ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

სახელი და გვარი: ივდით დიასამიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.04.1977
მისამართი: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის 105/4,
ელ-ფოსტა: ivdit.diasamidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577504481
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი-ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი (ინგლისური ფილოლოგია)
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ენათმეცნიერება
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ინგლისური ენის სტილისტიკა, ტექსტის ლინგვისტიკა, ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა.

სამუშაო გამოცდილება:

2009 წლის 30 ოქტომბრიდან 2010 წლის ნოემბრამდე -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2010 წლის 2 ნოემბრიდან 2011 წლის მარტამდე-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და  მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

2011 წლის 23 მარტიდან 2014 წლის 3 აპრილამდე-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამოცდებისა და უნარ-ჩვევების შეფასების ცენტრის  ხელმძღვანელი

2000 წლიდან 2013 წლამდე-ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენის მასწავლებელი

2014 წლის 22 თებერვლიდან 2021 მდე -ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი

2021 წლიდან ასოცირებული პროფესორი

2021 წლის დეკემბრიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.International Journal of Management and Applied Science, “Some Linguistic Peculiarities of Mental Disorders in Fiction (based on “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes)”. ISSN: 2394-7926 Volume-6, Issue-1, Jan.-2020. მენეჯმენტისა და გამოყენებითი მეცნიერებების საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი.“გონებრივი აშლილობის ლინგვისტური გამოხატულების თავისებურებანი მხატვრულ ლიტერატურაში“ (დენიელ კიზის „ყვავილები ელჯერნონისათვის“  მიხედვით)  გვ. 111-115.
2.Inferring a Message through Capitalization. DOI: 10.17265/1539-8080 ISSN 1935-9667 US-China Foreign Language. Volume 17, Number 12, December 2019. ამერიკის შეერთებული შტატები. David Publishing Company. www. David pablisher.com
3.International Scientific Conference “Humanities in the Information Society - III” Batumi 2018 30 November – 2 December.  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III” ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2018 ივდით დიასამიძე  ვიზუალური ენის როლი კომპიუტერის მოხმარებაში. The Role of Visual Language in Computing.
4.საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2018. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. ივდით დიასამიძე; ლალი თავაძე; ნათია ქათამაძე „გლობალიზაციის   პროცესი: ნასესხობის როლი და ზეგავლენა ქართულ ენაზე“  „The Role and Impact of Borrowings on the Georgian Language in the Process of Globalization”  International Conference- East European Multicultural Space. Batumi 2018  Conference Proceedings.  ISSN 2587 5485.გვ.250 -257. 
5. Making Inferences through Punctuation. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება. ქუთაისი 2017.
6. „იეროგლიფური გაფორმება“, როგორც ტექსტის გრაფიკული ილუსტრირების ერთ- ერთი ფორმა. სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმჭიფო უმივერსიტეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 21-23 ოქტომბერი. 2016.
7. Graphic Illustration of Mentally Disabled Characters’ Speech according to William Faulkner’s “Sound and Fury”.- Special Issue of the International Virtual Forum - Istanbul 2016:  Humanitarian Space in Geocultural Space. ISSN: 2148-3582 2016 TÜBİTAK-ULAKBİM DergiPark Açık Dergi Sistemleri JournalPark Open Journal Systems
8. ტექსტის გაფორმების გრაფიკული საშუალებების მნიშვნელობა უილიამ ფოლკნერის ნაწარმოებებში (ხმაური და მძვინვარება; სული რომ ამომდიოდა).გვ.167 „კულტურათშორისი დიალოგები“III შრომები. თელავი 2015. ISSN 2233-3401
9. Point of View in NarrativeDiscourse. 14th International,Literatureand StylisticsSymposium. ELSEVIER Procedia- Social and BehavioralSciences.DokuzEylulUniversity, Faculty of Education.Turkey 2014.
10.“Basic Characteristics of a Parahraph and its Importance” გვ.229 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები- ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- II ბათუმი2014 ISBN 978-9941-434-91-4
11.On Some Linguistic tendencies of the Modern Georgian Press. გვ.34 fipl v; HOMO LOQUENS Georgian Multilingual  Association volume V  ISSN 1987-8761 2013  Tbilisi
12.ზოგიერთი გრაფიკული საშუალების გამოყენებისათვის მხატვრული ტექსტის მარკირებისას. გვ.155. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, 10-12 მაისი, 2013. გამომცემლობა“მერიდიანი“ ISBN 978-9941-10-724-5. ქუთაისი 2013. 
13.კურსივის, როგორც ენის გრაფიკული გამომსახველობითი საშუალების გამოყენება ინგლისურ ენაში. გვ.28. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო საემეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი  #19 თბილისი 2012. ISSN 1512-2530.
14.პიარი და ტურიზმის პოლიტიკა.ტურიზმი ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ტურიზმის ფაკულტეტი. აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. ბათუმი 2-3 ივნისი,2012.
15.ვიზუალური მეტაფორების როლი კომპიუტერულ ენაში. გვ.42. სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა #6 ISSNN 1987-7323 ქუთაისი 2011.
16.კომუნისტური იდეოლოგიური წნეხი გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლული სულსა“ და მიხეილ ჯავახიშვილის „გივი შადურში“.გვ.267 „კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები, თელავი. 2011. 
17.სტრიქონთა ფიგურული ჩაწერა, როგორც ტექსტის გრაფიკული ილუსტრირების ერთ-ერთი ფორმა.გვ.119  ”ენა და კულტურა” შრომები გამომცემლობა ”მერიდიანი”  ქუთაისი  2010. ISBN 978-9941-10-252-0
18.Informative Capasity of Punctuation used as a Stylistic Device in a Text. P.38  fipl v; HOMO LOQUENS Georgian Multilingual Association volume II  IISN 1987-8761 2011  Tbilisi
19.Role of Internet in Education pp.47  “Internet ans Society” INSO- 2011 ქუთაისი-2011-Kutaisi ISBN 978-994-432-29-3
20.არანორმატიული ფონეტიკური ფორმები (გრაფონები). Gგვ.34 სამეცნიერო ჟურნალი ენა და კულტურა N#4 ISSNN 1987-7323 ქუთაისი 2010
21.სასვენი ნიშნების, როგორც სტილისტური ხერხის ინფორმატულობა საყმაწვილო ლიტერატურაში (ალან მილნის ”ვინი პუჰის” მასალაზე) .გვ. 23 ჟურნალი ენა და კულტურა N#3 ISSNN 1987-7323 ქუთაისი 2010
22.მთავრული და ნუსხური ასოების, როგორც ტექსტის გრაფიკული გამომსახველობითი ხერხის ინფორმატულობა გვ.23 ჟურნალი ენა და კულტურა N#32 ISSNN 1987-7323 ქუთაისი 2009
23.“ვიზუალური მეტაფორები, ანუ სიტყვის სუროგატები თანამედროვე ტექნიკურ საკომუნიკაციო არხში” 227 “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ISSN 1987-7625 ISBN 978-9941-409-91-2    2009
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.The International Conference on “Psychology Language and Teaching” 12-13 September, 2019. Paris, France.  Proceedings of 225th The IIER International Conference.  Institute of Research and Journals. In association with Researchworld; “Some Linguistic Peculiarities of Mental Disorders in Fiction (based on “Flowers for Algernon” by Daniel Keyes)”. ფსიქოლოგიის, ენისა და სწავლების საერთაშორისო კონფერენცია. 12-13 სექტემბერი 2019. პარიზი საფრანგეთი. გონებრივი აშლილობის ლინგვისტური გამოხატულების თავისებურებანი მხატვრულ ლიტერატურაში (დენიელ კიზის „ყვავილები ელჯერნონისათვის“  მიხედვით)  
2.International Scientific Conference “Humanities in the Information Society - III” Batumi 2018 30 November – 2 December.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III”  ბათუმი 2018 30 ნოემბერი- 2 დეკემბერი  ივდით დიასამიძე  ვიზუალური ენის როლი კომპიუტერის მოხმარებაში. The Role of Visual Language in Computing.
3.საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“ ბათუმის შოთა რუსტაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 2018. ივდით დიასამიძე; ლალი თავაძე; ნათია ქათამაძე „გლობალიზაციის პროცესი: ნასესხობის როლი და ზეგავლენა ქართულ ენაზე“  „The Role and Impact of Borrowings on the Georgian Language in the Process of Globalization”  International Conference- East European Multicultural Space. Batumi 2018
4.8th International Research Conference on Education, Language and Literature. (IRCEELT 2018) International Black Sea University. “Inferring a Message through capitalization” April, 20-21, 2018. Tbilisi Georgia ISSN 2298-0180
5. In Mixed Level Classes.  Innovative and Creative Education and Teaching International conference. Faculty of Education , University of Extremadura, Badajoz, Spain. 21-23 June 2017.
6. 2017-III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''თანამედროვე ინტერდისციპლინარიზმი და ჰუმანიტარული აზროვნება'', ქუთაისი, 2017
7. სემიოტისკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ქაოსისა სა კოსმოსის სემიოტიკა'' ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ბათუმი 21-23 ოქტომბერი, 2016 წელი
8. The International Virtual Forum - Istanbul 2016:  Humanitarian Space in Geocultural Space.  Istanbul 2016:  
9. International Symposium on Language Education and Teaching. 28-30 May 2015. Nevshehir. Turkey. Presentation-“Transmission of an author’s message to readers using punctuation”.
10. III საერთაშორისო კონფერენცია -„კულტურათშორისი დიალოგები“ III. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თელავი 2015.
11. International Symposium on Language Education and Teaching. 28-30 May 2015. Nevshehir. Turkey. ’’Transmission of an author`s message to readers using punctuation.’’
12. 14th International Language, Literature, and Stylistics Symposium. 15-17 October 2014. Izmir- Turkey
13. “Basic Characteristics of a Parahraph and its Importance” გვ.229 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები- ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში- II ბათუმი2014
14. II სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“ შრომები ქუთაისი 2013
15. Joint Conference of the Ministry of Education and Science, British council and United States Embassy. 22 March 2014.
16. “Inspiring and Empowering Teachers of English” Conference, English language fellow Program (ELF) and English Teachers Association of Georgia (ETAG). May 18, 2013.
17. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, 10-12 მაისი, 2013.
18. მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია.ბათუმი 2-3 ივნისი,2012.
19. ”კრეოლ ქალთა სახეები ქეით ჩოფინის ნაწარმოებში დიზაირის ბავშვი” XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფრენცია. შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. 17-19 მაისი 2012.
20. Importance of a Paragraph, as a Graphic Mean, for Highlighting a Text. Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics. SOUTH-WEST UNIVERSITY NEOTIT RILSKO. BATUMI SHOTA RUSTAVELI STATE UNIVERSITY.  Blagoevgrad-Batumi 2011.
21. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათშორისი დიალოგები“თელავი 2011.
22. Role of Internet in Education “Internet and Society” INSO- 2011 Kutaisi
23. I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენა და კულტურა“, 1-2-ოქტომბერი, 2010 წელი ქუთაისი, საქართველო.
24. International Conference and Exhibition, Batumi-Spring -2010, Batumi, Georgia, 7-9May, 2010.
25. გრაფიკულ- გამომსახველობითი საშუალებების როლი უ. ფოლკნერის შემოქმედებაში (”ხმაური და მძვინვარება” და ”სული რომ ამომდიოდა” მიხედვით). ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. ”ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. 13-15მაისი, 2010.
26. საერთაშორისო კონფერენცია “ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ბათუმი-2009.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Erasmus + Staff Mobility For Teaching - ხანგრძლივობა - ერთი კვირა, ჩატარებული ლექცია-სემინარი-8 საათი.   ევროკომისიის საერთაშორისო გაცვლითი საგრანტო პროექტი, ალკალას უნივერსიტეტი.ესპანეთი,1-5 აპრილი.  2018/2019 აკადემიური წელი.

2.Erasmus + Staff Mobility For Teaching - ხანგრძლივობა - ერთი კვირა,  ევროკომისიის საერთაშორისო გაცვლითი საგრანტო პროექტი, რუსეს უნივერსიტეტი, ბულგარეთი, 2017.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1.ტრენინგ კურსი- Language for Resilience. Understanding Learning and resourses. October 30. 2020. Dr. Adam Admett, senior consultant. English in education systems.  British council.  ხანგძლივობა 3 კვირა. 
2.პედაგოგთა 3 საათიანი ტრენინგ-კურსი „სასკოლო გარემოში ბულინგის აღმოფხვრის და პრევენციის გზები“. A 3-hour training course in Bulling Prevention and Intervention Strategies at schools. 09.02.2020.
3.„The Teacher as a Storyteller with Jamie Keddie“ Lesson Stream. ონლაინ ვებინარი. 31 მაისი. 2020. 
4.Summer school “Modern Approaches of Research in the field of Education”. Certificate of participation in the workshop held within the frame of the Summer School (25 hours). Supervisor of the course Royce Jefferson George, PhD, W.Ed. (University of North Texas). 7-13 July. 2019. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო სკოლა „კვლევების თანამედროვე მიდგომები განათლების დარგში“. მონაწილეობის სერტიფიკატი საზაფხულო სკოლის ფარგლებში ჩატარებული სამუშაო შეხვედრები (25 საათი). კურსის ხელმძღვანელი: როუს ჯეფერსონ ჯორჯი. ჩრდილოეთ ტეხასის უნივერსიტეტი. აშშ. 7-13 ივლისი. 2019.
5.„მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“ ცირა ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა . ბათუმი 09.06.2019.  “Multisemiotic Presentation skills” Tsira Barbakadze’s Rhetoric School. Batumi.
6.“Business communication” Held by David Erland Isaksen, University of South –Easthern Norway. 05.05. 2019.
7.“A 10-hour Short Course on Teaching Lexically” by Andrew Walkley. Batumi, Georgia. 30.04-01.05. 2019.  96681-IAO
8.Workshop in Research Methods in Applied Linguistics and English Language Teaching, held by Dr. William J. Crawford. Akaki Tsereteli State University April 28, 2018. 
9.3-hour in-service training course Teaching Large , Multilevel Classrooms 3. English Teachers Association of Georgia. Batumi, Georgia January , 2018 3 საათიანი სატრენინგო კურსი „სწავლება მრავალრიცხოვან, სხვადასხვა დონის კლასებში“ საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია.ბათუმი საქართველო იანვარი, 2018. TLMC N:065
10.Ways of Nurturing a Genuine Approach workshop (10-hour course) at the Center of Teaching English INT. Batumi, Georgia. 09/09/2017- 11/09/2017. 
11.First level course in “Introduction to College Counselling for English Teachers”. Education USA Georgia. July 31, 2017.
12.A 6-our teacher development workshop held at the Center of Teaching English INT February, 2017.
13. 1. The 5-hour in-service training course Lesson Planning and Feedback. 5 საათიანი სატრენინგო კურსი „გაკვეთილის დაგეგმვა და უკუკავშირი“. BRITISH COUNCIL. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო, მაისი 2016.14. A 12 –hour teacher development course held at the centre of teaching English “INT” .15-18 January. 2015
15. 6-hours –workshop on teaching English at ShotaRusraveli State University led by the Senior English language Fellow(Eve Smith) November 11-12, 2014
16. ESL 2. June. 2014
17. Overseas Teachers Refresher Course.Regent.Accredited by the British Council. 15-26 July 2013.
18. ინგლისურ ენაზე წერის უნარის განვითარების 32 საათიან სატრეინინგო კურსი. საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო. DWS№007
19. Languages In Globalization Era And Foreign Language Online Teaching Modules held by International Federation of Language Teacher Association (FIPLV) and Multilingual Association of Georgia (MAG). Batumi.
20. პარალელური ელექტრონული კორპუსი, როგორც სასწავლო მეთოდური და კვლევის ტექნოლოგია . საჯარო პოლიტიკის, ადვოჯატირებისა და ცამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
21 20 საათიანი სატრენინგო კურსი ინგლისური ენის ტესტირების საფუძვლები საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. BRITISH COUNCIL.თბილისი, საქართველო. BILT№001
22. Classroom Language. English Teachers’ Association of Georgia BRITISH COUNCIL Georgia. Class. Lang. №060
23. 20 საათიანი სატრენინგო კურსი საქმიანი ინგლისური. BRITISH COUNCIL.საქართველოს ინგლისური ენის მასწავლებელთა ასოციაცია. ბათუმი, საქართველო. BE №015
24. ორენოვანილექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა უცხო ენების სწავლებისათვის,თბილისი. №02/054
25. TEACHING KNOWLEDGE TEST TKT Module 3, Managing the teaching and learning process, University of Cambridge, ESOL Examinations. 0029633508
26. TEACHING KNOWLEDGE TEST TKT Module 2, Lesson planning and use of resources for language teaching, University of Cambridge, ESOL Examinations. 0029633492
27. TEACHING KNOWLEDGE TEST TKT Module 1, Language and background to language learning and teaching, University of Cambridge, ESOL Examinations. 0029633476
28. ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკა TKT Essentials, British Council Georgia
29. English Language Teaching through Storytelling, Oxford House College.
30. 20-hour in service training course Newly Qualified Teachers (NQT), British Council Georgia
31. Teaching Speaking Skills through Video, British Council 2010.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური ენა, რუსული ენა, გერმანული ენა

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Word; Excel; Power-point 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა