ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.04.1972
მისამართი: 6010 ბათუმი ი. კობალაძის №8.ბინა 16
ელ-ფოსტა: nana.tsetskhladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 595-91- 78-11
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ქართული ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

*   ქართული სალიტერატურო  ენა;

* ლინგვისტიკა;

* ლინგვოკულტუროლოგია; 

*ქართული დიალექტოლოგია;

* ქართული ლექსიკოლოგია.

 

სამუშაო გამოცდილება:

1997 წლიდან  ბსუ-ს  მასწავლებელი;

2000–2005  წწ.  ბსუ-ს  ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2002 წლიდან-    ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2006 წლის სექტემბრიდან  დღემდე -  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2013  წლის სექტემბრიდან 2016 წლის სექტემბრამდე - ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი.

2015 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

2016 წლის ნოემბრიდან  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. ფრაზეოლოგიზმთა კვლევის ასპექტები, მონოგრაფია ISBN 978-9941-8-0262-1 (278 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი" თბ. 2018;

2. სამხრული კილოები- ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები (თანაავტორი მ. ფაღავა), მონოგრაფია, ISBN 978-9941-27-516-6 (335 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2017;

3. სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ. IX. (გვ.453-461) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2017;

4. გულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 226-236.  ISSN 2449-2507.თბ.2017.   science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-2.pdf

5. Batumi Linguacultural Digital Archive M. Tandashvili, R. Khalvashi, Kh. Beridze, M. Khakhutaishvili, International Journal of multilingual Education 2017-10 (p 52-68) 2017. ISSN 1512-3146 (Online) http://www.multilingualeducation.org/en/article/37

6. Соотношение языка и диалекта писателя (в поэзии Зураба Горгиладзе) (Лорткипанидзе Ш),

 Scientific Journal Virtus ISSN 2410-4388 (Print) ISSN 2415-3133 (Online) http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal19.pdf ოდესა, უკრაინა (155-158) 2017

7. GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ))(L. Tandilava) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education SAMSUN  (p 333-339) 2017 https://drive.google.com/file/d/1LnyMhYAqur7tvWYrO4acsm6IzbVLsGkZ/view 

8.GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (Mzia Khakhutaishvili) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education SAMSUN 2017  https://drive.google.com/file/d/1LnyMhYAqur7tvWYrO4acsm6IzbVLsGkZ/view  

9. სამხრული მეტყველების დიფერენციაციის საფუძველი  (თანაავტორი .  ფაღავა), ქართველური მემკვიდრეობა XX, გვ. 253-263 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა.ქუთაისი, 2016. www.kartvelology.ge. www.atsu.edu.ge

10. კალკური ფრაზეოლოგიზმების პრაგმატიკული ანალიზი სამხრულ კილოებში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები I. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 127-133  ISSN 2449-2507. ბათუმი, 2016. science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-1.pdf

11აჭარული კილოს თავისებურებანი. ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), ფილოლოგიური მაცნე III. ფილოლოგიური მაცნე III (115-142გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2016;

12შავშური კილო (თანაავტორი . ფაღავა), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გიორგი გოგოლაშვილის რედაქციით არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.  გვ. 784-811; ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016;

13. კლარჯული კილო (თანაავტორი . ფაღავა), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გიორგი გოგოლაშვილის რედაქციით არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (გვ. 811-837); ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016;

14.ტაოური კილო (თანაავტორი . ფაღავა)  თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გიორგი გოგოლაშვილის რედაქციით არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (გვ. 837-863); ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016;

15. მყარი ენობრივი შედარებანი  ქართულში  (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი), იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები (გვ.81-87) ISBN978-9941-0-9414-9,შპს ჯეოპრინტი, თბ. 2016;

16.    რას გვიქადის ქაოსი ენაში, სამეცნიერო ჟურნალი სემიოტიკა XVI.  ნაწილი II. ჰუმანიტარული კვლევები (გვ.271-277). თბ., 2016. https://semioticsjournal.wordpress.com;

17.  TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE ISSN: 2148-3582 (p771-776)    ISTANBUL, 2016. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226050

18კლარჯული კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), საენათმეცნიერო ძიებანი  XXXVIII  (გვ. 125-158) ISSN 1987-6653, თსუს გამომცემლობა; თბ.  2015 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf

19.  ტაოური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), საენათმეცნიერო ძიებანი XXXVIII (გვ. 158-158) ISSN 1987-6653. თსუ-ს გამომცემლობა;  თბ. 2015.  http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf

20. შავშური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები  XIII, (გვ. 157-179).  ISSN 1987-7992; თსუს გამომცემლობა, თბ. 2015;

21. Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar (Lile Tandilava), International Peer-Reviewed Yournal ,,Universe Culture“ 2015   №7 ISSN: 1308-6197 http://www.kulturevreni.com/ke26eng.html Ankara, 2015;

22სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები (გვ. 559- 566); გამომცემლობა ,,მერიდიანი“; თბ. 2015;

 23. ნეკროტიზმები ქართულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“II (გვ.10-18). გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN-978-9941-9411-6-0; თბ. 2015; 

24ლაპარაკის აღმნიშვნელი  ფრაზეოლოგია  ქართულში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 13 ივნისი, 2014 წლის მასალები (გვ.81-86), გამომცემლობა  ,,საარი“ ISBN 978-9941-0-7836-1. გორი, 2015;

25ინვერსიულ ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი. კრებული VIII (გვ.24-33), ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN1512-2212. ბათუმი 2014;

26ხატოვანი სიტყვა-თქმები - ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები VI, (გვ.131-137); გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5851; თბ. 2015

27. ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“ (გვ. 82-85), გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987- 7625; ISBN 978-9941- 434- 92-1. ბათუმი, 2014;

28პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი, მისი სტრუქტურული ტიპები ქართულდა ფრანგულ ენებში (თანაავტორი ნათია აბაშიძე) საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა მოხსენებათა თეზისები (გვ. 38-40),  თსუს  გამომცემლობა, თბილისი 2014;

http://georgie-europe2014.tsu.ge/french_geo/EVROPULI-GIREBULEBEBI-DA-IDENTOBA-geo.pdf

 29.ზოგი რთული ზმნის, იდიომისა და კომპოზიტის ურთიერთმიმართებისათვის, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კოფერენციის მასალები  (გვ.174-178) გამომცემლობა ,,საარი“   ISBN 978-9941-427-75- 6; გორი, 2014;

30. გლობალიზაცია  და ენობრივი  ტენდენციები,  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა“ (გვ.550-558); გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ ISBN978- 9941-10- 724-5. ქუთაისი, 2013;

31. სინონიმური პარალელიზმი ,,ჩვენებურთა მეტყველებაში,  საქართველოს  მეცნიერების და საზოგადოების განვითარების ფონდი .,,ინტელექტი 1(45). თბ. აპრილი 2013 (გვ. 171-175)  ISSN 1512-0333) .IntellectI@yahoo.com; www.intelecti.ge

 32. ხატოვანი სიტყვა-თქმები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედ-ვით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი კრებული VII . (გვ.32-39), ,,გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი“  ISSN1512- 2212. ბათუმი.  2013 წ;  

33. მცირე პარემია ,,ჩვენებურთა“ მეტყველებაში,“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“I (გვ.103-116), გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN - 978-9941-9336-4-6.თბილისი. 2013;  

34სტილისტიკა (თანაავტორი- მზ. ხახუტაიშვილი), სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. 213 გვ; 2014 წ. 311გვ. მე-2 გადამუშავებული გამოცემა (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №79, 31. 07. 2013 წელი);

35ტექნიკური ტექსტი, როგორც შესაბამისი  დარგისა და სტილისტიკის გადაკვეთის წერტი-ლი (თანაავტორი   ა. თენიეშვილი). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ №8 (გვ. 70- 73) ქუთაისი, 2012;

34ბიბლეიზმები ილიას პუბლიცისტიკაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ტ. IV. (გვ.208-214), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2012;

36სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში,   II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, თეზისები  (გვ.175- 176 ) ბათუმი, 2012;

38ტექნიკური ტექსტის ადგილი ფუნქციურ სტილთა სისტემაში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ № 7 (გვ. 161-164) , ქუთაისი, 2012;

39ვინ უნდა თარგმნოს ტექნიკური ტექსტი? (თანაავტორი ა. თენიეშვილი) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი VIII (გვ.268-274) სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი,,,გამომცემლობა უნივერსალი“ ISSN- 1512-3162. 2012 წ;

40. ქრისტიანობასთან  დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ. III. (გვ. 158- 165) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2011;

41. მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ქართულში (თანაავტორი მ. კიკვაძე)  სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“  №5 (გვ. 90-94). ქუთაისი, 2011;

42. სიკვდილის  სემანტიკის გამომხატველი  ფრაზეოლოგიზმები ქართულში (თანაავტორები: მ. კიკვაძე. ნ. ფარტენაძე) ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები.  (გვ. 328- 339); გამომცემლობა ,,მერიდიანი;“ თბ. 2011;

43. უცნობი ავტორის ,,მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება- სტილისტიკის საკითხები (თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“  №6. (გვ.114- 120) ქუთაისი, 2011;

44. აკადემიური წერა  (თანაავტორები: მ. კიკვაძე, ნ. ფარტენაძე, მ. ხახუტაიშვილი, დ. ახვლედიანი), სახელმძღვანელო.  ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" 2011 წ [I გამოცემა, 191 გვ.];  გამომცემლობა ,, ივერიონი“- 2012  წ  [II გამოცემა, 170 გვ.]; 2013 წ [III გამოცემა, 160 გვ.];   2014 წ  [IV გამოცემა, 167გვ.]; 2015 წ  [V გამოცემა, 167გვ.];2016 წ  [VI გამოცემა, 167გვ.];

45.კონცეპტი სიკვდილი’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“ ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი (186-190 გვ.). ქუთაისი. 2010;

46. სამხრული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის ზოგიერთი ასპექტი (თანაავტორი მ. კიკვაძე). ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები ტ. II. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ (გვ.114-119); ISSN 1987-7838. თბ. 2010 წ;

47სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი მ. კიკვაძე).  საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,, დიდაჭარობა" (გვ.230-234) 2010 წ;

48ანთროპოტოპონიმთა პარალელური ფორმები სამხრულ კილოებში,  ქართველური ონომასტიკა, თსუს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტთან არსებული ქართველური ონომასტიკის სამეცნიერო კვლევის ცენტრი ტ. IV. (გვ.10-21) თბ. 2009;

49ფრაზეოლოგიური სინონიმები სამხრულ მეტყველებაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები. ტ.XII (გვ.13-20). გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“;ბათუმი. 2009;

50. ფრაზეოლოგიური ვარიანტები იმერხეულში,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კრებული ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში I.“ საერთაშორისო კონფერენციის მასალები (გვ. 111-118) ბათუმი 2009;

51. ზოგიერთი საერთოქართველური სუფიქსი აჭარულში (თანაავტორი დ. ახვლედიანი),  არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, ახალციხის სახელმწიფო ინსტიტუტი, 28-ე რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია (გვ. 67-69) თბ.2008 წ;

52სიტყვათა მყარი შეხამებანი ძველი აღთქმის ტექსტების მიხედვით (,,ლევიტელთა, რიცხუთა, მეორე სჯულისა“) ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, აჭარული დიალეტის დარგობრივი ლექსიკა  X (გვ.132-139) გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი,“ ბათუმი, 2008;

53სიტყვათა მყარი შეხამებანი ძველ ქართულში (,,შესაქმე, გამოსლვათა“) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები I (გვ.70-74).გამომცემლობა  ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი. 2008 წ.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  Ondokuz Mayıs University,SAMSUN (22-23.09.2017)  GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (Mzia Khakhutaishvili) https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017

 2.  Ondokuz Mayıs University,SAMSUN (22-23.09.2017) GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ)) (Lile Tandilava) https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017

3.   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი,  ბათუმი, 2017 წლის 15-16 ივნისი; მომხსენებელი თემაზე:სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში,  

4.  ISTANBUL University, 2016. TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL  SPACE.       

5.  ფსიქოლინგვისტიკის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი, 27-30 ივნისი, 2016 წელი, თბილისი, თანამომხსენებელი თემაზე: ,,თემის ნიშანთა ხმარების ფსიქოლინგვისტური ასპექტები კლარჯულში“;

 6. სემიოტიკის VII კონფერენცია 21- 23 ოქტომბერი, 2016, ბათუმი, მომხსენებელი თემაზე: რას გვიქადის ქაოსი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში;

7. International Symposium  ON Language Education & Teaching. Nevşehir HBV Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Udes, 28-30.05. 2015 (Lile  Tandilava), Gürcücede ve Türkçede yürek/kalp ile ilgili yeralan  bileşik kelimele www.pegem.net

8. კულტურათშორისი დიალოგები,  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 2015 (10 ოქტომბერი); მომხსენებელი თემაზე: სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში;

 9.იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 12 ივნისი, 2015 წელი; მომხსენებელი თემაზე: მყარი შედარებანი ქართულში;

10.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“ ბათუმი, 2014. 29 იანვარი; თანამომხსენებელი თემაზე: ზმნურ ფორმათა ერთი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვით;

 1114-th  International Language, Literature and Stylistics Symposium, 16-17.10 Izmir. Lile  Tandilava,  ,,Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar“https://conferencealerts.com/show-event?id=126702

12. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“ ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი, მომხსენებელი თემაზე:  ხატოვანი სიტყვა თქმები - ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი;

13.საერთაშორისო დიალექტოლოგიური კონფერენცია, ბათუმი, 2014 წლის 14 ივნისი, მომხსენებელი თემაზე: სიტყვის ესთეტიკური და ემოციურ-ექსპრესიული ფუნქციები  ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში

14.საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  II,  ბათუმი 2014 წელი; მომხსენებელი თემაზე: ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში;

15. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა“ 16-17-18 ივნისი თბილისი, 2014.თანამომხსენებელი თემაზე: პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი; მისი სტრუქტურული ტიპები ქართულ და ფრანგულ ენებში

16. იაკობ  გოგებაშვილისადმი  მიძღვნილი საერთაშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია, გორი,  2013 წლის 14 ივნისი;

მომხსენებელი თემაზე: ზოგი რთული ზმნის, კომპოზიტისა და  იდიომის  ურთიერთმიმართებისათვის;

17. II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა,“ ქუთაისი 2013 წლის 10-11 მაისი; ქუთაისი, თანამომხსენებელი თემაზე:  გლობალიზაცია  და ენობრივი ტენდენციები

18. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში  ბათუმი, 2012 წელი; თანამომხსენებელი თემაზე: ტექნიკური ტერმინოლოგიის სემასიოლოგიური დახასიათება;

19. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში  ბათუმი, 2012 წელი; მომხსენებელი თემაზე: სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში;

20. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი,  ბათუმი, 2011 წლის 1 მაისი; მომხსენებელი თემაზე: ქრისტიანობასთან დაკავშირებული  ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი;

21. საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011  წლის 1 მაისი; თანამომხსენებელი თემაზე:  ავ და  ამ თემისნიშნიან ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში, საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია დიდაჭარობა;

22. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ თელავი2011 წლის 18-19  ოქტომბერი;  თანამომხსენებელი თემაზე: სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში;  

23.  ლექსიკოგრაფთა  I  საერთაშორისო სიმპოზიუმი 2010 წლის 14-16 მაისი, ბათუმი; თანამომხსენებელი  თემაზე: სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში;

24.  საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. დიდაჭარობა, 2010 წ. 1 მაისი; თანამომხსენებელი თემაზე: ფრაზეოლოგიური სინონიმების მარკირებისათვის სამხრულში;

25. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“ ქუთაისი. 2010 წ. 2 ოქტომბერი, მომხსენებელი თემაზე: კონცეპტი სიკვდილი ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში;

26.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტბელობა, საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. 2010 წლის ოქტომბერი, მომხსენებელი თემაზე:  ფრაზეოლოგიური ვარიანტები საშუალ ქართულში;

27.  საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში I“ ბათუმი2009 წ. 28 მაისი, მომხსენებელი თემაზე: ფრაზეოლოგიური ვარიანტები იმერხეულში.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი (შიფრი №DI 2016-43)  ლინგვოკულტუროლოგიუ დიგიტალური არქივი  (DigiArchive) - ციფრული ჰუმანიტარია 2016-2019 წწ.მოწვეული სპეციალისტი;

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ,,ქობულეთის  ქვეყანა

(შიფრი FR/ 207/1- 10-/13) (გრანტების 2013 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  მეცნიერ-მუშაკი;

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი (შიფრი №217964)  (გრანტების 2016 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  ქართული ენის სწავლება თურქეთში, ძირითადი შემსრულებელი მეცნიერ-მუშაკი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

3-5 ივლისი, 2017 წელი-სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. ტრენინგი ჩაატარა უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტმა ირინე დარჩიამ;

მარტ-აპრილი, 2010 ლი-  ,,კითხვაწერა  და  კრიტიკული აზროვნება“- ასოციაცია ,,სკოლა -ოჯახისაზოგადოება“  სერტიფიკატი RWCT/ 00005;

5 ივლისი, 2015 წელი- ტრენერების ტრენინგი, ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი სერტიფიკატი  №03-84;

26-30  აგვისტო, 2016 ლი- ბათუმის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მონაწილეობა საერთაშორისო ვორკშოფში ,,ენისა და  კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება“საზაფხულო სკოლა 2016;  

10-11 ივლისი, 2017 ლი-  ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 6-საათიანი ტრენინგკურსი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები;

16 ივნისი, 2016 ლიSupremacy and Sustaintability in Languages: A Challenge for theTeaching Profession, Tbilisi.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), გერმანული (კარგად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Internet Explorer, Power Point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა