ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ქეთევან სვანიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16/01/1971
მისამართი: ფიროსმანის ქ.7, ბ.31 6010, ბათუმი
ელ-ფოსტა: ketevan.svanidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 593 316990
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის 10.01.02 მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული).
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია (სლავური ენები)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენისა და ლიტერატურის (ნაც. სკოლების) მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებები, ფილოლოგია (რუსისტიკა)
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

რუსული ფილოლოგია;
ტექსტის ლინგვისტიკა;
ლინგვოკულტუროლოგია;
თარგმანმცოდნეობის პრობლემები;
კულტურათაშორისი კომუნიკაცია.

სამუშაო გამოცდილება:

10.2015 - დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.

09.2006 – დღემდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სლავისტიკის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

12.2004 – 09.2006 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის (სლავისტიკის დეპარტამენტის) დოცენტი. 

10.2000 – 12.2004 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი (ძირითადი შტატი).

12.1998 – 10.2000 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი ვადიანი შრომითი ხელშეკრულებით.

12.1996 – 07.1997 ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რუსული ენისა და ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი საათობრივი ანაზღაურების წესით.

01.1995 - 12.1995 საინფორმაციო სააგენტო "აჭარა", კომპიუტერის ოპერატორი.

01.1993 - 12.1995 ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ლაბორანტი.

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. The analysis of communication provision for the passenger ship safety - "კულტურათაშორისი კომუნიკაციები" #27. თბილისი, 2016.                                               

 2. Профессиональные и творческие художественные переводы - медиаторы в межкультурной коммуникации - "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек. Сознание. Коммуникация. Интернет". ვარშავა, 2016. 

 3. Запрет в морской коммуникации как межкультурный социальный императив - "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек. Сознание. Коммуникация. Интернет". ვარშავა, 2016. იბეჭდებაThe analysis of communication provision for the passenger ship safety - "კულტურათაშორისი კომუნიკაციები" #28. თბილისი, 2016.                                               

 4. Лингвокультурологический механизм воплощения творческого  дуализма писателя.  - «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры». გრანადა, ესპანეთი. 2015.

 5. Verbal and Visual Aspects of Translation as Intercultural Communication. Homo Locuens, Vol VI. 2014.
 6. Межкультурные различия – разделяющие или сближающие. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. #23, თბილისი, 2014.
 7.  Author's Creative Dualism in Two Lingual Worlds. Materials of International Conference "Literature and Cross-cultural Routes”. Komotini, 2014.
 8. National Stereotypes – History and Formation.  Scientific conference "Old Town and Duzdag". Nakhchevan State University. ნახიჭევანი, 2013.
 9.  Georgian verbs of rotation in comparative context. ISSN 512-4364. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები,  #21. თბილისი.
 10. О некоторых параметрах глаголов вращения в грузинском языке. Tipologia Lexica.  გრანადა, 2013.
 11. Social Hierarchy in Etiquette Formulae during the Process of Intercultural Communication / Homo Locuens, Vol V., 2013
 12. Некоторые аспекты семантики вращения – русско-грузинские параллели/«Актуальные вопросы филологии в поликультурном пространстве». ერზრუმი, 2013.
 13. Issues of Word-Building and Forms of the verbs Denoting Rotation in the Georgian Language.  კულტურათაშორისი  კომუნიკაციები. № 17, თბილისი, 2012. 44-47.
 14. Functional Meaning of Verbal and Nonverbal Sings in Cross-Cultural Communication. Homo Loquens. Georgian Multilingual Association. Volume III.2012. 107-109.
 15. Some parameters of the verbs of rotation in Georgian language. Cuadernos de rusistica Espanola. CRE, №8. Granada.
 16. Direction, the orientation of the rotating objections in the space and changing of the direction of rotation (on the example of Georgian verbs of rotation). Proceedings of the round table "Anthropocentric linguistic paradigm in modern Communicology".  ბათუმი, 2012.
 17. Changing stereotypes in contemporary Georgian society. "Balkans and periphery." Blagoevgrad, 2011.
 18. In the beginning was a gesture or a history of non-verbal communication. "Balkans and technical periphery." Blagoevgrad, 2011.
 19. National-cultural specificity and mechanism of the language of motivation proverbs. - Proceedings of the II International Conference "Russian language in the modern world: traditions and innovations in teaching Russian as a foreign language or in translation," Thessaloniki, 2011.
 20. The poetic adaptation of copyright transfers. - Proceedings of the II International Conference "Russian language in the modern world: traditions and innovations in teaching Russian as a foreign language or in translation," Thessaloniki, 2011.
 21. The image of a creative bilingual person in a work of art. - Communicator, an application to the scientific journal ACADEMIC LIBRARY. Riga, 2011.
 22. The semantics of verbs of rotation in the Georgian language. Historical and Philological Research, VIII, Sankt-Petersburg – Batumi, 2011.
 23. The specificity of semantics, verb formation and functioning of the rotation in the Georgian language. -კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, № 15, თბილისი, 2011.
 24. Author and bilingual perception of the world and the structure of copyright in the translation. - Proceedings of XII Congress of the International Association of Teachers of Russian Language and Literature "Russian language and literature across time and space. Volume 4, Shanghai, 2011. 127-130.
 25. Social imperatives in cross-cultural context - the Russian language in a multicultural world: IV International Scientific conference, 7-10 June 2010, city of Yalta: Sat scientific. Tr. K., 2011. 116 -117.
 26. The semantic and structural features of verbs rotation. Historical and Philological Research, VIII, Sankt-Petersburg - Batumi, 2010.
 27. Pragmatics of copyright transfer. Proceedings of 13th International Conference "Russian philology and modern." Riga, 2010.
 28. Author's translation - the translation or the original? Theoretical and methodological problems of Russian as a foreign language in the traditional and corpus linguistics. Veliko Tirnovo, 2010.
 29. Social imperatives for an intercultural context. "The innovative aspects of the study of culture, history, anthropology, literature and linguistics in the Black Sea basin." ბათუმი, 2010.
 30. Cultural gaps in the model of intercultural communication. Historical and Philological Research, Part VII, ბათუმი, 2010. 213-218.
 31. Current status and prospects of machine translation. "Verbal communication technology." თბილისი, 2010. 289-294.
 32. Pragmatic transfer clichéd phrases, Intercultural Dialogue and Language contacts". თბილისი, 2010. 146-150.
 33. Stereotyping of female images in different cultures. "The Russian language and literature in the international educational space: current status and perspectives" to the 55th anniversary of Russian language teaching in Spain. Granada, 2010. 967-972.
 34. Problems of Cultural Difference in Intercultural Dialogue. Batumi - Spring - 2010" International Conference and Exhibition. May 7 - 9, Batumi, 2010.P.74.
 35. Ethnic Stereotypes and the Peculiarities of their Reflection through Georgian Students. Homo Locuens. Georgian Multilingual Association. Volume I.P. 88-91.In 2010.
 36. Verbal communication as a form of verbal etiquette. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, № 11, თბილისი, 2010. 15-22.
 37. Ethnic "I". «Balkanistic  Forum '10. "Neophyte Rilski», Blagoevgrad, 2010. 230 - 234.
 38. Gap area in intercultural communication. "The Russian language in the modern world: traditions and innovations in teaching Russian as a foreign language in translation." Proceedings of the international scientific conference. Moscow -Thessaloniki, 2009. 535-538.
 39. Non-verbal gap in the intra-and intercultural communication. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. № 6-7, თბილისი. 2009.27-30. 
 40. Lingvocultural problems of translation of Leo Tolstoy's novel "Anna Karenina". Kutaisi,  2009.
 41. The stereotypical image of women.  კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, № 9, თბილისი,  2009. 57-63.
 42. English national character in jokes and anecdotes. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, № 9, თბილისი, 2009. 14-20.
 43. Problems of ethnical identities in intercultural communication. "Freedom and control in the Balkans. Blagoevgrad, 2009.
 44. Лакунарные зоны в межкультурном общении. "Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного в переводе. Материалы международной научно-практической конференции. მოსკოვი-სალონიკი, 2009. 535-538.
 45. Synonyms and antonyms of proverbs (cross-cultural analysis). «Humanitarian sciences in Information society». ბათუმი, 2009. 427-430.
 46. English national character in jokes and anecdotes. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, № 9, თბილისი. 2009. 14-20.
 47. Women's stereotypical image. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები, № 9, თბილისი, 2009. 57-63.
 48. Linguo-cultural problems of translation of Leo Tolstoy's novel "Anna Karenina". "Leo Tolstoy in a multicultural space." Kutaisi, 2009.
 49. Non-verbal gap in the intra-and intercultural communication. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები. № 6-7, თბილისი, 2009. 27-30.
 50. Прямые и переносные стереотипы в грузинском и болгарском обществах. "Русский язык: система и функционирование". ბათუმი, 2008. 68-73.
 51. Сходства и различия стереотипного мышления грузин и болгар. "Инновационные аспекты исследования культуры, археологии, этнологии, лингвистики стран Черноморского бассейна. ბათუმი, 2008.
 52. Этнический стереотип как феномен культуры. Историко-филологические изыскания, IV, სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, 2008. 47- 53.
 53. Взаимодействие понятий "национальный характер" и "стереотип". Историко-филологические изыскания,V. სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, 2008. 74-77.
 54. К определению понятия "стереотип". Историко-филологические изыскания, VI. სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, 2008. 66-71.
 55. Формирование культурных этностереотипов в пословичных запретах. ჟურნ.: Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. № 12. ოდესა, 2007. 23-27.
 56. Авто- и гетеростереотипы в межкультурной коммуникации. Мир русского слова и русское слово в мире. ტომი 4. Язык, сознание, личность. Коммуникация  на русском языке в межкультурной среде. სოფია, 2007. 582-587.
 57. "Свое" и "чужое" в межкультурном общении. Русский язык и литература в международном образовательном пространстве: современное состояние и перспективы. ტომი I, გრანადა, 2007. 765-770.
 58. Культурные этностереотипы в фольклорных текстах (на материале пословичных запретов). Проблемы современной лингвистики (языковые контакты). ბაქო, 2007. 696-698.
 59. Национально-культурные концепты в межкультурной коммуникации. МАПРЯЛ 2006. Теоретические и методические проблемы русского языка как иностранного. Новые информационные технологии в лингвистической и методологической науке. ველიკო ტირნოვო, 2006. 420-422.
 60. Языковой механизм мотивации пословичных запретов. Русский язык и Литература. Проблемы изучения и преподавания в школе и вузе. სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, კიევი, 2006. 55-59.
 61. Пословичные формулы в межкультурной коммуникации. Международная конференция МАПРЯЛ "Сопоставление как метод исследования и обучения", თბილისი, 2005. 389-395.
 62. Культурологическая специфика употребления пословичных формул. Историко- филологические изыскания, I. სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, 2005. 54-59.
 63. Миграция онимов в в разных культурах. Историко-филологические изыскания, II. სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, 2005.  27-30.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. Прагматика перевода предвыборного политического дискурса. საერთაშორისო სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენცია "რუსიტიკა გუშინ, დეღეს, ხვალ" , სოფია,  ბულგარეთი, 29.06-02.07-2017

 2. The anallysis of communication provition for the passenger ship safety.- საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ორგანიზებული სოხუმის უნივერსიტეტის მიერ, თბილისი, 25.05.2016. 

 3. Профессиональные и творческие художественные переводы - медиаторы в межкультурной коммуникации.- VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек. Сoзнание. Коммуникация. Интернет". ვარშავა, 6-10.05. 2016.    

 4. Запрет в морской коммуникации как межкультурный социальный императив. -  VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек. СОзнание. Коммуникация. Интернет". ვარშავა, 6-10.05.2016.      

 5. Лингвокультурологический механизм воплощения творческого  дуализма писателя.  – XIII Congress of International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Русский язык и литература в пространстве мировой культуры». Granada (Spain),  2015.
 6. International scientific conference “Intercultural communications”, organized by Sokhumi State University. June 10, 2015.
 7. Author's Creative Dualism in Two Lingual Worlds - International Conference "Literature and Cross-cultural Routes", Comotini (Greece), 30-31 May 2014.
 8. ინტერკულტურული კომუნიკაციის არავერბალური ასპექტები. - საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. ბათუმი, 2014.
 9. Межкультурные различия – разделяющие или сближающие? - Tbilisi (Georgia), 20.06.2013.
 10. Некоторые аспекты семантики вращения – русско-грузинские параллели. Erzurum (Turkey), 11-13. 11. 2013.
 11. О некоторых параметрах глаголов вращения в грузинском языке.  Granada (Spain). 2013.
 12. Direction the orientation of the rotating object in space and changing of the direction of rotation (on the example of Georgian verbs of rotation). The round table "Anthropocentric linguistic paradigm in modern Communicology".  Batumi (Georgia),  8-9.11.2012.
 13. Comparative Context of the Verbs of Rotation in Georgian Language. Scientific conference. Sokhumi State University Tbilisi (Georgia), May 28, 2012.
 14. National Stereotypes – History and Formation.  Scientific conference “Old Town and Duzdag”. Nakhchevan  State University , Nakhichevan (Azerbaijan),  Jule 27-28, 2012.
 15. Вначале был жест. International University Seminar for Balkan Studies and Specialization organizes Eighteenth International Round Table The Balkans and Their Peripheries «The Balkans and Their Peripheries». Blagoevgrad (Bulgary),  24-27.02.2011.
 16. Мена этнических стереотипов в современном грузинском обществе” -  International University Seminar for Balkan Studies and Specialization organizes Eighteenth International Round Table The Balkans and Their Peripheries «The Balkans and Their Peripheries».24-Blagoevgrad (Bulgary),  27.02.2011.
 17. Национально-культурная специфика и языковой механизм мотивации  пословиц” - II международная научно-практическая конференция «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». . Thessaloniki  (Greece),  24.04.2011 – 29.04.2011
 18. Поэтическая адаптация в авторских переводах” - - II международная научно-практическая конференция «Русский язык в современном мире: традиции и инновации в преподавании русского языка как иностранного и в переводе». Thessaloniki  (Greece),  24.04.2011 – 29.04.2011.
 19. Автор-билингв и структура авторского мировосприятия в переводе. XII Congress of MAPRYAL «Русский язык и литература во времени и пространстве».  Shanghai  (China), 10-15.05. 2011.
 20. XIII International Scientific conference «Russian Studies Today», Riga (Latvia),  7-9.10.2010.
 21. International Scientific conference «Intercultural Dialogue and Language Contacts». Verbal and Nonverbal technologies. Tbilisi (Georgia),  2010.
 22. Russian Language and Literature in Modern Education Space. Granada (Spain),  09.2010.
 23. Theoretical and Methodological Problems of Russian Language as Foreign in Traditional Corpus Linguistic. Veliko Tirnovo (Bulgaria), 8-10.04.2010.
 24. International University Seminar for Balkan Studies and Specializations. XVII International Round TableBulgaria and Georgia: Policy to Muslims. «NeophitRilsky», Blagoevgrad (Bulgary),  2010.
 25. International conference and exposition  “Batumi - Spring - 2010”. Batumi (Georgia),  6-9.05.2010.
 26. International Scientific conference «Intercultural dialogue and language contacts». Kutaisi (Georgia),  2010.
 27. International conference «Innovation Aspects of Learning of Cultures, History, Anthropology, Literatures and Linguistic of Bleak See Countries». Batumi (Georgia), 1-3.07.2010.
 28. FIPLV (Fédération Internationale des Professeurs de Langues Vivantes - XIII International  congress «Challenges within the Multicultural and Multilingual World in the XXI Century». 2-4 07, 2009. Moscow, Russia.
 29. IV International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) «Современная русистика в формациии единого  культурного и информационного пространства Европы». 7-1.06, 2009.  Warsaw, Poland. 
 30. International Scientific conference«Humanitarian sciences in informational society”. Batumi,  29-30. 05.2009.
 31. XVIII International Scientific conference «Свобода и надзор на Балканите. Blagoevgrad, Bulgaria, 27-28. 02.2009.
 32. II International Scientific conference «Russian Language in Modern World: Traditions and Innovations  in Teaching  Russian as Foreign Language». 1-5.02, 2009. Thessaloniki, Greece.
 33. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) Russian Language in Lingual and Cultural  Space Europe and World: Human, Mind, Communication, Internet. 7-1.06, 2009.  Warsaw, Poland, 
 34. International  conference  «Dialogue of Cultures in Multilingual Europe». 21-22.11.2008, Pech, Hungary.
 35. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Russian Language and Culture в зеркале перевода». 14-18.05, 2008. Thessaloniki, Greece.
 36. International Scientific conference«Memory and Forgotten”. Blagoevgrad, Bulgaria, 15-17. 02.2008.
 37. II International Scientific conference«Problems of Modern Linguistic (language contacts)” Baku (Azerbaijan). 22-23. 11, 2007. 
 38. XI International congress of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «The world of Russian Word and  Russian word in the World». Varna, Bulgaria. 17-23.09.2007. 
 39. International  conference «Innovative Aspects in Study of Culture, Archaeology, Ethnology and Linguistics of the Black Sea Countries». Batumi, 16-18.06.2007.
 40. IX International  conference  of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Russian Language: System and Functioning». Tbilisi-Batumi, 6-7.06.2007.
 41. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL)  «Russian Language: System and Functioning ». Batumi, 8-9.06.2007.
 42. International  conference of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) « Russian Language and Literature: Modern State and Perspectives».Granada, Spain. 7-9.05.2007.
 43. International University Seminar for Balkan Studies and Specializations. XVI International Round Table “Autobiographical Trajectories on the Balkans” 26-28 February, 2007. Blagoevgrad, Bulgaria.
 44. International Scientific conference “Values and Globalization». Blagoevgrad, Bulgaria 28-30.11.2006.
 45. International  conference conference  of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) ”Russian Studies Today». Odessa, Ukraine, 4-7.10, 2006.
 46. IV International conference of International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) « Russian Language and Literature:  Problems of Learning and Teaching in schools and Universities». Kiev, Ukraine, 27-30.09.2006.
 47. International  symposium of  International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL) «Theoretical and Methodological problems Russian as Foreign language: New Information Technologies in Linguistic and Methodological Sciences». Veliko Tirnovo, Bulgaria, 2006.
 48. International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL), IV International Conference «Русский язык и литература: проблемы изучения и преподавание в школах и вузах». Kyev (Ukraine) 27-30.09.2006.
 49. International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL), International Conference «Русистика и современность». ოდესა (უკრაინა), 4-7.10, 2006.
 50. International Scientific Conference "Ценности и глобализация». Blagoevgrad (Bulgaria), 28-30.11.2006.
 51. International Association of Teachers of Russian Language and Literature (MAPRYAL),  International Conference «Сопоставление как метод исследования и обучения». Tbilisi, 2005.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. პროექტის დასახელება: "Memory and Forgetfulness". 
  ორგანიზაცია:  Austrian Science and Research Liaison Office Sofia (ASO); South-West University "Neofit Rilski"; 
  კვლევის ობიექტი: Women and Minority Documentation and Digital Presentation - from Fragmented Data to Integration in the ინფორმაცია Society; 
  პროექტის ხანგრძლივობა: 1 წელი (2008); 
  პროექტის მენეჯერი: PhD Kristina Popova; ინფორმაცია: Tel.: +359-888 134 896,  e-mail: bforum@swu.bg

 2. პროექტის დასახელება: "Sociolinguistic Studies of Caucasian Minority Languages"; 
  ორგანიზაცია:  Granada State University (Spain); 
  კვლევის ობიექტი: "Sociolinguistic Studies of Georgian Minority Languages"; 
  პროექტის ხანგრძილვობა: 3 years (/09/2006- 31/12/2009); 
  პროექტის მენეჯერი: Professor Rafael Guzman Tirado; 
  ინფორმაცია: Tel.: 34-958246393, Fax: 34-958800190, E-mail:rguzman@ugr.es 

 3. პროექტის დასახელება: "The Semantics of Verbs of Rotation in Typological Perspective"; 
  ორგანიზაცია:  Granada State University (Spain); 
  კვლევის ობიექტი: Semantic and Typology of verbs of Rotation; 
  პროექტის ხანგრძილვობა: 3 years  (1/09/2009- 31/12/2012.); 
  პროექტის მენეჯერი:  Professor Rafael Guzman Tirado; 
  ინფორმაცია:  Tel.: 34-958246393, Fax: 34-958800190, e-mail:rguzman@ugr.es


  4.  პროექტის დასახელება: Erasmus Mundus External Cooperation Window Lot 6) – Staff Mobility (for the academic year 2010/11); 
  კვლევის ობიექტი: Comparative analyze of Georgian and Flemish education system; 
  პროექტის ხანგრძილვობა: 1 თვე  (ნოემბერი, 2011); 
  მასპინძელი უნივერსიტეტი:  Vtije University Brussel (Brussels, Belgium); 
  ინფორმაცია: Maria Panidou, Tel.:+302310013816, Fax:+302310791487; E-mail: panidou.maria@teithe.gr       Erasmus Mundus.

  5.    პროექტის დასახელება:  Erasmus Mundus Action 2 lot WEBB (Whole Europe Beyond the Borders) - Post Doc mobility for the academic year 2014/2015); 
  კვლევის ობიექტი: Non-verbal aspects of intercultural communication. 
  პროექტის ხანგრძილვობა: 10 თვე  (სექტემბერი, 2014 – ივნისი, 2015); 
  Host Institution: Ca’ Foscary University of Venice, Italy; 
  ინფორმაცია:  Licia Proserpio, International Relations Division – Erasmus Mundus Action 2  Unit Alma Mater Studiorum - University of Bologna. Palazzina della Viola - via Filippo Re, 4 - 40126 Bologna. tel. +39 051 2099837

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ისტორიის მასწავლებელთა ევროპის ასოციაციის საერთაშორისო სემინარი “Tolerance Building through History Education in Georgia”. - ისტორიის მასწავლებელთა ევროპის ასოციაციის საერთაშორისო სემინარი, 19-21 ივნისი, 2009 წ., ჩაქვი, საქართველო;
 2. ტრენინგი “ინტერაქტიული სწავლების მეთოდები” - 25-26 აპრილი, 2009 წ., ბათუმი;
 3. „ხარისხის ამაღლება და პროგრამის დიზაინის მეთოდოლოგია” - ტრენინგის განმხ. პერ მენდესის უნივერსიტეტი. 8-9 ივნისი, 2009 წ., ბათუმი;
 4. სემინარი «Seminario didactico para profesores de lengua rusa» - ფონდი «Русский мир», მოსკოვის ლომონოსოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო განათლების ცენტრი. 19-20 ნოემბერი, 2009. გრანადა (ესპანეთი).
 5. ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი “ბულგარული ენა და კულტურა” , გაფართოებული კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ. - 6-28 თებერვალი, 2008 წ., ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი;
 6. ნეოფიტ რილსკის სამხრეთ-დასავლეთი უნივერსიტეტი, ბალკანისტიკის საკითხების კვლევის საერთაშორისო სემინარი “ბულგარული ენა და კულტურა”, საწყისი კურსი, 5 კრედიტი - 70 სთ. - 5-28 თებერვალი, 2007 წ., ბლაგოევგრადი, ბულგარეთი;
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული C2, ინგლისური B2, იტალიური B1, ესპანური B1.

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint.
 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა