ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სახელი და გვარი: იზოლდა ჯაბნიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1973 წლის 25 მაისი
მისამართი: ბათუმი. ნონეშვილის 74
ელ-ფოსტა: izolda.jabnidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 551 898988
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფიზიკა-მათემატიკის მეცნიერებათა კანდიდატი,
განათლების მიმართულება, დარგი: საბუნებისმეტყველო, ფიზიკა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ტალღური პროცესები შემთხვევით–არაერთგვაროვან გარემოებში.
 • რადიოფიზიკა და კვლევის რადიოფიზიკური მეთოდები.
 • დისტანციური ზონდირება. გარემოს სპექტროსკოპია და მონიტორინგი
 • ატმოსფეროს ფიზიკა.
სამუშაო გამოცდილება:

2023 წლის 15 მარტიდან დღემდე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტ მეცნიერებათა და განათლების ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2014 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2010 -2014 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.
2006-2010 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,ფიზიკის დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი
2002-2006 წწ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის დოცენტი
1997-1999 წწ - - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თეორიული ფიზიკის კათედრის უფროსი მასწავლებელი
1997-1999 წწ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ფიზიკა-მათემატიკის ფაკულტეტის ლაბორანტი
1995-1997 წწ. - ბათუმის 27-ე საშუალო სკოლა. ფიზიკის მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. O.Nakashidze, L. Kalandadze, N.Gomidze, I.Jabnidze. On the Effective Dielectric Permittivity of Nanocomposite Structures. Journal Nanotechnology Perceptions, 20 (2024), pp.92-99. https://nano-ntp.com/index.php/nano/article/view/339

 2. Gomidze N.Kh., Shainidze J.J., Khajishvili M.R., Jabnidze I.N., Makharadze K.A., Kalandadze L.G., Nakashidze O.M., Surmanidze Z,J., Mskhaladze E.N., Gomidze L.N. 3D fluorescence spectroscopy to study the distribution of bioparticles. International Scientific Conference Modern Research Methods of Bio-Nano-Agents, 24-26 November, pp.21-27, BSU, Batumi. ISBN: 978-9941-488-46-7,  https://rmb2021.bsu.edu.ge/Conference-Materials.pdf

 3. Kalandadze L., Nakashidze O., Gomidze N., Jabnidze I. Validity of modified Maxwell-Garnett effective-medium Theory in Ferrofluids. International Scientific Conference Modern Research Methods of Bio-Nano-Agents, 24-26 November, pp.18-21, BSU, Batumi. ISBN: 978-9941-488-46-7,  https://rmb2021.bsu.edu.ge/Conference-Materials.pdf

 4. Gomidze N,  Jabnidze I.N.Kalandadze L, Nakashidze O Influence of the size, shape and concentration of magnetic particles on the optical properties of nanonickel films. IEEE Explore Publisher, 9019430, 71-74.2019.09
 5. Shainidze J.J., Jabnidze I.N., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Kalandadze L.G., Nakashidze O, Mshkhaladze E.N. Estimation of Scintillation Index on a superconductor receiver for Gaussian Laser Beam propagated through Random Phase ScreenJournal of Biological Physics and Chemistry”. http://www.amsi.ge/jbpc (under review)
 6. Gomidze N., Khajishvili M., Makharadze K., Jabnidze I., Sliusareva A. . Numerical Experiments for Studying the Structure of the Electromagnetic Field on the Surface of a Small Spherical Conductive Medium. Paper in Book “Engineering for Sustainable Future”, Springer Nature Switzerland AG, ISSN:2367-3370. pp.119-128, 2020. http://doi.org/10.1007/978-3-030-36841-8
 7. Gomidze N., Makharadze K., Jabnidze I., Kalandadze L., Khajishvili M., Nakashidze O. To the Diagnostics of Optically Dense Media via Phase Screen Model. Conference Proceedings. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2019).  IEEE Explore Publisher. ISBN: 978-1-7281-1813-0,  pp.71-74, 2019 
 8. Kalandadze L., Nakashidze O., Gomidze N., Jabnidze I.  Theoretical and Experimental Investigation of the Optical Properties of Nano nickel Films.  Conference Proceedings. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL 2019).  IEEE Explore Publisher. ISBN: 978-1-7281-1813-0,  pp.412-415 
 9. Gomidze N. Kh, Khajisvili M. R., Jabnidze I. N., Makharadze K. A., Surmanidze Z. J. To the Problems of Detecting Signals Passing Through a Random Phase Screen. Journal “Recent Advances in Technology Research and Education” Springer International Publishing. Print ISBN: 978-3-319-99833-6, Electronic ISBN: 978-3-319-99834-3, pp. 177-184, 2018.
 10. Khajishvili M.R. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Jabnidze I.N. Chikhladze M. Evalution Bandwidth of Optical Signal via Statistical Moments of Phase Screen.  International Journal Polytechnic, vol. 21, issue 1, pp. 123-128, 2018. DOI: 10.2339/politeknik.379641
 11. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Jabnidze I.N. Experiments for the Purpose of Studying Space-time Evolution of Various Forms of Pulse Signals in the Collisional Cold Plasma. International Journal of Physical and Mathematical Science,Vol: 11, No:8, pp.318-323, 2017. Scolar.waset.org/1307-6892/10007581.
 12. Gomidze N.Kh., Khajishvili M.R.,  Makharadze K.A., Jabnidze I.N. , Surmanidze Z.J. About Statistical Moments of Scattered Laser Radiation from Random Phase Screen. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering. ISSN 2250-2459 (ISO 9001:2008 Certified), Vol. 6, Issue 4, pp.237-245, 2016. www.ijetae.com.
 13. Gomidze N.Kh., Jabnidze I.N., Surmanidze Z.J. Stroboscopic Method of Fluorescence Analyses of Optically Solid Media. 2016 IEEE 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). September 12-15, Odessa, Ukraine, pp. 34-36, 2016.   
 14. Gomidze N.Kh., Khajishvili M.R., Makharadze K.A., Jabnidze I.N. Spatial-Frequency Evaluation of Radio Impulses on the Collisional Ionospheric Part. 2015 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA), pp.486-489, September 7-11, 2015, Torino, Italy.
 15. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Khajishvili M.R., Jabnidze I.N., Shashikadze Z.Kh. Some Issues of Fluorescence Characteristics Aqueous Media via Diagnosis of Laser Spectroscopy Method International Journal of Engineering, Science and Innovative Technology.  ISSN No: 2319-5967 (ISO 9001:2008 Certified, Impact Factor of IJESIT is 1.753), №3, issue 3, pp.142-152, 2014. http://www.ijesit.com/Volume%203/Issue%203/IJESIT201403_17.pdf
 16.  Khajishvili M.R., JabnidzeI.N., Gomidze N.Kh. AM Waveform an Unmodulated Carrier Signal Undergoes the Process of Modulation. Journal "European Journal of Natural History" ISSN 2073-4972, №6, (2013), pp.80-82. http://world-science.ru/euro/pdf/2013/6/35.pdf.
 17.  Gomidze N., Khajishvili M., Makharadze K., Jabnidze I. Some Features of Radio-Spectral Diagnostics of Random Media via PM and PRM Oscillations. Journal of Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, published by Trans Tech Publications inc. Switzerland, Vol.420 (2013), pp. 305-310. http://www.scientific.net/AMM.420.305
 18. Gomidze N., Jabnidze I., Makharadze K., Khajishvili M., Shashikadze Z., Surmanidze Z., Surmanidze I.Numerical Analyses of Fluorescence Characteristics of Watery Media via Laser Spectroscopy Method. Journal of Advanced Materials Research Vol. 590 (2012), pp. 206-211. www.scientific.net/AMR.590.201
 19. Gomidze, N.Kh.,  Khajishvi, M.R., Jabnidze, I.N. About Change of Impulse Outskirts during Propagating in Dispersive Media. Journal of Physics Procedia, Volume 25, Pages 401-406, 2012. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1875389212005196
 20. Gomidze N.Kh., Makharadze K.A., Shashikadze Z.Kh., Jabnidze I.N. Numerical Analyses of Sea Water with Laser Fluorescence Method. International Scientific Conference “Modern Issues of Applied Physics”.  Tbilisi, GTU, 30 March, 2011. pp. 95-97.
 21. Jandieri G.V., Gomidze N.Kh., Diasamidze M.R., Jabnidze I.N., Davitadze M.I., Takidze I.G. The wave structure functions of multiply scattered electromagnetic waves by anisotropic layer of collisional magnetized turbulent plasma. Georgian Engineers News, ISSN 1512-0287. №1, pp.66-76. Tbilisi, 2008. www.mmc.net.ge/gen

სახელმძღვანელოები

   ნ.ღომიძე, ი.ჯაბნიძე. ფიზიკური პროცესების მოდელირება. სახელმძღვანელოდ აღიარებულია ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს მიერ (დადგენილება №102, 23.07.2014)

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 
 1. 2019 IEEE 8th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL*2019), 6-8 September, Sozopol, Bulgaria, 2019.
 2. 11th Japanese-Mediterranean Workshop Applied Electromagnetic Engineering for Magnetic, Superconducting, Multifunctional and Nanomaterials. “Estimation Scintillation Index on a Superconductor Receiver for Gaussian Laser Beam Propagated Trough Random Phase Screen”. 16-19 July, Batumi, Georgia.
 3. 2018 - Sustainable Industrial Processing Summit & Exhibition, Rio de Janeiro, Brazil, 4-7 November, 2018. https://www.flogen.org/sips2018/scheduled_program_detailled.php?id1=275
 4. 19th International Conference on Plasma Physics - ICPP 2017, Barcelona, 17-18 August, 2017.
 5. 2016 IEEE 7th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers (CAOL). September 12-15, Odessa, Ukraine, 2016.   
 6. International Conference „IV. EUROPEAN CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGY SYSTEMS”. Evalution Bandwidth of Optical Signal via Statistical Moments of Random Phase Screen. August 27-31, Turkey, Istanbul, 2016. 
 7. 28th IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and Ics (ISPSD). The Independents of signal spectrum on number of generated pseudo-random impulses. June 12-16, Czech Republic, Prague, 2016.
 8. III European Conference on Renewable Energy Systems. October 7-10, 2015, Antalya, Turkey (It was financed by Rustaveli Fund within the individual traveling grant project Miranda Khajishvili).   
 9. The International Conference on Electromagnetics in Advanced Application (ICEAA) and The IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications, September 7-11, 2015, Torino, Italy (It was financed by Rustaveli Fund within the individual traveling grant project Nugzar Gomidze).   
 10. International Conference “Modern High Technologies”, February 20-27, 2014, Israel (It was financed by Rustaveli Fund within doctoral research grant project Miranda Khajishvili).   
 11. 2013 2and International Conference on Recent Trends in Materials and Mechanical Engineers (ICRTMME 2013). September 21-23, 2013, Singapore (It was financed by Rustaveli Fund within individual traveling grant project Kakha Makharadze).    
 12. 6th International Conference on Advanced Optoelectronics and Lasers. September 09-13, 2013, Sudak, Crimea, Ukraine (It was financed by Rustaveli Fund within individual traveling grant project Nugzar Gomidze).
 13.  International conference «The Electronic Techniques And Technologies». Identification of Characteristics of Oil and Oil Products Fluorescence via Analysing Fluorescence Characteristics. Khajishvili M.R., Makharadze K.A. Scientific supervisor Doc. of Physics and Mathematics Science Prof. Gomidze N.Kh. Kharkov, April 23-24, 2013.
 14. International Conference on Mechatronic Systems and Materials ApplicationQingdao, China, September 8-9, 2012.
 15. GNSF/ST08/5-451 გრანტის ფარგლებში ორგანიზებული სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე ფიზიკის აქტუალური პრობლემები  - ბათუმი 2012“. ბათუმი, 28 თებერვალი, 2012.
 16. Scientific Conference “Actual Problems of Modern Physics – Batumi 2012”. Batumi, February 28, 2012. Organised in a project framework GNSF/ST08/5-451.
 17. საერთაშორისო კონფერენცია მიძღვნილი „გამოყენებითი ფიზიკისა და ტექნოლოგიებისადმი“. ჰონკონგი, 10-13 დეკემბერი, 2011.
 18. 2011 International Conference on Physics Science and Technology (ICPST 2011). Honk-Kong, December 10-13, 2011.
 19. რადიო მეცნიერებების საერთაშორის კავშირის 30–ე გენერალური ანსამბლეა. თურქეთი, სტამბული, 13-20 აგვისტო, 2011.XXXth URSI General Assembly and Scientific Symposium of International Union of Radio Science. Istanbul, Turkey, August 13-20, 2011
 20. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები“. თბილისი, 30 მარტი, 2011. გვ.95-97.
 21. 11-ე საერთაშორისო კონფერენცია მიძღნილი „ლაზერული და ოპტიკურ ბოჭკოვანი ქსელების მოდელირებისადმი“. ხარკოვი, უკრაინა, 4-8 სექტემბერი, 2011. 11th International Conference on Laser & Fiber Optical Networks Modeling. Kharkov, Ukraine, September 4-8, 2011. 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის №FR/152/9-240/14 ძირითადი პერსონალი, უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი (2015-2018) 

2.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტის( FR/640/6-110/12) "გარემოს რადიო სპექტრალური დიაგნოსტიკა სიგნალისა და გარემოს დისპერსიულ მახასიათებლებს შორის კორელაციური ურთიერთკავშირის საფუძველზე" სამეცნიერო ხელმძღვანელი  (2013-2016).

3. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საგრანტო პროექტში (GNSF/ST08/5-451, მენეჯერი ნ. ღომიძე) „ბათუმის საზღვაო პორტის აკვატორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი ლაზერული სპექტროსკოპიის მეთოდით და ტალღური პროცესების შესწავლა რეალურ გარემოში“ მეცნიერ-თანამშრომელი (2009-2012)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ინგლისური

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word, Excel, Access, PowerPoint ...
2. MathCad, MathLab ...
3. Internet Explorer, Opera, Firebox …
 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა