათი (ზომა 3x4);
 • თ) განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (თანდართული ფორმის შესაბამისად შედგენილი);
 • ი) კონკურსანტის ანკეტა (თანდართული ფორმის შესაბამისად შედგენილი, ამასთან, კონკურსანტის ანკეტაში მითითებული კონკურსანტის ნაშრომების/სტატიის/მოხსენების შესახებ ინფორმაცია, ბსუ-სთან შრომითი გამოცდილების მქონე პირების მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით დამტკიცებული ფორმის შესაბამისად შევსებული და დამოწმდეს რექტორის მოადგილის მიერ, არაუგვიანეს 2018 წლის 11 ივლისისა).

8. საპროცედურო კომისიას კონკურსანტებმა ასევე უნდა წარუდგინონ:

 • ა) ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა - საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის სილაბუსის (სილაბუსების) შესაბამისი მინიმუმ ერთი სახელმძღვანელოს/სალექციო კურსის/რიდერის ელექტრონული ვერსია (იმ ენაზე, რომელ ენაზეც ტარდება ლექცია) და სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის პერიოდში მისი სამეცნიერო და პედაგოგიური მუშაობის შეფასების დამადასტურებელი დოკუმენტი/დოკუმენტები (ბსუ-სთან შრომითი გამოცდილების მქონე პირების მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს ბსუ-ს რექტორის ბრძანებით განსაზღვრული შეფასების აქტები, ხოლო სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში შრომითი გამოცდილების მქონე პირების მიერ - შესაბამისი დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა/აქტი/სხვა დოკუმენტი, კონკურსანტის სამეცნიერო-პედაგოგიური საქმიანობის შეფასების შესახებ (ბსუ-სთან შრომითი ურთიერთობის გამოცდილების მქონე კონკურსანტის ნაშრომი, რომლის სახელმძღვანელოდ აღიარებიდან 5 სასწავლო წელი იწურება 2018-2019 სასწავლო წლის დასაწყისში, ექვემდებარება ბსუ-ს საგამომცემლო საქმიანობის მარეგულირებელი წესის მე-5 მუხლის მე-9 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურების გავლას);
 • ბ) ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე ასარჩევმა კონკურსანტმა - ჯგუფში მუშაობის/პრაქტიკულის/ლაბორატორიული სამუშაოს ან სხვა აქტივობის სასწავლო მასალა;

9.  65 წელს მიღწეული პირის კონკურში მონაწილეობის შეზღუდვის მოხსნის თაობაზე მიღებული ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს დადგენილების შესაბამისი ინფორმაცია ასახულია ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალში (კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანების პირველ დანართში).

10. ბსუ-ს წესდების, ,,ბსუ-ს აკადემიური პერსონალის აფილირების, აკადემიური დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების  წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2016 წლის 12 სექტემბრის N3 გადაწყვეტილების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესის დამტკიცების თაობაზე’’ ბსუ-ს  წარმომადგენლობითი საბჭოს  2017 წლის 27 ივლისის  Ν04 გადაწყვეტილების (მათ შორის კლასიფიკატორის) და ,,2017-2018 სასწავლო წლიდან ბსუ-ს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად ღია კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის ბრძანების გაცნობა შესაძლებელია და კონკურსანტის ანკეტის/კონკურსანტის განცხადების ფორმების ჩამოტვირთვა შესაძლებელია ბსუ-ს ოფიციალური ვებგვერდიდან www.bsu.edu.ge (კონკურსების ველში).


  კლასიფიკატორი
  აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი (კოდიფიცირებული, ივნისი 2018)
  აფილირების წესი (კოდიფიცირებული, მარტი 2018)
  აკადემიური პერსონალის შეფასება - apa.bsu.edu.ge
  დელეგირება შრომების დამოწმებაზე
  კონკურსისთვის შრომების სიის დამოწმების ფორმა

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა