ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მამია ფაღავა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15/02/1956
მისამართი: 6010 ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.9, ბ. 71
ელ-ფოსტა: mamia.fagava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 38-06-26; 24-48-32 (ბინა); 7–64–93 (სამსახური)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

·             ქართული სალიტერატურო ენა, ქართული დიალექტოლოგია, ქართული ლექსიკოლოგია

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

1.      2013 16/09 - დღემდე -რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (შემდეგ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის)  პროფესორი (შრომითი ხელშეკრულება № 02-16/172).

2.      2009 13/09-2013 13/09- რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (შემდეგ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის) პროფესორი (ბრძ. 2-275. 15.09.2009).

3.      2006 01/09 - რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი (ბრძ.№1-157. 2006 25/08)

4.      2008 08/01-2009 5/12 - რსუ სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროსი (ბრძ. №748. 2008 08/01).

5.      2006 06/12 – 2007 23/07 - რსუ რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში (ბრძ.№ 2-709. 2006 06/12).

6.      2005 15/08 - რსუ სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის დირექტორი (ბრძ.№ 2-62,№ 1. 2005   25/08).

7.   2005 9/07 - ბსუ (შემდეგ რსუ) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (ყოფილი მ. აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი) დირექტორი (შეთავსებით)(ბრძ. 2-59, $2. 2005, 9/07).

8.      2004 15/12 - ქართული ენის კათედრის პროფესორი (კონკურსით) (ბრძ. №1-24,№ 3. 2004, 17/06).

9.      2000 16/12 - მ. აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (ბსუ) დიალექტოლოგიისა და ფოლკლორის განყოფილების გამგე, ცენტრის უფროსის მოაგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში (იხ. ბრძ. 2-119, №2; 11. 18/12 2000, შეთავსებით)

10.  1998 28/11- ბსუ ქართული ენის კათედრის გამგე (ბრძ. №2-108, № 1. 1998 30/11).

11.  1993 17/02 - ბსუ სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა დოცენტის წოდება (ბრძ.2-30,№ 1. 1993 19/03).

12.  1992 17/02 - ბსუ ქართული ენის კათედრის გამგე (კონკურსით)(ბრძ. №2-22,№ 1. 1992 19/02).

13.  1991 29/05 – 1992 17/02 - ბსუ ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი (კონკურსით) (ბრძ. №2-70, №5. 1991 03/06).

14.  1987 01/09-1991 15/03 - ბპი (1991 წლის 3 სექტემბრიდან უნივერსიტეტი - ბსუ) ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი (ბრძ.№ 2-30, 5, 1991 19/03)

15.  1985 29/08-1987 01/09 - ბპი რუსული ენის კათედრის ლაბორანტი (ბრძ. №3-101, №3. 1985 29/08.

16.  198131/12-1984 31/12 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის მიზნობრივი ასპირანტი (ბრძ.  №4/351. 1981 31/12

17.  1979 26/11-1981 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის  (ბპი) იდეოლოგიური განყოფილების ლაბორანტი (ბრძ.№ 243 №12, 1979 27/11.

18.  1979 3/02-1979 20/08 - თხილნარის საშუალო სკოლა (აჭარის არ), ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (ხელვაჩაურის რაიონის განათლების განყოფილების ბრძ. №13; 1979 2/02)

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ქართული ენის კლარჯული დიალექტი, მონოგრაფია, 2023, გამომცემლობა ,,მერიდიანი".

2.ქართული ენის შავშური დიალექტი, მონოგრაფია,  2022, გამომცემლობა ,,მერიდიანი"

3.ტაოურის ბგერითი შედგენილობიდან, ფილოლოგიური მაცნე, VI, თბ. 2022, გვ. 8-19

4. მამია ფაღავა, ნაწილაკი ახალ ქართულში, თბ. 2009. გვ. 3-271.

5. მამია ფაღავა (თანაავტორი), შავშეთი, თბ. 2011, გვ. 6-616.1. მამია ფაღავა, ნაწილაკი ახალ ქართულში, თბ. 2009. გვ. 3-271.

2. მამია ფაღავა (თანაავტორი), შავშეთი, თბ. 2011, გვ. 6-616.
3. მამია ფაღავა, შავშური ჩანაწერები, თბ. 2011, გვ. 3-361.
4. მამია ფაღავა, კლარჯული ჩანაწერები. გამ. ,,უნივერსალი“, თბ. 2017, გვ. 3-452.
5. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯეთი, თბ. 2016. გვ. 7- 1180.
6. მამია ფაღავა, მუჰაჯირთა შთამომავლებთან. თბ. 2016. გვ.3 - 492.
7. მამია ფაღავა (თანაავტორი), სამხრული კილოები და ქართული სამწერლობო ენა (V-XVIII სს), ბათუმი, 1998, გვ. 3-274.
8. მამია ფაღავა (თანაავტორი) სამხრული კილოები – ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები. გამ. ,,ივერიონი“, თბ. გვ. 3-334.
9. მამია ფაღავა, (თანაავტორი), ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თურქეთში, წიგნი პირველი, მაჭახლელი მუჰაჯირები, ბათუმი, 2017, გვ. 5-449 .
10. მამია ფაღავა (თანაავტორი), სარფი, ბათუმი, 2015, გვ. 7-770.
11. მამია ფაღავა, ნიკო მარი და მისი მოგზაურობა შავშეთსა და კლარჯეთში. წიგნში: ნ. მარი, შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები, ბათუმი, 2012, გვ. 5-98.
12. მამია ფაღავა, მასალები ,,შვილის’’ სემანტიკისათვის ქართველურ ენებში.
,,კრებული", 6, 2009, 3-27
13. მ. ფაღავა, ზოგიერთი მოდალური ნაწილაკის ფორმისა და ფუნქციის შესახებ
ქართულში. კრებული, 5, 2007, გვ. 3-22.
14. მამია ფაღავა (თანაავტორი), იმერხეული ტექსტები (ლექსიკონითურთ),
კრებული, 5, 2007, გვ. 249-307.
15. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული მასალები, ლექსიკონითურთ. კრებული,
6, 2009, გვ. 231-285.
16. მამია ფაღავა, ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ნიმუშთა
გამოქვეყნების გამო. იხ. კრებული, 6, 2009, გვ. 178-182.
17. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ექსპედიცია მუჰაჯირთა შთამომავლებთან.
კრებული, 7, 2013. გვ. 3-12.
18. მამია ფაღავა, ქობულეთურის ზოგიერთი თავისებურება მუჰაჯირთა
შთამომავლების მეტყველების მიხედვით. კრებული, 7, 2013, გვ. 13-22.
19. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ორდუელ მუჰაჯირთა მეტყველება (მასალები).
კრებული, 7, 2013, გვ. 180-245.
20. მამია ფაღავა, ქართველი მუჰაჯირები ორდუსა და სამსუნის გუბერნიებში.
კრებული, 7, 2013, გვ. 289-294.
21. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ქართული ენის გაკვეთილები, ბათუმი, 2009, გვ. 3-79.
22. მამია ფაღავა, უმარცვლო უ სამხრულ კილოებში. ბსუ შრომები, 10, 2007, გვ. 3-7.
23. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულის
მნიშვნელობისათვის დიალექტებში. ჟ. ენა და კულტურა, 4, 2010, გვ. 54-58.
24. მამია ფაღავა, ხანძთისა და შატბერდის ლოკალიზაციისათვის. მნათობი, 1, 2007,
გვ. 143-150.
25. მამია ფაღავა (თანაავტორი), სამხრული მეტყველების ლექსიკის საკითხები. ჟ. ენა
და კულტურა, 7, ქუთაისი, 2012, გვ. 143-150.
26. М. Пагава (თანაავტორი), Нравственная философия человеческого бытия в
грузинском прозе XIX века. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, 5, 2008, გვ. 154-
158.
27. М. Пагава (თანაავტორი), Сравнение как метод познания и как лингвокультурный
знак. Мир Русского Слова И Русское Слово В Мире. т. 4, 2007, с. 106-112.
28. მამია ფაღავა, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და
ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი. ჰუმანიტარული მეცნიერებები
ინფორმაციულ საზოგადოებაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 1, 2009,
გვ. 5-13.
29. მამია ფაღავა, თანდებული სამხრულ კილოებში. კრ. ლინგვისტური
ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, 3, თბ. 2011, გვ. 231-256.
30. მამია ფაღავა, ქრისტიანობასთან დაკავშირებული ტოპონიმები შავშეთში. ჩვენი
სულიერების ბალავარი, 3, ბათუმი, 2011, გვ. 165-174.
31. მამია ფაღავა, ძეგლისა და მიძნაძორის ეტიმოლოგიისათვის. ჩვენი სულიერების
ბალავარი, 4, ბათუმი, 2012, გვ. 204-208.
32. მამია ფაღავა, ჭოროხის აუზი ერთიანი კულტურული სივრცე. ჟ. სემიოტიკა, 8,
თბ. 2011, გვ. 78-87..
33. მამია ფაღავა, სამხრული მეტყველების დიალექტური შედგენილობის
საკითხისათვის. დიდაჭარობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის
მასალები, თბ. 2010. გვ. 76-82.
34. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული მასალები. ბსუ ქართველოლოგიის
ცენტრის კრებული, 6, ბათუმი, 2009, გვ. 231-285.
35. მამია ფაღავა, გვარ-სახელები კლარჯეთიდან. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის
კრებული, 8, ბათუმი, 2014, გვ.3-14.
36. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული კილო (მასალები). ბსუ
ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, ბათუმი, 8, 2014, 165-215.
37. მამია ფაღავა, მუჰაჯირთა მეტყველება და აჭარულის კილოკაური
შედგენილობის საკითხი. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები, გორი, 2013, გვ. 136-141
38. მამია ფაღავა, ,,-ევ კილოს’’ კვალი სამხრეთ საქართველოში. ჰუმანიტარული
მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. საერთაშორისო კონფერენციის
მასალები, ტ, 1, ბათუმი, 2014, გვ. 62-64.
39. მამია ფაღავა, თემის ნიშანთა მონაცვლეობა კლარჯულში. ბსუ
ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 8, ბათუმი, 2014, გვ. 3-8.
40. მამია ფაღავა, კვლავ ტოპონიმ ბათუმის ეტიმოლოგიისათვის. კრ. ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა, 1, 2009, გვ. 189-295.
41. მამია ფაღავა, ,,კლარჯეთი 2014“ - სამეცნიერო ექსპედიციის ანგარიში. ბსუ
ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 9, ბათუმი, 2014, გვ. 152-155
42. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ეპიზოდები მუჰაჯირთა ცხოვრებიდან. ,,მუზეუმის
მაცნე’’, 5, ბათუმი, 2012.
43. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ქორის (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის
ჭოროხის ხეობის ქართულ მოსახლეობაში. ტაო-კლარჯეთი, მე-2 საერთაშორისო
კონფერენცია, მასალები, ბათუმი, 2012.
44. მამია ფაღავა (თანაავტორი), იზა ჩანტლაძე სამხრული კილოების მკვლევარი.
პროფესორ იზა ჩანტლაძის 70 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო
კრებული, თბ. 2011.
44. მამია ფაღავა (თანაავტორი), აჭარა, მაჭახელი, ჭოროხი - ეტიმოლოგიის ცდა. ბსუ
შრომები, 7, ბათუმი, 2005, გვ. 3-18.
45. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ქართლის ცხოვრების ორი ადგილის
განმარტებისათვის. ქართული წყაროთმცოდნეობა, 15-16, თბ. 2013/2014, გვ. 140-
144.
46. მამია ფაღავა, ექსპედიციის დღიურები. აჭარა - წარსული და თანამედროვეობა,
კრებული 2, ბათუმი, 2015, გვ. 185-248.
47. მამია ფაღავა, ქართული ენისა და კულტურის კუნძულები მეთურქულე
კლარჯეთში. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო
კონფერენციია, 2014 წლის 13 ივნისი, მასალები. გორი, 2015, გვ. 69-75.
48. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ხატილა’ს მნიშვნელობისა და ისტორიისათვის.
იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, 2015
წლის 13 ივნისი, მასალები. გორი, 2015, გვ. 75-77.
49. მამია ფაღავა, ვაზი და მარანი კლარჯეთში. ჩვენი სულიერების ბალავარი.
საერთსშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. 7, ბათუმი, 2015, გვ. 296-
302.
50. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული კილო. ბრუნებისა და უღლების
ძირითადი პარადიგმები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. 38, თბ. 2015. გვ. 125-157.
51. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ტაოური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი
პარადიგმები. საენათმეცნიერო ძიებანი, ტ. 38-ე, თბ. 2015, გვ. 158-189.
52. მამია ფაღავა (თანაავტორი), შავშური კილო. ბრუნებისა და უღლების ძირითადი
პარადიგმები. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. 13, თბ. 2015. გვ.
117-148.
53. მამია ფაღავა, აჭარული კილოს თავისებურებანი. ბრუნებისა და უღლების
ძირითადი პარადიგმები. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე, 3, თბ. 2016. გვ.
115-152.
54. მამია ფაღავა, სამხრული კილოები, შესწავლის მდგომარეობა და პერსპექტივები.
ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, ტ. 13, თბ. 2015. გვ.148-184.
55. მამია ფაღავა, თურქული ფენა კლარჯეთის ტოპონიმიაში. ჩვენი სულიერების
ბალავარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2016, გვ. 312-
323.
56. მამია ფაღავა, ოდენსუფიქსური წარმოება კლარჯეთის ტოპონიმიაში. ბსუ
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი,
კრებული, 10, ბათუმი, 2015, გვ. 3-46.
57. მამია ფაღავა, დიმიტრი პაგირევი და მისი შრომა. ბსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 10, ბათუმი,
2015, გვ.207-210.
58. მამია ფაღავა, თემის ნიშანთა მონაცვლეობა კლარჯულში. ბსუ ჰუმანიტარულ
მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 9, ბათუმი,
2015, გვ. 3-8.
59. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველება
ლექსიკონითურთ (მასალები). ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი,
ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 9, ბათუმი,2015. გვ. 171-262.
60. მამია ფაღავა, მეტსახელი გვარები ჭოროხის ხეობიდან. საქ. მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, II, საქ.მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბ. 2017, გვ. 2017-223.
61. მამია ფაღავა, ,,მუჰაჯირი – 2014“ – ექსპედიციის დღიურები. კრ. აჭარა – წარსული და თანამედროვეობა, კრებული III.. ბათუმი, 2017, გვ. 380-449.
62. მამია ფაღავა, ,,გრძელი ხმოვნები“ ტაოურში. დიალექტოლოგიური კრებული. 37–ე  დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. თსუ გამომცემლობა, თბილისი, 2017, გვ. 186-196.
63. მამია ფაღავა , ამირანის ნაკვალევი ტაოს ტოპონიმიაში. ჩვენი სულიერების ბალავარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, IX, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბ. 2017, გვ. 341-349 (თანაავტორი).
64. მამია ფაღავა , რამდენიმე რთულფუძიანი სახელი ტაოს ტოპონიმიაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, IX, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბ. 2017, გვ. 350-359.
65. მამია ფაღავა, შავშური კილო. ახალი ქართული ენა, წიგნი IV, დიალექტების
მორფოლოგია. თსუ გამომცემლობა, თბ. 2017, გვ. 420-448 (თანაავტორი).
66. მამია ფაღავა , კლარჯული კილო. ახალი ქართული ენა, წიგნი IV, დიალექტების
მორფოლოგია. თსუ გამომცემლობა, თბ. 2017, გვ. 449-479 (თანაავტორი).
67. მამია ფაღავა, ტაოური კილო. ახალი ქართული ენა, წიგნი IV, დიალექტების
მორფოლოგია. თსუ გამომცემლობა, თბ. 2017, გვ. 480-510 (თანაავტორი).
68. მამია ფაღავა, ქართული კილოები ჭოროხის ხეობაში, მათი გავრცელების არეალი და შესწავლის მდგომარეობა. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ,,ქართულ-აფხაზური ურთიერთობათა საკითხები - ისტორია და თანამედროვეობა’’(მასალები), თბ. 2017, გვ. 99-110.
69. მამია ფაღავა, მეტსახელები ჭოროხის ხეობიდან . ფილოლოგიური მაცნე IV, გამ.
,,უნივერსალი“ თბ. 2017, გვ. 4-32.
70. მამია ფაღავა, შტო-გვარის სახელთა წარმოების ერთი თავისებურება ტაოურში. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 11, თბ. 2017, გვ. 3-9.
71. მამია ფაღავა, ქვემდებარე-დამატების შემასმენელთან ურთიერთობის თავისებურებანი მარადიდულ კლარჯულში. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 11, თბ. 2017, გვ. 27-33.
72. მამია ფაღავა, სააღდგომო მოგზაურობა ტაოში. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 11, თბ. 2017, გვ. 164-184.
73. მამია ფაღავა, ტაოური ტექსტები. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის
ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, 11, თბ. 2017, გვ. 185-254 (თანაავტორი).
74. მამია ფაღავა, ისტორიული სამხრეთ საქართველო შესწავლის მდგომარეობა და
ამოცანები. ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,
კრებული, 4, ბათუმი, 2005, გვ. 3-19.
75. მამია ფაღავა (თანაავტორი), კალკების საკითხისათვის სამხრულ კილოებში
(წინასწარი შენიშვნები). ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-
კვლევითი ცენტრი, კრებული, 4, ბათუმი, 2005, გვ. 77-82.
76. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ტაოური მეტყველების ნიმუშები
(ლექსიკონითურთ), ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი
ცენტრი, კრებული, 4, ბათუმი, 2005, გვ. 146-174.
77. მამია ფაღავა (თანაავტორი), აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის
ძეგლები. თბ. 2016, გვ. 7-276.
78. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ტაო, გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’ თბ. 2020, 1214 გვ.

79. მამია ფაღავა, ტაოური ჩანაწერები. გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’, თბ. 2021. 512 გვ.

80. მამია ფაღავა (თანაავტორი), მარადიდი. გამომცემლობა ,,მერიდიანი’’, თბ. 2020, 980 გვ.

81. Mamia Paghava, The Formation of Family Group Names and Peculiarity of the Settement in the Village Tao. სმამ, ტ.12, #1, თბ. 2018

82. მამია ფაღავა, ექსპედიციის ერთი დღე ტაოში. ქესს, XV, თბ. 2020, გვ. 232-249.

83. მამია ფაღავა, ილია ჭავჭავაძე და ქართული სალიტერატურო ენის პრობლემები. ილია ჭავჭავაძე 170. ბათუმი, 2007, გვ. 26-58.

84. მამია ფაღავა (თანაავტორი), მეგრული ,,სამოხიო“ - ეტიმოლოგია და სოციალური მნიშვნელობა. ქუთაისური საუბრები, VI, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 2004, გვ. 149-150.

85. მამია ფაღავა, მეტსახელი გვარები ტაოდან. დიალექტოლოგიური კრებული, 2019, გვ. 73-88.

86. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ტაოს ტოპონიმია ოსმალურ დავთრებში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის შრომები, 3, 2018, გვ. 231-247.

87. მამია ფაღავა, ძველი წარმოების სახელები ტაოს ტოპონიმიაში. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული, XIII, ბათუმი, 2018, გვ. 3-9.

88. მამია ფაღავა, ჭოროხის ,,ქვეყნების’’ შესწავლის მდგომარეობა და პესპექტივები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამსვლელი სხდომა აჭარაში. 2014 წლის 3-5 ივლისი, მასალები, თბ. 2015, გვ. 156-171.

89. მამია ფაღავა, მარადიდის ტოპონიმია. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, XII, თბ. 2018, გვ. 3-34.

90. მამია ფაღავა, მასალები ,,ცემის’’ სემანტიკური ველისათვის ქართველურ ენებში.

ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ,,ფილოლოგიური მაცნე’’, V, თბ. 2019, გვ. 5-74.

91. მამია ფაღავა (თანაავტორი), სამხრული მეტყველების დიალექტური დიფერენციაციის ლინგვისტური საფუძველი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართველოლოგიური მემკვიდრეობა, ტ. XX, ქუთაისი, 2016:253-263.

92. მამია ფაღავა (თანაავტორი), მარადიდელ მუჰაჯირთა მეტყველების ნიმუშები ლექსიკონითურთ. ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, XII, თბ. 2018, გვ. 173-249.

93. მამია ფაღავა, ვაზი ჭოროხის ხეობაში. LX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესიის მასალები, თბ. 2020, გვ. 131-143.

94. მამია ფაღავა (თანაავტორი), არსებითი სახელის მთავარი თავისებურებები ტაოურში. Scientia Scholarly Jurnal, 1, 2020, p. 146-158.

95. მამია ფაღავა, ჩაბალხეთის ეტიმოლოგიისათვის. ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრა, საისტორიო მაცნე, XIII, ბათუმი, ბათუმი, 2004, გვ. 182-186.

96. Mamia Paghava, Allocation of Conjugations in the Klajeti Dialeqt in Maradidi. . სმამ, ტ.12, #2, თბ. გვ. 171-175.

97. Mamia Paghava, Hydronimy of Tao. East European Multicultural Space, Proceedings of The International Conference, 2018, Batumi, 2020, p. 257-261.

98. მამია ფაღავა, თქვა, თქო და ო ნაწილაკების გამოყენების თავისებურებანი. მასალები ახალგაზრდა მეცნიერ ფილოლოგთა რესპუბლიკური კონფერენციისა, თბ. 1983. გვ. 91-93.

99. მამია ფაღავა, ნაწილაკები ძველ ქართულ გრამატიკებში. თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, შრომები, X,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, თბ. 1984. გვ. 48-53.

100. მამია ფაღავა,  ნუ ნაწილაკის ზოგიერთი  თავისებურება ქართულში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ.118, #3, თბ. 1985. გვ. 645-648.

101. მამია ფაღავა, ნატვრის ნაწილაკები ქართლში. თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საბჭო, შრომები, XI,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, თბ. 1986. გვ. 49-56.

102. Мамиа Пагава, Частицы в новогрузинском языке. АКД., Тб. 1986, с. 1-20.

103. მამია ფაღავა, ზოგი ნაწილაკის შედგენილობისა და ფუნქციისათვის სალიტერატურო ქართულსა და დიალექტებში. აჭარული დიალექტის დარგობრივი ლექსიკა, VII, თბ. 1990. გვ. 67-78.

104. მამია ფაღავა, აჭარულის ბგერითი შედგენილობიდან, 1. ჲ ბგერა აჭარულში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, ტ. 1, ბათუმი, 1995, გვ. 29-35.

105. მამია ფაღავა, ენობრივი სიტუაციის შესახებ სამხრეთ საქართველოში. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი, ბათუმი, 1999, გვ. 36-44.

106. მამია ფაღავა, სამრული დიალექტების ლექსიკიდან 1 (ბურძღლა, ბუღი, წირეხი, წაკატი, ხოკერი, ხორა). ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, ტ. IV, ბათუმი, 2002, გვ. 3-6.

107. მამია ფაღავა (თანაავტორი), სამხრული დიალექტების ზოგიერთი ფონეტიკური თავისებურება V-XVIII საუკუნეების სამწერლობო ქართულთან მიმართებით. ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები, VII, თბ. 1998, გვ. 256-267.

108. მამია ფაღავა, ერთხელ კიდევ მწერლის ვინაობის დადგენისათვის. ,,საისტორიო მაცნე’’,- ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის შრომები, 3, 1998, გვ. 9-12.

 109. მამია  ფაღავა, ტოპონიმ ,,ცხროჭას’’ ეტიმოლოგიისათვის.  ,,საისტორიო მაცნე’’,- ბსუ საქართველოს ისტორიის კათედრის შრომები, 10, ბათუმი, 2001, გვ. 112-114.

110. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ანდრია პირველწოდებული სამხრეთ-აღმოსავლეთ შავიზღვისპირეთში და კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები აჭარაში. ჟ. ლიტერატურული აჭარა, 3, 1999, გვ. 124-144.

111. მამია ფაღავა (თანაავტორი), საერთოქართველური ლექსიკიდან სამხრულ კილოებში (კაკალი, კაპრახანა, მეცარი, პაწკი, ტომპოყო, ღარღალი). ბსუ მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, კრებული, II, ბათუმი, 2002, გვ. 66-74.

112. მამია ფაღავა, უმლაუტი სამხრულ კილოებში. ბსუ მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, კრებული, II, ბათუმი, 2002, გვ. 113-121.

113. მამია ფაღავა, რ’ს დააკარგვა სამხრულ კილოებში. ბსუ მემედ აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი, კრებული, II, ბათუმი, 2002, გვ. 189-198.

114. მამია ფაღავა, ენობრივი სიტუაცია სამხრეთ საქართველოში და სამხრული მეტყველების დიალექტური შედგენილობის საკითხი. ბსუ შრომები, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, ტ. V, ბათუმი, 2003, გვ. 3-16.

115. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ზმნის ზოგი თავისებურება ტაოურში. თსუ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერების წელიწდეული, 1, 2020, გვ. 121-134.

116. მამია ფაღავა, ქართული ენის სამხრული კილოების ფონემატური სტრუქტურა. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დისერტაციის ავტორეფერატი, თბ. 2004, გვ. 3-90.

117. მამია ფაღავა (თანაავტორი), საენათმეცნიერო კვლევა-ძიება ბათუმის უნივერსიტეტში. ბსუ შრომები (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია, ტ. III, ბათუმი, 1999, გვ. 3-12.

118. მამია ფაღავა (თანაავტორი), ხე/ფხე - ისტორიისა და ეტიმოლოგიის საკითხები. ბსუ შრომები, II, ბათუმი, 1998, გვ. 3-20.

119. მამია ფაღავა, სამი ქართველური ფუძის (ჭარ, ჭორ, ჭახ) შედგენილობისა და ისტორიისათვის. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე, ტ. 168, #2, თბ. 2003, გვ. 404-405.

.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

  1. ანთროპოტოპონიმთა ერთი ჯგუფი შავშეთიდან, საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი, 3-5 ოქტომბერი, თბილისი, 2022 წელი.
  2. შავშეთი კავკასიის ხუთვერსიან რუკაზე, თანამომხსენებელი, X საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 14 ივნისი, გორი, 2022 (მასალები იბეჭდება).

1. Выраженые результативности в русском и грузиском языках (თანამომხსნებელი). Международный симпозиум по теме: ,,Лигвистические, методологические и психологические аспекти анализа и интерпретации текста». Тезиси доклаадов, Тбилиси, 1990, с. 55-57.

2. მახვილის საკითხისათვის სამხრულ დიალექტებში. საერთაშორისო კონფერენცია ,,საუნივერსიტეტო მეცნიერებანი ორი ათასწლეულის მიჯნაზე’’, მასალები. თბილისი-ბათუმი, 1997, გვ. 110-113.

3. ქორი (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის ჭოროხის ხეობის ქართულ
მოსახლეობაში. ტაო-კლარჯეთი, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, 5-8 სექტემბერი, 2012 წ. ბათუმი. გვ. 14-15.
4. სამხრული დიალექტების ლექსიკიდან 2 (კაკალი, ქორი, პაწკი). მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ლექსიკოლოგიაში. ბათუმი, 2012 წ.
5. მუჰაჯირთა მეტყველება და აჭარულის კილოკაური შედგენილობის საკითხი. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორი. 2013, წლის 14 ივნისი.
6. კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა
იდენტობის ზოგიერთი საკითხ. საერთაშორისო კონფერენცია: ჰუმანიტარული
მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. ბათუმი, 2009.
7. Semantics of SVILI (son/daughter) in KaTvelian Languages. Challenges within the multicultural and multilingual world in the XXI centure. 2009, july 2-4. Moscow, Russia.
8. ონომასტიკის მართებული ანალიზის მნიშვნელობისათვის იტორიოგრაფიაში.
პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2010,
გვ.123-126.
9. სამხრული დიალექტების ლექსიკიდან, მეორე (კაკალი, ქორი, პაწკი), მეორე
საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2012, გვ.158-160.
10. თანდებული შავშურში. აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის 100 წლისთავისადმი
მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სესია. თბ. 2011.
11. ვაზი და მარანი კლარჯეთში. ჩვენი სულიერების ბალავარი. საერთსშორისო
სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015.
12. ,,-ევ კილოს’’ კვალი სამხრეთ საქართველოში. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი
ინფორმაციულ საზოგადოებაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ბათუმი,
2014.
13. სახელდების საკითხისათვის ტოპონიმებში. სემიოტიკის მე-7 საერთაშორისო
სამეცნიერო კონფერენცია: ქაოსისა და კოსმოსის სემიოტიკა, ბათუმი, 2016.
14. ამირანის ნაკვალევი ტაოს ტოპონიმიკაში. ჩვენი სულიერების ბალავარი, 9,
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 15-16 ივნისი, 2017 წელი
(თანამომხსენებელი).
15. რამდენიმე რთულფუძიანი სახელი ტაოს ტოპონიმიაში. ჩვენი სულიერების
ბალავარი, 9, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 15-16 ივნისი, 2017
წელი.
16. გრძელი ხმოვნები ტაოურში. დიალექტოლოგიური კრებული. 37-ე
დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბ. 2017.

17. ხმოვანთკომპლექსთა ცვლილების ერთი შემთხვევა ტაოურში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 5. აბსტრაქტების კრებული. ბათუმი, 2019.

18. Hydronimy of Tao. East European Multicultural Space, Proceedings of The International Conference, 2018.

19. კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. პროგრამა, ბათუმი, 2009.

20. ძველი წარმოების გეოგრაფიულ სახელთა ერთი ჯგუფი ტაოდან. საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, II, პროგრამა, თბილისი, 2018.

ქართული ენისა და კულტურის კუნძულები მეთურქულე
კლარჯეთში. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო
კონფერენციია, 2014 წლის 13 ივნისი, მასალები. გორი, 2015, გვ. 69-75.
21. მამია ფაღავა (თანამომხსენებელი), ხატილა’ს მნიშვნელობისა და ისტორიისათვის.
იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, 2015
წლის 13 ივნისი, მასალები. გორი, 2015, გვ. 75-77.
22. მამია ფაღავა, ვაზი და მარანი კლარჯეთში. ჩვენი სულიერების ბალავარი.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. 7, ბათუმი, 2015, გვ. 296-
302.
23. თურქული ფენა კლარჯეთის ტოპონიმიაში. ჩვენი სულიერების
ბალავარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. თბ. 2016, გვ. 312-
323.
 

რესპუბლიკურ სამეცნიერო კონფერენციებში მონაწილეობა:

1. სოფელ ჩაისუბნის (ხელვაჩაურის რაიონი) ტოპონიმთა შესწავლისათვის. საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთა სამეცნიერო სესია. მოხსენებათა თეზისები, სოხუმი, 1977. გვ. 15-16.

2. ხოლმე ნაწილაკის ზოგი თავისებურება ქართულში. საკავშირო კონფერენცია თემაზე: ,,თანამედროვე ენათმეცნიერებისა და ლიტერატურათმცოდნეობის აქტუალური საკითხები’’. მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1985. გვ. 53-54.

3. კინაღამ ნაწილაკის შედგენილობა და ფუნქცია ქართულში. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საინსტიტუტთაშორისო კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1985. გვ. 60-61.

4. ეტიმოლოგიური შენიშვნები, 1. პარეხნი, ცხროჭა, ჩორჩანი. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და მასალები, ბათუმი, 1994, გვ. 14.

5. ერთი ფონეტიკური მოვლენის შესახებ აჭარულში. ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და თეზისები, ბათუმი, 1995, გვ. 16-17.

6. ფონეტიკური პარალელები სამწერლობო ქართულსა და სამხრულ კილოებს შორის. ბსუ პროფესორ-მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა გეგმა და თეზისები, ბათუმი, 1995, გვ. 10-11.

 7. მეგრული ,,სამოხიო’’ - ეტიმოლოგია და სოციალური მნიშვნელობა (თანამომხსენებელი). ქუთაისური საუბრები, VI, სიმპოზიუმის მასალები, ქუთაისი, 1999, გვ. 149-150.

8. კვლავ არქაიზმების საკითხისათვის აჭარულში (თანამომხსენებელი). XV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1995, გვ. 37-39.

9. კავკასიის ხალხთა ეთნოლინგვისტური ურთიერთობის ისტორიიდან. აჭარულში (თანამომხსენებელი). XV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია, მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები, თბ. 1995, გვ. 20-21.

10. ექსპედიცია კლარჯეთში (საინფორმაციო მოხსენება). XXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2007.

11. კარ’ ფუძიანი ტოპონიმები ტაოდან. XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2014.

12. ექსპედიცია კლარჯელ მუჰაჯირთა შთამომავლებთან და კლარჯეთში  (წინასწარი მოხსენება). XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2013.

13. კლარჯული კილო, მისი გავრცელები არეალი და ადგილი მომიჯნავე დიალექტებს შორის. XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2015.

14. -უმ/ომ სუფიქსის ფუნქციისა და ზოგიერთი ტოპონიმის ეტომოლოგიის საკითხისათვის. XXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2003.

15. უმლაუტისათვის სამხრულ კილოებში (წინასწარი მოხსენება). XXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2001.

16. ფარინგალური ჴ იმერხეულში. XXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2005.

17. ფოლკლორულ-დიალექტოლოგიური და ეთნოლოგიური ექსპედიცია შავშეთში (მოკლე ანგარიში და სამომავლო ამოცანები). XXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2006.

18. ქართული ენა ,,თურქეთის საქართველოში“ (მოგზაურთა ჩანაწერების მიხედვით). XIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 1999.

19. ძველი ქართული ლექსიკა სამხრულ კილოებში. XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2010.

20. ჷ სამხრულ კილოებში. XXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2004.

21. ხინოს ხეობის ტოპონიმია. XXXI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2011 (თანამომხსენებელი).

22. ექსპედიცია შაშეთში. XXXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2009.

23. ,,გრძელი ხმოვნები’’ ტაოურში. XXXVII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2017.

24. ექსპედიცია მუჰაჯირთა შთამომავლებთან და მაჭახლური კილოკავის დიალექტური სტატუსის შესახებ.  XXXVI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2016.

25. ვაზი ჭოროხის ხეობაში. LX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სესია, მასალები, თბ. 2020.

26. ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ზოგიერთი თავისებურება. მუჰაჯირები, პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2013,

თეზისები.


 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      შავშეთი - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (39-09). 2008-2010, პროექტის ხელმძღვანელი.

2.      მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში. აჭარის არ რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებით (გადაწყვეტილება № 64, 12.12.2011; №3, 16.01.2012; ხელშეკრულება №02-19/2. 2012-2016 წ. პროექტის ხელმძღვანელი.

3.      კლარჯეთი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (31/69). 2013-2016. პროექტის ხელმძღვანელი.

4.      აღმოსავლეთ ჭანეთი მატერიალური კულტურის ძეგლები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2011-2013. მოწვეული სპეციალისტი.1. შავშეთი - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის

ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (39-09). 2008-2010, პროექტის ხელმძღვანელი.
2. მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები
თანამედროვე თურქეთში. აჭარის არ რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებით
(გადაწყვეტილება #64, 12.12.2011; #3, 16.01.2012; ხელშეკრულება #02-19/2. 2012-
2016 წ. პროექტის ხელმძღვანელი.
3. კლარჯეთი - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (31/69). 2013-2016. პროექტის ხელმძღვანელი.
4. აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები. შოთა რუსთაველის
ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2011-2013. მოწვეული სპეციალისტი.
5. სარფი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.   2014-2015. მეცნიერ-
მუშაკი.
6. ტაო - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული
სამეცნიერო ფონდი (#217996), 2016-2019. პროექტის ხელმძღვანელი.
7. მარადიდი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (#217886), 2016-
2019. პროექტის კოორდინატორი.
 

 

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), რუსული(კარგად) თურქული(საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MicrosoftWord, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer, 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა