ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ჟუჟუნა გუმბარიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 25.11.1976
მისამართი: ვ.გორგასალის ქ.113. ბ 1
ელ-ფოსტა: zhuzhuna.gumbaridze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 558 180081
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი–ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლის კვალიფიკაცია (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ფილოლოგია (ინგლისური ფილოლოგია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ენათმეცნიერება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
სინტაქტიკა, სემანტიკა, პრაგმატიკა, ლინგვოკულტუროლოგია, დისკურსის ანალიზი,  უცხოური ენების სწავლების მეთოდიკა
სამუშაო გამოცდილება:
2018 -წლიდან  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი
2009-2018 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის  ასისტენტ პროფესორი 
2004–2009 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
1999– 2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი  
1998–1999 შპს  „საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს“ ფლოტის ტექნიკური ექსპლოატაციის სამსახურის ინოკორესპოდენტი 
1997–1998 ბათუმის სახელმწიფო უმაღლესი პედაგოგიური კოლეჯის ინგლისური ენის მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.“კოლონიური მდგომარეობის ამსახველი მარკერები ა.ყაზბეგის „ციკოს“ რუსულ თარგმანში.” საერთაშორისო კონფრენცია“აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე„ ბათუმი,საქართველო 2018
 
2. „Gaining Insight into Creative Writing“  Journal of Applied Linguistic and Intercultural Studies 1  ISSN: 2603-3291 https://jalis.uniruse.bg/wpcontent/uploads/2018/02/ JALIS_2018_Issue1_Manuscript-4_Gumbaridze.pdf გვ. 44-56;  2018
 
3. „On Some Problematic Aspects of Derivational Morphology“ IRCEELT Conferences Proceedings Books  2018 ISSN: 2298-0180 E-ISSN: 2587-4721 https://ircelt.ibsu.edu.ge/ wpcontent/uploads/2017/05/ IRCEELT2018_Proceedings.pdf გვ. 505-515; 2018 
 
4. „ალუზია, როგორც ინტერტექსტური  დიალოგის წარმართვის საშუალება საპრეზიდენტო საჯარო გამოსვლებში“  სემიოტიკის მე - 7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ჰუმანიტარული კვლევები; სამეცნიერო ჟურნალი N 16    გვ. 84-88. https://iliauni.edu.ge/ge/ajax/downloadFil  თბილისი; 2016 
 
5. „Creative Modification of  Idioms as a Communicative Strategy in Satirical Articles“ IRCEELT Conferences Proceedings Books  2016 ISSN: 2298-0180    გვ. 561-567 https://ircelt.ibsu.edu.ge/wpcontent/uploads/2017/05/IRCEELT2016_Proceedings_Web.pdf შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო; 2016 (თანაავტორი ც.ჭყონია)
 
6. „Effectiveness of Teacher Feedback on Students’ Writing“ IRCEELT Conferences Proceedings Books  2015 ISSN: 2298-0180 E-ISSN: 2587-4721 https://ircelt.ibsu.edu.ge/ wpcontent/uploads/2017/05/ icelt2015_Proceedings.pdf გვ. 172-179; 2015 
 
7. „Responding to Learner Difficulties in EFL Writing Classes“  Journal of Teaching and Education ISSN: 2156-6266 CD-ROM. ISSN: 21656266 :: 04(01):213–218 (2015) file:///C:/Users/user/Dow nloads/R4ME120.pdf  გვ. 213-218; 2015 
 
8. „ვერბალური აგრესია პოლიტიკურ დისკურსში“ ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ISSN: 1987-7625   გვ. 136-139. ბსუ; 2014
 
9. „Linguistics and Social-Cultural Elements in HIV/AIDS Advertisements across Cultures“ Humanities and Social Sciences Review  ISSN: 2165-6258     გვ. 93-100 http://universitypublications.net/h ssr/0302/html/DE3C233.xml University publications.net ; 2014
 
10.„ინტერტექსტი, როგორც ენობრივ-კულტურული ფენომენი და მასთან დაკავშირებულ ტერმინთა გამიჯვნის პრობლემატიკა“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ II შრომები ISBN: 978-9941-10-724-5 გვ.133-140. ქუთაისი, საქართველო ;   2013 
 
11. „Error Correction in EFL Speaking Classrooms“  Procedia - Social and Behavioral Sciences ISSN: 1877-0428 https://core.ac.uk/download/pdf/82123910.pdf გვ. 1660-1663; 2013
 
12. „ლექსიკურ-სემანტიკური საშუალებები როგორც ეპოქის ინდიკატორები უახლესი პერიოდის ინგლისურენოვან და ქართულ მასმედიაში“  სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 5 ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ქუთაისი, 2012
 
13. „ნუმეროლოგიური ცრურწმენები ქართულ, რუსულ და ინგლისურ კულტურებში და მათი ასახვა ფრაზეოლოგიზმებსა და შესიტყვებებში“ სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 3 ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ქუთაისი, 2010 (თანაავტორი თ.შავლაძე) 
 
14. „დისკურსი და არავერბალური სემიოტიკა: მათი ურთიერთმიმართება კულტურის განსხვავებულ ტიპებში“  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის კრებული „ენა და კულტურა“ ქუთაისი, 2010 
 
15. „დისკურსის არავერბალური განზომილება ინგლისურ ენაში როგორც ლინგვოკულტუროლოგიური პრობლემა“ სამეცნიერო ჟურნალი „ენა და კულტურა“ № 2 ჰუმანიტარულ და პედაგოგიკურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. ქუთაისი. 2009
 
16. “ლინგვოკულტუროლოგიური მემკვიდრეობითობა” რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომების მე-13 ტომი გამომცემლობა “ბათუმის უნივერსიტეტი” 2009
 
17. “თანამედროვე ლინგვისტური აზროვნების განვითარება, როგორც გზა ლინგვოკულტუროლოგიისაკენ” ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- 1 გამომცემლობა - ბათუმის უნივერსიტეტი (კონფერენციის მასალები)  2009
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.''ინგლისური ენის გავლენა თანამედორევ ქართულ მედია დისკურსზე''.მე-8 საერთაშორისო ლინგვისტურ კონფერენცია,“Functional Plurality of Language in Contextualised Discourse ქ. ბრნო(ჩეხეთი).2019 
2.2018 „უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის განახლებული სისტემის დანერგვა: შედეგები და შემდგომი ნაბიჯები“  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი
3. 2018 “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 3“ ბსუ, ბათუმი
4. 2018 „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ ბსუ, ბათუმი
5. 2018 International conference  „WORD FORMATION THEORIES III TYPOLOGY AND UNIVERSALS IN WORD-FORMATION IV“ პაველ იოსებ შაფარიკის უნივერსიტეტი.  კოშიცე, სლოვაკეთი 
6. 2017  კონგრესი „მულტილინგვალიზმის პოლიტიკა: შესაძლებლობები და გამოწვევები“ ამსტერდამი, ჰოლანდია  The Congress  “The Politics of Multilingualism: Possibilities and Challenges”
7. 2017 სიმპოზიუმი  „ახალი ტენდენციები ლინგვისტურ პრაგმატიკაში“    ვუჯი, პოლონეთი ის დასახელება 8 th Łódź Symposium New Developments in Linguistic Pragmatics ,Poland 
8. 2016 სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა'', ბათუმი
9. 2016 მე-6 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება და  ინგლისური ენის სწავლება“  შავი ზღვის უნივერსიტეტი.  თბილისი  
10. 2015 მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია „ინგლისური ენის სწავლება საზღვრებს გარეშე -  ELT without Limits“ იზმირი. თურქეთი 
11. 2015 მე-5 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება და  ინგლისური ენის სწავლება“  შავი ზღვის უნივერსიტეტი.  თბილისი  
12. 2015 ინგლისური ენის მასწავლებელთა მე -10 ეროვნული კონფერენცია ETAG - თან ერთად  „თანამედროვე ტენდენციები ინგლისური ენის სწავლებაში“ „Modern Trends in ELT”    თბილისი 
13. 2014 შავი ზღვის  მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია „საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში და საკლასო შეფასება“  ბათუმი 
14. 2014 „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-2“  ბათუმი 
15. 2014 საერთაშორისო კონფერენცია „სოციალური მეცნიერებები“  რომი, იტალია 
16. 2013 I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“   ქუთაისი 2013
17. 2013 მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია „სოციალური მეცნიერებები“ ფრაიბურგი, გერმანია 
18. 2013 საერთაშორისო კონფერენცია „Inspiring and Empowering Teachers of English” ბათუმი 
19. 2013 მე-3  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“   ქუთაისი 
20. 2012 I საერთაშორისო კონფერენცია  ლინგვისტიკაში. ანტალია,  თურქეთი 
21. 2011 ინგლისური ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია ETAG - თან ერთად თბილისი 
22. 2010 ინგლისური ენის მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია ETAG - თან ერთად თბილისი 
23. 2009 ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 1”საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი 
24.2009 ”თარგმანი და ინტერკულტურული ურთიერთობები, დიალოგი აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის” საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. 2018 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების ,,უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის“ ქვეპროგრამის ფარგლებში ,,სამეცნიერო ღონისძიებებში მონაწილეობის“  გრანტის მიმღები
 
2. 2017 Grant agreement for Erasmus +staff mobility for teaching between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES  N TS-KA1072016. Grant agreement of the University of Ruse, Bulgaria.  N2016-1-BG01-KA107023459 
 
3. 2016 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების "უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის" ქვეპროგრამის ფარგლებში საზაფხულო სკოლის მოწყობისთვის გრანტის მიმღები

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. 2018 ”Learning Outcomes: Quality and Relevance” განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, თბილისი
2. 2018 “ელექტრონული სწავლება Moodle/Turnitin -ის გამოყენებით“ ბსუ, ბათუმი
3. 2018 IRCEELT 2018 concurrent sessions and workshops International Black sea University  
4. 2018 Workshop in research methods in applied linguistics and English language teaching Akaki Tsereteli State University 
5. 2018 INT conference Develop-Implement-ReflectRenew INT  
6. 2017 “სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება”   ბსუ  
7. 2017 “Using Images and Promoting Visual Thinking” TLH English Examinations INT 
8. 2017 “საგრანტო პროექტების წერა“ საზოგადოებრივი განვითარების აკადემია R/N032017
9. 2016 “Lesson Planning and Feedback” „გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი“ ETAG – British Council 
10. 2015 “Academic Writing and Peer Response”  Centre for Teaching Excellence 
11. 2015 „Modern Trends in ELT” 10 th National conference of ETAG British Council Georgia U.S Embassy Georgia ETAG      IBSU  
12. 2014 შავი ზღვის მე-3 კონფერენცია „საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში და საკლასო შეფასება“ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი
13. 2014  “Teaching English” U.S. Dept. of State 
14. 2013 „Inspiring and empowering  teachers of English” conference EFL and ETAG 
15. 2012 „პარალელური ელექტრონული კორპუსი როგორც სასწავლო მეთოდური და კვლევის ტექნოლოგია“ USAID/GEORGIA 
16. 2011 „English Language Teaching, Poetry and Folksongs“ Tti School of English . Ltd. London, British Council 
17. 2011 “English as a Foreign Language (General English) level of English attained – advanced” Tti School of English . Ltd. London, British Council 
18. 2011 “English as a foreign Language (Business English) level of English attained – advanced” Tti School of English . Ltd. London, British Council
19. 2011  “TOEIC preparation course” Tti School of English . Ltd. London, British Council 
20. 2011 “ETS TOEIC Certificate of achievement  Tests of English for International Communication”  N 16512 London 
21. 2011 “Importance of Bilingual Lexicography for Teaching Foreign Languages” N 02/060 2011 ტრენინგ კურსი - ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწოფო უნივერსიტეტი თბილისი 
22. 2010 “ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა TKT Essentials (2 კრედიტი)” ETAG – British Council 
23. 2010 “English Language Teaching through Storytelling” Oxford House college Training Ltd.  
24. 2010 “Teaching Speaking Skills through Video” ETAG – British Council 
25. 2009 “Language Development (ტრენერის კვალიფიკაციის მინიჭება)” ETAG and British Council 
26. 2008 20 საათიანი ტრეინინგ კურსი აკადემიურ წერაში Developing Academic Writing  Skills დაწესებულება ETAG (მასწავლებელთა საერთაშორისო ასოციაცია საქართველოში) ბათუმი 
27. 2007 10 საათიანი ტრეინინგ კურსი აკადემიურ წერაში Developing Academic Writing  Skills 
დაწესებულება ETAG(ინგლისური ენის მასწავლებელთა  ასოციაცია საქართველოში) ბათუმი 
28. 2005 “Language development for EFL teachers Stage 1” (LDELT 1) (ტრენერის კვალიფიკაციის მინიჭება) ETAG and British Council 
29. 2004 “Modern English Language Teaching” (ტრენერის კვალიფიკაციის მინიჭება) ETAG and British Council 
30. 2003  A 60-hour training course in essential methodology used in teaching English as a foreign language  Open Society Georgia foundation and ETAG 

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური, რუსული

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft office word, excel.

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა