ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სურათი

სახელი და გვარი: გურანდა  შამილიშვილი

აკადემიური /ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

დაბადების  თარიღი: 09.02.1973

მისამართი: ბათუმი,  გენერალ  მაზნიაშვილის ქუჩა 21

ელ-ფოსტა: guranda.shamilishvili@bsu.edu.ge     

ტელეფონი: მობ. 599008950,   სახლ. 27 11 10         


კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის   აკადემიური  დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: ლიტერატურათმცოდნეობა,  პუბლიცისტიკა

სამეცნიერო ინტერესების სფერო: თანამედროვე  ქართული  მასმედია,  PR ტექნოლოგიები, კომუნიკაციის ფსიქოლოგია

სამუშაო  გამოცდილება:

2013 წლის 25 სექტემბრიდან დღემდე -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური  ფაკულტეტის  დეკანის  მოადგილე;

2009  წლიდან  2013 წლის  15 სექტემბრამდე -შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ  მეცნიერებათა  ბიზნესისა  და  სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ჟურნალისტიკის  მიმართულების  ასოცირებული პროფესორი;

2005-2009 წლები -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ჟურნალისტიკის მიმართულების  მასწავლებელი;


1998-2005 წლები  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის  ჟურნალისტიკის  მიმართულების  მასწავლებელი ;


გამოქვეყნებული  სამეცნიერო  შრომები  (ბოლო 10 წლის  განმავლობაში):

 

1. მონოგრაფია – ,,მწერლობა დაუსრულებელი ტკივილია’’ (ეძღვნება ნოდარ დუმბაძის ჟურნალისტურ მოღვაწეობას),  გამომცემლობა  ,,გლობალ პრინტი’’,  თბილისი 2010 წელი.

 

2. იმიჯის  ფორმირების PR-სტრატეგიები ტურიზმის სფეროში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომების კრებული, სოციალურ მეცნიერებათა  საკითხები, ტ.V, გვ.55-65;  გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’,თბილისი 2013.  ISSN 1987-7684, თბილისი 2013

 

3. ,,Public Relations’’-ის როგორც სოციალური ფენომენის როლი ტურისტული კომპანიების იმიჯის ფორმირებაში,    საერთაშორისო  სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი’’ 2 (46) აგვისტო, თბილისი, 2013 წელი.

 

4. ,,Publik Relationis’’-ის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ზოგიერთი ასპექტი,

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ.VI; გვ.176-187 გამომცემლობა  ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი’’, ბათუმი 2013. ISSN 1987-7579

 

5. ლობირების,   როგორცსაზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) ფორმის არსი და ტექნოლოგიები, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ  მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,  სოციალურ,  ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია, შრომები, ტ. IV, გვ.292-301; გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი 2012.  ISSN 1512-3162

 

6. საზოგადოებასთან ურთიერთობის როლი ტურისტული კომპანიების მარკეტინგულ სტრატეგიებში, ბათუმის შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესის და  სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, სოციალურ  მეცნიერებათა  საკითხები,  შრომების კრებული,ტ.IV; გვ.222-236; გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი 2012,  ISSN 1987-7684

 

7. მასმედია და ევროპული იდენტობის ფორმირების რამდენიმე ასპექტი, საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,ინტელექტი’’ 1 (45) ივნისი, თბილისი, 2013 წელი.

 

8. ,,Public Relations’’-ისმეთოდოლოგიურიასპექტები - ფაბლისითი’’, სოციალურ მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის  შრომები’’, ტ.3; თბილისი 2011წ;

 

9. ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება თანამედროვე ქართულ მასმედიაში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, , ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები’’, გამოცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი, 2011 წელი.

 

10.  Европейская  публичная  дипломатия – путь  от  телеграфа до современной медии, Историко филологические изыскания, Издательство  ,,Государственный  университет Шота Руставели,2013

 

11. ,,ახალგაზრდობის პრობლემები ნოდარ დუმბაძის პუბლიცისტიკაში“, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი,  სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები, ტ.1; ბათუმი 2008 წ;

 

12. ,,ტელეჟურნალისტთა საქმიანობის შეფასების ეთიკური კრიტერიუმები’’, სოციალურ მეცნიერებათა,  ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები №1 , გამოცემლობა ,,უნივერსალი,’’თბილისი, 2010 წელი.

 

13. ,,ხუმრობა,  იუმორი,  სატირა -  ეს ცხოვრებაა’’,  ,,საისტორიო მაცნე,’’  გამოცემლობა ,,უნივერსალი’’ თბილისი, 2010 წელი.

 

14.  ,,ტელევიზიის გავლენა ახალგაზრდობის ცნობიერებაზე’’, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის  ფაკულტეტის შრომები,ტ2,  გამოცემლობა უნივერსალი’’, თბილისი, 2011 წელი.

 

15.  პოპკულტურა და თანამედროვე მასმედია, საერთაშორისო  კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი,  გამოცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი", ბათუმი 2010 წ;  

 

16. ,,კულტურათაშორისიურთიერთობებიდამედიისდისკურსი’’,  იდენტობისადაკულტურათაშორისდიალოგისთანამედროვეპრობლემები’’,

სამეცნიეროკონფერენციისმოხსენებათამასალები, თბილისი, 2010 წელი.

 

17. ,,თანამედრო ვეკავკასიის მედიასივრცის როლი რეგიონის გეოპოლიტიკურ პროცესებში,’’ ,,სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები’’,  სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა მასალები, თბილისი, 2010 წელი.

 

18.  ,,პრაივესი და თანამედროვე ქართული მასმედია’’, ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები’’, გამოცემლობა ,,უნივერსალი’’ თბილისი, 2010 წელი.

 

19.   მზის სიმბოლიკა  ნოდარ დუმბაძის შემოქმედებაში,  რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომების კრებული,  ტომი 13, ბათუმი გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი",  2009 წელი.

 

20.   ჟურნალისტური ოსტატობის რამდენიმე ასპექტი ნოდარ დუმბაძის პორტრეტულ ნარკვევებში, სალიტერატურო -- სამხატვრო საზოგადოებრივი  ჟურნალი "ჭოროხი", მარტი-აპრილი, №2; 2009 წელი. 

 

21.  ნოდარ  დუმბაძის  მწერლისეული კრედო,  სალიტერატურო -- სამხატვრო საზოგადოებრივი ჟურნალი  ,,ჭოროხი’’ ივლისი-აგვისტო,  2008 №4 .

 

22.  Путевые  очерки  в  публицистике  Нодара Думбадзе , Историко филологические изыскания том 5, Издательство ,,Государственный университет Шота Руставели, Батуми, 2009.

 

23. Некоторые аспекты публицистической деятельности Нодара Думбадзе , Историко филологические изыскания, том 4, Издательство ,,Государственный университет Шота Руставели, Батуми, 2008

 

24. ბრენდის შექმნის ხელოვნება თანამედრო ვეტურიზმის სფეროში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომების კრებული, სოციალურ მეცნიერებათა  საკითხები, გამომცემლობა ,,უნივერსალი’’, თბილისი 2013. ტ.V, გვ.38-54; ISSN 1987-7684, თბილისი 2013.

   25. თანამედროვე  ქართული მასმედია და კულტურული იდენტობის ფორმირების

პროცესები, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, ჰუმანიტარულ

მეცნიერებათა ფაკულტეტი, გამოცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2014  წელი.

26. აგრარული სფერო რეგიონულ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში (,,აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ‘’ და   ,,ტელეარხი 25 –ის’’ გადაცემების მიხედვით ), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ØØØ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’ შრომები, თელავი 2015 წელი, გვერდი 508 –513; ISSN  2233 -3401.

 

საერთაშორისო  სამეცნიერო  ფორუმებში  მონაწილეობა  (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)
 

 

 1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონ­ფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში’’, ,,პოპკულტურა და თანამედროვე მასმედია’’, ბათუმი, საქართველო, 29-30 მაისი, 2009 წელი.

 

 2.   საერთაშორისოსამეცნიეროკონ­ფერენცია ''Межкультурные коммуникации’’,  Глобальные  СМИ  и   европейский  мультикультурализм, თბილისი, საქართველო, 20 ივნისი, 2013 წელი

 3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,სოციალური მეცნიერებები’’, ,,მასმედიის გავლენა ბავშვების აგრესიულ ქცევაზე’’ ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ივნისი 2014

4.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -II’’, ,,თანამედროვე ქართული მასმედია და კულტურული იდენტობის ფორმირების პროცესები’’, ბათუმი, საქართველო, 24-26  ოქტომბერი, 2014  წელი.

     5. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია   ,,ЧЕЛОВЕК, СОЗНАНИЕ, 

     КОММУНИКАЦИЯ, ИНТЕРНЕТ";  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ГРУЗИНСКОЙ

     РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ГАЗЕТЫ «АДЖАРИЯ»);  ლეუვენი (ბელგია); 

     22-25  მაისი,  2014 წელი;

6.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''Межкультурные коммуникации’’, გენდერული  საკითხების გაშუქება  რეგიონულ ქართულ  ბეჭდურ  მედიაში (გაზეთ ,,ბათუმელების’’ პუბლიკაციების მიხედვით) თბილისი, საქართველო, 10 ივნისი, 2015  წელი

7აგრარული სფერო რეგიონულ ქართულ სატელევიზიო სივრცეში (,,აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლისა ‘’ და   ,,ტელეარხი 25 –ის’’ გადაცემების მიხედვით ), იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ØØØ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები’’, თელავი, 2015

 

       ეროვნული:

 

 

 

 

     1. ,,სამხრეთკავკასიის ქვეყნების რეგიონული თანამშრომლობის პერსპექტივები’’,              ,,თანამედროვე  კავკასიის  მედიასივრცის როლი რეგიონის  გეოპოლიტიკურ პროცესებში’’, ბათუმი 2010 წელი.

 

 2.  ,,კულტურათაშორისი ურთიერთობები და მედიის დისკურსი’’, რეგიონული კონფერენცია იდენტობისა დაკულტურათაშორის  დიალოგის თანამედროვე პრობლემები,’’ ბათუმი 2010 წელი.

 

3. რეგიონული სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტბელობა’’, ,,თანამედროვე მასმედია და სულიერი ფასეულობანი’’, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, 2010წელი.

 

4. რეგიონული კონფერენცია თემაზე - ,,გლობალიზაცია, ნაციონალიზმი, იდენტობა“, ,,დასავლეთ ევროპის მედიის როლი ნაციონალურ იდენტობასა და გლობალიზაციის პროცესებში“, ბათუმი 20012წელი.

 

5.  ბსუ  სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა,  ,,ნოდარ დუმბაძის  ლიტერატურულ - პუბლიცისტური ინტერესები’’, ბათუმი, შოთა რუსთაველის

სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, 2008 წელი. 

 

            6.  ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ - მასწავლებელთა, ,,რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის კომპონენტები", ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წელი. 

 

          7. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა, ,,რეკლამის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის კომპონენტები", ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2009 წელი. 

 

         8. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა, ,,ტელეჟურნალისტთა საქმიანობის შეფასების ეთიკური კრიტერიუმები’’, 2010 წელი.

 

          9.  ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა, ,,ფსიქიკური ჯანმრთელობის საკითხების გაშუქება თანამედროვე ქართულ მასმედიაში“, 2011 წელი.

 

          10. ბსუ სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის პროფესორ მასწავლებელთა, ,,Public Relations’’-ის ფსიქოლოგიური ზეგავლენის ზოგიერთი ასპექტი’’, 2012 წელი.

          11. ბსუ სოციალურ  მეცნიერებათა  დეპატამენტის  ლექტორ-მასწავლებელთა კონფერენცია,  ბრენდის ფსიქოლოგიური  სტრუქტურა  - არქეტიპი, ბათუმის  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 17.06. 2013 წელი

          12. მასმედიის   გავლენა ბავშვების აგრესიულ ქცევაზე,  ბსუ სოციალურ  მეცნიერებათა  დეპატამენტის  ლექტორ-მასწავლებელთა კონფერენცია,  27 ივნისი, 2014 წელი.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში)


1.  PR  აკადემია -  მართვის ფსიქოლოგიის ტრენინგ კურსები - Genneral Managemment, Leadership, Psychology of Management, Psychology of Communication, 10.08.2015 -05.09.2015

2.  კომპანია „Elsevier“-ის ტრენინგი, ონლაინბიბლიოთეკის  Scopu-ისა და ScienceDirect-ის გამოყენების წესები; ბათუმი,  14 მაისი 2015 წელი

3.  კომპანია ,,ჯეპრა’’დავით გოგიჩაიშვილის მასტერკლასი თემაზე: „ადამიანური რესურსების შერჩევა და მენეჯმენტი“, ბათუმი 27  ივლისი, 2015 წელი

4. ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრის  ტრენინგი - ,,ბოდინამიკის საფუძვლები: ხასიათის სტრუქტურა’’ 2014 7.07 – 2014 10.07

5. მალტაზე არსებული კომპანიის ,,K-STUDIO  MALTA  LIMITED’’ -ის ოფიციალური წარმომადგენლის ღონისძიებების მართვის საკონსულტაციო ცენტრის კომპანია VIPR-ის მიერ განხორციელებული ტრენინგ-კურსი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, სერთიფიკატი ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობის  PR და  ღონისძიების მართვაში’’, 2013 წლის  28 ივლისი.

6. ბავშვის უფლებები და ჟურნალისტური პრაქტიკა –სასწავლო კურსი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტებისათვის ; განათლების მულტიმედია   ცენტრი თბილისი  4  მაისი  2012  წელი.

7. ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ჟურნალისტ-გამომძიებელთა და რედაქტორთა ასოციაცია, ტრენინგი: ,, როგორ ვასწავლოთ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა’’, მახინჯაური  2011წლის  7,8,9 აგვისტო.

8. აშშ- ნიუ იორკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის პროფესორის მიტჩელ სტეპლერის მიერ განხორციელებული ტრენინგი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის მიმართულების სტუდენტებისა და პროფესორ-მასწავლებლებისათვის - ,,ბეჭდური,  სამაუწყებლო მედია და  ჟურნალისტური  ეთიკა’’, 2010 წლის 12-14 მაისი.

9. პროფესიული განათლების მასწავლებელთა განვითარების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში   ტრენინგი  ‘’კომპეტენციებზე  დაფუძნებული  შეფასება  მოდულურ  პროფესიულ საგანმანათლებლო  სისტემებში’’ , 15 სექტემბერი 2016 წელი;

      უცხო  ენების  ცოდნა:
 

რუსული ენა (ძალიან კარგად)

ფრანგული ენა (ლექსიკონის  დახმარებით)

ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით)

     კომპიუტერული  პროგრამების  ცოდნა:


     Word,  excel,  power  point,  Internet explorer


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა