იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: შორენა მესხიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტენტი
დაბადების თარიღი: 17.02.1976
მისამართი: ქობულეთი, რუსთაველის ქ. 265
ელ-ფოსტა: shorena.meskhidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 568 78 1919
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: პედაგოგიკა-ფსიქოლოგიის სპეციალისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: განათლების ფსიქოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დოქტორანტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფსიქოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

განათლების ფსიქოლოგია, განვითარების ფსიქოლოგია, დამოკიდებულების ფსიქოლოგია, სოციალური ადაპტაციის საკითხები.

სამუშაო გამოცდილება:

 

თარიღი

დაწესებულების დასახელება და დაკავებული თანამდებობა

2001.11.09 - 2013

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი

2013. 16.09 - 2017

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტ- პროფესორი

2017.19.09 - 2020

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასისტენტი

2020.21.09 - 2023

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ფსიქოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტი

2010 - 2013

ტბელ აბუსერიძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ასოცირებული პროფესორი

2011 - 2013

შპს ბათუმის მრავალდარგოვანი პროფესიული კოლეჯი „მედიცინა“  მასწავლებელი

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მესხიძე შ., ბერიძე ქ., კეჭაყმაძე რ., ბერიძე რ., ვარშანიძე ე. პროფორიენტაციის კვლევა უფროსკლასელებთან.  International Scientific Journal Innovative Economics and Management. ISSN:2449-2604. Vol 10 No2. DOI: https://iem.ge/ojs/index.php/journal/issue/view/25167-182 გვ. 2023

2. მესხიძე შ., ქათამაძე დ., რუსიეშვილი ნ. International Scientific Journal Innovative Economics and Management. ISSN:2449-2604. Vol 10 No2DOI: https://iem.ge/ojs/index.php/journal/issue/view/25151-166 გვ. 2023

3. მესხიძე შ., ბერიძე რ., ვარშანიძე ე., ჩინბა ს., სტრესისა და დეპრესიის დონის კვლევა სტუდენტ ახალგაზრდებში. International Scientific Journal Innovative Economics and Management. ISSN:2449-2604. Vol 10 No1DOI: https://doi.org/10.46361/2449-2604.10.1.2023.114-129 გვ. 2023

4. შორენა მესხიძე. „მედიაციის როლი სკოლის პედაგოგის საქმიანობაში“. მედიაციის მნიშვნელობა და განვითარების პერსპექტივა საქართველოში. ISBN 978-9941-18-355-3. 50-59 გვ. 2021

5. Месхидзе Ш., Келенджеридзе М. „Особенности педагогических конфликтов“УДК 316.4:316.6:159.9 ББК 65.272 : 88.5 М МАТЕРІАЛИ VІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ «РОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ. 125-127 გვ. 2021

6.  .Месхидзе Ш., Меладзе С. “АСПЕКТИ ПРОФЕСИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПЕДАГОГА“. Материали  XVI МеЖДУНАРОДНой  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ    КОНФЕРЕНЦИЙ. “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГИЧНОЙ ПСИХОЛОГИЙ”.79-81 გვ.  2020

 7. Shorena meskhidze. “THE CHARACTERISCS OF THE MANIFESTATION OF TEACERS DIFFERENT SOCIAL SEX ABILITIES AT SCHOOL“. Anthology of the Scientific Studies Section on Psychology, Batumi Shota Rustaveli State University.  VOLUM 1 NUMBER 1 ISBN 978-9941-488-07-8 p.p.68-72. 2019

8. შორენა მესხიძე. მადონა გორგოშაძე. „გენდერული პრობლემები თანამედროვე სკოლაში“. რეცენზირებადი და რეფერირებადი პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი: „საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე“ №17 ISSN 1512-195X. 25-29  გვ. 2018

9. შორენა მესხიძე, ქეთევან ბერიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე. „პროფესიული გადაწვის შესწავლა მასწავლებლებთან ასაკისა და სტაჟის მიხედვით“საერთაშორისო ჟურნალი „ინოვაციური ეკონომიკა და მართვა“ ტომი V. N2. ISSN: 2449 – 2418 E - ISSN: 2449 - 2604. 340-345 გვ. 2018

10. შორენა მესხიძე. ქეთევან ბერიძე. „სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის როლი განათლების სისტემაში“. შრომები,  IX საერთაშორისო- სამეცნიერო, მეთოდური კონფერენციის მასალები.  “სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. აკაკიწერთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2018

11. შორენა მესხიძე. ქეთევან ბერიძე. „სოციალური ადაპტაცია როგორც წარმატების განმსაზღვრელი ინდიკატორი“.კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. X. ბათუმი.   2018

12. შორენა მესხიძე, მასწავლებლის სქესის გათვალისწინების პრობლემა პროფესიული უნარ-ჩვევების შესწავლაში კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. IX. „თეგი“, ბათუმი, 2017

13. შორენა მესხიძე, განსხვავებული პოზიციებიდან მასწავლებლის პროფესიული თვისებების შესწავლის შესაძლებლობები,  კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები, ტ. VIII. „თეგი“,  ბათუმი 2016

14. შორენა მესხიძე „მასკულინობისა და ფემუნობის პრობლემები თანამედროვე სკოლაში“  კრ.: ფსიქოლოგიური გამოკვლევები VII. ბათუმი 2014

15. შორენა მესხიძე, „მასწავლებლის ფუნქციების გაძლიერების საკითხი სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის სისტემაში. საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტი“ N1(45) (27–28 შვ.) თბილისი, 2013

16. შორენა მესხიძე, ,,პედაგოგიური ურთიერთობების თავისებურებები“ ფსიქოლოგიური გამოკვლევები. ტ. VI (150–155 გვ.) გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი, 2013

17. შორენა მესხიძე, „განათლების მართვის ოპტიმიზაციის პრობლემა განათლების სოციალური სივრცის შინაგანი სტიმულების საფუძველზე“. კრ. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები.  შრომათა კრებული, III (123–129 გვ.) გამომცემლობა „უნივერსალი“. თბილისი, 2011

18. შორენა მესხიძე, ცნობიერების პრობლემა აპროპრიაციის ფსიქოლოგიის საფუძველზე (რეცენზია). კ.რ.ფსიქოლოგიური გამოკვლევები V. შ.რუსთაველის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ბათუმი, 2011.

19. შორენა მესხიძე, სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახური და მასწავლებელი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები V. ბათუმი 2011.

20.  შორენა მესხიძე, სასწავლო პროცესის მართვის ფსიქოლოგიური თავისებურებანი. სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ლექტორ–მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (2011 წლის 20 ივნისი).

21. შორენა მესხიძე, პედაგოგიური საქმიანობის სტილი. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები IV.  ბათუმი, 2010.

22. შორენა მესხიძე, პედაგოგიური საქმიანობის ზოგიერთი თავისებურება. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული II თბილისი, 2010

23. შორენა მესხიძე, იმპლიციტური მეხსიერების ექსპერიმენტული კვლევის ისტორია. ფსიქოლოგიური გამოკვლევები III. ბათუმი, 2009. 

24. შორენა მესხიძე, იმპლიციტური მეხსიერების ხანგრძლივი  და ხანმოკლე ფორმები, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები I. ბათუმი, 2008.                                                  

25. შორენა მესხიძე, აგრესია და მისი წარმომშობი ფაქტორები. ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა. შრომები 11, ბათუმი, 2008

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1. შორენა მესხიძე. რუსუდან კეჭაყმაძე, ქეთევან ბერიძე ემოციების კოგნიტური რეგულაციის სტრატეგიების შესწავლა მოზარდ გოგონებთან და ვაჟებთან. II საერთაშორისო კონფერენცია: „ჰუმანიტარული მეცნიერებები გლობალიზაციის ეპოქაში.“ ქუთაისი, 13 – 14 ოქტომბერი, 2023

2. შორენა მესხიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე. პროფესიულ გადაწვას და ემოციების კოგნიტურ რეგულაციას შორის მიმართების საკითხისათვის. კონფერენცია:  "სტუდენტთა ფსიქოლოგიური კეთილდღეობა და მენტალური ჯანმრთელობის საკითხები." თელავი, 6 – 7 ოქტომბერი, 2023

3. 08-09. 06. 2023. შორენა მესხიძე, ქეთევან ბერიძე, რუსუდან კეჭაყმაძე. გენდერული განსხვავებები გოგონებისა და ბიჭების თამაშშიმეორე საერთაშორისო კონფერენცია „ადრეული განათლება ზრუნვა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

4. 08-09. 06. 2023. შორენა მესხიძე, გურანდა შამილიშვილი. თანამედროვე მედიატექნოლოგიებისა და ინტერნეტ თამაშების გავლენა სკოლამდელი ასაკის ბავშვების ემოციებზემეორე საერთაშორისო კონფერენცია „ადრეული განათლება ზრუნვა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

5. 17.03.2023 წ. მე-7 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“

6. 2023 წელს მონაწილეობა მივიღე სიმპოზიუმში: „გენდერი და თანამედროვე ტენდენციები“

7. 15-16. 05. 2023. საერთაშორისო კონფერენცია სახელწოდებით „LOVE.DIST@NCE“

8. Meskhidze Sh, Shamilishvili G., Beridze R., Katamadze D. Impact of stress on the working environment of employed personnel and psychological strategies for its management. XIX საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გარემოს ფსიქოლოგიის თანამედროვე პრობლემები: მომავლის სუბიექტური აღდგენის ფსიქოლოგიური მექანიზმი“. 12-13 მაისი, კიევი 2023

9. 02-03.06.2022. შორენა მესხიძე, ქეთევან ბერიძე, ლოლიტა შენგელია. აღმზრდელ-პედაგოგის პროფესიის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია „ადრეული განათლება და ზრუნვა“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

10. 23-24.09. 2021. შორენა მესხიძე, დავით ქათამაძე, ნინია რუსიეშვილი. სქესობრივი განათლება ზოგადსაგანმანათლებლო სისტემაში. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია: „ბავშვთა უფლებების საკითხების ჩართვა საუნივერსიტეტო საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კურიკულუმებში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

11. 20-21.12.2021. შორენა მესხიძე, დავით ქათამაძე, „COVID-19-ის გავლენა ბავშვთა ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე „ საქართველოს I ეროვნული სამეცნიერო ფორუმი: „კოვიდ-19 საქართველოს 2021 წლის რეალობაში“. საქართველო. თბილისი (ონლაინ)

1212-13 марта 2021 г. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко Факультет психологии Кафедра социальной работы. VІ Международной научно-практической конференции по социальной работе. «РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ: МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИИ». Особенности педагогических конфликтов. ( Он-лайн). Месхидзе Шорена

13. 15 июня 2020. Киев – Миколаев ( он-лаин), ХVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГИЧЕСКОЙ  ПСИХОЛОГИЙ”.  “АСПЕКТИ ПРОФЕСИОНАЛНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПЕДАГОГА“ Месхидзе Шорена

14. „The Festival of Body Psychotherapy Practices 2019“ - Caucasus Association of Body Psychotherapy მიერ ორგანიზებული ფესტივალი, ბათუმი, 2019.

15. შ. მესხიძე. რ. კეჭაყმაძე. გენდერული სტერეოტიპები და კულტურა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მსოფლიო და გენდერი". თბილისი, 2019

16. 9-10 ივნისი, 2018. ქუთაისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, IX საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია-“სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები”. „სკოლის ფსიქოლოგიური სამსახურის როლი განათლების სისტემაში“. შორენა მესხიძე

17. Tbilisi State University. 20-30 June 2019 Year.GEORGIAN PSYCHOANALYTCAL PSYCHOTHERAPEUTIC SOCIETY. Seminar : The Child’s Psychotherapy Issues.

18. OCTOBER 19-20. 2018 TBILISI. INTERNATIONAL PSYCHOANALYTICAL ASSOCIATION Committee on vomen and Psychoanalysis, CAPSA. MEDEA , FEMININITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE. Pasticipated in International Psychoanalytik Conference.  

19. 2017 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, „მასწავლებელთა სქესის გათვალისწინების პრობლემა პროფესიული უნარ-ჩვევების შესწავლაში“,  შორენა მესხიძე

20. 2015 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო კონფერენცია: ფსიქოლოგიის აქტუალური პრობლემები, „პედაგოგთა პროფესიული თავისებურებების შესწავლის შესაძლებლობები“, შორენა მესხიძე

21. 2014 წელი, ბათუმი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, II საერთაშორისო კონფერენცია: „მასკულინობისა და ფემინობის პრობლემები თანამედროვე სკოლაში“, შორენა მესხიძე

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

2021-დღემდე - ერაზმუს+ პროგრამის (CBHE პროექტი), №01-50/58, „სტუდენტთა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრების დაარსება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებში“ (“Establishment of Psychological Counselling Centers at Georgian HEIs for Students – E-PSY”, AGREEMENT NUMBER – 617980-EPP-1-2020-1-GE-EPPKA2-CBHE-SP). მკვლევარი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/სერტიფიკატის

ნომერი

26-30. 06. 2023

E-PSY PSYCHOLOGICAL COUNSELING FOR STUDENTS, 25 სთ.

პროგრამა „ერაზმუს +,“ პროექტში E- PSY (სტრუქტურული პროექტი) უმაღლესი განათლების სფეროში „სტუდენტთა ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრების დაარსება საქართველოს უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებეში“ – ფარგლებში მონაწილეობა მივიღე ვორქშოპში

 

2022 წ. 17/05 - 17/11

„თანადამოკიდებულებასთან მუშაობა სხეულზე სხეულზე ორიენტირებული ფსიქოთერაპიის (BOP) მეთოდების გამოყენებით“ 95 სთ.

 

06-10 ივნისი 2022

ტრენინგ-კურსი „კარიერული სტრატეგია“ 15 სთ. კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი

 

17-21 მაისი 2022

ტერენინგ-კურსი „კრეატიულობა და ინოვაციები“ 15 სთ. კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი

 

04.05. 2022

ტრენინგი-„პიროვნული საზღვრები, როგორც დამცავი ფარი“

 

2018 - 2020

stating that she is a participant in the long-term training program of the Ukrainian association of professional bodi- oriented psychotherapists (UAP BOP)-“ Working with shildren usaing body-orioented psychotherapy” the beginning of training

 

January 13-15, 2020

For successful participasion in the training on “Victim and Survivor-Centered Sexsual Harassment Investigasions“

 

20-30 June 2019 Year

Seminar : The Child’s Psychotherapy Issues

Affect Regulasion, Enkopresis and Enuresis in Early Adolescence

   Theoretical hours 14 hours

Supervision 6 hours

 

10.10.19-13.10.19

For attending

The Festival of Body Psychotherapy                                                                    Practices

Caucasus Association of Body Psychotherapy

 

2019 წლის 11 ნოემბერი

სასწავლო ტრენინგი: „მომავალი ფსიქოლოგ-კონსულტანტების ცნობიერების აზრობრივის არქიტექტონიკის ინტეგრაციული ეგზისტენციალურ-სისტემური ტრანსფორმაციის პრობლემები“

                     №25

OCTOBER 19-20. 2018

MEDEA

FEMININITY, MOTHERHOOD, LOVE AND HATE

Participated in International Psychoanalytic Conference

Working hours -17                                                           

 

April 19-20, 2018

MODERN TECHNOLOGIES OF DIAGNOSTICS AND CORRECTION AUTISM SPECTRUM DISORDERS (ADOS - II, flortime, neurocorrection and sensory intergration)"

Of the course of advanced training “PSYCHRY FOR PSYCHOLOGISTS” (32 academic hours)

 

22 დეკემბერი 2018 წ.

ტრენინგი: „ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის მეთოდები მძიმე ფსიქიკური აშლილობის მქონე პირებისთვის“

 

28.05 – 01.06. 2018 წ.

ტრენინგი: „ ქვიშით თერაპია“    25 საათი

 

February 17-21, 2017

“ GESTALT THERAPY WITH            CHILDREN”

Post-graduate training of professional skills in the field of psychotherapeutic work with children of all ages and family based on the Violet oaklander Model

 

Serial number: 340/18-p

6 თებერვალი 2017

ტრენინგი „ჩვენ მზად ვართ! - განათლება უსაფრთხოებისათვის, კატასტროფის რისკის შემცირება ინკლუზიური მიდგომით“ პროექტის ფარგლებში, თემაზე: „ბუნებრივი კატასტროფის რისკის შემცირება“

Arbeiter-samariter-bund

Octomer 06-08, 2016

PSYCHOLOGICAl TECHNIQUES OF SOCIALIZATION OF CHILDREN AND ADOLESCETS WITH   AUTISTICSPECTRUM DISORDERS

Association Of Psychologists and Psychotherapeutics of the Nikolaev Region

11.02–15.02.2013

მასტერკლასი არტ-თერაპიაში (30 საათი)

ფსიქოთერაპიისა და პიროვნული ზრდის ცენტრი სტიმული

5.09. 2013– 8.09 2013

ტრენინგი–,,ფსიქოსომატიკა“

. გოქსაძის ფსიქოთერაპიისა და ფსიქოლოგიური კონსულტირების ცენტრი

2010 წ.

პროექტი: ,,ინკლუზიური განათლების განვითარება საქართველოს 9 რეგიონის საჯარო სკოლებში“.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

21.05.2009–24.05.2009

ტრენინგი: „ემოციის მართვა სასწავლო პროცესში“

დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული, ფრანგული
 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint etc.); MS Windows; Internet Explorer.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა