ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ზაზა შაშიკაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21/09/1973
მისამართი: ი.ჭავჭავაძის 21, ბინა#1
ელ-ფოსტა: zaza.shashikadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+99577) 999767
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნე ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი, თარჯიმანი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, წყაროთმცოდნეობა, 07.00.04;
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საქართველო–ოსმალეთის ურთიერთობები.

სამუშაო გამოცდილება:

1. X. 2000–VI.2001 - თურქეთ–საქართველოს მეგობრობისა და თანადგომის ფონდი ქ. ანკარაში, ქართული ენის მასწავლებელი

2. 16.12.2000-დან დღემდე - ბათუმის რუსთაველის სახემწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი (ამჟამად - ქართველოლოგიის ცენტრი), მეცნიერ–თანამშრომელი

3. 2003-2005 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრა, მასწავლებელი (შემდგომში უფროსი მასწავლებელი)

 4. 2005–2006 - ბსუ მსოფლი ისტორიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი

5. 2006–2009, 2010–2015 - ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

6. 2008–2012 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი

7. 2015 წლიდან - - ბსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. არტანუჯი ოსმალეთის იმპერიაში (XVI-XVII), (მონოგრაფია),თბილისი 2017;

2. ქართველ მუსლიმთა მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობა თურქეთში, (მონოგრაფია), თბილისი 2017, (თანაავტორები: რ.ბარამიძე, ჯ.ვარშალომიძე, გ.მახარაშვილი);

3. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში (წიგნი პირველი), მაჭახლელი მუჰაჯირები, (მონოგრაფია), ბათუმი 2017, (ავტორთა კოლექტივი);

4. ზაზა შაშიკაძე,  ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები აჭარაში (საერთაშორისო სიმპოზიუმის - ქართულ-თურქული ურთიერთობები. წყაროები ქართულ-თურქული ურთიერთობების შესახებ - თეზისები), ტრაპიზონი 2017;

5. ზაზა შაშიკაძე,  ნონა ნიქაბაძე, ბათუმის სკოლები და კულტურული დაწესებულებები XX ს-ის 20-იან წლებში, ბსუ, ნიკო ბერძენიშვილის კვლევითი ინსტიტუტის კრებული, ბათუმი 2017,

6. კლარჯეთი, (მონოგრაფია), თბილისი 2016, (ავტორთა კოლექტივი);

7. სარფი  (მონოგრაფია), ბათუმი 2015, (ავტორთა კოლექტივი), გამომცემლობა ბსუ

8. ზაზა შაშიკაძე,  კლარჯეთის ხეობა არტანუჯში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული IX, ბათუმი 2015;

9. ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, ქართული წყაროთმცოდნეობა XV-XVI, თბილისი 2013/2014, გვ. 133-140

10. ზაზა შაშიკაძე, არტანუჯის სანჯაყის ვრცელი დავთარი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული VIII, ბათუმი  2014

11. ზაზა შაშიკაძე, ქართველთა მუჰაჯირობა თურქეთის შავი ზღვის რეგიონში, რსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული VII, რსუ გამომცემლობა, ბათუმი 2013, გვ. 145–152

12. მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, ეპიზოდები მუჰაჯირთა შთამომავლების ცხოვრებიდან, ხარიტორნ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის მაცნე V, ბათუმი 2012, გვ. 90-96

13. შავშეთი (მონოგრაფია), თბილისი 2011 (ავტორთა კოლექტივი), გამომცემლობა,,ჰოროსი XXI“

14. აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები (მონოგრაფია),ზაზა შაშიკაძე, მირიან მახარაძე, თბილისი 2011, გამომცემლობა ,,ჰოროსი XXI“

15. ზაზა შაშიკაძე, მირიან მახარაძე, აჭარის აღწერის ვრცელი და მოკლე დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, აღმოსავლეთი და კავკასია #7, თბილისი 2011, გვ. 225-232

16. Zaza Şaşikadze, Erzrumda Lala Mustafa Paşa Camii´nin Gürcü Vakıfları, XV. Türk Tarih Kurumu Kongresinde sunulan Bildiriler, 4. cilt – 1. kısım, TTK Basımevi, Ankara 2010

17. ზაზა შაშიკაძე,  ,,წითელი აჭრისტანის სალ–ნამე“, აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო, აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში, საერთშორისო კონფრერენციის მასალები, ბათუმი  2010

18. მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე, მაია კიკვიძე, ქართული ენის გაკვეთილები (თურქებისათვის), I ნაწილი, ახელმძღვანელო, ბათუმი, რსუ, ISBN 978-9941-409-67-7, ბათუმი 2009

19. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი 2009

20. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ეტიმოლოგიური ცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და ქართველთა იდენტობის საკითხი, რსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი 2009

21. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური აღწერის დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები; გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2009 ttp://www.dzeglebi.ge/statiebi/istoria/osmaluri_agceris_davtrebi.html

22. Шашикадзе Заза, Два важных документа по истории Юго-Западной Грузии XVI в., Вестник Московского Университета, серия 13, Востоковедение, Москва 2008, стр. 54-61

18. ზაზა შაშიკაძე, აჭარისწყლის ხეობის სოფლები და მათი მოსახლეობა XVI ს-ის მეორე ნახევარში, http://chveneburi.net/ka/default.asp?bpgpid=1156&pg=1; https://burusi.wordpress.com/category/history/page/283/

23. ზაზა შაშიკაძე, ქართული ენის გაკვეთილები (უცხოელთათვის) - ბათუმი, 2009 წ. (ავტორთა კოლექტივი)

24. ზაზა შაშიკაძე, ქართულ-ოსმალური ურთიერთობიდან XVI ს-ის 30-60-იან წლებში, ნ.შენგელიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი 2008, გვ. 256-264 

25. ვახტანგ გურული, ზაზა შაშიკაძე, ნუგზარ ზოსიძე, მერაბ ფუტკარაძე, ტესტები საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში, თბილისი 2007 (ავტორთა კოლექტივი)

26. ზაზა შაშიკაძე, არზრუმის მეჩეთის ქართული სავაყუფო მიწები, კავკასია და აღმოსავლეთი #4, თბილისი 2007 გვ. 128-133

27.  ზაზა შაშიკაძე, აჭარა XVI- XVIII სს-ში, ენციკლოპედია ,,აჭარა“, ბიულეტენი №3, ბათუმი 2007

25. ზაზა შაშიკაძე, მურახხასიეს გადასახადი ოსმალეთის იმპერიის ქართულ პროვინციებში, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული, ბათუმი 2005, გვ. 60-64

26. Zaza Şaşikadze,  Acara Tahrir Defterıne Göre Acara’da AlınanOsmanlı Vergılerı XIV TTK kongresıne sunulan bildiriler, II cilt, II kısım,Ankara, 2005, გვ. 123-124;

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები აჭარაში (თურქულად), საერთაშორისო სიმპოზიუმი: ქართულ-თურქული ურთიერთობები. წყაროები ქართულ-თურქული ურთიერთობების შესახებ, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი. ტრაპიზონი. თურქეთის საისტორიო საზოგადოება.

23/24.11.2017

2. Zaza Şaşikadze, Nona nikabadze, 93 Harbı Acara Muhacirleri ve Anadolu’da Onların Yerleşimleri, Uluslararası 1877-1878 Osmanlı Ru Harbının 140. Yılında Kafkas Göçleri ve Etkileri Sempozyumu, İstanbul, 25/26.11.2017

3. ზაზა შაშიკაძე, ბათუმი XIX საუკუნის 30-იან წლებში, მალხაზ სიორიძის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბსუ, 29.05.2017

4. ზაზა შაშიკაძე, ნანი ფუტკარაძე, ქობულეთელთა მუჰაჯირობა და მათი განსახლების არეალი თურქეთში, ქობულეთი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დაბრუნება III, ქობულეთი 29.09.2017

5. ZazaŞaşikadze, Ruslan Baramıdze, Acara'da Camilerin Yapılış Tarihi, Uluslararası Kongre Gürcistan’da İslamiyet, İstanbul, 6-8 Mayıs 2016

6. ზაზაშაშიკაძერუსლან ბარამიძე, ბათუმის მოსახლეობის დინამიკამე -19 ს-ის 30-90-იანწლებში, საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა“ 6, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2015

7. რუსლან ბარამიძე, ზაზაშაშიკაძე1871 წლის ცნობა ბათუმის მეჩეთის ვაყუფების შესახებ არტანუჯში, აჭარის საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი 2015

8. ზაზაშაშიკაძე,  გოლჯუქი თურქულ საისტორიო ლიტერატურაში, ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმი 30.01.2014

9. ზაზაშაშიკაძეარტანუჯი XVI საუკუნის მეორენახევარში, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი, თბილისი 2014

10. ზაზაშაშიკაძე, „1835/6 წლის ქობულეთის აღწერის ოსმალური რეესტრი“,  საერთაშორისო კონფერენცია „დაბრუნება“, ქობულეთი 2014

11. ზაზაშაშიკაძე, ქართველთა მუჰაჯირობა თურქეთის შავიზღვისპირეთში, ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმი 30.01.-01.02.2013

12. ნუგზარმგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, თემურტუნაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  თბილისი, საქართველო 2013 წლის 30−31 მაისი

13. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ონომასტიკის მართებული ანალიზის მნიშვნელობისათვის ისტორიოგრაფიაში, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი, ბათუმი, 14–16. 05.2010

14. ზაზაშაშიკაძებათუმი XVI საუკუნის მეორენახევარში, საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა“, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2010

15. მამიაფაღავა, ზაზაშაშიკაძე, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი, საერთაშორისო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიö 29–30/05.2009

16. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ეტიმოლოგიური ცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და ქართველთა იდენტობის საკითხი, რსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენცა, ბათუმი 2008

17. ზაზა შაშიკაძე არზრუმის არქივში დაცული ,,წითელი აჭარისტანის სალ–ნამე“, საერთშორისო კონფრერენცია: აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, ბათუმი 03,07. 2009 წ.

18. ზაზაშაშიკაძეოსმალური ხალხის აღწერის დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, საერთაშორისო კონფერენცია: სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეო-პოლიტიკურ იინტერესებში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, ბათუმი, საქართველო 2008

19. Zaza Şaşikadze, Arzrumda’ki Lala Mustafa Paşa Camii’nin Gürcü Vakıfları, თურქეთის საისტორიო საზოგადოების XV საერთაშორისო კონგრესი, ანკარა 2006

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2017-2020 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება  ,, XVI-XVIII სს. ახალციხე-არტანუჯის რეგიონი ოსმალური დავთრების მიხედვით“ (ხელშეკრულება  № FR 17_230). მონაწილე

2.  2016-2019 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება  ,,მუჰიმე დავთრებში დაცული 200 დოკუმენტი საქართველოს შესახებ (XVI-XVIII სს.)“ (ხელშეკრულება  № 217624). მონაწილე

3.  2016-2019 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება  ,,მარადიდი“ (ხელშეკრულება  № 217886). მოწვეული სპეციალისტი.

4.  2016-2019 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება  ,,ტაო“ (ხელშეკრულება  № 217796). მოწვეული სპეციალისტი.

5.  2016 – 15.08-15.12 -  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი. პროექტის სახელწოდება „ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“.

6. 2015 - 12.02 -12.06 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება. თურქეთის რესპუბლიკა, ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენისა და საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტი, თემა ,,ოსმალური წყაროები საქართველოს შესახებ“ (პროექტი №  YS/7/1-10/14).

7. 2012-2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გრანტი. პროექტის სახელწოდება ,,მუჰაჯირობის ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“  (ხელშეკრულება   № 02 – 19/1). სამეცნიერო ხელმძღვანელი

8. 2013-2016 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება  ,,კლარჯეთი“ (ხელშეკრულება  № 31/34). მონაწილე

9. 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება  ,,ქართველ მუსლიმთა მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობა თურქეთში“ (ხელშეკრულება № 57/06). სამეცნიერო ხელმძღვანელი

10. 2013-2015 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება ,,სარფი“ (ხელშეკრულება №FR/339/1-10/13). მონაწილე

11. 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება ,,1574 წლის გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთარი“  (ხელშეკრულება  № 31/34). მონაწილე

12. 2009-2011 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება ,,202 ოსმალური ფირმანი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ და აჭარის მოკლე და ვრცელი დავთრები“ (ხელშეკრულება №A-27–09). მონაწილე

13. 2008-2010 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება ,,შავშეთი“ (ხელშეკრულება №A-39-09).  მონაწილე

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

12.02 -12.06. 2015, თურქეთის რესპუბლიკა, ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენისა და საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტი, თემა,,ოსმალური წყაროები საქართველოს შესახებ“. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში. დონორი ორგანიზაცია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ხელშეკრულება №  YS/7/1-10/14

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონით), რუსული (კარგად), თურქული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა