იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

სახელი და გვარი: ირაკლი გორგილაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: იურიდიული და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი
დაბადების თარიღი: 1978.20.08
მისამართი: ბათუმი, ნონეშვილის 76/15
ელ-ფოსტა: irakli.gorgiladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 25 25 00
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი;
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ურთიერთობები
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ეკონომიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: დიპლომირებული სპეციალისტი
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სივრცის ეკონომიკური და პოლიტიკური ასპექტები (გეოპოლიტიკა/გეოეკონომიკა)

სამუშაო გამოცდილება:

2018-დან - ბსუ იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი; 

2014-2018 - ბსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;

 2013-2014 - ბსუ სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

2009-დან - ბსუ  საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი  

2006-2009 - ბსუ პრესსამსახურის უფროსი

2002-2009 - ბსუ მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი მასწავლებელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Black Sea Identity Problem into the Georgia’s Strategic Thinking: State and Nation.  Proceeding of Multidisciplinary International Conference–Ponto-Caspian a Caucasus Region. Published by Western Caspian University 2021
 2. “Grey Zones” and Problem of New Common Identity in the Black Sea Region. Eastern Europe-Regional Studies, 2019 N2 ISSN: 2587-456X. TSU
 3. Asymmetric Strategies and New Balance of Power in the Black Sea. Eastern Europe-Regional Studies. TSU
 4. Populist Rhetoric in Georgia’s Foreign Policy: Regional and International Dimensions. Science Review, №6 (13) ISSN Print- 2544-9346 ISSN online – 2544-9443
 5. Strategic balance in the Black Sea: new vectors. “Balkanistic forum ” journal 1/ 2019. Balkanistic forum 2019.
 6. The role of simulations in teaching European Studies. INOTLES Working Paper Series, No.6,2017 Innovating Teaching and Learning European Studies  http://www.inotles.eu/working-papers
 7. კონფლიქტთა კოლიზიის გეოპოლიტიკური კონტექსტი კავკასიაში (უკრაინულ ენაზე). უკრაინა და საქართველო საერთაშორისო ურთიერ-თობებში: ისტორია და თანამედროვეობის საერთო გამოწვევები/ სამეცნიერო შრომების კრებული ISBN 978-966-02-8471-5 https://www.twirpx.com/file/2507894/
 8. Особенности Лимитрофов в Геополитике. VIRTUS : Scientific Journal 19/ გვ.135-137 ISSN 2410-4388 (Print) ISSN 2415-3133 (Online) http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal19.pdf
 9. სრუტეების გეოპოლიტიკა და ახალი წესრიგი შავ ზღვაზე. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები VIII/გვ.52-61 ISSN1987-7684
 10. ახალი მსოფლიო წესრიგი ამერიკულ გეოპოლიტიკაში. სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები IX /გვ.31 -40ISSN1987-7684
 11. Strategic balance in the Black Sea: new vectors. International University Seminar for Balkan  Studies and Specialization South-West University “Neofit Rilski” – Blagoevgrad.
 12. PR  მანიპულაცია (ზოგიერთი ასპექტი). ბსუ  „სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის შრომები“, I, გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-5835
 13. პოლიტიკური მარკეტინგი და საინფორმაციო-ფსიქოლოგიური ომი. ბსუ “სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები”, I, გამომც. „უნივერსალი“ ISSN 1987-7686
 14. მსოფლიო  მოწყობის ამერიკული  სტრატეგია  -  „ამერიკული  იდეა“  მოქმედებაში.  ბსუ საერთ.      კონფერენციის     მასალები     „ჰუმანიტარული    მეცნიერებები     ინფორმაციულ საზოგადოებაში“ გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-7625 ISBN 978-9941-409-91-2
 15. პრიმიტიული PR (მანიპულაციური ელემენტები). ბსუ საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-ანალიტიკური ჟურნალი „ბიზნესი და  მენეჯმენტი“ გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-7560
 16. PR  ლეგენდა.  ბსუ საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. „ეკონომიკა და ბიზნესი“. გამომც. „უნივერსალი“ ISBN 978-9941-17-315-8
 17. О некоторых политических и правовых  вопроссах Каспийского  региона.  БГУ.ЮЗУ Неофита рылского. Inovative Aspects of study of the Black sea Countries Culture, History, Antropology, Literature and linguistics. გამომც. „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987-5827
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. 2nd International Ankara Conference on Scientific Research. Dilemma of Foreign Policy Orientations in South Caucasus Region. ანკარა, თურქეთი 2020
 2. Multidisciplinary International Conference – Ponto-Caspian an Caucasus Region. Black Sea Identity Problem into the Georgia’s Strategic Thinking: State and Nation. ბაქო, აზერბაიჯანი2020
 3. International Conference “The Problems of Formation National Identities in the Countries of Eastern Europe. “Grey Zones” and Problem of New Common Identity in the Black Sea Region. ბათუმი2019
 4. V International Scientific Conference Politics Around Caucasus, Tbilisi State University. Asymmetric Strategies and New Balance of Power in the Black Sea. თბილისი 2019
 5. 3rd International Scientific and Practical Conference “Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. Populist Rhetoric in Georgia’s Foreign Policy: Regional and International Dimensions. ვარშავა, პოლონეთი 2018
 6. NATO Towards the Challenges of Contemporary World – After Warsaw 2016 Summit. NATO’s Black Sea Region Horizons and “New Geopolitical” Architecture. პოლონეთი 5-16 ნოემბერი, 2016 წელი

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     ვროკავშირის  გრანტი  (Erasmus Mundus)  პოსდოკის  პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებებში, პორტუს ტექნიკური უნივერსიტეტი, პორტუგალია.

2. 2016-18 – მკვლევარი, ტემპუსის პროგრამა: „ინოვაციური სწავლა -სწავლების მეთოდები

ევროპისმცოდნეობაში“ (TEMPUS Project Innovative Teaching and Learning for European Studies . TEMPUS Project);

3. 2016-2018 - მკვლევარი, ტემპუსის პროგრამა: „უმაღლესი განათლების ინტერდისციპლინური რეფორმა (TEMPUS Project „Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula-HERITAG“, 2015-3575/001-001“);

 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.     14-20. V.2018 - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს 2017 წლის „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის" ქვეპროგრამის კომპონენტის სეზონური  სკოლის  დაფინანსების  ფარგლებში  მინისტრის  2017  წლის  13 თებერვლის  N01-11/38 ბრძანებით   დამტკიცებული   პროექტი "კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში".

2.     14-21. V.2017 - აკადემიური პერსონალის ტრენინგი ერასმუს +-ის გრანტის  ფარგლებში, პარის ლოდრონის ზალცბურგის უნივერსიტეტი, ავსტრია;

3.     4-8.IX.2016  -   ბირთვული  გაუვრცელებლობისა და   ბირთვული  უსაფრ თხოების  სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა (საზაფხულო უნივერსიტეტი).

4.     2018 - ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის;

5.     2013-2015 წწ.: Basics of International Humanitarian Law and modern Methods of Their Teaching – International Committee ofthe red cross;

6.     Effective Methods Of Distance Education – CEENet 2006 workshop on network technology;

7.     Tolerance Building though History Education in Georgia  -  European  Association  of History Education. GAHE

8.     Theory and Practice of Corruption and Transnational Crime – American University Transnational Crime and Corruption Center –Georgia Office;

Business Integrated  Project Management  – BSU Business School in cooperation  whith CIWI GmbH and GTZ Germany.

9.    MEVLANA. თურქეთის რესპუბლიკის უმაღლესი განათლების აღმასრულებელი საბჭო. კვალიფიკაციის ამაღლება 2013.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური - კარგად

რუსული - ძალიან კარგად

თურქული - ლექსიკონის დახმარებით

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint etc.);

MS Windows; Adobe (Acrobat Reader, Photoshop);

 

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა