ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ივდით დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.04.1977
მისამართი: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 105/4,
ელ-ფოსტა: ivdit.diasamidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577504481
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი-ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი (ინგლისური ფილოლოგია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ენათმეცნიერება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ინგლისური ენის სტილისტიკა, ტექსტის ლინგვისტიკა, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა.

სამუშაო გამოცდილება:
2021 წლის 14 დეკემბრიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 
2021 სექტემბრიდან ასოცირებული პროფესორი  ევროპეისტიკის დეპარტამენტში.
2014  წლიდან 2021 სექტემბრამდე ასისტენტ პროფესორი  ევროპეისტიკის დეპარტამენტში.
2011 წლის 23 მარტიდან 2014 წლის მარტამდე შეფასებისა და გამოცდების ცენტრის ხელმძღვანელი
2010 წლის 2 ნოემბრიდან 2011 წლის მარტამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
2009 წლის 30 ოქტომბრიდან 2010 წლის ნოემბრამდე ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. “The Importance of Teachers’ Wellbeing and Resilience in Challenging Circumstances”. მიმდინარე კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში 2021. გამომცემლობა- ISRES, International Society for Research in Education and Science (ISRES). ISBN 978-605-73797-1-9. დეკემბერი, 2021. www.isres.org 
2. “Using songs to motivate students”, The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS) კონფრენციის მასალები. სტამბოლი/თურქეთი. ISSN: 2587-1730. 2021. ტომი 20, გვ. 91-95
3. „Handling Multi-level classes in the city of Batumi“ ინოვაციებისა და განათლების საერთაშორისო კონფერენცია (სოციალური მეცნიერებები). კონფრენციის მასალები. მარტი 17, 2021, პრაღა, ჩეხეთის რესპუბლიკა. ISE Research Institute, CBU Research Institute; Unicorn College. www.iseic.cs, www.cbuic.cz.
4. “Some Linguistic Peculiarities of Mental Disorders in Fiction (based on “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes)”. მენეჯმენტისა და გამოყენებითი მეცნიერების საერთაშორისო ჟურნალი. ISSN: 2394-7926 ტომი-6, გამოცემა-1, იანვარი-2020. IRAJ- Institute of Research and Journals. Bhubaneswar, Odisha, India. “გონებრივი აშლილობის ლინგვისტური გამოხატულების თავისებურებანი მხატვრულ ლიტერატურაში“ (დენიელ კიზის „ყვავილები ელჯერნონისათვის“  მიხედვით)  გვ. 111-115. ინდექსირებულია Google Scholar ში http://ijmas.iraj.in/volume.php?volume_id=623 
5. “Inferring a Message through Capitalization” DOI: 10.17265/1539-8080 ISSN 1935-9667 US-China Foreign Language. ტომი 17, ნომერი 12, დეკემბერი 2019. ამერიკის შეერთებული შტატები. 5 გვერდი. David Publishing Company. www. David pablisher.com. http://www.davidpublisher.org/index.php/Home/Article/index?id=42191.html 
6. “The Role of Visual Language in Computing”  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2018. 30 ნოემბერი- 2 დეკემბერი 
7. „The Role and Impact of Borrowings on the Georgian Language in the Process of Globalization”  საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2018. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. „გლობალიზაციის   პროცესი: ნასესხობის როლი და ზეგავლენა ქართულ ენაზე“  ISSN 2587 5485.გვ.250 -257.  https://www.researchgate.net/profile/Khatuna-Beridze-2/publication/ 348097585_EAST_EUROPEAN_MULTICULTURAL_SPACE/links/5feeec8c45851553a00d4333/EAST-EUROPEANMULTICULTURAL-SPACE.pdf#page=251  7 გვერდი
8. „იეროგლიფური გაფორმება, როგორც ტექსტის გრაფიკული ილუსტრირების ერთ- ერთი ფორმა“. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“. ჰუმანიტარული კვლევები. ნაწილი მეორე. სემიოტიკა. სამეცნიერო ჟურნალი. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმჭიფო უმივერსიტეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი. სემიოტიკის კვლევითი ცენტრი.  21-23 ოქტომბერი. 2016. ISSN 1512-2409. 4  გვერდი.
9. „Graphic Illustration of Mentally Disabled Characters’ Speech according to William Faulkner’s “Sound and Fury”- საერთაშორისო ვიტრუალური ფორუმის სპევიალური გამოცემა - სტამბოლი  2016:  ჰუმანიტარული ასპექტები გეოკულტურულ სივრცეში. ISSN: 2148-3582 2016 TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemleri JournalPark Open Journal Systems. Istanbul University; Research Institute of Turkology, Department of Art History. ინდექსირებულია Web of Science ში. 5 გვერდი. https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=AuthorFinder&qid=9&SID=C4XrAdFRhAS4iV63aFf&page=1&doc=5
10. „ტექსტის გაფორმების გრაფიკული საშუალებების მნიშვნელობა უილიამ ფოლკნერის ნაწარმოებებში“ (ხმაური და მძვინვარება; სული რომ ამომდიოდა).გვ.167 „კულტურათშორისი დიალოგები“III შრომები. თელავი 2015. ISSN 2233-3401
11. „Point of View in Narrative Discourse“. 14th International,Literature and Stylistics Symposium. ELSEVIER Procedia- Social and Behavioral Sciences. Dokuz Eylul University, Faculty of Education.Turkey 2014. ISSN: 1877-0428 Google Scholar  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814061552 
12. “Basic Characteristics of a Parahraph and its Importance” გვ.229 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები- ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- II ბათუმი. 2014.  ISBN 978-9941-434-91-4
13. „On Some Linguistic Tendencies of the Modern Georgian Press“. გვ.34 fipl v; HOMO LOQUENS Georgian Multilingual Association volume V  ISSN 1987-8761. 2013.  Tbilisi. 
14. „ზოგიერთი გრაფიკული საშუალების გამოყენებისათვის მხატვრული ტექსტის მარკირებისას““. გვ.155. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, 10-12 მაისი, 2013. გამომცემლობა“მერიდიანი“ ISBN 978-9941-10-724-5. ქუთაისი. 2013.  
15. „კურსივის, როგორც ენის გრაფიკული გამომსახველობითი საშუალების გამოყენება ინგლისურ ენაში“. გვ.28. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო საემეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი  #19 თბილისი 2012. ISSN 1512-2530.
16. „კომუნისტური იდეოლოგიური წნეხი გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლული სულსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის „გივი შადურში“.გვ.267 „კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები, თელავი. 2011. 
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. International Conference on Research and Education and Social Sciences (ICRESS). „Using songs to motivate students“.  10-13 ივნისი, 2021, სტამბოლი/თურქეთი. ICRESS 2021
2. International Conference on Innovations in Science and Education. “Handling Multi-Level Classes in the City of Batumi”.  მარტი17, 2021. პრაღა. ISE Research Institute, CBU Research Institute; Unicorn College. 
3. The International Conference on “Psychology Language and Teaching” 12-13 September, 2019. Paris, France.  Proceedings of 225th The IIER International Conference.  Institute of Research and Journals. In association with Researchworld; “Some Linguistic Peculiarities of Mental Disorders in Fiction (based on “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes)”. 5 pages.  ფსიქოლოგიის, ენისა და სწავლების საერთაშორისო კონფერენცია. 12-13 სექტემბერი 2019. პარიზი საფრანგეთი. გონებრივი აშლილობის ლინგვისტური გამოხატულების თავისებურებანი მხატვრულ ლიტერატურაში (დენიელ კიზის „ყვავილები ელჯერნონისათვის“  მიხედვით)  საკონფერენციო მასალები. 5 გვ. 
4. International Scientific Conference “Humanities in the Information Society - III” Batumi 2018 30 November – 2 December.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III”  ბათუმი 2018 30 ნოემბერი- 2 დეკემბერი.  The Role of Visual Language in Computing.
5. საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2018. „გლობალიზაციის პროცესი: ნასესხობის როლი და ზეგავლენა ქართულ ენაზე“  „The Role and Impact of Borrowings on the Georgian Language in the Process of Globalization”  International Conference- East European Multicultural Space. Batumi 2018https://bsu.edu.ge/sub-41/page/2-247/index.html  
6. 8th International Research Conference on Education, Language and Literature. (IRCEELT 2018) International Black Sea University. “Inferring a Message through capitalization” April, 20-21, 2018. Tbilisi Georgia ISSN 2298-0180  ircelt.ibsu.edu.ge 
7. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება. „Making Inferences through Punctuation“.  ქუთაისი 2017.
8. Innovative and Creative Education and Teaching International conference. „In Mixed Level Classes“.  Faculty of Education , University of Extremadura, Badajoz, ესპანეთი. ISBN 978 -84-16989-78-2. 21-23 June 2017.   
9. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმჭიფო უმივერსიტეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. „იეროგლიფური გაფორმება, როგორც ტექსტის გრაფიკული ილუსტრირების ერთ- ერთი ფორმა“. ბათუმი 21-23 ოქტომბერი. 2016. 
10. International Symposium on Language Education and Teaching. 28-30 May 2015. Nevshehir. Turkey. „Transmission of an author’s message to readers using punctuation“.
11. 14th International Language, Literature, and Stylistics Symposium. „Point of View in Narrative Discourse“.  15-17 October 2014. Izmir- Turkey
12. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები- ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- II “Basic Characteristics of a Parahraph and its Importance“. ბათუმი 2014
13. Joint Conference of the Ministry of Education and Science, British council and United States Embassy. 22 მარტი, 2014.
14. “Inspiring and Empowering Teachers of English” Conference, English language fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG). May 18, 2013.
15. მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი 2-3 ივნისი,2012.
16. ”კრეოლ ქალთა სახეები ქეით ჩოფინის ნაწარმოებში დეზირეის ბავშვი” XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფრენცია. შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. 17-19 მაისი 2012.    
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. Erasmus + staff mobility for teaching. Academic year 2016/2017. 8 hours of lectures and seminars delivered. University of Ruse, Bulgaria. Erasmus + Staff Mobility For Teaching - ხანგრძლივობა - ერთი კვირა,  ევროკომისიის საერთაშორისო გაცვლითი საგრანტო პროექტი, რუსეს უნივერსიტეტი, ბულგარეთი, 2017.
2. Erasmus + staff mobility for teaching. Academic year 2018/2019. 8 hours of lectures and seminars delivered. University of Alcala, Spain. 1-5 April 2019    Erasmus + Staff Mobility For Teaching - ხანგრძლივობა - ერთი კვირა, ჩატარებული ლექცია-სემინარი-8 საათი.   ევროკომისიის საერთაშორისო გაცვლითი საგრანტო პროექტი, ალკალას უნივერსიტეტი. ესპანეთი,  1-5 აპრილი.  2018/2019  აკადემიური წელი
3. Erasmus + staff mobility for teaching. Academic year 2021-2022. 8 hours of lectures and seminars to deliver. University of Minho. 25.10-29-10 2021    Erasmus + Staff Mobility For Teaching ხანგრძლივობა - ერთი კვირა, ჩასატარებული ლექცია-სემინარი-8 საათი.   ევროკომისიის საერთაშორისო გაცვლითი საგრანტო პროექტი, მინიოს უნივერსიტეტი, პორტუგალია  25-29 ოქტომბერი.  2021-2022  აკადემიური წელი.
 
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. 20 საათიანი ტრენინგ-კურსი Classroom Activities, Interaction and Motivation. Norwich Institute for Language education and INT (English Language Teaching and Training Centre). 12.02-27.02 2022.
2. 12 საათიანი ტრენინგ კურსი- Teaching pathways: How to teach speaking for successfully. Teaching English 12 hours. Dr Adam Edmett. Senior Consultant English in Education Systems. 31.01. 2022.
3. Oxford Professional Development Conference. ELTOC 2021. 25-27 თებერვალი. 2021.
4. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. Five ETAG webinars on teacher professional development. 9 იანვარი-6 მარტი 2021.
5. Honesty, Trust, Unity: Academic Integrity & Education in a Globalized World თებერვალი 1 – 4, 2021. The regional conference. The Regional English Language Office – U.S.  Embassy in Ukraine. TESOL-უკრაინა, საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია და საერთაშორისო შავი ზღვის უნივერსიტეტი. 
6. ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Dealing with very challenging behavior.იანვარი 11. 2021. Dr. Adam Admett, senior consultant. English in education systems.  British council.  
7. ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Teaching with minimal resources. თებერვალი 11. 2021. Dr. Adam Admett, senior consultant. English in education systems.  British council.  
8. ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Understanding Learning and resourses. ოქტომბერი 30. 2020. Dr. Adam Admett, senior consultant. English in education systems.  British council.  ხანგძლივობა 3 კვირა.  
9. Teacher Activity Groups: an effective model for professional development? Simon Borg, Amy Lightfoot, Radhika Gholkar.  01 დეკემბერი, 2020.
10. Teacher professional development through WhatsAppbased Communities of Practice in challenging contexts Susan Dawson and Gary Motteram. 25 ნოემბერი 2020.
11. პედაგოგთა 3 საათიანი ტრენინგ-კურსი „სასკოლო გარემოში ბულინგის აღმოფხვრის და პრევენციის გზები“. A 3-hour training course in Bulling Prevention and Intervention Strategies at schools. 09.02.2020.
12. „The Teacher as a Storyteller with Jamie Keddie“ Lesson Stream. ონლაინ ვებინარი. 31 მაისი. 2020. 
13. Summer school “Modern Approaches of Research in the field of Education”. Certificate of participation in the workshop held within the frame of the Summer School (25 hours). Supervisor of the course Royce Jefferson George, PhD, W.Ed. (University of North Texas). 7-13 July. 2019. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა „კვლევების თანამედროვე მიდგომები განათლების დარგში“. მონაწილეობის სერტიფიკატი საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრები (25 საათი). კურსის ხელმძღვანელი: როუს ჯეფერსონ ჯორჯი. ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი. აშშ. 7-13 ივლისი. 2019.
14. „მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“ ცირა ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა . ბათუმი 09.06.2019.  “Multisemiotic Presentation skills” Tsira Barbakadze’s Rhetoric School. Batumi.
15. “Business communication” Held by David Erland Isaksen, University of South –Easthern Norway. 05.05. 2019.
16. “A 10-hour Short Course on Teaching Lexically” by Andrew Walkley. ბათუმი, საქართველო. 30.04-01.05. 2019.  96681-IAO
17. Workshop in Research Methods in Applied Linguistics and English Language Teaching, held by Dr. William J. Crawford. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აპრილი 28, 2018. 
18. 3 საათიანი ტრენინგ  კურსი „სწავლება მრავალრიცხოვან, სხვადასხვა დონის კლასებში“ საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო. იანვარი 2018. TLMC N:065
19. Ways of Nurturing a Genuine Approach workshop (10-hour course) Center of Teaching English INT. ბათუმი, საქართველო. 09/09/2017- 11/09/2017. 
20. First level course in “Introduction to College Counselling for English Teachers”. Education USA Georgia. ივლისი 31, 2017.
21. 6-our teacher development workshop. The Center of Teaching English INT. თებერვალი, 2017.
22. The 5-hour in-service training course Lesson Planning and Feedback. 5 საათიანი სატრენინგო კურსი „გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი“. BRITISH COUNCIL. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო, მაისი 2016.
23. A 12 –hour teacher development course held at the centre of teaching English “INT”. 16-17 იანვარი. 2015.
24. 6-hours –workshop on teaching English  led by the Senior English language Fellow(Eve Smith). ბსუ. ნოემბერი 11-12, 2014
25. Six –hour Teacher development Workshop provided by the centre of teaching English INT. სექტემბერი, 2014. ბათუმი, საქართველო.
26. ინგლისური ენა მასწავლებლებისათვის. მეორე დონის 30 საათიანი სატრენინგო კურსი. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. BRITISH COUNCIL ბათუმი, საქართველო. ივნისი. 2014
27. Overseas Teachers Refresher Course. Regent.  ლონდონი. დიდი ბრიტანეთი. Accredited by the British Council. 15-26 ივლისი 2013.
28. ინგლისურ ენაზე წერის უნარის განვითარების 32 საათიან სატრეინინგო კურსი. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო. მარტი, 2013
29. Languages In Globalization Era And Foreign Language Online Teaching Modules held by International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). ბათუმი, 9-10 ნოემბერი, 2012.
30. პარალელური ელექტრონული კორპუსი, როგორც სასწავლო მეთოდური და კვლევის ტექნოლოგია . საჯარო პოლიტიკის, ადვოჯატირებისა და ცამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 16 სექტემბერი.2012.
31. 20 საათიანი სატრენინგო კურსი ინგლისური ენის ტესტირების საფუძვლები საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. BRITISH COUNCIL. თბილისი, საქართველო, ივნისი 2012.
32. CL. English Teachers Association of Georgia BRITISH COUNCIL Georgia.2012 
33. 20 საათიანი სატრენინგო კურსი საქმიანი ინგლისური. BRITISH COUNCIL. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო, დეკემბერი 2011.
 
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word; Excel; Power-point 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა