ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: გაიოზ (გიზო) ფარცხალაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ბსუ-ს ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 05/02/1968
მისამართი: ლერმონტოვის ქ.№2/4, ბ.32. ბათუმი 6010
ელ-ფოსტა: gizo.partskhaladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 59 59 43
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ინჟინერ-მშენებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია/მშენებლობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ინჟინერია/მშენებლობა/სამშენებლო კონსტრუქციები, შენობები და ნაგებობი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სამშენებლო კონსტრუქციები, შენობები და ნაგებობი; ღეროვანი სისტემების მდგრადობა მასალის მუშაობის დრეკად-პლასტიკურ სტადიაში; წინასწარ დაძაბული კონსტრუქციების გაანგარიშება და კონსტრუირება; ქარის აგრეგატის ახალი ოპტიმალური კონსტრუქციების შექმნა; სამშენებლო კონსტრუქციების ოპტიმიზაცია; სასრული ელემენტები.

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის პროფესორი.
 • 2016 დღემდე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტიპენდიანტი.
 • 2022 წლიდან დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი.
 • 2012-2020 წ.წ. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი.
 • 2021-2022 საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2021 წლის 17 თებერვლის N33 ბრძანებით დამტკიცებული განათლების ხარისხის განვითარების ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს წევრი
 • აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის 2018 წლის 27 თებერვლის №5 დადგენილებით აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს წევრი
 • 2006-2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის პროფესორი.
 • 2006-2012 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი.
 • 2004-2005საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის საინჟინრო-ჰუმანიტარული ფაკულტეტის დეკანი
 • 1999–2006საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დოცენტი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Gaioz PartskhaladzeJulian Alcala, Elguja Medzmariashvili, Gocha Chavleshvili Victor Yepes; "Heuristic Optimization of a New Type of Prestressed Arched Truss"; Materials, Volume 15; MDPI Headquarter Basel, Switzerland, 2022.
 2. Gaioz Partskhaladze , Ingusha Mshvenieradze , Elguja Medzmariashvili, Gocha Chavleshvili, Victor Yepes, Julian Alcala; "Buckling Analysis and Stability of Compressed Low-Carbon Steel Rods in the Elastoplastic Region of Materials"; Advances in Civil Engineering; Great Britain, London, 2019.
 3. Elguja Medzmariashvili, Gaioz Partskhaladze, Rusudan Tkeshelashvili, Giorgi Khazaradze; “Complex Constructions for Extreme Condition”Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences; Vol. 12, no. 1;  January-February-March;  P. 76-81. Georgian Academy Press; Tbilisi. 2018.
 4. Gaioz PartskhaladzeElguja Medzmariashvili, Guram Gabrichidze, Teimuraz Melkadze, Merab Khalvashi, "The Use of New Approaches in Civil Engineering Decisions for Disaster Risk Reduction." ISAS Conference: 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, SETSCI Conference Proceedings 4 (7), 181-186, 2019;
 5. Elguja Medzmariashvili, Gaioz Partskhaladze, Rusudan Tkeshelashvili, “A New Constructive Structure for the Use of Wind and Solar Transformer In Extreme Situations”; Works Georgian Technical University; Vol. 1(507); Publishing House “Technical University”; P. 72-76. Tbilisi. 2018;
 6. Elguja Medzmariashvili, Gaioz Partskhaladze, Rusudan Tkeshelashvili, “A New Rapidly-Erected Mechanized and Transformable Bridges for Extreme Situation”; Works Georgian Technical University; Vol. 1(507); Publishing House “Technical University”; P. 77-87. Tbilisi. 2018;
 7. Gocha Chavleshvili, Gaioz Partskhaladze; The 18th International Conference on Geometry and Graphics, (ICGG2018); “Using Topological Transformations to Construct the Intercepting Lines”; Politecnico di Milano, 3 − 7 August 2018;
 8. Tugushi M, Partskhaladze G, Loria M, Chavleshvili G; "Increasing the Accuracy of Measuring the Resistance of the Grounding System with an Electrodeless Method"; International Journal of Engineering & Technology 7(4.38)(2018), ISSN: 2227-524X; 2018.
 9. N. Mamulaishvili, G. Partskhaladze, G. Chavleshvili, R. Zoidze, T. Khitarishvili; “Supsa Crude Oil Demulsification Technology Development by Usingnon-ionogenic Surfactant Solution”; International Journal of Engineering Innovation & Research ISSN: 2277–5668. P. 278-279. Volume 6,Issue 6, Nov.,2017.
 10. Guram Gabrichidze, Elguja Medzmariashvili, Gaioz Partskhaladze, Gocha Chavleshvili "The Use of Modern Engineering Decisions in Buildings for Disaster Risk Reduction" Procedings of 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and construction; 2017
 11. მ. სანიკიძე ნ. წიგნაძე გ. მეძმარიაშვილი გ. ფარცხალაძე „ლითონის კონსტრუქციები“. კონსტრუქციის ელემენტები. გამომცემლობა ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი 2017. (სახელმძღვანელო);
 12. E. medzmariashvili, N. Tsignadze, Z. Gviniashvili, A. Kakhetelashvili, G Partskhaladze, “The Space Reflectory Autonomous Complex”. Problems of Mechanics. International Scientific Journal №4(65)/2016
 13. Partskhaladze G., Chavleshvili G. Stability Problems of Centrally Compressed Rods in the Elasto-Plastic Working Area of the Material. International conference. Baku 2016
 14. E. medzmariashvili, N. Tsignadze, Z. Gviniashvili, A. Kakhetelashvili, G Partskhaladze, “Ideology for Creation the Large Size Space Reflectory Autonomous Complex”. 37th ESA (The European Space Agency) Antenna Workshop ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. 2016
 15. Julian Alcala Gonzalez, Victor Yepes Piqueras, Gaioz Partskhaladze, Gocha Chavleshvili. Optimization and Desighn of the “Arch with a Cable” Type Pre-stressed Truss with Metaheuristic “Simulated Annealing” Method. 2016 (მომზადებულია ესპანეთში  გამოსაცემად)
 16. ტუღუში მ. ფარცხცხალაძე გ. კარასიოვი ბ. გრუნტის მაღალწყლიან ზონებში მეხდაცვის სისტემების პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“ საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. ბათუმი 2015;
 17. Partskhaladze G., Mshvenieradze I., Surguladze B., Chavleshvili G. Determining the Value of Critical Stresses of Centrally Compressed Rods in the Elastic-Plastic Working Area of the Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. 2013;
 18. Partskhaladze G., Mshvenieradze I., Surguladze B., Chavleshvili G. „On the Stability of Rods Made from Idealized Elastic-plastic Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. 2013;
 19. გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი, ნ. დონდოლაძე, მ. ლორია, მ. სტურუა. სითხისა და აირის გამოყენებითი მექანიკა. სახელმძღვანელო. გამომც. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი - 2013;
 20. ნ. დონდოლაძე, ზ. მეგრელიშვილი, გ. ფარცხალაძე. ნავთობისა და გაზის მაგისტრალური მილსადენების ორგანიზაცია და დაგეგმვა. დამხმარე სახელმძღვანელო საკურსო და საკვალიფიკაციო ნაშრომების შესასრულებლად. ბათუმი. 2012;
 21. გ. ფარცხალაძე ვ. ჩხაიძე გ. ჩავლეშვილი “ქარის ენერგეტიკული აგრეგატი“ ჟურნალი”ენერგია” №3(63) თბილისი. 2012;
 22. გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე ბ. სურგულაძე გ. ჩავლეშვილი. „წინასწარი დაძაბვის ეფექტის გამოყენება კონსტრუქციებში და ახალი მიდგომები წამწეების გაანგარიშების მეთოდში“. ჟურნალი მშენებელი №3(22). თბილისი 2011;
 23. გ. ფარცხალაძე ვ. ჩხაიძე გ. ჩავლეშვილი “ახალი ტიპის ჩამჩებიანი ქარის ტურბინის ენერგო-კინემატიკური კვლევა” ჟურნალი”ენერგია” №4(56) თბილისი. 2010;
 24. გ. ფარცხალაძე. გ. ჩავლეშვილი. კ. ჭაღალიძე ბ. კონცელიძე. „ცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობა დრეკად და დრეკად-პლასტიკურ საზღვრებში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი.  საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II. ბათუმი 2010;
 25. G. Partskhaladze. Wind Turbin. International Konference and Exibition Batumi Spring – 2010. Batumi 2010.
 26. Карасев Б. Тугуши М. Парцхаладзе Г. Лория М. «Измерение параметров элекробезапасности в сетях с глухозаземленной нейталью» V Международная научно-практическая конференция. Электротехнологии. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. Волгоград. Волгоградская ГСХА 2010;
 27. გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე „ლითონის კონსტრუქციები“. წიგნი I, კონსტრუქციის ელემენტები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. ბათუმი 2009. (სახელმძღვანელო);
 28. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი. „კრიტიკული ძაბვები და მდგრადობის პირობები ცენტრალური კუმშვისას“. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი 2009;
 29. Лорткипанидзе М. Парцхаладзе Г., «Обратимая ползучесть силикатных материалов в воде». Физико-технические проблемы горного производства. Институт Физики горных процессов Национальный академии наук Украины. Донецк 2009;
 30. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე. გარეცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობის საკითხები დრეკად-პლასტიკურ სტადიაში. სტუ. შრომების კრებული №3 (469) თბილისი. 2008;
 31. Мшвениер­адзе И. Парцхаладзе Г. Чавлешвили Г., Об устоичивостьи стержня, выполненного из идеализированного упругопластического материала „Georgian engineering „ news, №2, Tbilisi. 2008;
 32. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე. ჩავლეშვი­ლი იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისაგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა. „მეცნიერება და    ტექნოლოგიები” №4-6  თბილისი. 2008;
 33. ნ. მამულაიშვ­ილი, ზ. მეგრელიშვ­ილი, ე. ნიჟარაძე გ. ფარცხალაძე მეთოდური მითითება სამაგისტრო ნაშრომის (პროექტის) შესრულებისათვის გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი 2008. (დამხმარე სახელმძღვანელო);
 34. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე. ჩავლეშვილი. დრეკად-პლასტიკურ არეში ცენტრალურად შეკუმშული ღეროების კრიტიკული ძაბვების მნიშვნელობისა და ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა. „ჰიდროინჟინერია“ №4, თბილისი. 2007;
 35. თ. თელია გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი „ღეროს მდგრადობის გაანგარიშება  MS EXCEL-ის გამოყენებით“. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი. 2007;
 36. I. Msvenieradze G. Partskhaladze G. Chavleshvili. “Determination of commpresed bars critical stresses values and neutral axis position in the elastic-plastic area of matherial”. Symphosium on “Contemporery Mathematics and its Aplication”. Batumi State Universiti. In honor of professor Revaz gamkrelidze. Batumi. Batumi 2007;
 37. Ckhaidze V, Partskhaladze G,. Patent P 4008. “Wind Agregate”. National Intellectual Center of Property "SAQPATENTI". (11) GEP  BAP2006 4008 B(10)AP 2006 8872 A (51)Int.CL. (2006)”- Tbilisi.
 38. ვ. ჩხაიძე გ. ფარცხალაძე მ. ლორია. ქარის აგრეგატი. ენერგია №2 (38) თბილისი  2006;
 39. Mshvenieradze I., Surguladze B., Partskhaladze G., Manjgaladze I., Patent-“New Type of Presstresing Truss (Ferm)”. National Intellectual Center of Property "SAQPATENTI". №4 (44) (11) GE P 1999 1656 B. 1999.
 40. გ. ფარცხალაძე, ი. მშვენიერაძე ი. წინასწარდაძაბული კონსტრუქციების მიმოხილვა და კლასიფიკაცია. ჟურნალი “მეცნიერება და    ტექნოლოგიები” №1-3  თბილისი 2006;
 41. ი. მშვენიერაძეი. გ. ფარცხალაძე. ი. მანჯგალაძე ბ. სურგულაძე. შეკუმშულ ღეროების განივი კვეთის ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის განსაზღვრა  დრეკად-პლასტიკურ არეში მუშაობისას. ჟურნალი „მეცნიერება და ტექნოლოგიები“  №4-6. თბილისი 2006;
 42. ი. მშვენიერაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი შეკუმშული  ღეროების  დრეკად-პლასტიკური მუშაობისას ნეიტრალური ღერძის  მდებარეობის დადგენა დრეკადობის ორმაგი და დაყვანილი  მოდულების გამოყენებით, ასევე მათი რაოდენობრივი დამოკიდებულების დადგენა. ენერგია №3(39)   თბილისი. 2006;
 43. ბ. სურგულაძე გ. ფარცხალაძე გ. ჩავლეშვილი. თაღი საკოჭით ტიპის წინასწარდაძაბული წამწეების გაანგარიშება და კონსტრუირება. ჟურნალი”ენერგია” №3-4, თბილისი;
 44. გ. ფარცხალაძე. შეკუმშული ღეროების განივი კვეთის ინერციის მომენტების ფარდობის სიდიდის განსაზღვრა მასალის დრეკად-პლასტიკურ არეში    მუშაობისას.  “ენერგია” №4 (36) II თბილისი 2005.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Gaioz Partskhaladze, Vladimer Chkhaidze, Gocha Chavleshvili; On the New Type Wind Turbine with Vertical Axis. Conference: XI Annual International Meeting of the Georgian Mechanical Union. 2020. 
 2. Gaioz PartskhaladzeElguja Medzmariashvili, Guram Gabrichidze, Teimuraz Melkadze, Merab Khalvashi, "The Use of New Approaches in Civil Engineering Decisions for Disaster Risk Reduction." ISAS Conference: 4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, SETSCI Conference Proceedings 4 (7), 181-186, 2019;
 3. Gocha Chavleshvili, Gaioz Partskhaladze; The 18th International Conference on Geometry and Graphics, (ICGG2018); “Using Topological Transformations to Construct the Intercepting Lines”; Politecnico di Milano, 3 − 7 August 2018;
 4. Guram Gabrichidze, Elguja Medzmariashvili, Gaioz Partskhaladze, Gocha Chavleshvili "The Use of Modern Engineering Decisions in Buildings for Disaster Risk Reduction" Procedings of 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and constructionю 20
 5. გ. ფარცხალაძე, . ჩავლეშვილი, თ. მელქაძე; მედეგობის მეორე ფორუმი. "თემის მდგრადობის მხარდაჭერა სამხრეთ კავკასიაში" ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირება. ბათუმი, საქართველო. 28 თებერვალი. 2017.
 6. E. medzmariashvili, N. Tsignadze, Z. Gviniashvili, A. Kakhetelashvili, G Partskhaladze, “Ideology for Creation the Large Size Space Reflectory Autonomous Complex”. 37th ESA (The European Space Agency) Antenna Workshop ESTEC, Noordwijk, The Netherlands. 2016
 7. Partskhaladze G., Chavleshvili G. Stability Problems of Centrally Compressed Rods in the Elasto-Plastic Working Area of the Material. International conference. Baku 2016
 8. ტუღუში მ. ფარცხალაძე გ. კარასიოვი ბ. გრუნტის მაღალწყლიან ზონებში მეხდაცვის სისტემების პრობლემები. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“ საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. ბათუმი 2015;
 9. Partskhaladze G., Mshvenieradze I., Surguladze B., Chavleshvili G. „On the Stability of Rods Made from Idealized Elastic-plastic Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. 2013;
 10. Partskhaladze G., Mshvenieradze I., Surguladze B., Chavleshvili G. Determining the Value of Critical Stresses of Centrally Compressed Rods in the Elastic-Plastic Working Area of the Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. 2013;
 11. Карасев Б. Тугуши М. Парцхаладзе Г. Лория М. «Измерение параметров элекробезапасности в сетях с глухозаземленной нейталью» V Международная научно-практическая конференция. Электротехнологии. Энергосбережение и возобновляемые источники энергии. 2012;
 12. გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვი­ლი. „სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადობის პრობლემები და თანამედროვე ნორმები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია ბათუმი 2010 წ;
 13. G. Partskhaladze. Wind Turbin. International Konference and Exibition Batumi Spring – 2010. Batumi 2010.
 14. გ. ფარცხალაძე, ი.მშვენიერაძე. იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა. საერთაშორისო კონფერენცია ”მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები”. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი2007;
 15. G. Partskhaladze, I.Msvenieradze. Determination of Compressed Bars Critical Stresses Values and Natural Axis Position in the Elastic-Plastic Area of Material. Symposium on “Contemporary Mathematics and its Application” . Batumi State University. 2007.
 16. გ. ფარცხალაძე,  ი. მშვენიერაძე - ”ცენტრალურად შეკუმშული  ღეროების მდგრადობა”. სტუ-ს 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია. თბილისი 1997 წ.
 17. გ. ფარცხალაძე,  თ. მელქაძე, ი. მშვენიერაძე - ”გაჭიმული ღეროების დრეკად-პლასტიკური  მუშაობა”.სტუ. საერთაშორისო სიმპოზიუმი უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემებზე. თბილისი 1997 წ.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ERASMUS+-ის პროგრამა PEERS -Staff Mobility for Teaching -ის საგრანტო პროექტის გამარჯვებული. პროექტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი მინიოს უნივერსიტეტი, ბრააგა, გიმარაეში პორტუგალია. University of Minho, Braga, Guimaraesh, Portugese; 2022წ.
 2. ERASMUS+, საგრანტო პროექტის - Project-609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP, „Role of Universities in the Regional Development – RURD “, უნივერსიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში, 2019-2022;
 3. ERASMUS + საგრანტო პროექტის - 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP გამარჯვებული - „Enhancing innovation competences and entrepreneurial skills in engineering education (InnoCENS)“ („ინოვაციური კომპტენციებისა და სამეწარმეო უნარების განვითარება საინჟინრო სწავლებაში “); 2016-2020;
 4. ERASMUS-ის პროგრამა ELECTRA-ს საგრანტო პროექტის გამარჯვებული. პროექტის ფარგლებში სამუშაო ვიზიტი ვალენსიის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ვალენსია ესპანეთი. Universidad Politechnica de Valencia.Spain; 2015წ.
 5. TEMPUS-ის  პროექტი - ENGITEC-ი- „უმაღლესი საინჟინრო განათლების მოდერნიზაცია საქართველოში, უკრაინასა და უზბეკეთში ტექნოლოგიური გამოწვევების საპასუხოდ“ ვიზიტი პროექტის ფარგლებში  შვედეთი, სტოკჰოლმი - სამეფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი-KTH, 2014წ.
 6. TEMPUS-ის პროექტი - ENGITEC-ი - „უმაღლესი საინჟინრო განათლების მოდერნიზაცია საქართველოში, უკრაინასა და უზბეკეთში ტექნოლოგიური გამოწვევების საპასუხოდ“. ვიზიტი პროექტის ფარგლებში იტალია. ტურინის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი Politechnico de Torino – POLITO, 2013წ.
 7. ამერიკის საერთაშორისო სამეცნიერო ცენტრის პროექტ G-725-ის გამარჯვებული (პროექტის ღირებულება 200 000 $).USA, ISTC, project G-725, “Regeneration of Na-Cation exchangers by Sulfate – Natrium Solution and recycling  of spent regenerating solution”. პოზიცია -  მეცნიერ თანამშრომელი (მათემატიკური მოდელირება); 2004-2009წწ.
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ERASMUS+, საგრანტო პროექტის - Project-609741-EPP-1-2019-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP, „Role of Universities in the Regional Development – RURD “, უნივერსიტეტების როლი რეგიონულ განვითარებაში, 2019-2022;
 2. ERASMUS +, საგრანტო პროექტის - Project - 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP  - „Enhancing innovation competences and entrepreneurial skills in engineering education (InnoCENS)“ („ინოვაციური კომპტენციებისა და სამეწარმეო უნარების განვითარება საინჟინრო სწავლებაში “) ფარგლებში ვიზიტი ესპანეთში ვალენსიის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში (UPV) ტრენინგი, 2016-2020;
 3. ERASMUS-ის პროგრამა ELECTRA-ს საგრანტო პროექტი. ლექციების კურსი და  სამეცნიერო მუშაობა ვალენსიის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, ვალენსია ესპანეთი. Universidad Politechnica de Valencia. Spain; 2015;
 4. მე-13 საერთაშორისოსიმპოზიუმი „აღმოსავლეთი და დასავლეთი - კომპიუტერული სისტემების პროექტირება და ტესტირება“ (IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM (EWDTS 2015));  მონაწილეობა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ხარკოვის რადიოელექტრონიკის ნაციონალურ და ტალინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებთან თანამშრომლობის ფარგლე­ბში. 2015წ;
 5. TEMPUS-ის  პროექტი - ENGITEC-ი- „უმაღლესი საინჟინრო განათლების მოდერნიზაცია საქართველოში, უკრაინასა და უზბეკეთში ტექნოლოგიური გამოწვევების საპასუხოდ“ ვიზიტი პროექტის ფარგლებში შვედეთი, სტოკჰოლმი - სამეფო ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი-KTH; 2014წ;
 6. TEMPUS-ის პროექტი - ENGITEC-ი - „უმაღლესი საინჟინრო განათლების მოდერნიზაცია საქართველოში, უკრაინასა და უზბეკეთში ტექნოლოგიური გამოწვევების საპასუხოდ“. ვიზიტი პროექტის ფარგლებში იტალია, ტურინის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი Politechnico de Torino – POLITO; 2013წ;
 7. სემინარი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით.  ქ. ბათუმი, სასტუმრო შერატონი; 2012 წ;
 8. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ქართულ-ამერიკული საზაფხულო სკოლა; 2012 წლის 12-17 ოქტომბერი;
 9. სემინარი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით; ქ. ბათუმი, 2011წ;
 10. ვიზიტი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა, ბრანდენბურგის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ებერსვალდეს უმაღლესი სასწავლებელი. სასწავლო პროცესის, ლაბორატორიების გაცნობა - შესწავლისა და მათთან ხელშეკრულების გაფორმება; 2011 წ;
 11. სემინარი სწავლების თანამედროვე მეთოდიკა და ტექნოლოგიები, განათლების ინსტიტუტის ფონდი; 2010 წ.;
 12. ტრენინგი ელექტ­რონული სწავლების საშუალებები საქართველოში-როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია უფასო რესურსებით. Development projects in Latvia. Using On-line Social Media, and Web Applications in Regional University Classroom. Digital and Social Cohesion – Regions, Sustainable Growth and TechnologyELEARNING (Moodle sist.); ლატვია, 2009 წ. თებერვალი;
 13. სემინარი: „უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხებისათვის“. ხელ­მძღვანელები ალბან რიშარი, პეტერ დებრეცზენი; 2009 წ.;
 14. ტრენინგი „ხარისხისუზრუნვე­ლყოფაუნივერსიტეტში“ ხელმძღვანელე­ბი პ. პაპავა, ზ. მიმინოშვილი; 2007 წ.; მაისი და ოქტომბერი;
 15. ინგლისური ენის კურსები, ინგლისური ენის სწავლების ცენტრი, ქ. ბათუმი.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული, გერმანული.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, LIRA, AutoCAD, SketchUp, MatCAD, MATLAB.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა