ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: გოჩა ჩავლეშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 22.10.1970
მისამართი: ბათუმი, გორგილაძის ქ. 54/62, ბინა 220.
ელ-ფოსტა: gocha.chavleshvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593395486
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები საინჟინრო საქმეში, სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები, წინასწარ დაძაბული სისტემები, ქარის გენერატორების კონსტრუქციები.

სამუშაო გამოცდილება:

2014  - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

2013  - დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2006-2013 წ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2008-2010 წ. - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

1994 – 2006 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. “ქარის ენერგეტიკული აგრეგატი“ ჟურნალი”ენერგია” №3(63) თბილისი. 2012.
 2. „წინასწარი დაძაბვის ეფექტის გამოყენება კონსტრუქციებში და ახალი მიდგომები წამწეების გაანგარიშების მეთოდში“. ჟურნალი მშენებელი №3(22). თბილისი 2011.
 3. “ახალი ტიპის ჩამჩებიანი ქარის ტურბინის ენერგო-კინემატიკური კვლევა” ჟურნალი”ენერგია” №4(56) თბილისი. 2010.
 4.  „ცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობა დრეკად და დრეკად-პლასტიკურ საზღვრებში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი.  საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II.ბათუმი 2010;
 5. „კრიტიკული ძაბვები და მდგრადობის პირობები ცენტრალური კუმშვისას“. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი 2009.
 6. “Об устоичивостьи стержня,выполненного из идеализированного упругопластического материала”.  „Georgian engineering „ news, №2, Tbilisi. 2008.
 7. “იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისაგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა”. „მეცნიერება და    ტექნოლოგიები”  №4-6  თბილისი. 2008.
 8. “ღეროს მდგრადობის გაანგარიშება MS EXSEL-ის გამოყენებით”.    ”ენერგია”  №3-4, 2007.
 9. “დრეკად-პლასტიკურ არეში ცენტრალურად შეკუმშული ღეროების კრიტიკული ძაბვების მნიშვნელობისა და ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა”. „ჰიდროინჟინერია“   №4, 2007.
 10. “About One Application of Topological Transformations”. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences Vol. 174, №1, July-August 2006.
 11. “Пример решения позиционной задачи с применением квадратичного преобразования”. ”Georgian Engineering News” №3, 2006.
 12. “Об одном применении коллинеарных преобразовании”. ”Georgian Engineering News” №3, 2006.
 13. “შეკუმშული ღეროების დრეკად-პლასტიკური მუშაობისას ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა დრეკადობის ორმაგი და დაყვანილი მო-დულების გამოყენებით, ასევე მათი რაოდენობრივი დამოკიდებულების დადგენა.” ”ენერგია” №3, 2006.
 14. “About Construction of Intersection Line of cylinder Surface Rotation with Cone ”. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 174, №2, September-October 2006.
 15. “О построении линии пересечения поверхности гиперболического параболоида с эллипсоидом вращения”. ”Georgian Engineering News”  №4, 2006.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. "Determining the Value of Critical Stresses of Centrally Compressed Rods in the Elastic-Plastic Working Area of the Material“.PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I. Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. June 10-22, 2013.
 2. „On the Stability of Rods Made from Idealized Elastic-plastic Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I.  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. June 10-22, 2013.
 3. „სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადობის პრობლემები და თანამედროვე ნორმები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ბათუმი 2010 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      Erasmus Mundus Action. Subject Area of  research: Sustainable Characterization of a Multilayer Façade. Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Spain. პროექტის ხანგრძლივობა -  6 თვე  (ნოემბერი, 2014 – მაისი, 2015).

2.       ISTC, project G-725,    01.12.2005-30.04.2008, Regeneration of Na-Cation exchangers by Sulfate – Natrium Solution and recycling  of spent regenerating solution. გრანტის წევრი, სპეციალისტი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      „საპატენტო ინფორმაციის ძიება და მისი მნიშვნელობა“. ევროპის საპატენტო უწყება. ბათუმი, 2012.

2.      Estonia Development Cooperation. Training in “Assessment  and Teaching in University” at Shota Rustaveli State University (Batumi), 2012.

3.      Estonia Development Cooperation. Training in “Introduction to e-learning methods and technology” at Shota Rustaveli State University (Batumi), 2011.

4.      Estonia Development Cooperation. Training in “Introduction to outcome-based curriculum development” at Shota Rustaveli State University (Batumi), 2011 .

5.      ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტი, განათლე­ბის ფაკულტეტი. „სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები“, 2009.

6. Institute for European Studies, University Pierr Mendes-France. Workshop “QualiTy Assurance for Higher Education           Degrees” at Batumi Shota Rustaveli State University. 2009.

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Power point), Internet Explorer, Photoshop, AutoCAD, MathCAD, Matlab, Labview

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა