ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დეკანის მოადგილე

სახელი და გვარი: ხათუნა დიასამიძე

აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
 
დაბადების თარიღი: 04.05.1974
 
მისამართი: საქართველო, ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქ. №102
 
ელ-ფოსტა: khatuna.diasamidze@bsu.edu.ge, khatuna_d@yahoo.com
 
ტელეფონი: 577 42 71 30
 
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი

განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ისტორია

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი

განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი

კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის დოქტორი

განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია
 
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევროპისა და ამერიკის ქვეყნების უახლესი ისტორია

სამუშაო გამოცდილება:

20.02. 2014 - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

16.09. 2013 - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

01.04.2011 - 16.09.2013 
ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
მაგისტრატურის, რეზიდენტურისდადოქტორანტურისმართვისსამსახურისუფროსი 

12.02.2010 - 01.04.2011
ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
სოციალურმეცნიერებათა, ბიზნესისადასამართალმცოდნეობისფაკულტეტისდეკანისმოადგილე
28.10.2009 - 12.02.2010
ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
ბიბლიოთეკარი
26.09.1999 - 25.08.2006
ბათუმისშოთარუსთაველისსახელმწიფოუნივერსიტეტი
საქართველოსადამსოფლიოისტორიისდეპარტამენტისმასწავლებელი

16.10.1996 - 26.09.1999 
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

მსოფლიო ისტორიის კათედრის პრეპარატორი
 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      აკაკი წერეთლის საიუბილეო საღამო ბათუმში (თანაავტორი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ბათუმი - წარსული და თანამდროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. 6, თბილისი, გამომცემლობა „ჯეოპრინტი“, 2015.

2.      აშშ-ს მიერ იაპონიის წინააღმდეგ ატომური იარაღის გამოყენების მოზანშეწონილობის შესახებ (თანაავტორი: ასოცირებული პროფესორი რევაზ დიასამიძე). ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II, საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2014.

3.      „აჭარელთა ღალატის“ ფალსიფიცირებული საქმე და სომეხთა ინტერესები (თანაავტორი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ბათუმი - წარსული და თანამდროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. 5, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2014.

4.      ბათუმი როტშილდების სამრეწველო ინტერსებში (თანაავტორი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ბათუმი - წარსული და თანამდროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები,ტ. 4, ბათუმი, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013.

5.      საერთაშორისო ურთიერთობების ზოგიერთი საკითხი მეორე მსოფლიოომის წინ (სსრკ მოკავშირის ძიებაში) 1938 წლისსექტემბერი -1939 წლისაგვისტო. მონოგრაფია. თბილისი, გამომცემლობა„უნივერსალი“, 2013.

6.      ბათუმში მცხოვრებ კათოლიკე სომეხთა ისტორიიდან. ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თანაავტორი:ისტორიის აკადემიური დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ტ. 3, ბათუმი, გამომცემლობა "შოთა რუსთაველი სსახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2012.

7.      „ბათუმის საკითხისადმი“სომეხთ ადამოკიდებულები სისტორიიდან. ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (თანაავტორი:ისტორიის აკადემიური დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი), ტ. 2, ბათუმი, გამომცემლობა "შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", 2011. 

8.      Холодная война: К вопросу об ее инициаторах. Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics II. Сборник материалов конференции. Юго-западный университет им. Неофита Рыльского, Правно-исторический факультет - Батумский государственный университет Шота Руставели, Факультет гуманитарных наук. Благоевград-Батуми, “Shota Rustaveli State University”, 2011.

9.      From Soviet Education System to European Values. Bologna Process, European Construction, European Neighborhood Policies;International Conference (co-author: Full Professor OtarGogolishvili). Batumi Shota Rustaveli State University. 28-29 of June 2010.

10.  Холодная война. Проблемы хронологии и причин войны. Историко-филологические изыскания VII. Санкт-Петербург-Батуми. თბილისი, გამომცემლობა„უნივერსალი“, 2010.

11.  ცივი ომის ისტორიოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, შრომები I, თბილისი, გამომცემლობა„უნივერსალი“, 2010.

12.  უკრაინის საკითხი საბჭოთა კავშირ-გრემანიის ურთიერთობებში მეორე მსოფლიო ომის წინ, საისტორიო მაცნე, ტ. 9, თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 2010.

13.  ნიკო ბერძენიშვილის „გულუბრყვილო პატრიოტი“ და ლაზეთის პრობლემა (თანაავტორი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი ოლეგ ჯიბაშვილი). ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 8, ბათუმი, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2009.

14.  1939 წლის 23 აგვისტოს საიდუმლო ოქმი და მისი მნიშვნელობა, რსუ-ს კვლევითი ცენტრის კრებული, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2007.

15.  Советско-германский пакт о ненападении. Историко-филологические изыскания, научный журнал, Санкт-Петербургский государственный университет и Государственный университет Шота Руставели, №7, Изд. «Батумский университет», Батуми, 2005.

16.  მიუნხენის შეთანხმება და საბჭოთა კავშირი, რსუ-ს საისტორიო მაცნე, ტ. 15, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2005.

17.  საბჭოთა კავშირ-გერმანიის ურთიერთობები 30-იან წლებში. რსუ-ს საისტორიო მაცნე, ტ. 15, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2005.

18.  დასავლეთის სახელმწიფოების და რუსეთის გეოპოლიტიკური ექსპანსია კავკასიაში მე-19 საუკუნეში, რსუ-ს საისტორიო მაცნე, ტ. 14, ბათუმი, გამომცემლობა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, 2005.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Cooperation and Exchanging Best Practices in the Fields of Innovation and E-Learning in Higher Education of Estonia and GeoorgiaTallin University - მონაწილე, საკონტაქტო პირი. 2010;

2. Advancing the Three Cycle System in Social Work Education in Six European Countries Project (ACES), Regionalization Component. Tbilisi State University - მონაწილე, საკონტაქტო პირი. 2010-2011;

3. Supporting the Improvement of the Quality of Teaching at the Social Faculties of Tbilisi and Batumi Universities, Raise the Qualification of the Lecturers and Impliment the Effective e-learning System Tallin University - მონაწილე, საკონტაქტო პირი. 2011-2012;

4. Promoting Internationalization and Comparability of Quality Assuarance in Higher Education PICQA. BSU-as a Partner University - მონაწილე. 2011-2012.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის სარესურსო ცენტრის და საერთაშორისო განათლების ცენტრის მიერ ადმინისტრირებული კონკურსის გამარჯვებული და  სესიის “Teaching Comparative History in Eastern Europe: Theory, Methods and Case Studies” (შედარებითი ისტორიის სწავლება აღმოსავლეთ ევროპაში) მონაწილე (უნგრეთი, ბუდაპეშტი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი; 2009 წლის 9-13 მარტი);

2. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის განათლებისა და კულტურის საქმეთა ბიუროს მიერ ორგანიზებული “International Visitor Leadership” პროგრამის მონაწილე (აშშ, 2009 წლის 18 მაისი - 7 ივნისი);

3. “University’s Strategy Development” (უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარება) - სემინარის მონაწილე. სემინარის ორგანიზატორები - ტარტუს უნივერსიტეტი და საქართველოს ტემპუსის ეროვნული ოფისი (საქართველო, თბილისი, 2010 წლის 29-30 სექტემბერი);

4. “Development and Implementation of Structured PhD Programmes” (სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამების განვითარება და განხორციელება) - სემინარის მონაწილე. სემინარის ორგანიზატორები - მიუნხენის უნივერსიტეტი და საქართველოს ტემპუსის ეროვნული ოფისი (საქართველო, თბილისი, 2010 წლის 6-7 ოქტომბერი);

5. Microteaching (მიკროსწავლება) - მონაწილე. ორგანიზატორი - ტალინის უნივერსიტეტი (ესტონეთი, ტალინი, 2012 წლის 1 ივნისი) - პროექტის ფარგლებში;

6. “Assesment and Teaching at University” (სწავლება და შეფასება უნივერსიტეტში) - აკადემიური კურსის მონაწილე. ორგანიზატორი - ტალინის უნივერსიტეტი (საქართველო, ბათუმი, 2012 წლის 30 ივლისი) - პროექტის ფარგლებში; ოფისი (საქართველო, თბილისი, 2010 წლის 6-7 ოქტომბერი);

7. „Creating E-courses in Moodle” (ელექტრონული კურსების შექმნა მუდლში) - აკადემიური კურსის მონაწილე. ორგანიზატორი - ტალინის უნივერსიტეტი (საქართველო, ბათუმი, 2012 წლის 31 ივლისი) - პროექტის ფარგლებში;

8. “Managening Quality of Learning at a HEI Including Gender and Diversity Aspects” (სწავლების ხარისხის მართვა უმაღლეს სასწავლებლებში გენდერული და მრავალფეროვანი ასპექტების ჩათვლით) - სემინარის მონაწილე. ორგანიზატორი - მიუნხენის უნივერსიტეტი (გერმანია, მიუნხენი, 2012 წლის 23-30 მარტი) - პროექტის ფარგლებში;

9. „Mechanisms to Enhance the Quality of Education Process and Learning Outcomes at a HEI” (საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის და სწავლის შედეგების  გაძლიერების მექანიზმები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში) - სემინარის მონაწილე. ორგანიზატორი: როტერდამის უნივერსიტეტი (ჰოლანდია, როტერდამი, 2013 წლის 26-27 ივნისი) - პროექტის ფარგლებში.

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, რუსული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
საოფისე და გამოყენებითი გრაფიკული პროგრამები (Word, Exell, Power Point, Photo Shop)


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა