ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მამია ფაღავა
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15/02/1956
მისამართი: 6010 ბათუმი, შ.ხიმშიაშვილის ქ.9, ბ. 71
ელ-ფოსტა: mamia.fagava@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 38-06-26; 24-48-32 (ბინა); 7–64–93 (სამსახური)
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ენა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

·             ქართული სალიტერატურო ენა, ქართული დიალექტოლოგია, ქართული ლექსიკოლოგია

 

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

1.      2013 16/09 - დღემდე -რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (შემდეგ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის)  პროფესორი (შრომითი ხელშეკრულება № 02-16/172).

2.      2009 13/09-2013 13/09- რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის (შემდეგ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის) პროფესორი (ბრძ. 2-275. 15.09.2009).

3.      2006 01/09 - რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  პროფესორი (ბრძ.№1-157. 2006 25/08)

4.      2008 08/01-2009 5/12 - რსუ სამეცნიერო დეპარტამენტის უფროსი (ბრძ. №748. 2008 08/01).

5.      2006 06/12 – 2007 23/07 - რსუ რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში (ბრძ.№ 2-709. 2006 06/12).

6.      2005 15/08 - რსუ სამეცნიერო-კვლევითი დეპარტამენტის დირექტორი (ბრძ.№ 2-62,№ 1. 2005   25/08).

7.   2005 9/07 - ბსუ (შემდეგ რსუ) სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (ყოფილი მ. აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი) დირექტორი (შეთავსებით)(ბრძ. 2-59, $2. 2005, 9/07).

8.      2004 15/12 - ქართული ენის კათედრის პროფესორი (კონკურსით) (ბრძ. №1-24,№ 3. 2004, 17/06).

9.      2000 16/12 - მ. აბაშიძის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის (ბსუ) დიალექტოლოგიისა და ფოლკლორის განყოფილების გამგე, ცენტრის უფროსის მოაგილე სამეცნიერო მუშაობის დარგში (იხ. ბრძ. 2-119, №2; 11. 18/12 2000, შეთავსებით)

10.  1998 28/11- ბსუ ქართული ენის კათედრის გამგე (ბრძ. №2-108, № 1. 1998 30/11).

11.  1993 17/02 - ბსუ სამეცნიერო საბჭოს გადაწყვეტილებით მიენიჭა დოცენტის წოდება (ბრძ.2-30,№ 1. 1993 19/03).

12.  1992 17/02 - ბსუ ქართული ენის კათედრის გამგე (კონკურსით)(ბრძ. №2-22,№ 1. 1992 19/02).

13.  1991 29/05 – 1992 17/02 - ბსუ ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანი (კონკურსით) (ბრძ. №2-70, №5. 1991 03/06).

14.  1987 01/09-1991 15/03 - ბპი (1991 წლის 3 სექტემბრიდან უნივერსიტეტი - ბსუ) ქართული ენისა და ლიტერატურის კათედრის უფროსი მასწავლებელი (ბრძ.№ 2-30, 5, 1991 19/03)

15.  1985 29/08-1987 01/09 - ბპი რუსული ენის კათედრის ლაბორანტი (ბრძ. №3-101, №3. 1985 29/08.

16.  198131/12-1984 31/12 - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის მიზნობრივი ასპირანტი (ბრძ.  №4/351. 1981 31/12

17.  1979 26/11-1981 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის  (ბპი) იდეოლოგიური განყოფილების ლაბორანტი (ბრძ.№ 243 №12, 1979 27/11.

18.  1979 3/02-1979 20/08 - თხილნარის საშუალო სკოლა (აჭარის არ), ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (ხელვაჩაურის რაიონის განათლების განყოფილების ბრძ. №13; 1979 2/02)

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. კლარჯული კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები   (თანაავტორი ნ. ცეცხლაძე), საენათმეცნიერო ძიებანი XXXVIII, თბილისი, 2015 (გვ. 125-158) ISSN 1987  6653, თსუ-ს გამომცემლობა;

 2. ტაოური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი  ნ. ცეცხლაძე), საენათმეცნიერო             ძიებანი XXXVIII, თბილისი, 2015  (გვ. 158-158) ISSN 1987 6653. თსუ-ს გამომცემლობა;

 3. შავშური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი ნ. ცეცხლაძე), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები  XIII, თბილისი, 2015  (გვ. 157-179).  ISSN 1987-7992; თსუ-ს გამომცემლობა. E.mail: contact@ice.ge

4.      მ. ფაღავა, ექსპედიციის დღიურები. აჭარა - წარსული და თანამედროვეობა, კრებული 2, ბათუმი, 2015, გვ. 185-248;

5.      მ. ფაღავა, ქართული ენისა და კულტურის კუნძულები მეთურქულე კლარჯეთში. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, 2014 წლის 13 ივნისი, მასალები. გორი, 2015, გვ. 69-75;

6.      მ. ფაღავა (თანაავტორი), ხატილა’ს მნიშვნელობისა და ისტორიისათვის. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, 2014 წლის 13 ივნისი, მასალები. გორი, 2015, გვ. 75-77;

7.       მ. ფაღავა, ვაზი და მარანი კლარჯეთში. ჩვენი სულიერების ბალავარი. საერთასაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. 7, ბათუმი, 2015, გვ. 296-302;

8.      მ. ფაღავა, ,,-ევ კილოს“ კვალი სამხრეთ საქართველოში.   ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტ, 1, ბათუმი, 2014, გვ. 62-64;

9.      მ. ფაღავა, თემის ნიშანთა მონაცვლეობა კლარჯულში. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 8, 2014, გვ. 3-8;

10.   მ. ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯ მუჰაჯირთა მეტყველების მასალები (ლექსიკონითურთ)  ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 9, 2014, გვ. 3-8;

11.  მ. ფაღავა, ,,კლარჯეთი 2014“-სამეცნიერო ექსპედიციის ანგარიში. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 9, 2014, გვ. 152-155;

12.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული კილო (მასალები). კლარჯეთიდან. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 8, 2014, 165-215;

13.  მ. ფაღავა, გვარ-სახელები კლარჯეთიდან. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 8, 2014, გვ.3-14;

14.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), ქართლის ცხოვრების ორი ადგილის განმარტებისათვის. ქართული წყაროთმცოდნეობა, 15-16, თბ. 2013/2014, გვ. 140-144;

15.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), ექსპედიცია მუჰაჯირთა შთამომავლებთან. კრებული, 7, 2013. გვ. 3-12;

16.  მ. ფაღავა, ქობულეთურის ზოგიერთი თავისებურება მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით. კრებული, 7, 2013, გვ. 13-22;

17.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), ორდუელ მუჰაჯირთა მეტყველება (მასალები). კრებული, 7, 2013, გვ. 180-245;

18.  მ. ფაღავა, ქართველი მუჰაჯირები ორდუსა და სამსუნის გუბერნიებში. კრებული, 7, 2013, გვ. 289-294;

19.  მ. ფაღავა, მუჰაჯირთა მეტყველება და აჭარულის კილოკაური შედგენილობის საკითხი. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მასალები, გორი, 2013, გვ. 136-14;

20.  მ. ფაღავა, ძეგლისა და მიძნაძორის ეტიმოლოგიისათვის. ჩვენი სულიერების ბალავარი, 4, 2012, გვ. 204-208;

21.  მ. ფაღავა, ნიკო მარი და მისი მოგზაურობა შავშეთსა და კლარჯეთში. წიგნში: ნ. მარი, შავშეთსა და კლარჯეთში მოგზაურობის დღიურები, ბათუმი, 2012, გვ. 5-98.

22.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), სამხრული მეტყველების ლექსიკის საკითხები. ჟურნალი ენა და კულტურა, 7, 2012, გვ. 143-150;

23.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), ეპიზოდები მუჰაჯირთა ცხოვრებიდან. ,,მუზეუმის მაცნე,“ №5, ბათუმი, 2012.

24.  38. მ. ფაღავა (თანაავტორი), ქორის (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის ჭოროხის ხეობის ქართულ მოსახლეობაში. ტაო-კლარჯეთი, მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია, მასალები, ბათუმი, 2012;

25.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), შავშეთი,  თბ. 2011, გვ. 6-616;

26.  მ. ფაღავა, შავშური ჩანაწერები, თბ. 2011, გვ. 3-361;

27.  მ. ფაღავა, თანდებული სამხრულ კილოებში. კრებული ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, 3, 2011, გვ. 231-256;

28.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), იზა ჩანტლაძე სამხრული კილოების მკვლევარი. პროფესორ იზა ჩანტლაძის 70 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კრებული, თბ. 2011;

29.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), ზოგიერთი ლექსიკური ერთეულის მნიშვნელობისათვის დიალექტებში. ჟურნალი  ენა და კულტურა № 4, 2010, გვ. 54-58;

30.  მ. ფაღავა, სამხრული მეტყველების დიალექტური შედგენილობის საკითხისათვის. დიდაჭარობა, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბ. 2010. გვ. 76-82;

31.  მ. ფაღავა, კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 1, 2009, გვ. 5-13;

32.  26. 28. მ. ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული მასალები. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 6, 2009, გვ. 231-285;

33.  მ. ფაღავა, ქობულეთელ მუჰაჯირთა მეტყველების ნიმუშთა გამოქვეყნების გამო. წინასიტყვაობა შ. ფუტკარაძისა და მ. ხახუტაიშვილის ,,ქობულეთური კილოკავის მასალები. ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, 6, 2009, გვ.178-182;

34.  მ. ფაღავა, ნაწილაკი ახალ ქართულში, თბ. 2009. გვ. 3-271;

35.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), კლარჯული მასალები, ლექსიკონითურთ. კრებული №6, 2009, გვ. 231-285;

36.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), ქართული ენის გაკვეთილები, ბათუმი, 2009, გვ. 3-79;

37.  მ. ფაღავა, მასალები შვილის სემანტიკისათვის ქართველურ ენებში. კრებული №6, 2009, 3-27;

38.  მ. ფაღავა, ზოგიერთი მოდალური ნაწილაკის ფორმისა და ფუნქციის შესახებ ქართულში. კრებული, 5, 2007, გვ. 3-22;

39.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), იმერხეული ტექსტები (ლექსიკონითურთ), კრებული №5, 2007, გვ. 249-307;

40.  მ. ფაღავა, ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების ნიმუშთა გამოქვეყნების გამო. იხ. კრებული № 6, 2009, გვ. 178-182;

41.  М. Пагава  (თანაავტორი), Нравственная философия человеческого бытия в грузинском прозе XIX века. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი №5, 2008, გვ. 154-158.

42.  მ. ფაღავა, უმარცვლო უ სამხრულ კილოებში. ბსუ-ს შრომები № 10, 2007, გვ. 3-7;

43.  მ. ფაღავა, ხანძთისა და შატბერდის ლოკალიზაციისათვის. მნათობი № 1, 2007, გვ. 143-150;

44.  М. Пагава (თანაავტორი), Сравнение как метод познания и как лингвокультурный знак. Мир Русского Слова И Русское Слово В Мире. т. 4, 2007, с. 106-112;

45.  მ. ფაღავა (თანაავტორი), აჭარა, მაჭახელი, ჭოროხი - ეტიმოლოგიის ცდა. ბსუ-ს შრომები №7, ბათუმი, 2005, გვ. 3-18.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     ტაო-კლარჯეთი, მეორე საერთაშორისო კონფერენცია, 5-8 სექტემბერი, 2012 წ. ბათუმი; მომხსენებელი თემაზე: ქორი (სახლი, ოხორი) მნიშვნელობისათვის ჭოროხის ხეობის ქართულ მოსახლეობაში.

2. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია ლექსიკოლოგიაში.  ბათუმი, 2012 წ; მომხსენებელი თემაზე: სამხრული დიალექტების ლექსიკიდან 2 (კაკალი, ქორი, პაწკი).

3. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. გორი. 2013 წლის 14 ივნისი; მომხსენებელი თემაზე: მუჰაჯირთა მეტყველება და აჭარულის კილოკაური შედგენილობის საკითხი;

4. საერთაშორისო კონფერენცია: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში. I ბათუმი, 2009; მომხსენებელი თემაზე: კულტურათა დიალოგი ისტორიულ სამხრეთ საქართველოში და ქართველთა იდენტობის ზოგიერთი საკითხი;

5. Semantics of SVILI (son/daughter) in Kartvelian Languages. Challenges within the multicultural and multilingual world in the XXI centure. 2009, july 2-4. Moscow, Russia;

6. პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, მასალები, ბათუმი, 2010, მომხსენებელი თემაზე: ონომასტიკის მართებული ანალიზის მნიშვნელობისათვის ისტორიოგრაფიაში.

7. მეორე საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, ბათუმი, 2012, მომხსენებელი თემაზე: სამხრული დიალექტების ლექსიკიდან, მეორე (კაკალი, ქორი, პაწკი);

8. აკადემიკოს ქეთევან ლომთათიძის 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო სესია. თბ. 2011; მომხსენებელი თემაზე: თანდებული შავშურში.

9.  ჩვენი სულიერების ბალავარი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015; მომხსენებელი თემაზე: ვაზი და მარანი კლარჯეთში.

10. ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში II საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2014. მომხსენებელი თემაზე: ,,-ევ კილოს“ კვალი სამხრეთ საქართველოში.   

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      შავშეთი - ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (39-09). 2008-2010, პროექტის ხელმძღვანელი.

2.      მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში. აჭარის არ რესპუბლიკის მთავრობის დაფინანსებით (გადაწყვეტილება № 64, 12.12.2011; №3, 16.01.2012; ხელშეკრულება №02-19/2. 2012-2016 წ. პროექტის ხელმძღვანელი.

3.      კლარჯეთი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (31/69). 2013-2016. პროექტის ხელმძღვანელი.

4.      აღმოსავლეთ ჭანეთი მატერიალური კულტურის ძეგლები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, 2011-2013. მოწვეული სპეციალისტი.

5.      სარფი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2015. მეცნიერ-მუშაკი.

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), რუსული(კარგად) თურქული(საშუალოდ)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MicrosoftWord, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer, 

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა