ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ზაზა შაშიკაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 21/09/1973
მისამართი: ი.ჭავჭავაძის 21, ბინა#1
ელ-ფოსტა: zaza.shashikadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577-999-767
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: აღმოსავლეთმცოდნე ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი, თარჯიმანი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, წყაროთმცოდნეობა, 07.00.04;
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ქართულ-თურქული ურთიერთობები XV-XX საუკუნეებში. ოსმალური ხელნაწერი წყაროები საქართველოს შესახებ.

სამუშაო გამოცდილება:

1. X. 2000–VI.2001 - თურქეთ–საქართველოს მეგობრობისა და თანადგომის ფონდი ქ. ანკარაში, ქართული ენის მასწავლებელი;

2. 16.12.2000-დან დღემდე - ბათუმის რუსთაველის სახემწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი (ამჟამად - ქართველოლოგიის ცენტრი), მეცნიერ–თანამშრომელი;

3. 2003-2005 - ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრა, მასწავლებელი (შემდგომში უფროსი მასწავლებელი);

 4. 2005–2006 - ბსუ მსოფლი ისტორიის კათედრა, უფროსი მასწავლებელი;

5. 2006–2009, 2010–2015 - ბსუ ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

6. 2008–2012 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს წევრი;

7. 2015 წლიდან - ბსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მირიან მახარაძე, ზაზა შაშიკაძე, ლალა მუსტაფა ფაშას ვაყუფ-ნამეები საქართველოს შესახებ (მონოგრაფია), თბილისი, 2021.

2. ტაო (მონოგრაფია, ავტორთა კოლექტივი), ბათუმი, 2020.

3. მარადიდი, (მონოგრაფია, ავტორთა კოლექტივი), ბათუმი, 2020.

4. Zaza Şaşikadze, 19. Yüzyılın 30’lu Yıllarında Taoskari (Olur); (Taoskari (olur) in the 30s of the 19th Century), Anadolu-Kafkasya Araştırmalar Dizisi, Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu, Ankara, 2020.

5. ზაზა შაშიკაძე, მაჰმუდ მეორის დროინდელ ჩილდირის ეიალეთის აღწერი მასალები, ახალ და უახლეს პერიოდში ქართულ-თურქული ურთიერთობები, ანკარა, 2020; Zaza Şaşikadze, Sultan II. Mahmut Dönemi Çıldır Eyaleti’nin Nüfüs Defteri, Yeni ve yakın Çağda Türk-Gürcü İlişkileri, Ankara, 2020 (სტატია გამოქვეყნებულია ქართულ და თურქულ ენებზე, ახლავს ინგლისური რეზიუმე).

6. ზაზა შაშიკაძე, მუჰიმე დავთრები XVII ს-ი საქართველოს შესახებ (1630-16311 წწ. ცნობები მუჰიმ დავთრებიდან ბათუმისა დ გონიოს შესახებ), აღმოსავლეთი და კავკასია №8, თბილისი, 2019.

7. ზაზა შაშიკაძე, XVI საუკუნის აჭარის ისტორიი ხელნაწერი წყაროები, შუა საუკუნეების ქართულ-თურქული ურთიერთობები, გორი, 2019; Zaza Şaşikadze, XVI. Yüzyıl Acara Tarihine Ait Osmanlıca El Yazma Kaynakları, Orta Çağda Türk-Gürcü İlişkileri, Gori, 2019 (სტატია გამოქვეყნებულია ქართულ და თურქულ ენებზე, ახლავს ინგლისური რეზიუმე).

8. Malkhaz Chokharadze, Zaza Shashikadze, Merab Khalvashi, Parkhlistskhali Basin: Memory of Generations and Some Issues of the History of Religion, Bulletin of the Georgian Academy of Scinces, Tbilisi, 2019.

9. Nodar Shengelia, Zaza Shashikadze, Mirian Makharadze, On the First Georgian Preserved in the “Muhimme Defters”, Bulletin of the Georgian Academy of Scinces, Tbilisi, 2019.

10. ზაზა შაშიკაძე, 1835 წლის მარადიდის აღწერა, ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული XII, ბათუმი, 2018.

11. Zaza Shashikadze, Batum Sancağı’nın Mufassal Defteri (Mufassal Defter of Batumi Sandjak), XVIII th Turkish Congress of History, Turkish Historical Society, Ankara, October 1-5, 2018 (Abstracts).

12. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახ დოკუმენტები აჭარაშ, ქართულ-თურქული ურთიერთობები. წყაროები ქართულ-თურქული ურთიერთობების შესახებ, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი. თურქეთის საისტორიო საზოგადოება,

ტრაპიზონი, 2018; Zaza Şaşikadze, Acara Bölgesi Ailelerinde Muhafaza Edilmiş Osmanlıca Belgeler (Ottoman Family Documents in Adjara), Gürcü-Türk İlişkileri, Türk Tarih Kurumu, Trabzon, 2018.

13. ზაზა შაშიკაძე, არტანუჯი ოსმალეთის იმპერიაში (XVI-XVII), (მონოგრაფია), თბილისი, 2017.

14. ზაზა შაშიკაძე, რუსლან ბარამიძე, ჯემალ ვარშალომიძე, გიორგი მახარაშვილი, ქართველ მუსლიმთა მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობა თურქეთში (ართვინის ილი)(მონოგრაფია), თბილისი, 2017.

15. ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში (წიგნი პირველი), მაჭახლელი მუჰაჯირები(მონოგრაფია), ბათუმი 2017, (ავტორთა კოლექტივი);

16. ზაზა შაშიკაძე, ტაოსკარი და იშხანი 1570-1590-იან წლებშ, ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული XI, ბათუმი, 2017.

17. კლარჯეთი(მონოგრაფია), თბილისი 2016, (ავტორთა კოლექტივი).

18. სარფი  (მონოგრაფია), ბათუმი 2015, (ავტორთა კოლექტივი).

19. Заза Шашикадзе, Руслан Барамидзе, МЕЧЕТИ ЧОРОХСКОГО КРАЯ (По материалам первой экспедиции по исследованию грузинского мусульманского наследия на территории Турецкой Республики), Лавровский сборник. Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений, Этнология, история, археология, культурология. — СПб.: МАЭ РАН, Санкт-Петербург, 2015.

20. ზაზა შაშიკაძე, კლარჯეთის ხეობა არტანუჯში, ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული IX, ბათუმი, 2015.

21. ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, ქართული წყაროთმცოდნეობა XV-XVI, თბილისი 2013/2014.

22.  ზაზა შაშიკაძე, არტანუჯის სანჯაყის ვრცელი დავთარი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული VIII, ბათუმი  2014.

23. ზაზა შაშიკაძე, ქართველთა მუჰაჯირობა თურქეთის შავი ზღვის რეგიონში, რსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული VII, რსუ გამომცემლობა, ბათუმი 2013.

24. მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, ეპიზოდები მუჰაჯირთა შთამომავლების ცხოვრებიდან, ხარიტორნ ახვლედიანის სახელობის აჭარის მუზეუმის მაცნე V, ბათუმი 2012.

25. შავშეთი (მონოგრაფია), თბილისი 2011 (ავტორთა კოლექტივი).

26. ზაზა შაშიკაძე, მირიან მახარაძე, აჭარის ლივის ვრცელი და მოკლე დავთრები (მონოგრაფია), თბილისი 2011.

27. ზაზა შაშიკაძე, მირიან მახარაძე, აჭარის აღწერის ვრცელი და მოკლე დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, აღმოსავლეთი და კავკასია #7, თბილისი 2011.

28. Zaza Şaşikadze, Erzrumda Lala Mustafa Paşa Camii´nin Gürcü Vakıfları, XV. Türk Tarih Kurumu Kongresinde sunulan Bildiriler, 4. cilt – 1. kısım, TTK Basımevi, Ankara 2010.

29.  ზაზა შაშიკაძე,  ,,წითელი აჭრისტანის სალნამე“, აჭარის ა/რ საარქივო სამმართველო, აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში, საერთშორისო კონფრერენციის მასალები, ბათუმი  2010.

30. მამია ფაღავა, მალხაზ ჩოხარაძე, ზაზა შაშიკაძე, მაია კიკვიძე, ქართული ენის გაკვეთილები (თურქებისათვის), I ნაწილი, სახელმძღვანელო, ბათუმი 2009.

31. ზაზა შაშიკაძე, მამია ფაღავა, ონომასტიკის მართებულ ანალიზის მნიშვნელობისათვი ისტორიოგრაფიაში, ბსუ საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში (თეზისები), ბათუმი, 2010.

32. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური აღწერის დავთრებ როგორც საისტორიო წყარო, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთაგეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში. აჭარის დედასამშობლოსთან დაბრუნების 130 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2009. ttp://www.dzeglebi.ge/statiebi/istoria/osmaluri_agceris_davtrebi.html

33. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი 2009.

34.  მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ეტიმოლოგიური ცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და ქართველთა იდენტობის საკითხი, რსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი 2009.

35. Шашикадзе Заза, Два важных документа по истории Юго-Западной Грузии XVI в., Вестник Московского Университета, серия 13, Востоковедение, Москва 2008.

36. ზაზა შაშიკაძე, აჭარისწყლის ხეობის სოფლები და მათი მოსახლეობა XVI -ის მეორე ნახევარშიhttp://chveneburi.net/ka/default.asp?bpgpid=1156&pg=1https://burusi.wordpress.com/category/history/page/283/

37.  ზაზა შაშიკაძე, ქართულ-ოსმალური ურთიერთობიდან XVI -ის 30-60-იან წლებშინ.შენგელიას 70 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბილისი 2008.

38. ვახტანგ გურული, ზაზა შაშიკაძე, ნუგზარ ზოსიძე, მერაბ ფუტკარაძე, ტესტები საქართველოს ისტორიასა და გეოგრაფიაში, თბილისი 2007.

39. ზაზა შაშიკაძე, არზრუმის მეჩეთის ქართული სავაყუფო მიწები, კავკასია და აღმოსავლეთი #4, თბილისი 2007.

40.  ზაზა შაშიკაძე, აჭარა XVI- XVIII სს-ში, ენციკლოპედია ,,აჭარა“, ბიულეტენი №3, ბათუმი 2007.

41. ზაზა შაშიკაძე, მურახხასიეს გადასახადი ოსმალეთის იმპერიის ქართულ პროვინციებში, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული, ბათუმი 2005.

42. ზაზა შაშიკაძე, მურახასიეს გადასახადი ოსმალეთის იმპერიის ქართულ პროვინციებში, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული, ბათუმი 2005

43. ზაზა შაშიკაძე, მაჭახლის ხეობის ისტორიისათვის, თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, თბილისი, 2005.

44. Zaza Şaşikadze,  Acara Tahrir Defterıne Göre Acara’da Alınan Osmanlı Vergılerı, XIV. TTK kongresıne sunulan bildiriler, II cilt, II kısım,Ankara, 2005.

45. ზაზა შაშიკაძე, მაჭახლის ხეობის ისტორიი შესახებ (თურქულ ენაზე), ჟურნალი ,,ჩვენებური“ #52/53, სტამბოლი, 2004.

46. ზაზა შაშიკაძე, სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობა XVI ს-ის აჭარაშ ,,ზემო აჭარის ლივის ვრცელ დავთრის" მიხედვი, ვ.გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი კრებული, თსუ, თბილისი, 2003.

47. ზაზა შაშიკაძე, აჭარაში აკრეფილი ოსმალურ გადასახადები აჭარის აღწერი დავთრის მიხედვი (თურქულ ენაზე), ჟურნალი ,,ჩვენებური“, #47, სტამბოლი, 2003.

48. ზაზა შაშიკაძე, ზემო აჭარის ლივის ვრცელი დავთარი" როგორც წყარო აჭარის ისტორიისათვის,  თსუ აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, თბილისი, 2002.

49. ზაზა შაშიკაძე, ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი XVI -ის აჭარის ისტორიისათვის, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კრებული III, ბათუმი, 2002.

50. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური გადასახადები XVI-XVII სს-ის აჭარაში, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ბათუმი, 2002.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ზაზა შაშიკაძე, ჩილდირის ეიალეთის ქრისტიანი მოსახლეობა XIX -ის 30-იან წლებში, საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები), საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი, 2019.

2. ზაზა შაშიკაძე, 1835 წლის მარადიდის აღწერა, ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის XX სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2019.

3. Zaza Şaşikadze, Sultan II. Mahmut Dönemi Çıldır Eyaleti’nin Nüfüs Defterleri, Yeni ve Yakın Çağda Türk-Gürcü İlişkileri, III. Uluslararası sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1-4 Aralık, 2019.

4. Zaza Şaşikadze, Batum LıvasınınMufassal Defteri, 18. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1-5 Ekim, 2018.

5. Zaza Şaşikadze, 19. Yüzyılın 30-lu Yıllarda Taoskari (Olur), Tarih Boyunca Anadolu Gürcistan İlişkileri Sempozyumu, 28-30 Ekim 2018, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Türkiye.

6. ზაზა შაშიკაძე, ბათუმის დაპყრობის თარიღის დაზუსტებისათვის, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III“, საერთაშორისო კონფერენცია, ბსუ, ბათუმი, 2018.

7. ზაზა შაშიკაძე, XVI -ის აჭარის ისტორიის ოსმალური წყაროები, შუა საუკუნეებში ქართულ-თურქული ურთიერთობები, მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი, ორგანიზატორი თურქეთის საისტორიო საზოგადოება, გორი, საქართველო, 2018.

8. Zaza Şaşikadze, Acara Bölgesi Ailelerinde Muhafaza Edilmiş Osmanlıca Belgeler (Ottoman Family Documents in Adjara), Gürcü-Türk İlişkileri, Uluslararası Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu, Trabzon, 23/24.11.2017.

9. Zaza Şaşikadze, 93 Harbı Acara Muhacirleri ve Anadolu’da Onların Yerlesimleri, Uluslararası 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbının 140. Yılında Kafkas Gocleri ve Etkileri Sempozyumu, Istanbul, 25/26.11. 2017.

10. ზაზა შაშიკაძე, ბათუმი XIX საუკუნის 30-იან წლებში, მალხაზ სიორიძის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბსუ, 29.05.2017

11. ზაზა შაშიკაძე, ნანი ფუტკარაძე, ქობულეთელთა მუჰაჯირობა და მათი განსახლების არეალი თურქეთში, ქობულეთი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დაბრუნება III, ქობულეთი 29.09.2017

12. ზაზა შაშიკაძე, ტაოსკარი და იშხანი 1570-90-იან წლებში, ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ქართველოლოგიის ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი, 2017.

13. Zaza Şaşikadze, Ruslan Baramıdze, Acara'da Camilerin Yapılış Tarihi, Uluslararası Kongre Gürcistan’da İslamiyet, İstanbul, 6-8 Mayıs, 2016

14. Заза Шашикадзе, Руслан Барамидзе, МЕЧЕТИ ЧОРОХСКОГО КРАЯ, Лавровский сборник. Материалы XXXVIII и XXXIX Среднеазиатско-Кавказских чтений, Санкт-Петербург, 2015.

15. ზაზა შაშიკაძერუსლან ბარამიძე, ბათუმის მოსახლეობის დინამიკა მე -19 -ის 30-90-იანწლებში, საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი - წარსული და თანამედროვეობა“ 6, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2015

16. რუსლან ბარამიძე, ზაზა შაშიკაძე1871 წლის ცნობა ბათუმის მეჩეთის ვაყუფების შესახებ არტანუჯში, აჭარის საარქივო სამმართველო, საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი 2015

17. ზაზა შაშიკაძე, გოლჯუქი თურქულ საისტორიო ლიტერატურაში, ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმი 30.01.2014

18. ზაზა შაშიკაძე, არტანუჯი XVI საუკუნის მეორენახევარში, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ტაო-კლარჯეთი, თბილისი 2014

19. ზაზა შაშიკაძე, „1835/6 წლის ქობულეთის აღწერის ოსმალური რეესტრი, საერთაშორისო კონფერენცია „დაბრუნება“, ქობულეთი 2014

20. ზაზა შაშიკაძე, ქართველთა მუჰაჯირობა თურქეთის შავიზღვისპირეთში, ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმი 30.01.-01.02.2013

21. ნუგზარ მგელაძე, ზაზა შაშიკაძე, თემურ ტუნაძე, ოსმალურენოვანი საოჯახო დოკუმენტები და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული კვლევები, რევაზ კიკნაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  თბილისი, საქართველოб 2013 წლის 30−31 მაისიю

22. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ონომასტიკის მართებული ანალიზის მნიშვნელობისათვის ისტორიოგრაფიაში, I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თსუ ლექსიკოგრაფიული ცენტრი, ბათუმი, 14–16. 05.2010

23. ზაზა შაშიკაძე, ბათუმი XVI საუკუნის მეორე ნახევარში, საერთაშორისო კონფერენცია: „ბათუმი _ წარსული და თანამედროვეობა“, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი 2010

24. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი, საერთაშორისო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიö 29–30/05.2009

25. მამია ფაღავა, ზაზა შაშიკაძე, ეტიმოლოგიური ცდანი თურქეთის ისტორიოგრაფიაში და ქართველთა იდენტობის საკითხი, რსუ ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, საერთაშორისო კონფერენცა, ბათუმი, 2008.

26. ზაზა შაშიკაძე, არზრუმის არქივში დაცული ,,წითელი აჭარისტანის სალნამე, საერთშორისო კონფრერენცია: აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, ბათუმი 03,07. 2009.

27. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალური ხალხის აღწერის დავთრები როგორც საისტორიო წყარო, საერთაშორისო კონფერენცია: სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეო-პოლიტიკურ იინტერესებში, აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 2008.

28. ზაზა შაშიკაძე, შავშეთის ისტორიისათვის, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი, 2007.

29. ზაზა შაშიკაძე, შავშეთ-იმერხევის ოსმალეთისადმი დაქვემდებარების ქრონოლოგიის საკითხები, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი, 2006.

30. Zaza Şaşikadze, Arzrumda’ki Lala Mustafa Paşa Camii’nin Gürcü Vakıfları, XV. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Uluslararası sempozyumu, Ankara 2006.

31. ზაზა შაშიკაძე, ოსმალთა მიერ მაჭახლის ხეობის დაპყრობის თარიღის დადგენისათვის, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი, 2004.

32. ზაზა შაშიკაძე, თურქეთის რესპუბლიკაში მოპოვებული გაზეთების, ,,სადაი მილეთის“ და ,,სამუსლიმანო საქართველოს“ ახალი ნომრების შესახებ, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი, 2003.

33. Zaza Şaşikadze, XVI yy. Sonunda Acara’da alınan Osmanlı Vergileri, XIV. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Uluslararası sempozyumu, Ankara 2002.

34. ზაზა შაშიკაძე, ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი XVI ს-ის აჭარის ისტორიისათვის, ბსუ სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის კონფერენცია, ბათუმი, 2002.

35. ზაზა შაშიკაძე, ქრისტიან მოსახლეობაზე დაწესებული გადასახადები ოსმალეთის იმპერიაში, ო.გიგინეიშვილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2002.

36. ზაზა შაშიკაძე, აჭარის სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა XVI -ის მეორე ნახევარში, ვ.გაბაშვილის 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი, 2002.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2020-2023 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება ,,ორი ოსმალური დავთარი და დოკუმენტები ბათუმის შესახებ(ხელშეკრულება № FR-19-7386). სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

2. 02/15/2020-12/15/2021 (ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,ოსმალურენოვანი დოკუმენტები აჭარის საოჯახო არქივებში“ (ხელშეკრულება № 02-12/44). სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

3. 2018-2021 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,სტამბოლის მინისტრთა საბჭოს არქივში დაცული დოკუმენტები საქართველოს შესახებ (რეზიუმირებული კატალოგი“) (ხელშეკრულება № HE-18-911). მენეჯერი.

4. 2018-2021 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება „სამხრეთ-დასავლეთ საქართვ­ე­ლოს ქართული კულტურული მე­მ­­კვიდრეობის გეოინ­ფორ­მაცი­უ­ლი კარტოგრაფირება-ანა­ლიზი ძველი თურქული დავთრების მიხედვით“ (ხელშეკრულება № NHE-18-448), მოწვეული სპეციალისტი.

5. 2017-2020 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,, XVI-XVIII სს. ახალციხე-არტანუჯის რეგიონი ოსმალური დავთრების მიხედვით(ხელშეკრულება № FR 17_230). მონაწილე

6.  2016-2019 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,მუჰიმე დავთრებში დაცული 200 დოკუმენტი საქართველოს შესახებ (XVI-XVIII სს.) (ხელშეკრულება  № 217624). მონაწილე

7.  2016-2019 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,მარადიდი (ხელშეკრულება  № 217886). მოწვეული სპეციალისტი.

8.  2016-2019 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,ტაო (ხელშეკრულება  № 217796). მოწვეული სპეციალისტი.

9.  2016 – 15.08-15.12 - ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში. სამეცნიერო ხელმძღვანელი.

10. 2015 - 12.02 -12.06 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტი. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირება. თურქეთის რესპუბლიკა, ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენისა და საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტი, თემა ,,ოსმალური წყაროები საქართველოს შესახებ (პროექტი №  YS/7/1-10/14).

11. 2012-2016 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის მიერ დაფინანსებული გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,მუჰაჯირობის ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“  (ხელშეკრულება   № 02 – 19/1). სამეცნიერო ხელმძღვანელი

12. 2013-2016 – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,კლარჯეთი (ხელშეკრულება  № 31/34). მონაწილე

13. 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,ქართველ მუსლიმთა მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობა თურქეთში (ხელშეკრულება № 57/06). სამეცნიერო ხელმძღვანელი

14. 2013-2015 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,სარფი (ხელშეკრულება №FR/339/1-10/13). მონაწილე

15. 2013-2016 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,1574 წლის გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთარი  (ხელშეკრულება  № 31/34). მონაწილე

16. 2009-2011 - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,202 ოსმალური ფირმანი სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს შესახებ და აჭარის მოკლე და ვრცელი დავთრები (ხელშეკრულება №A-27–09). მონაწილე

17. 2008-2010 - შოთა რუსთაველის ეროვ–ნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი. პროექტის სახელწოდება - ,,შავშეთი (ხელშეკრულება №A-39-09).  მონაწილე

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. 2021 წლის 11 დეკემბერი, ქ. თბილისი. ონლაინ სემინარი: ,,ქართული თურქოლოგია“ ( წარსული, აწმყო, მომავალი). 
  2. 12.02 -12.06. 2015, თურქეთის რესპუბლიკა, ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენისა და საისტორიო გეოგრაფიის ფაკულტეტი, თემა,,ოსმალური წყაროები საქართველოს შესახებ“. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტის ფარგლებში. დონორი ორგანიზაცია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ხელშეკრულება №  YS/7/1-10/14
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონით), რუსული (კარგად), თურქული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა