იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფაკულტეტის დეკანი

სახელი და გვარი: ლევანი ჯაყელი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი
დაბადების თარიღი: 07.11.1974
მისამართი: ქ. ბათუმი, ცოტნე დადიანის ქ. 10, ბ. 81 ა
ელ-ფოსტა: l.jakeli@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577786622
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: საერთაშორისო სამართლის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორთან გათანაბრებული/იურიდიულ მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საერთაშორისო სამართლის თეორიული და პრაქტიკული საკითხები, კერძოდ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის და საერთაშორისო სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები და პრობლემები 

სამუშაო გამოცდილება:

1. 2019 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

2. 2012 -2019 წ.წ.  -  სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი - ბათუმის სახლმწიფო საზღვაო აკადემიის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

3. 2011 წლიდან  სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის აკრედიტაციის ექსპერტი

4. 2009-2012 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი;

5. 2006 წლიდან დღემდე - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

6. 2004-2005 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებელი;

7. 2002-2006 წ.წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, იურიდიული ფაკულტეტის, საერთაშორისო სამართლის კათედრის მასწავლებელი;

8. 1995-1996 წ.წ. აჭარის არ ტურიზმის სახელმწიფო დეპარტამენტის იურისტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ლევან ჯაყელი, მურმან გორგოშაძე, სამეცნიერო კონფერენციის კრებული, Key defining aspects of the concepts of freedom of labor and the right of labor in Georgia, Х Международна науково-практична конференция «Правовове регулирование Суспилтних видносин в умовах сталого розвитку» 3. 2021.

2. ლევან ჯაყელიმ. გორგოშაძე, ო. ფარტენაძე, О месте и роли теоретико-правовых (общеправовых) дисциплин в системе высшего юридического образования, Studia Prawnoustrojowe, №54 გვ. 195-200, 2021.

3. ლევან ჯაყელი, გიორგი ჩახვაძე, იანის გრასისი, ჯეტტა აბგარიანი, Reconciling Conflicting Interests of Coastal and Riparian States: The Hard Case of Black Sea Straits, Socrates RSU, 2021, Nr., 1 (19). 195.–200. Lpp Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls.  2021

4.ლ. ჯაყელი, მ. გორგოშაძე, ლ. ჩიხლაძე. სამართლებრივი ჯერარსის თავისებურებები და როლი ნორმატიული         ქცევის   ჩამოყალიბებაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე. ტ. 13, #2, 2019 წ.                           (http://science.org.ge/bnas/vol-13-2.html

5. Право на самоопределение в контексте нового мирового правопорядка. Scientific reading devoted to V. M. Roretsky. The              National academyof sciences of Ukraine. Kiev, .2018. 

6. ხალხთა თვითგამორკვევის უფლების თანამედროვე გამოწვევები და მსი განხორციელების ძირითადი                               საერთაშორისო სამარტლებრივი ასპექტები. "სამართალი და მსოფლიო" (საერტაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი     ჟურნალი) #6, 05 12. 2017.

7. საზღვაო განათლების თანამედროვე გამოწვევები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2015 წ.;

8. The Caucasus, Georgia - The General Questions of Regional Safety. International Conference on  Law and Politics. Conference Proceedings. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2014 წ.;

9. „Безопасность кавказского региона  - проблемы и перспективы сотрудничества“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 2014 წ.;

10. Law and politics: Modern Aspects of Interconnections.European Appliaed Sciences. #6.  2013 წ.;

11. სამართლებრივი ცნობიერების შინაარსის განმსაზღვრელი ელემენტები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“.  2013 წ.;

12. სამართალსუბიექტურობა თანამედროვე საერთაშორისო სამართალში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომები II,  სოციალურ, ეკონომიკურ და იურიდიულ მეცნიერებათა სერია. თბილისი. 2011 წ.;

13. Безопасность Кавказа и современный международный правопорядок. Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы, и лингвистики стран черноморского бассейна. II. Благоевград-Батуми. 2011 წ.;

14. იურიდიული ანთროპოლოგიის საგნის საკითხისათვის. ანთროპოლოგია მომავლის მეცნიერება?!თბილისი. 2008 წ;

15. К вопросу международной правосубъектности транснациональных корпораций и индивидов. HOMO ESPERANS 3/2007/

Санкт-Петербург-Тбилиси-Батуми. 2007;

16. Современные теоретические и практические аспекты правосубъектности международных межправительственных организаций. მონოგრაფია. ბათუმი, 2006 წ. 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. Human rights and prospects of development of international mechanisms of protection of human rights, Protection of Children's rights in the context of the UN Convention: pedagogical, psychological, legal and information dimension. 23.11.2020.

2. Some legal aspects of restrictions of jurisdiction, on a part of state territories, Ukraine in conditions of reforming of         the legal system: modern realities and international experience, Kyiv, Ukraine. 02-07.04.2019.

3. “Self-determination right within the frameworks of the modern world law and order”, ХI International Scientific-practical conference “Scientific reading devoted to V.M. Koretsky” Kyiv, Ukraine.28.02.2018

4. 02-07.04.2019. Some legal aspects of restrictions of jurisdiction on a part of state territories. Ukraine in conditions of reforming of         the legal system: modern realities and international experience. Ternopil National Economic University.

5. 23-24.10. 2015 წ. - საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები. ბათუმი;

6. 23-24 აგვისტო 2014 წ. - The Caucasus, Georgia – The general questions of regional safety. ბათუმი;

7. 24-01.2014 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI века IV Международная научная конференция. ვლადიკავკასი;

8. 24-25.05.2013 წ. - აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუტაისი;

9. 27-28.07.2013 წ. - ACSS 2013 – INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES. სტამბული;

10. 23-24-09.2011 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI векаIII Международная научная конференция. ვლადიკავკასი;

11. 22.06.2011 წ. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ მეცნიერებათა დეპარტამენტის პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო კონფერენცია; 

12. 16.11. 2010 წ. - სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანამშრომლობის პრობლემები და პერსპექტივები . ბათუმი;

13. 27-28.09.2007 წ. - ФЕДЕРАЛИЗМ И РЕГИНАЛИЗМ: приоритеты XXI векаМеждународная научная конференция. ვლადიკავკასი.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 2020 - ბსუ - „აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე) - ძირითადი პერსონალი.

2. 2019-2021 - ERAZMUS + „მედიაცია: ტრენინგი და საზოგადოებრივი ტრანსფორმაცია“ -მკვლევარი (მასწავლებელი).

3. 2013-2018 - TEMPUS - “Network of competence centers for development of cruise tourism in the black sea region” - მონაწილე პირი/მენეჯერი.

4.2017-2022 - ევროკავშირი # ENI/2016/381-129, „სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა" “Georgian Civil Society Sustainability Initiative” სოციალური მეცნიერებები - ექსპერტი.

5. 2015-2016 - ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველო, პროფესიული განათლება ეკონომიკის განვითარებისათვის - ექსპერტი.

6. 2013-2016 წ.  - 544326-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-SMGR;2013-5077/001-001 - “Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia”. მკვლევარი;

7. 2012-2014 წ. - USA AID, JILEPN729 12 211 3017 20 - „აღმოსავლეთ-დასავეთის მართვის ინსტიტუტის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობისა და სამართლებრივი გაძლიერების პროგრამა საქართველოში“ (EWMI-JILEP). სამეცნიერო ხელმძღვანელი.;

8. 2010-2013 წ. - 511065-Tempus-1-2010-1-DE-TEMPUS-SMGR - განათლების ინტერნაციონალიზაცია და ხარისხის უზრუნველყოფა უმაღლეს საგანმანატლებლო დაწესებულებაში PICQA“. - განათლების ექსპერტი.

9. 2011 წ. - 5911 211 3016 20 USID (G-PAC) - “Public Policy Faculty Retreat “ East-west management Institute - პროფესორი

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

თარიღი

კურსების/ტრენინგების დასახელება

დიპლომის/

სერტიფიკატის

ნომერი

1

23-26 მაისი 2021

ანტიდისკრიმინაციული სამართალი და შშმ პირთა უფლებების სამართალი  

სერტიფიკატი

2

September 22-23 2020

II international week dedicated to the International Peace Day

Certificate

3

01-25 December 2020

The main vectors of education system of Georgia

Certificate

4

January 16 2020

International certified mediator

Certificate

5

11-12 სექტემბერი 2019 წელის

საერთაშორისო უსაფრთხოება: ბირთვული გაუვრცელებლობა ეროვნულ რეგიონალურ და გლობალური გამოწვევები და შესაძლებლობები

სერტიფიკატი

6

29 აგვისტო 2019 წელის

სტრატეგიული კომუნიკაციის სალექციო კურსის აქტუალური საკითხები

სერტიფიკატი

7

2 აპრილი 2019 წელი

 

საქართველოს დამფუძნებელი კრება და ბათუმის ოლქი

სერტიფიკატი

8

22-23 November 2018

Digital technologies and transformation of higher educuation

Certificate

9

September 29 2018

Effective teaching Methods of civic education

Certificate

10

17 სექტემბერი 2017

სამოქალაქო განათლების ეფექტიანი სწავლების მეთოდები

სერტიფიკატი

11

20-22 დეკემბერი 2017

ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში

სერტიფიკატი

12

July 11-12 2017

Tempus project Promoting quality and recognition of transnational education in Armenia and Georgia

Certificate

13

May 1-2 2017

Higher education – New technologies and innovations

Certificate

14

2016 წელი

საპროექტო განაცხადის მომზადება  

სერტიფიკატი

15

25 თებერვალი 2015

სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია

სერტიფიკატი

16

9-12.09.2015


საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „სამოქალაქო განათლების მასწავლებელთა ტრენერის კურსი“

სერტიფიკატი

17

7-8.09.2015


საარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი (IFES) – „სწავლების მეთოდები სამოქალაქო განათლებაში“

სერტიფიკატი

18

28.02.2015

თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს სამართლის ეროვნული ცენტრი: „სამართლის სწავლების მეთოდოლოგიის ტრენინგი“

სერტიფიკატი

19

4-6 March 2015

FDIS ISO 9001:2015 internal audit training

Certificate

20

September 7-8 2015

Training of trainers program for civic education

Certificate

21

September 9-12 2015

IFES and CELAS civic education methodology training for civic education

Certificate

22

27-28 დეკემბერი 2014

ასოციაციის  სამოქმედო გეგმის შემუშავება CELA-ს წევრების ჩართულობის, მართვის და კომუნიკაციის საკითხები

Certificate

23

23 July-21 August 2014

Seminar on fruit processing and comprehensive utilization for developing countries

Certificate

24

2014 წლის 28-29 ივნისი

პროექტის დაგეგმვა და მართვა

სერტიფიკატი

25

27-28  July   2013

International academic conference on social sciences

Certificate

26

5-8 August  2013

Democracy and Citizenship

Certificate

27

6-8 October 2012

Requirements of iso 9001:2008 internal audit of quality management system

Certificate

28

6-8 May 2012

Basic mediation skills

Certificate

29

23-26.12.2012

პროექტი: „ბოლონიის პროცესის კვალდაკვალ“.

 ტრენინგი: „კრიტიკული  და შემოქმედებითი აზროვნება და მათი ინკორპორაცია სილაბუსში.

სერტიფიკატი

30

6-8.03. 2012

უკრაინის მედიაციის ცენტრის ტრენინგი - მედიაციის საბაზო უნარები

სერტიფიკატი

31

2012 30 ივლისი

E-learning in teaching process on the example of Moodle

Certificate

32

2011 წლის 23-26 დეკემბერი

კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნება მათი ინკორპორაცია სილაბუსებში

სერტიფიკატი

33

11 May 2011

Master class on creating Law simulations in large class

Certificate

34

27-28 May 2011

Workshop on challenges of law clinic teaching

Certificate

35

27-28.05. 2011


USAIDEEAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE. Juridical Independence and Legal Empowerment project. Masterclass “Workshop on challenges of law clinic teaching”.

 

Certificate

36

6-7.07.2011

USAID EEAST-WEST MANAGEMENT INSTITUTE. Juridical Independence and Legal Empowerment project. Masterclass “Teaching methods – Assessing beyond the final exam”.

Certificate

37

2011 6-7 ივლისი

Master class on teaching method -assessing beyond the final exam

Certificate

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული - თავისუფლად

ინგლისური - საშუალოდ

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

საოფისე პროგრამები - თავისუფლად

 

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა