ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: გოჩა ჩავლეშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 22.10.1970
მისამართი: ბათუმი, გორგილაძის ქ. 54/62, ბინა 220.
ელ-ფოსტა: gocha.chavleshvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593395486
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მათემატიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საინჟინრო და კომპიუტერული გრაფიკა, კომპიუტერული ტექნოლოგიები საინჟინრო საქმეში, სამშენებლო კონსტრუქციები შენობები და ნაგებობები, წინასწარ დაძაბული სისტემები, ქარის გენერატორების კონსტრუქციები.

სამუშაო გამოცდილება:

2021 წლის 28 მაისიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანი

2014-2021 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

2013-დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

2006-2013  - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინჟინერიისა და მშენებლობის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2008-2010 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საინჟინრო-ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

1994-2006 - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბათუმის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ასისტენტი, უფროსი მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. M. Tugushi, G. Partskhaladze, M. Loria, G. Chavleshvili, B. Karasev, "Lightning protection of buildings constructed in wet ground and near the seashore", Journal of Diological Physics and Chemistry 20 (2020), number 3, September, doi: 10.4024/26TU19A.jbpc.20.03.

 2. Gaioz Partskhaladze, Ingusha Mshvenieradze, Elguja Medzmariashvili, Gocha Chavleshvili, Victor Yepes, and Julian Alcala; "Buckling Analysis and Stability of Compressed Low-Carbon Steel Rods in the Elastoplastic Region of Materials"; Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 7601260; 2019.

 3. Gocha Chavleshvili, Gaioz Partskhaladze; The 18th International Conference on Geometry and Graphics, (ICGG2018); “Using Topological Transformations to Construct the Intercepting Lines”; Politecnico di Milano, 3 − 7 August 2018.

 4. Tugushi M, Partskhaladze G, Loria M, Chavleshvili G; "Increasing the Accuracy of Measuring the Resistance of the Grounding System with an Electrodeless Method"; International Journal of Engineering & Technology 7(4.38)(2018), ISSN: 2227-524X; 2018.

 5. N. Mamulaishvili, G. Partskhaladze, G. Chavleshvili, R. Zoidze, T. Khitarishvili; “Supsa Crude Oil Demulsification Technology Development by Usingnon-ionogenic Surfactant Solution”; International Journal of Engineering Innovation & Research ISSN: 2277–5668. P. 278-279. Volume , Issue 6, Nov., 2017.

 6. Guram Gabrichidze, Elguja Medzmariashvili, Gaioz Partskhaladze, Gocha Chavleshvili "The Use of Modern Engineering Decisions in Buildings for Disaster Risk Reduction" Procedings of 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and constructionю 2017.

 7. Partskhaladze G., Chavleshvili G. „Stability Problems of Centrally Compressed Rods in the Elasto-Plastic Working Area of the Material“. International conference. Baku 2016.

 8.  Partskhaladze G., Mshvenieradze I., Surguladze B., Chavleshvili G. „Determining the Value of Critical Stresses of Centrally Compressed Rods in the Elastic-Plastic Working Area of the Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. 2013.

 9. Partskhaladze G., Mshvenieradze I., Surguladze B., Chavleshvili G. „On the Stability of Rods Made from Idealized Elastic-plastic Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. 2013.

 10. გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი, ნ. დონდოლაძე, მ. ლორია, მ. სტურუა. „სითხისა და აირის გამოყენებითი მექანიკა“. სახელმძღვანელო. გამომც. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2013.

 11. გ. ფარცხალაძე, ვ. ჩხაიძე, გ. ჩავლეშვილი „ქარის ენერგეტიკული აგრეგატი“ ჟურნალი „ენერგია” №3(63) თბილისი. 2012.

 12. გ. ფარცხალაძე ი. მშვენიერაძე ბ. სურგულაძე გ. ჩავლეშვილი. „წინასწარი დაძაბვის ეფექტის გამოყენება კონსტრუქციებში და ახალი მიდგომები წამწეების გაანგარიშების მეთოდში“.  ჟურნალი მშენებელი №3(22). თბილისი 2011.

 13. გ. ფარცხალაძე, ვ. ჩხაიძე, გ. ჩავლეშვილი. „ახალი ტიპის ჩამჩებიანი ქარის ტურბინის ენერგო-კინემატიკური კვლევა” ჟურნალი „ენერგია” №4(56), თბილისი. 2010.

 14. გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი, კ. ჭაღალიძე, ბ. კონცელიძე. „ცენტრალურად შეკუმშული ელემენტების მდგრადობა დრეკად და დრეკად-პლასტიკურ საზღვრებში“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა სამეცნიერო ცენტრი.  საქართველოს სტუდენტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა სიმპოზიუმის შრომები II. ბათუმი 2010.

 15. ი. მშვენიერაძე, გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი. „კრიტიკული ძაბვები და მდგრადობის პირობები ცენტრალური კუმშვისას“. ჟურნალი „ენერგია” №3-4, თბილისი 2009.

 16. Мшвениер­адзе И., Парцхаладзе Г., Чавлешвили Г. „Об устоичивостьи стержня, выполненного из идеализированного упругопластического материала “. „Georgian engineering news“, №2, Tbilisi. 2008.

 17. ი. მშვენიერაძე, გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვი­ლი. იდეალიზებული დრეკად-პლასტიკური მასალისაგან შედგენილი ღეროების მდგრადობა. „მეცნიერება და    ტექნოლოგიები” №4-6  თბილისი. 2008.

 18. ი. მშვენიერაძე, გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი.  „დრეკად-პლასტიკურ არეში ცენტრალურად შეკუმშული ღეროების კრიტიკული ძაბვების მნიშვნელობისა და ნეიტრალური ღერძის მდებარეობის დადგენა“. „ჰიდროინჟინერია“  №4, თბილისი. 2007.

 19. თ. თელია, გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი. „ღეროს მდგრადობის გაანგარიშება  MS EXCEL-ის გამოყენებით“. ჟურნალი „ენერგია” №3-4, თბილისი. 2007.

 20. I. Msvenieradze, G. Partskhaladze, G. Chavleshvili. “Determination of commpresed bars critical stresses values and neutral axis position in the elastic-plastic area of matherial”. Symphosium on “Contemporery Mathematics and its Aplication”. Batumi State Universiti. In honor of professor Revaz gamkrelidze. Batumi. 2007.

 21. ი. მშვენიერაძე, გ. ფარცხალაძე, გ. ჩავლეშვილი. „შეკუმშული  ღეროების  დრეკად-პლასტიკური მუშაობისას ნეიტრალური ღერძის  მდებარეობის დადგენა დრეკადობის ორმაგი და დაყვანილი  მოდულების გამოყენებით, ასევე მათი რაოდენობრივი დამოკიდებულების დადგენა“.  „ენერგია“  №3(39)   თბილისი. 2006.

 22. Chavleshvili G.,  Khatiskatsi I. “About One Application of Topological Transformations”. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences Vol. 174, №1, July-August 2006.

 23. Чавлешвили Г.Н., Хатискаци И.Е. “Пример решения позиционной задачи с применением квадратичного преобразования”. ”Georgian Engineering News” №3, 2006.

 24. Чавлешвили Г.Н., Хатискаци И.Е. “Об одном применении коллинеарных преобразовании”. ”Georgian Engineering News” №3, 2006.

 25. Chavleshvili G., Khatiskatsi I.,  Nikvashvili N. “About Construction of Intersection Line of cylinder Surface Rotation with Cone ”. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Vol. 174, №2, September-October 2006.

 26. Чавлешвили Г.Н. “О построении линии пересечения поверхности гиперболического параболоида с эллипсоидом вращения”. ”Georgian Engineering News”  №4, 2006.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. “Using Topological Transformations to Construct the Intercepting Lines”; The 18th International Conference on Geometry and Graphics, (ICGG2018); Politecnico di Milano, 3 − 7 August 2018.

 2. "The Use of Modern Engineering Decisions in Buildings for Disaster Risk Reduction" Procedings of 9th International Conference Contemporary Problems of Architecture and construction 2018.

 3. „Stability Problems of Centrally Compressed Rods in the Elasto-Plastic Working Area of the Material”. International Scientific and Practical conference „Problems of Ecology and Energy Efficiency in Modern Construction” . Azerbaijan,  Baku 2016.

 4. „Determining the Value of Critical Stresses of Centrally Compressed Rods in the Elastic-Plastic Working Area of the Material“.PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I. Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. June 10-22, 2013.

 5. „On the Stability of Rods Made from Idealized Elastic-plastic Material“. PROCEEDINGS of the International Conference Lie Groups, Differential Equations and Geometry. Volume I.  Marrie Curie’s International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) in the 7th European Frame Work Program. June 10-22, 2013.

 6. „სამშენებლო კონსტრუქციების მდგრადობის პრობლემები და თანამედროვე ნორმები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი კონფერენცია, ბათუმი. 2010.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ERASMUS + საგრანტო პროექტი- 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP - „Enhancing innovation competences and entrepreneurial skills in engineering education (InnoCENS)“ („ინოვაციური კომპტენციებისა და სამეწარმეო უნარების განვითარება საინჟინრო სწავლებაში “), გრანტის წევრი, სპეციალისტი. 2016-2019 წ.

 2. ბსუ-ს 2018 წლის მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი “პროექტის სახელწოდება - გრუნტის მაღალწყლიან ზონებში მეხდაცვის ფიზიკური პროცესების კვლევა”, მ. ტუღუში, გ.ფარცხალაძე, მ.ლორია, გ. ჩავლეშვილი, ბ. კარასევი

 3. Erasmus Mundus Action. Subject Area of  research: Sustainable Characterization of a Multilayer Façade. Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Spain. პროექტის ხანგრძლივობა -  6 თვე  (ნოემბერი, 2014 – მაისი, 2015).

 4. ISTC, project G-725, 01.12.2005-30.04.2008, Regeneration of Na-Cation exchangers by Sulfate – Natrium Solution and recycling  of spent regenerating solution. გრანტის წევრი, სპეციალისტი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ERASMUS + საგრანტო პროექტის - 573965-EPP-1-2016-1-SE-EPPKA2-CBHE-JP - „Enhancing innovation competences and entrepreneurial skills in engineering education (InnoCENS)“ („ინოვაციური კომპტენციებისა და სამეწარმეო უნარების განვითარება საინჟინრო სწავლებაში“) ფარგლებში ვიზიტი ესპანეთში ვალენსიის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში (UPV) ტრენინგი. 2017.

 2. „საპატენტო ინფორმაციის ძიება და მისი მნიშვნელობა“. ევროპის საპატენტო უწყება. ბათუმი, 2012.

 3. Estonia Development Cooperation. Training in “Assessment  and Teaching in University” at Shota Rustaveli State University (Batumi), 2012.

 4. Estonia Development Cooperation. Training in “Introduction to e-learning methods and technology” at Shota Rustaveli State University (Batumi), 2011.

 5. Estonia Development Cooperation. Training in “Introduction to outcome-based curriculum development” at Shota Rustaveli State University (Batumi), 2011.

 6. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელ­მწიფო უნივერსიტეტი, განათლე­ბის ფაკულტეტი. „სასწავლო კურსის სწავლება/სწავლის ახალი მეთოდები“, 2009.

 7. Institute for European Studies, University Pierr Mendes-France. Workshop “QualiTy Assurance for Higher Education Degrees” at Batumi Shota Rustaveli State University. 2009.

                                                                                                                                                                                                                             

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office, Photoshop, AutoCAD, MathCAD, Matlab, Labview.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა