ტექნოლოგიური ფაკულტეტი

სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გურამ ჩაგანავა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 25.12.1941
მისამართი: ბათუმი, შერიფ ხიმშიაშვილის N9. ბინა 14.
ელ-ფოსტა: g.chaganava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599673156
განათლება:
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2009 წლიდან დღემდე სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის სრული პროფესორი
 • 2006 წლიდან 2009 წლის ივნისამდე სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
 • 1997-2005 წლები ფსიქოლოგიის კათედრის პროფესორი
 • 1992-1996 წლები ფსიქოლოგიის კათედრის დოცენტი
 • 1977-1991 წლები პედაგოგიკა_ფსიქოლოგიის კათედრის ლექტორი საათობრივი ანაზღაურებით
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. „გადატანა, წინააღმდეგობა, კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია, ფსიქოანალიზი და პროპრიმიული სინთეზი“ კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VII. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი. 2014.
 2. „კლიენტზე ცენტრირებული თერაპიის პროპრიმიული პარადიგმები.“ კრ. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები. შრომათა კრებული III  (173-191 გვ.) გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბ., 2014.
 3. ფსიქოანალიზი, კასტრაციის(კიბელას) კომპლექსი და განზრახვითი ქცევის ფსიქოგენეტიკა.“კრ. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები. შრომათა კრებული V.  (12-37 გვ.) გამომცემლობა „უნივერსალი“.თბ.,2013.
 4. „მეტყველების ისტერიული აშლილობები“  კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VI. გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი. 2013.
 5. სიქოანალიზი,კასტრაციის(კიბელას) კომპლექსი და განზრახვითი ქცევის ფსიქოგენეტიკა.კრ.სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები.V.გამომცემლობა უნივერსალი. თბ., 2013.  
 6. პოსტნებისყოფითი ქცევის პრობლემები. კრ. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. შრომები IV. გამომცემლობა უნივერსალი. თბ., 2012. ფ
 7. განწყობის ფაქტორების პრობლემა.კრ. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები.შრომათა კრებული.IV.(156-166) -     პგამომცემლობა უნივერსალი. თბ.,2012.   
 8. „ინდივიდუალიზმისა და კოლექტივიზმის ემპირიული კვლევა კროსკულტურულ ჭრილში“. კრ. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები. შრომათა კრებული IV.  (167-179 გვ.) გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბ.,2012.
 9. „ფიგურის მომდევნო ეფექტის კვლევის სიტუაციაში საექსპოზიციო ობიექტებისადმი ღირებულებითი დამოკიდებულების შესწავლის ცდა“  კრ.: სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები II. გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბ., 2011     
 10. სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული ქართული წარმოშობის მოსახლეობის ეროვნული იდენტობის პრობლემა,სამეცნიერო კონფერენციის მასალები: იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები,ბათუმი, 26 ნოემბერი, 2010 წელი.
 11. ფაქტორ “თავისის” ეფექტების შესწავლა ექსპერიმენტული განწყობის ფორმირების დროს, კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები,IV, გამომცემლობა B“შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ. 26-49, რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 12. წერითი სპაზმი, კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები,IV, გამომცემლობა B“შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2010, გვ. 11-25, რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 13. დისოციაციური კამპტოკორმია, კრ.: სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, II, უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 126-136.
 14. არადიფერენცირებული სომატოფორმული აშლილობა, კრ.: სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, II, უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 93-102.
 15. ისტერიული დამბლის ფენომენოლოგიური მექანიზმი, კრ.:შრომები,I., “ უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 54-58.
 16. განწყობის ფაქტორების განსხვავებული ღირებულების პრობლემა, კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები,XII, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010, გვ. 172-183, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 17. ნეგატივიზმის პერიოდების გამოვლენის თავისებურებები, კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები,XII, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2010, გვ. 152-171, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 18. ნებისმიერი ქცევის მოტივის პრობლემა და ფაქტორი „თავისი“, კრ.: ფსიქოლოგია,XXII, ტბ., 2010, გვ. 216-218;
 19. Месхетинцы – психологические основы и проблемы грузинской идентичности,сборник кратких содержаний докладов Международной научной конференции: Археология, этнология, фольклористика Кавказа,(Тбилиси, 25-27 июня, 2009), «Меридиани», Тбилиси, 2010.
 20. დეპორტირებული მესხების ქართულ იდენტობის ფსიქოლოგიური პრობლემები,კრ.:სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები,IV, გამომცემლობა B“შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ. 266-272, რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 21. ქართული კულტურის სინთეზურობის ფსიქოლოგიური ასპექტები, კრ.: რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის ‚გარდამავალი პერიოდის სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემები და გადაწყვეტის გზები (ეკონომიკა, სოციოლოგია, ფსიქოლოგია), გამომცემლობა B“შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ. 133-161, რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 22. ეროვნული იდენტობის ფსიქოლოგიური პრობლემები და მოქალაქეობა, კრ.: სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები,I, გამომცემლობა „უნივერსალი’, თბილისი, 2009, გვ. 97-109.
 23. ორალური სტადიის ფსიქოგენეტიკა, კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები,III, გამომცემლობა B“შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2009, გვ. 112-132, რეზ. ინგლისურ და რუსულ ენებზე.
 24. აპროპრიაციის ფსიქოლოგიის ექსპერიმენტული საფუძვლები (მონოგრაფია), გამომცემლობა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009, 232 გვ.
 25. მოტივის პრობლემა და ფაქტორი “თავისი”.- კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები, XI,გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009, გვ. 208-213, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 26. დეპრესიის წარმოშობის ფაქტორები აპროპრიაციის ფსიქოლოგიის ფონზე.- კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები,XI, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009, გვ. 186-207, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 27. აკვიატებულობა და მანია.- კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები, XI,გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009, გვ. 178-185, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 28. დეპრესიის ფენომენოლოგია.- კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები,XI, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009, გვ. 160-177, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 29. ნაშრომი ფსიქოლოგიის აქტუალურ პრობლემებზე (რეცენზია ნოდარ ბარამიძის წიგნზე “აქსელერაცია და შორეული მოტივაციური ქცევა”. ბათუმი. 2008.225 გვ.)._ კრ.:აჭარის სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები,XI, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2009, გვ. 153-158, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 30. პიროვნების ცნობიერების ონტოგენეტიკური განვითარება და ფსიქიკური აშლილობები, კრ.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VIII, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008 გვ.243-280, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 31. ტოპონიმ შუარტყალის ეტიმოლოგიის ცდა. კრ.: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ტბელობა”, მასალები, სეზანე, თბ., 2008, გვ. 383-384.
 32. განწყობის ზოგადი სტრუქტურა. - კრ.: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკის შრომები,XI,  გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008, გვ. 114-122, რეზ.  რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 33. არაცნობიერი ფსიქიკის სფეროს გამოვლინებანი.- კრ.: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები,I,  გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008, გვ. 150-158, რეზ.  რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 34. ცნობიერების პრობლემა აპროპრიაციის ფსიქოლოგიის საფუძველზე._ კრ.: ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, VII, გამომცემლობა Bშოთა რუსთაველის  უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2008 გვ.242-252, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 35. მუშა მეხსიერება და ცნობიერების ჩამოყალიბება_ კრ.: შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, IX (ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა), გამომცემლობა Bბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2007 გვ. 61-65, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 36. ტურისტის ფსიქოლოგიურო ქცევის ზოგიერთი თავისებური  ასპექტი_კრ.:ტურიზმის განვითარების სოციალურ_ეკონომიკური პრობლემები, გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2007, გვ. 132-141, რეზ. რუსულ და ინგლისურ ენებზე.
 37. ფაქტორ “თავისის” ეფექტები ექსპერიმენტული განწყობის ფორმირების დროს_ კრ.: ფსიქოლოგია,XX, გამომცემლობა უნივერსალი, 2007, გვ. 133-136, რეზ. ინგლისურ ენაზე.
 38. ფაქტორ “თავისის” გამოვლენის თავისებურებები_ განწყობის ზოგადპიროვნულობის პრობლემა_კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები,II, გამომცემლობა Bბათუმის უნივერსიტეტი, ბათუმი, 2006 გვ. 217-233, რეზ. ინგლისურ ენაზე.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბათუმის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: ,,ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი, 2014.
 2. „გადატანა, წინააღმდეგობა, კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია, ფსიქოანალიზი და პროპრიმიული სინთეზი“.ბათუმის I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე:“
 3. „განწყობის ფაქტორების პრობლემა.“ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის  პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიეო კონფერენცია. 2013 წლის 17 ივნისი.
 4. 1„დეპორტირებული მესხების საქართველოში დაბრუნების ზოგიერთი ფსიქოლოგიური პრობლემა“.II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია -სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია).ბათუმი.20-21.09.12.
 5. „ქართული იდენტობის პრობლემები თურქეთის ლაზების ქართველურ ეთნოგრაფიულ ჯგუფებში“.სამეცნიერო კონფერენცია“ გლობალიზაცია, კულტურა,იდენტობა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.ბათუმი, 2 ივნისი, 2012 წელი.
 6. რუსეთ-თურქეთის 1921 წლის 16 მარტის ხელშეკრულების ანალიზი,სამეცნიერო კონფერენცია; რუსეთ-საქართველოს 1921 წლის თებერვალ-მარტის ომი: ბრძოლა ბათუმისათვის, ბათუმი, 2010 წლის 20 მარტი.
 7. ისტერიული დამბლის ფენომენოლოგიური მექანიზმი, რსუ-ს სოციალ მეცნიერებათა მეცნიერების, ბიზნესისა და სამართალმცონეობის ფაკულტეტის პროფესსორ-მასწვლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2010 წლის 16-24 ივნისი. გამოქვეყნდა  კრ.:შრომები,I., “ უნივერსალი”, თბ., 2010, გვ. 54-58.
 8. ყარსის ხელშეკრულების სოციალურ-ფსიქოლოგიური თავისებურებები, კრ.:საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია; ბათუმი-წარსული და თანამედროვეობა, 2010 წლის 30-31 ოქტომბერი.
 9. 9.   სამხრეთ საქართველოდან დეპორტირებული ქართული წარმოშობის                     მოსახლეობის ეროვნული იდენტობის პრობლემა,სამეცნიერო კონფერენცია: იდენტობისა და კულტურათა დიალოგის თანამედროვე პრობლემები,ბათუმი, 26 ნოემბერი, 2010 წელი.
 10. ორალური სტადიის ფსიქოლოგიის პრობლემები, რსუ-ს სოციალ მეცნიერებათა მეცნიერების, ბიზნესისა და სამართალმცონეობის ფაკულტეტის პროფესორ-მასწვლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია. 2009 წლის 8-9-10 ივნისი
 11. ქართული მართლმადიდებლობა და ლაზურის შენარჩუნების პრობლემა ლაზეთში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია “ჩვენი სულიერების ბალავარი”,22-23-24 აპრილი, 2009 წელი.
 12. “ჭვრეტის ინტერესი’ და ცნობიერების ჩამოყალიბების პრობლემები.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2008 წლის 5-6 ივნისი.
 13. ტოპონიმ შუარტყალის ეტიმოლოგიის ცდა. კრ.: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “ტბელობა”, მასალები, სეზანე, თბ., 2008, გვ. 383-384.
 14. О некоторых картвело-тюркских параллелях культа волка. Материалы  Международной  научной  конференции «Археология, Этнография и Фольклористика Кавказа».
 15. Изда­тельский дом Эпоха, Махачкала, 2007, с. 356-357.
 16. 4. Этимология топонима Батуми (Батоми).-Международная научная конференция «Археология, Этнология,  Фольклористика Кавказа» (Батуми, 7-8 сентября 2006 г.), Издательство Универсал, Тбилиси, 2007, с. 426-427
 17. ბა-პრეფიქსის ფსიქოლოგიური დიფერენცირების ფუნქციები მეგრულ-ლაზურში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველი ხალხის სოციოკულტურული, ანთროპოლოგიური და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, 2006 წლის 22- 24სექტემბერი.
 18. ცნობიერება და მოკლევადიანი მეხსიერება. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია, 2006 წლის 23- 24-25 მაისი.
 19. ფაქტორ “თავისის” გამოვლენის თავისებურებები- განწყობის ზოგადპიროვნულობის ბუნების პრობლემა. საქართველოს ფსიქოლოგთა საზოგადოების, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის დიმიტრი უზნაძის დაბადებიდან 120 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, 2006 წლის 24-25 ნოემბერი.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, PowerPoint etc.); MS Windows; Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა