ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.04.1972
მისამართი: 6010 ბათუმი ი. კობალაძის №8.ბინა 16
ელ-ფოსტა: nana.tsetskhladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 595-91- 78-11
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ქართული ფილოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

*   ენის ნორმალიზაცია;

* ლინგვოსტილისტიკა;

* ლინგვოკულტუროლოგია; 

*ქართული დიალექტოლოგია;

* დიგიტალური ქართველოლოგია.

*ფრაზეოლოგია

 

სამუშაო გამოცდილება:

1997 წლიდან  ბსუ-ს  მასწავლებელი;

2000–2005  წწ.  ბსუ-ს  ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2002 წლიდან-    ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2006 წლის სექტემბრიდან  დღემდე -  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2013  წლის სექტემბრიდან 2016 წლის სექტემბრამდე - ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი.

2015 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

2016 წლის ნოემბრიდან  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. Modern Progra m Packages (FLEx and Elan) of the Language Data Management   and the Prospects of Their Usage (Co-author), International Journal of Multilingual Education,  მე-16 ტომი, 2020. გვ.32-43, ONLINE.  http://multilingualeducation.org/storage/uploads/articles/+16-sruli.pdf

2. PHRASEOLOGİSMS EXPRESSİNG FAİLURE IN GEORGİAN AND TURKİSH LANGUAGES, NANA TSETSKH-LADZE,LILE TANDILAVA, Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII  Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,  .Bildiri Kitabı. P.803-809. Ankara. 2020 http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf/kitap.pdf

3. ენისა და კულტურის  ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე ინსტრუმენტები, მეგზური თანაავტორი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2020; ISBN 978-9941-26-766-6 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/326168/1/EnisDaKulturisEleqtronuliDokumentirebisTanamedroveInstrumentebi.pdf

4. რამდენიმე იშვიათი ლექსიკური ერთეული (გოგა, ბრელო, საჩახი, ლენჩბერი, სარნა) ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით, თანაავტორი, XLLრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, http://ice.ge/of/wpcontent/uploads/2020/10/ax%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98-2020.pdf  (218- 227 გვ.) თბილისი. 2020

5. პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში (ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები) (თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი), ,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე,“ გამომცემლობა  ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“ გვ. 115-121. ბათუმი. 2020;East European Multicultural Space, PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE 

ISBN 978-9941-462-72-6 https://bsu.edu.ge/text_files/en_file_2174_1.pdf

6. ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების იუმორის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები (თანაავტორი მზია ხახუტაიშვილი), დიალექტოლოგიური კრებული,  თბილისის უნივერსიტეტის გამოცემლობა,   ISBN 978-9941-13-902-4. თბილისი. 2019;

7.გახლეჩილი სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები (თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი) ჟურნალი ,,ენა და კულტურა" V ISBN 978-9941-25-583-3. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ (გვ.552-562) თბილისი. 2019;

8. ინდივიდუალურ-საავტორო ფრაზეოლოგიზმები მხატვრულ დისკურსში, II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის მასალები თბილისი, სმამ სტამბა, მასალები (134-136). ბათუმი. 2019;

9. სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით), (თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი), ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში III",  გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი"(გვ. 111-118) ბათუმი. 2019;   

10. ფრაზეოლოგიზმთა კვლევის ასპექტები, მონოგრაფია ISBN 978-9941-8-0262-1 (278 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი “ თბ., 2018;

11. სამხრული კილოები- ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები (თანაავტორი მ. ფაღავა), მონოგრაფია, ISBN 978-9941-27-516-6 (335 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2017 http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8469/1/Pagava%2C%20Tsetskladze%202017.pdf;

12. სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ. IX. (გვ.453-461) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2017;

13. გულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 226-236.  ISSN 2449-2507. თბ.2017.   http://science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-2.pdf

14. Batumi Linguacultural Digital Archive, M. Tandashvili, R. Khalvashi, Kh. Beridze, M. Khakhutaishvili, International Journal of multilingual Education 2017-10 (p 52-68) 2017. ISSN 1512-3146 (Online) http://www.multilingualeducation.org/en/article/37

15. Соотношение языка и диалекта писателя (в поэзии Зураба Горгиладзе) (Лорткипанидзе Ш),

 Scientific Journal Virtus ISSN 2410-4388 (Print) ISSN 2415-3133 (Online)

http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal19.pdf ოდესა, უკრაინა (155-158) 2017

16. GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA ÖRNEKLEMELERİ

(LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ)) (L. Tandilava) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education SAMSUN   (p 333-339) 2017

 https://drive.google.com/file/d/1LnyMhYAqur7tvWYrO4acsm6IzbVLsGkZ/view

 https://docs.wixstatic.com/ugd/ba512c_437fdd2668684b4e836848c20b4920e7.pdf?index=true

17. GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (Mzia Khakhutaishvili) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education SAMSUN 2017 https://drive.google.com/file/d/1LnyMhYAqur7tvWYrO4acsm6IzbVLsGkZ/view

18. სამხრული მეტყველების დიფერენციაციის საფუძველი  (თანაავტორი .  ფაღავა), ქართველური მემკვიდრეობა XX, გვ. 253-263 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა; .ქუთაისი, 2016. www.kartvelology.ge. www.atsu.edu.ge.

19.კალკური ფრაზეოლოგიზმების პრაგმატიკული ანალიზი სამხრულ კილოებში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები I. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 127-133  ISSN 2449-2507. ბათუმი, 2016. science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-1.pdf;

20აჭარული კილოს თავისებურებანი. ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), ფილოლოგიური მაცნე III. ფილოლოგიური მაცნე III (115-142გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2016;

21. შავშური კილო (თანაავტორი . ფაღავა), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გიორგი გოგოლაშვილის რედაქციით. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.  გვ. 784-811; ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016;

22კლარჯული კილო (თანაავტორი . ფაღავა), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გიორგი გოგოლაშვილის რედაქციით არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. გვ 811-837; ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf

23.ტაოური კილო (თანაავტორი . ფაღავა)  თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გიორგი გოგოლაშვილის რედაქციით არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. გვ. 837-863; ISBN 978-9941-0-8643-4; თბ. 2016. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf

24. მყარი ენობრივი შედარებანი  ქართულში  (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი), იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ISBN978-9941-0-9414-9,შპს ჯეოპრინტი, თბ. 2016;

25. რას გვიქადის ქაოსი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, სამეცნიერო ჟურნალი სემიოტიკა XVI. ნაწ. II. ჰუმანიტარული კვლევები. გვ.271-277.თბ., 2016. https://semioticsjournal.wordpress.com

26.  TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE ISSN: 2148-3582 (p771-776), ISTANBUL,2016.

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226050

27. კლარჯული კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), საენათმეცნიერო ძიებანი  XXXVIII  (გვ. 125-158) ISSN 1987-6653, თსუ-ს გამომცემლობა; თბ.  2015 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf

28.  ტაოური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), საენათმეცნიერო ძიებანი XXXVIII, (გვ. 158-158) ISSN 1987-6653. თსუ-ს გამომცემლობა; თბ. 2015.  http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf

29. შავშური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები  XIII, (გვ. 157-179).  ISSN 1987-7992; თსუ-ს გამომცემლობა, თბ. 2015;

30. Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar (Lile Tandilava), International Peer-Reviewed Yournal ,,Universe Culture“ 2015   №7 ISSN: 1308-6197 http://www.kulturevreni.com/ke26eng.html

 Ankara, 2015;https://docplayer.biz.tr/20163955-Gurcuce-turkce-deyimlerin-variyantlara-gore-kulturel-dialoglar.html

31სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში, III საერთაშორისო სა-მეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები, (გვ. 559- 566); გამომცემლობა ,,მერიდიანი“; თბ. 2015;

 32. ნეკროტიზმები ქართულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“II, თბილისი 2015 (გვ.10-18). გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN-978-9941-9411-6-0; https://www.academia.edu/27476694/Phiological_Works_BSU_

33ლაპარაკის აღმნიშვნელი  ფრაზეოლოგია  ქართულში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 13 ივნისი, 2014 წლის მასალები, გორი, საქართველო, 2015 (გვ.81-86), გამოცემლობა  ,,საარი“ ISBN 978-9941-0-7836-1;

34ინვერსიულ ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი. კრებული VIII (გვ.24-33), ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN1512-2212. ბათუმი 2014;

35ხატოვანი სიტყვა-თქმები - ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი, ბათუმის ხელოვნების სა-სწავლო უნივერსიტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები VI (გვ.131-137); გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5851; თბ. 2015;

36. ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“ (გვ. 82-85), გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987- 7625; ISBN 978-9941- 434- 92-1. ბათუმი, 2014;

37. პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი, მისი სტრუქტურული  ტიპები ქართულდა ფრანგულ ენებში (თანაავტორი ნათია აბაშიძე), საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა მოხსენებათა თეზისები (გვ. 38-40),  თსუს  გამომცემლობა, თბილისი 2014 http://georgie-europe2014.tsu.ge/french_geo/EVROPULI-GIREBULEBEBI-DA-IDENTOBA-geo.pdf

 38.ზოგი რთული ზმნის, იდიომისა და კომპოზიტის ურთიერთმიმართებისათვის, იაკობ გოგება-შვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები  (გვ.174-178), გამომცემლობა ,,საარი“   ISBN 978-9941-427-75- 6; გორი, 2014;

 39. გლობალიზაცია  და ენობრივი  ტენდენციები,  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა“ (გვ.550-558); გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ ISBN978- 9941-10- 724-5. ქუთაისი, 2013;

40. სინონიმური პარალელიზმი ,,ჩვენებურთა მეტყველებაში,  საქართველოს  მეცნიერების და საზოგადოების განვითარების ფონდი .,,ინტელექტი 1(45). თბ. აპრილი 2013 (გვ. 171-175)  ISSN 1512-0333; www.intelecti.ge

41ხატოვანი სიტყვა-თქმები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედ-ვით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი კრებული VII . (გვ.32-39), ,,გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი“  ISSN1512- 2212. ბათუმი  2013 წ;  

42.  მცირე პარემია  ,,ჩვენებურთა მეტყველებაში,“  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“I  თბ. 2013  (გვ.103-116), გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN - 978-9941-9336-4-6;  

43სტილისტიკა (თანაავტორი- მზ. ხახუტაიშვილი), სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. 213 გვ; 2014 წ. 311გვ. მე-2 გადამუშავებული გამოცემა (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №79, 31. 07. 2013 წელი); http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8468/1/Stilistika%202014.pdf

44. ტექნიკური ტექსტი, როგორც შესაბამისი  დარგისა და სტილისტიკის გადაკვეთის წერტი-ლი (თანაავტორი   ა. თენიეშვილი). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ №8 (გვ. 70- 73) ქუთაისი, 2012;

45ბიბლეიზმები ილიას პუბლიცისტიკაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ტ. IV (გვ.208-214), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2012;

46. სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში,   II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, თეზისები  (გვ.175- 176 ) ბათუმი, 2012;

47. ტექნიკური ტექსტის ადგილი ფუნქციურ სტილთა სისტემაში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ № 7 (გვ. 161-164) , ქუთაისი, 2012;

48. ვინ უნდა თარგმნოს ტექნიკური ტექსტი? (თანაავტორი ა. თენიეშვილი) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი VIII (გვ.268-274) სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი,,,გამომცემლობა უნივერსალი“ ISSN- 1512-3162. 2012 წ;

49. ქრისტიანობასთან  დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ. III  (გვ. 158- 165) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2011;

50. მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ქართულში (თანაავტორი მ. კიკვაძე)  სამეცნი-ერო ჟურნალი ,, ენა და კულტურა“  №5 (გვ. 90-94). ქუთაისი, 2011;

51. სიკვდილის  სემანტიკის გამომხატველი  ფრაზეოლოგიზმები ქართულში (თანაავტორები: მ. კიკ-ვაძე. ნ. ფარტენაძე) ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები (გვ.328-339); გამომცემლობა ,,მერიდიანი;“ თბ. 2011;

52. უცნობი ავტორის ,,მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება- სტილისტიკის საკითხები

(თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“  №6. (გვ.114- 120) ქუთაისი, 2011;

53. აკადემიური წერა  (თანაავტორები: მ. კიკვაძე, ნ. ფარტენაძე, მ. ხახუტაიშვილი, დ. ახვლედიანი), სახელმძღვანელო.  ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" 2011 წ. [I გამოცემა, 191 გვ.];  გამომცემლობა ,, ივერიონი“- 2012  წ  [II გამოცემა, 170 გვ.]; 2013 წ [III გამოცემა, 160 გვ.];   2014 წ  [IV გამოცემა, 167გვ.]; 2015 წ  [V გამოცემა, 167გვ.];2016 წ  [VI გამოცემა, 167გვ.]; http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/8470

54.კონცეპტი სიკვდილი’ ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენცია ,,ენა და კულტურა“ ა. წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ქართული ენისა და ზოგადი ენათმეცნიერების დეპარტამენტი (186-190 გვ.). ქუთაისი. 2010;

55. სამხრული ფრაზეოლოგიზმების კვლევის ზოგიერთი ასპექტი (თანაავტორი მ. კიკვაძე). ლინგვის-ტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები ტ.II. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ (გვ.114-119); ISSN 1987-7838. თბ. 2010 წ;

56სინონიმური ფრაზეოლოგიზმების მარკირებისათვის სამხრულში (თანაავტორი მ. კიკვაძე).  საქარ--თველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ტ. 2010 წ. (გვ.230-234);

57. ფრაზეოლოგიური ვარიანტები საშუალ ქართულში,  საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსე-რისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დიდაჭარობა“  (2010 წლის ოქტომბერი),  მასალები (გვ. 230- 234).

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 21-23 Ekim 2020 – Ankara,   Nana Tsetskhladze Lile Tandilava, Phraseologisms Expressing Failure in Georgian and Turkish

2. ბათუმის III საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში  26-30.08.2020. თანამომხსენებელი თემაზე: დიგიტალური არქივირება- მიზნები, ტექნოლოგიები, პერსპექტივები ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მაგალითზე  (მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, გრიგოლ კახიანი, რუსუდან პაპიაშვილი)

 3. ბათუმის VIII საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა და ვორკშოფი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 28.09.2019- 4.10. 2019; თანამომხსენებელი თემაზე: ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის პრეზენტაცია https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.html

4. ბათუმის VIII საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა და ვორკშოფი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 28.09.2019- 4.10. 2019; თანამომხსენებელი თემაზე: დიგიტალური რესურსების დამუშავება-არქივირების ტექნოლოგიები: Elan, Flex https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.html

5. ბათუმის საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ კავკასიოლოგიაში, 1- 8.10. 2019  თანამომხსენებელი თემაზე: Conceptualizinng and building regional digital archives https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13065/index.html

6. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:,,ენა და კულტურა"ქუთაისი, 31. 05.-2. 06 2019 
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  თანამომხსენებელი თემაზე:     სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები

https://atsu.edu.ge/index.php/news/1050-samecniero-konferencia-ena-da-kultura

7.   ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  III,  ბათუმი   30.11- 2.12 2018 წელი, თანამომხსენებელი თემაზე:  სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით);https://www.bsu.edu.ge/main/page/9832/index.html

8.     ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე,“ბათუმი,  5-6.10 2018 წელი, თანამომხსენებელი თემაზე: პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში   (ლინგვოკულტუროლოგიური   ასპექტები)

https://www.bsu.edu.ge/main/page/9868/index.html

9. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო  ქართველოლოგიური კონგრესი, მომხსენებელი თემაზე: ინდივიდუალურ-საავტორო ფრაზეოლოგიზ-მები მხატვრულ დისკურსში, თბილისი, 26-2. 09. 2018 წელიhttps://www.tsu.ge/ge/government/administration/.../pr/.../4UBJXAlUuFMSrAID1/?

10.ჭამა’ კომპონენტიანი შესიტყვებანი ქართული ენის დიალექტებში

XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მ ა ს ალ ე ბ ი ბათუმი, 2018 წლის 9-10 ნოემბერი http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2018/11/pdf

11.Ondokuz Mayıs University,SAMSUN (22-23.09.2017)  GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (Mzia Khakhutaishvili) https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017;

12.Ondokuz Mayıs University,SAMSUN (22-23.09.2017) GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA

ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ)) (Lile Tandilava) https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017;

13.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი,  ბათუმი, 2017 წლის 15-16 ივნისი; მომხსენებელი თემაზე: სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში;

14.ISTANBUL University,TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART  SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: turkiyat.istanbul.edu.tr;

https://cyberleninka.ru/article/n/the-international-virtual-forum-istanbul2016-humanitarian-aspects-in-geo-cultural-space-october-1-6-2016

15. გამოყენებითი ფსიქოლინგვისტიკის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი, 27-30 ივნისი, 2016 წელი, თბილისი, თანამომხსენებელი თემაზე: ,,თემის ნიშანთა ხმარების ფსიქოლინგვისტური ასპექტები კლარჯულში;

https://www.tsu.ge › government › administration › departments 

16. სემიოტიკის VII კონფერენცია 21- 23 ოქტომბერი, 2016, ბათუმი, მომხსენებელი თემაზე: რას გვიქადის ქაოსი ენაში; https://bsu.edu.ge/main/page/6835/index.html

17. International Symposium  ON Language Education & Teaching. Nevşehir HBV Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Udes, 28-30.05. 2015 (Lile  Tandilava), Gürcücede ve Türkçede yürek/kalp ile ilgili yeralan  bileşik kelimele www.pegem.net

18. კულტურათშორისი დიალოგები,  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 2015 (10

ოქტომბერი); მომხსენებელი თემაზე: სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში;

19. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 12 ივნისი, 2015 წელი; მომხსენებელი თემაზე: მყარი შედარებანი ქართულში;

20. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“ ბათუმი, 2014. 29 იანვარი; თანამომხსენებელი თემაზე: ზმნურ ფორმათა ერთი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვით

2114-th  International Language, Literature and Stylistics Symposium, 16-17.10 Izmir. Lile  Tandilava,  ,, Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar“; https://conferencealerts.com/show-event?id=126702

22. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

,,კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“ ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი, მომხსენებელი თემაზე:  ხატოვანი სიტყვა თქმები - ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი;

23. საერთაშორისო დიალექტოლოგიური კონფერენცია, ბათუმი, 2014 წლის 14 ივნისი, მომხსენებელი თემაზე: სიტყვის ესთეტიკური და ემოციურ-ექსპრესიული ფუნქციები  ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში

24. საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  II,  ბათუმი 2014 წელი; მომხსენებელი თემაზე: ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში;

25. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა“ 16-17-18 ივნისი, თბილისი, 2014.

თანამომხსენებელი თემაზე: პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი; მისი სტრუქტურული ტიპები ქართულ და ფრანგულ ენებში

26. იაკობ  გოგებაშვილისადმი  მიძღვნილი საერთაშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია, გორი,  2013 წლის 14 ივნისი; მომხსენებელი თემაზე: ზოგი რთული ზმნის, კომპოზიტისა და  იდიომის  ურთიერთმიმართებისათვის;

27. II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა,“ ქუთაისი 2013 წლის 10-11 მაისი; ქუთაისი, თანამომხსენებელი თემაზე:  გლობალიზაცია  და ენობრივი ტენდენციები

28. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში  ბათუმი, 2012 წელი; თანამომხსენებელი თემაზე: ტექნიკური ტერმინოლოგიის სემასიოლოგიური დახასიათება;

29. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში  ბათუმი, 2012 წელი; მომხსენებელი თემაზე: სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში;

30. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენისულიერების ბალავარი,  ბათუმი, 2011 წლის 1 მაისი; მომხსენებელი თემაზე: ქრისტიანობასთან დაკავშირებულილექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი;

31. საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011  წლის 1 მაისი; თანამომხსენებელი თემაზე:  ავ და  ამ თემისნიშნიან ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში, საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია დიდაჭარობა;

32. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ თელავი2011 წლის 18-19  ოქტომბერი;  თანამომხსენებელითემაზე: სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველიფრაზეოლოგიზმები ქართულში

33.  ლექსიკოგრაფთა  I  საერთაშორისო სიმპოზიუმი 2010 წლის 14-16 მაისი, ბათუმი; თანამომხსენებელი  თემაზე: სინონიმური მწკრივები განსხვავებულ ენებში;

34.  საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. დიდაჭარობა, 2010 წ. 1 მაისი; თანამომხსენებელი თემაზე: ფრაზეოლოგიური სინონიმების მარკირებისათვის სამხრულში;

35. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, ქუთაისი. 2010 წ. 2 ოქტომბერი, მომხსენებელი თემაზე: კონცეპტი სიკვდილი ლინგვოკულტუროლოგიურ ჭრილში;

36. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ტბელობა, საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სხალთის ეპარქია. 2010 წლის ოქტომბერი მომხსენებელი თემაზე:  ფრაზეოლოგიური ვარიანტები საშუალ ქართულ.

 

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი (შიფრი №DI 2016-43)  ლინგვოკულტუროლოგიუ დიგიტალური არქივი  (DigiArchive) - ციფრული ჰუმანიტარია 2016-2019 წწ.მოწვეული სპეციალისტი;

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ,,ქობულეთის  ქვეყანა

(შიფრი FR/ 207/1- 10-/13) (გრანტების 2013 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  მეცნიერ-მუშაკი;

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი (შიფრი №217964)  (გრანტების 2016 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  ქართული ენის სწავლება თურქეთში, ძირითადი შემსრულებელი მეცნიერ-მუშაკი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

8-9 ივნისი, 2019 წელი - ტრენინგპროგრამა ,,მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“ ც. ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა, სერტიფიკატი № 13;

16 აპრილი, 2019 წელი - სემინარი სემიოტიკური კომპეტენციები“, ც. ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა,

სერტიფიკატი № 6;

31 მაისი- 1-ივნისი 2019 წელი- საერთაშორისო ტრენინგი და ვორკშოფი თემაზე: ქართული გრამატიკა და ტექსტი (ორგანიზატორები: მ. მიქაძე (აწსუ); მ. მახარობლიძე (ისუ); ჯ. ლ.  ლეონარდი (სორბონის უნივერსიტეტი, პარიზი);

27 სექტემბერი, 2018  წელი - ,,Paving the Way to International Mobility and Ensuring Relevanse, Quality and Equity of Access ”(project 5740099-EP1-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP);

27 სექტემბერი, 2018 წელი - ,,Recognition and Transfer of credit Allocation and Grading Systems”(project 5740099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP);

22 სექტემბერი, 2018 წელი - ტრენინგკურსი ,,ელექტრონული სწავლება MOODLE/TURNITIN-ის სისტემის გამოყენებით“

24 აგვისტო- 2 სექტემბერი-VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში

3-5 ივლისი, 2017 წელი-სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. ტრენინგი ჩაატარა უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტმა ირინე დარჩიამ

მარტ-აპრილი, 2010 წელი-  ,,კითხვაწერა  და  კრიტიკული აზროვნება“- ასოციაცია ,,სკოლა -ოჯახისაზოგადოება“  სერტიფიკატი RWCT/ 00005;

5 ივლისი, 2015 წელი- ტრენერების ტრენინგი, ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი სერტიფიკატი  №03-84;

26-30  აგვისტო, 2016 წელი- ბათუმის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მონაწილეობა საერთაშორისო ვორკშოფში ,,ენისა და  კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება“ საზაფხულო სკოლა 2016;  

10-11 ივლისი, 2017 წელი-  ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 6-საათიანი ტრენინგკურსი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები

16 ივნისი, 2016 წელიSupremacy and Sustaintability in Languages: A Challenge for theTeaching Profession, Tbilisi.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონით), გერმანული (კარგად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Internet Explorer, Power Point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა