ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

ფაკულტეტის შემსრულებელი

სახელი და გვარი: ლელა თურმანიძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 10.02.1972
მისამართი: ქ. ბათუმი, ჰაიდარ აბაშიძის 57, ბინა 21
ელ-ფოსტა: lela.turmanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი:
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: მათემატიკოსი, მათემატიკის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, მათემატიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ზუსტი მეცნიერებანი, მათემატიკა (გეომეტრია-ტოპოლოგია)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • მათემატიკა, გეომეტრიული ტოპოლოგია, მათემატიკის საფუძვლები
 • მათემატიკის დიდაქტიკა, განათლების მენეჯმენტი
სამუშაო გამოცდილება:
 • 2018 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანი
 • 2021 დან  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  პროფესორი
 • 2006 -2021   შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
 • 2011- 2018 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი
 • 2008 -2011  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური ხელმძღვანელი
 • 2005-2008 შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და ტექნიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
 • 2004-2005 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
 • 2002-2004 შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის კათედრის მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. L. Turmanidze, M. Dzadzama, N. Mazmishvili, M. Takidze (2021) DEVELOPMENT OF THE MATH SKILLS AND COMPETENCES IN THE ENGINEERING-TECHNOLOGICAL CURRICULUMS, ICERI2021 Proceedings, pp. 8764-8767.
 2. L. Turmanidze, N. Mazmishvili (2021) COMPETENCE-BASED LEARNING IN LIGHT OF THE BOLOGNA PROCESS IN GEORGIA, ICERI2021 Proceedings, pp. 8777-8782.
 3. Lela Tavdgiridze, Ia Khasaia, Nato Sherozia, Lela Turmanidze,  TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS GENDER EQUALITY, EDULEARN21 Proceedings, 2021.
 4. Lela Tavdgiridze, Ia Khasaia, Nato Sherozia, Lela Turmanidze, EDUCATION FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS,  EDULEARN21 Proceedings, 2021. 
 5. Lela Turmanidze, Mariana Takidze, Development of the Math Skills and Competences in the Engineering-Technological Curriculums, Abstract of Conference on Learning outcomes and quality of teaching in higher education, İstanbul 2019. 
 6.  Lela Turmanidze. Nana Mazmishvili. Reform of Higher Education and the Relevance of the Teaching and Evaluation Methods in Georgia. Abstract of Conference on Learning outcomes and quality of teaching in higher education, İstanbul 2019. 
 7. V. Baladze, D. Makharadze, A. Beridze, L. Turmanidze, R. Tsinaridze, Analizis of Mathematical courses in  BSU,  "Modern Mathematics Education in Engineering  Curricula in Europe", Springer 2018. pp. 147-154. 
 8. Beridze A.  and  Turmanidze L. Semi-Continuity of Strong Homology Groups of Continuitys map. J.  Math. Sci. Vol.211 (2015), pp. 13-30
 9. Mepharishvili B.,  Turmanidze L.,  Janelidze G.  “Approach to the flexible planning of learning process in higher education system” - Journal of Mathematics and System Science (ISSN 2159-52915 (2015)  pp. 183-187.
 10. Baladze V. and  Turmanidze L.  Čech's type functors and completions of spaces, Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute , 165 (2014), pp.  1-12
 11. Mepharishvili B.,  Turmanidze L.,  Janelidze G., „ACTIVE LEARNING METHODS IN HIGHER EDUCATION“ ; American International Journal of Research in Science, Technology, Engineering & Mathematics, ISSN(Print): 2328-3491, 2014. pp. 203-208. 
 12. Turmanidze L, Davitadze L . “Relevance of graduate competences to labour market requirements Perspectives of University-labour market cooperation”. Proceedings of 1st international Conference “High Education – New Technologies and Innovation” , Kutaisi 2015. E ISSN 2346-7851. pp. 225-228.
 13. Turmanidze L, Mazmishvili N. “Quality Assurance System in Higher Education in Georgia Assessment as One of the Key Aspects in the Quality Assurance System” . Proceedings of 1st international Conference “High Education – New Technologies and Innovation” , Kutaisi 2015. E ISSN 2346-7851. p.228-230. 
 14. Turmanidze L.P. Some Relations Between Bauer’s Topological And Uniform Strong Shape Theories; Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии: сб.  науч. тр. По мат-лам,  Междунар. науч.-практ. конф. 28 июня 2013 г.:Часть 1. Тамбов, 2013. рp. 9-12.
 15. Megrelishvili Z., Turmanidze L. Regeneration Research of Cation Exchangers by Natrium Sulphate Solution for the Creation of Wasteless Systems. Nova Science Publishers, Georgian International Journal of Science and Technology, volume 4, number ½, New York, 2013, USA.ISSN 1939-5825
 16. Turmanidze L. “The Quality Assurance System at the Shota Rustaveli State University: Integration into the European Educational Area and Challenges Facing Georgian Universities”; Turmanidze L. Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies; Bruxell: Bruylant, 2011.,pp. 289-294.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. TEACHERS' ATTITUDES TOWARDS GENDER EQUALITY, 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain Valencia, 5th-6th July, 2021. 
 2. EDUCATION FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS, 13th International Conference on Education and New Learning Technologies, Spain Valencia, 5th-6th July, 2021. 
 3. Development of Math Skills and Competences in the Curriculum of the Engineering-Technological Directions; CONFERENCE on LEARNING OUTCOMES and QUALITY of TEACHING in HIGHER EDUCATION, İstanbul - TURKEY, 2019. 
 4. Development of the Math Skills and Competences in the Engineering-Technological Curriculums, XI International Conference of the Georgian Mathematical Union, August 23–28, 2021. 
 5. Mazmishvili N. Turmanidze L. Quality assurance System in Higher Education in Georgia;The First International Conference: High Education-New Technologies and Innovation; HENTI 2015;  May 1-2; Kutaisi; Georgia;
 6. Turmanidze L. Mazmishvili N. Davitadze L. Case Study: Batumi Shota Rustaveli State University-“Batumi Tskali” ltd cooperation”. 2014 annual scientific conference materials. October 2014; Ruse, Bulgaria;
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი: "ტოპოლოგიური ინვარიანტების გამოყენებების შესახებ" , ძირითადი პერსონალი, 2019 წელი; 
 2. პროექტი: "Synergy of educational, scientific, management and industrial components for climate management and climate change prevention", პროექტის ნომერი: 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP, მოქმედების ვადა : 2020-2023; პოზიცია პროექტში : მენეჯერი, მკლევარი.
 3. პროექტი: "Boosting the role of HEIs in the industrial transformation towards the Industry 4.0 paradigm in Georgia and Ukraine - HEIn4", პროექტის ნომერი: 609939-EPP-1-2019-1-BEEPPKA2-CBHE- JP, მოქმედების ვადა 2019-2022, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი. 
 4. პროექტი: "Paving the way to interregional mobility and ensuring relevance, quality and equity of access", პროექტის ნომერი: 574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP, მოქმედების ვადა 2016-2020, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი. 
 5. პროექტი "Integrated University Management System: Eu Experience On Nis Countries’ Ground", პროექტის ნომერი: 530181-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR, მოქმედების ვადა 2012-2015, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი. 
 6. პროექტი: "Master in higher education management: developing leaders for managing educational transformation", პროექტის ნომერი: 30311-tempus-1-2012-1-am-tempus-jpcr, მოქმედების ვადა 2012-2016, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი. 
 7. პროექტი: "Building capacity for university-enterprise partnerships towards competency based training in Armenia, Georgia and Ukraine", პროექტის ნომერი: 516613-TEMPUS-1-2011-1-BE-TEMPUSJPHES,  მოქმედების ვადა 2011-2014, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი. 
 8. პროექტი: "Modernizing higher engineering education in Georgia, Ukraine and Uzbekistan to meet the technology challenge" პროექტის ნომერი: 530244-TEMPUS-1-2012-1-SE-TEMPUS-JPCR, მოქმედების ვადა 2012-2015, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი. 
 9. პროექტი:  "Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assurance in Higher Education", პროექტის ნომერი: 511035-TEMPUS-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR, მოქმედების ვადა 2010-2013, პოზიცია პროექტში მენეჯერი, მკლევარი.
 10. პროექტი: Modernization of Mathematics curricula for Engineering and Natural Sciences studies in South Caucasian Universities by introducing modern educational technologies; პროექტის ნომერი: 543868-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR, მოქმედების ვადა 2013-2016, პოზიცია პროექტში მკლევარი. 
 11. პროექტი: "The development of human resources, evidence base and quality standards in addictology (trans-disciplinary addiction science) in Georgia", პროექტის ნომერი: 544219-TEMPUS-1-2013-1-CZ-TEMPUS-SMHES, მოქმდების ვადა 2013 - 2016, პოზიცია პროექტში მკლევარი. 
 12. პროექტი: "Promoting Internationalization of HEIs in Eastern Neighborhood Countries through Cultural and Structural Adaptations” , პროექტის ნომერი: 511035-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMGR, მოქმედების ვადა 2013-2016, პოზიცია პროექტში მკლევარი. 
 13. გაცვლითი პროგარამა: WEBB, მოქმედების ვადა 2011-2015 - კოორდინატორი. 
 14. გაცვლითი პროგარამა: Alrakis, მოქმედების ვადა 2011-2015 - კოორდინატორი. 
 15. გაცვლითი პროგარამა:  ELECTRA, მოქმედების ვადა 2012-2016 - კოორდინატორი. 
 16. 2020-2021 წლებში იყო ევროპის საბჭოს დაფინანსებული პროექტის: "„დისკრიმინაციიის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“  ძირითადი პერსონალი. 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ადმინისტრაციული პერსონალის გაცვლითი გრანტი, პორტუგალიის მინიოს უნივერსიტეტში, ერაზმუს მუნდუსის პროგრამის ფარგლებში, 2021 წლის ივნისი.
 2. აკადემიური პერსონალის გაცვლითი გრანტი ესპანეთის ვალენციის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში, ერაზმუს მუნდუსის პროგრამის ფარგლებში, 2016 წლის იანვარი.
 3. ერაზმუს მუნდუსის გაცვლითი გრანტი პოსტსადოქტორო კვლევისთვის მათემატიკის დიდაქტიკაში.  გერმანია, გიოტინგენის უნივერსიტეტის მათემატიკის ინსტიტუტი 2015-2016 სასწავლო წელი.
 4. საუნივერსიტეტო ბიბლიოთეკების მხარდაჭერის პროგრამა, სტაჟირება. დამფინანსებელი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი. 2013 წელი.
 5. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მართვა და ხარისხის უზრუნველყოფის სიტემა გერმანიაში, სტაჟირება. 2011 წელი. გერმანია.
 6. სწავლისა და სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები, ტრენინგი, რსუ, 2009
 7. დისტანციური სწავლების მეთოდოლოგია, გერმანული კომპანია “Inwent”, Workshop 2009
 8. პროფესიული განათლების საკითხები, გერმანული კომპანია “Inwent”, Workshop 2009.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური , გერმანული,   რუსული 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა