იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: გივი აბაშიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 01. 01. 1954
მისამართი: ქ. ბათუმი, ინასარიძის 21, ბინა 12
ელ-ფოსტა: givi.abashidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 40 06 21 571 40 06 21
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი, 2012 წ
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი, 1975 წ
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სისხლის სამართლის პროცესი, პროკურორის საქმიანობა გამოძიების სტადიაზე, სისხლისსამართლებრივი დევნა და გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელობა.

უნივერსიტეტში დაკავებული თანამდებობა (თანამდებობაზე დანიშვნის/ არჩევის ვადა)

სამუშაო გამოცდილება:

 

 2013   წლის აგვისტო   -   დღემდე :   ბათუმის  შოთა  რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი,  ასოცირებული   პროფესორი

2005 წლის ნოემბერი-

2013  წლის  ნოემბერი :  სასამართლო,  რეზერვი მოსამართლე

2003 წლის ნოემბერი -

2005 წლის ნოემბერი:    აჭარის ა.რ. უმაღლესი სასამართლო მოსამართლე, საგამოძიებო კოლეგიის თავმჯდომარე,  სისხლის სამართლის საქმეთა სააპელაციო პალატის  თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი

2002 წლის მაისი -

2003 წლის ნოემბერი:    აჭარის  არ  პროკურატურა, პროკურორის მოადგილე

2001 წლის ივლისი-

2002 წლის მაისი :    აჭარის ა.რ. პროკურატურა, აჭარის ა.რ. პროკურორის მოვალეობის    შემსრულებელი

2001 წლის იანვარი-

2001 წლის ივლისი:    აჭარის  არ  პროკურატურა, პროკურორის  მოადგილე

1999 წლის სექტემბერი -

2001 წლის იანვარი:     აჭარის  არ  პროკურატურა, აჭარის ა.რ. პროკურორის  მოვალეობის შემსრულებელი

1999 წლის ივნისი -

1999 წლის სექტემბერი:   აჭარის  არ  პროკურატურა, პროკურორის  მოადგილე

1993 წლის ოქტომბერი -

1994 წლის ოქტომბერი  :  ქალაქ  ბათუმის  პროკურატურა,  პროკურორი

1991 წლის ოქტომბერი -

 1993 წლის ოქტომბერი:  ხელვაჩაურის  რაიონის პროკურატურა, პროკურორი

1983  წლის სექტემბერი -

 1991 წლის ოქტომბერი:     ქედის  რაიონის პროკურატურა, პროკურორი

1982 წლის თებერვალი -

1983 წლის სექტემბერი:აჭარის ა.რ. პროკურატურის საგამოძიებო განყოფილება,
განყოფილების პროკურორი

1975 წლის ოქტომბერი -

1982 წლის თებერვალი:   ხულოს რაიონის პროკურატურა, გამომძიებელი                             

 

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფიები (წიგნები):

 

   -  სისხლისსამართლებრივი  დევნა, როგორც პროკურორის ფუნქცია და მისი განხორციელება გამოძიების სტადიაზე. გამომცემლობა -  `უნივერსალი~,    თბილისი, 2018 წ.

  • Актуальні проблеми міжнародного права (на прикладі України та Грузії): колективна монографія / (Givi abashidze - Prosecutor’s Discretionary Powers on Carrying out Criminal Prosecution - Georgian Model of Discretionary Criminal Prosecution), Київський університет права НАН України, Батумський державний університет ім. Шота Руставелі; Київський університет права НАН України - ISBN 978-617-7685-08-0;  2018

  -  პროკურორი  გამოძიების სტადიაზე.  გამომცემლობა -  `უნივერსალი~,    თბილისი, 2012 წ.

   - სისხლის სამართლის პროცესი. (ზოგადი ნაწილი). სახელმძღვანელო, (თანაავტორი).  

 საგამომცემლო სახლი   `ტექნიკური უნივერსიტეტი,~ თბილისი, 2012 წელი

   - სისხლის სამართლის პროცესი. (კერძო ნაწილი). სახელმძღვანელო, (თანაავტორი).   საგამომცემლო სახლი   `ტექნიკური უნივერსიტეტი,~ თბილისი, 2012 წელი

   - პროკურორი, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის სუბიექტი  (გამოძიების სტადიაზე).  სახელმძღვანელო, გამომცემლობა  _  `ინოვაცია~, თბილისი, 2011 წ

  -  პროკურორი - გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელი. სახელმძღვანელო, გამომცემლობა _ `გეორგიკა~, თბილისი, 2011 წ.

   -  დამცველი  სისხლის  სამართლის  პროცესში. (წინასწარი გამოძიების და პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვის სტადიაზე).  გამომცემლობა   _ `ინოვაცია~, თბილისი, 2010 წ

   -  სახელმწიფო ბრალმდებელი პირველი ინსტანციის სასამართლოში. გამომცემლობა  _ `ინოვაცია~, თბილისი, 2009 წ

   -  სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერისათვის მომზადების  ტაქტიკა და მისი დაგეგმვა. ბათუმის  უნივერსიტეტის გამომცემლობა,  ივნისი, 2009 წ

   - მოწმის იმუნიტეტი სისხლის სამართლის პროცესში.  ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, აპრილი, 2009 წ

  

სამეცნიერო სტატიები:

-  დანაშაულის პრევენცია, როგორც მნიშვნელოვანი ეტაპი დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ჟურნალი `კრიმინოლოგი~,  #1 (17 ), 2023 წ

-   მოწმის იმუნიტეტის სუბიექტები  (მოწმის იმუნიტეტის მქონე პირთა წრე). ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~, #4, 2022 წელი, თანაავტორობით - ირაკლი აბაშიძე

-    დანაშაული ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში. ჟურნალი `ბიზნეს-ინჟინერინგი~, #3, 2022 წელი

  -  დამნაშავის პიროვნების კვლევა, როგორც მთავარი  ფაქტორი დანაშაულობის  ერთიან სისტემაში. ჟურნალი `კრიმინოლოგი~,  #1 (16 ), 2022 

- დანაშაულის მსხვერპლი კრიმინოლოგიაში და დაზარალებულისაგან მისი გამიჯვნის საკითხები. ჟურნალი  `კრიმინოლოგი~, #1 (15 ), 2020 წ, თანაავტორობით - ირაკლი აბაშიძე

-  კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა, მისი ადგილი და როლი დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. ჟურნალი  `კრიმინოლოგი~, #1 (14 ), 2019 წ

- არის  თუ  არა  ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი ეფექტიანი და  აქვს თუ არა მომავალი საქართველოში. ჟურნალი `თემიდა~,  #11(13), 2018 წელი

- კიდევ ერთხელ ზოგიერთი მოსაზრება გამომძიებლის საპროცესო სტატუსთან და ფუნქციებთან დაკავშირებით. ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~,  #4 , 2017 წელი

-ზოგიერთი მოსაზრება საპროცესო შეთანხმების სამართლებრივი ინსტიტუტის სრულყოფის შესახებ. ჟურნალი  `ცხოვრება და კანონი~, # , 2016 წელი

- მხარეთა  თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრობლემები გამოძიების სტადიაზე.  ჟურნალი  `ცხოვრება და კანონი~ # 4, 2015 წ

- დაზარალებულისა და დანაშაულის მსხვერპლის სამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები. ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~  #1(9-10), 2015 წ

- სისხლის სამართლის პროცესის სტადიების არსი სისხლის სამართლის პროცესის ერთიან სისტემაში. ჟურნალი `თემიდა,~ #9 (11) , 2014 წ.

- სისხლის საპროცესო სამართლის  წყაროები. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, #5, 2014 წელი

- ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა და დაცვის უფლების გარანტიები.   ჟურნალი  `ცხოვრება და კანონი~. (გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალი), #2 (26),  2014 წელი

- სისხლის  სამართლის პროცესის ცნება და მიზნები.  ჟურნალი  `ბიზნეს-ინჟინერინგი~. (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის და საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ყოველკვარტალური რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო ჟურნალი) #1,  2013 

- ზოგიერთი მოსაზრება სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციის შესახებ.  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები,  ტომი V, 2013 წელი

- ანტიტერორისტულ   და ორგანიზებულ  დანაშაულთა  წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული  უსაფრთხოების  კონცეფციის  მიხედვით. ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~  #1 (7-8), 2013 წ 

- სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე.  ჟურნალი `ცხოვრება და კანონი~, #1-2, 2012 წელი

- ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში. ჟურნალი `თემიდა,~ #7(9),  2012 წ.

- გამომძიებლის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები. ჟურნალი `თემიდა,~ #7(9), 2012 წ. თანაავტორობით - ირაკლი აბაშიძე

- დამნაშავის პიროვნების კრიმინოლოგიური დახასიათება. ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~ #1 (6), 2011 წ

- ქალთა  დანაშაულობა. ჟურნალი `კრიმინოლოგი.~  (რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი),  #1 (6), 2011 წ

- პროკურორის დისკრეციული უფლებამოსილება  სისხლისსამართლებრივი დევნის განხორციელებაზე. ჟურნალი `თემიდა,~ #5, 2011 წ

- პროკურორის საქმიანობა, საპროცესო მდგომარეობა და ფუნქციები გამოძიების სტადიაზე. ჟურნალი `თემიდა,~ #5, 2011 წ

- მხარეთა თანასწორობა და შეჯიბრებითობა, როგორც სამართალწარმოების ცივილიზებული ფორმის დასაწყისი. ჟურნალი `თემიდა,~ #4, 2010 წ

- ექსპერტიზა, როგორც ძირითადი საპროცესო მოქმედება.  ჟურნალი `თემიდა~ (საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტის რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი),  #4, 2010 წ

- ექსპერტის დასკვნა. ჟურნალი `ინტელექტუალი,~  #14,  2010 წ

- ექსპერტის საპროცესო სტატუსი და ფუნქციები სისხლის სამართლის     პროცესში. ჟურნალი `ინტელექტუალი,~  #14,  2010 წ

- დამცველის სიტყვის ეთიკა. ჟურნალი `სოციალური ეკონომიკა~, #2, 2010 წ

- ბრალდება, როგორც სისხლის სამართლის პროცესის მამოძრავებელი ძალა. ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ #12,  2009წ

- პროკურორის მომზადება სახელმწიფო ბრალდების  მხარდაჭერისათვის. ჟურნალი `ინტელექტუალი~, #11, 2009წ

- სახელმწიფო ბრალმდებლის პროფესიული ეთიკის საკითხები. ჟურნალი `ინტელექტუალი~, #11, 2009წ, თანაავტორობით- ირაკლი  აბაშიძე

- `დანაშაულის მსხვერპლისა~ და `დაზარალებულის~ ცნებების თანაფარდობის საკითხისათვის. ჟურნალი `კომერსანტი~ (თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი), #3 , 2009წ

- მოწმის იმუნიტეტის ცნება, მნიშვნელობა და სამართლებრივი ბუნება. ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ #10, 2009 წ

- სახელმწიფო ბრალმდებლის კამათში გამოსვლის მომზადების   ტაქტიკური ასპექტები. ჟურნალი `ინტელექტუალი~ (საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემიის საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი), #10, 2009, თანაავტორობით - ირაკლი აბაშიძე

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

- Jean Monet international scientific conference ``Democracy, rule of law and protection of human rights in the European Union''. September 29-30, 2023, St. Batumi, Batumi Shota Rustaveli State University. Topic: Constitutional and legal guarantees of the right to defense of the accused.

 - The first annual conference "Challenges of Modern Public Law", June 23-25, 2023, St. Batumi Georgia. International Society of Public Law ICON•S. Topic: Ethics issues of the lawyer's closing speech. Co-authored by Irakli Abashidze

- მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,დანაშაულობის პრევენციის აქტუალური საკითხები“. თბილისი, 23 მაისი, 2023 წელი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, თემა: დანაშაულის პრევენცია, როგორც მნიშვნელოვანი ეტაპი დანაშაულობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში.

-   საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმი. `გლობალური გამოწვევები და ეკონომიკური განვითარების მოდელების ტრანსფორმაცია~, 21 ოქტომბერი, 2022 წელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  თემა: `დანაშაული ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში~.

- მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - დანაშაულობის კვლევის აქტუალური საკითხები. თბილისი, დეკემბერი, 2021 წელი. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლისა და კრიმინოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, თემა: დამნაშავის პიროვნების კვლევა, როგორც მთავარი  ფაქტორი დანაშაულობის  ერთიან სისტემაში. ჟურნალი `კრიმინოლოგი~,  #1 (16 ), 2022 w

- IV International Scientific and Practical Conference   «SCIENCE, INNOVATIONS AND EDUCATION: PROBLEMS AND PROSPECTS» ,10-12 November, 2021.  Tokyo, Japan. The general principles and peculiarities of new code in Justice of underage in Georgia.(Тема: Общие принципы и особенности нового Кодекса о правосудии в отношении несовершеннолетних Грузии)

- IV International Scientific and Practical Internet Conference   «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE», 20-22 October, 2021. Manchester. United Kingdom  Competitiveness, as crucial principle of criminal law process in Georgia. Тема: (Состязательность, как  Важный принцип грузинского уголовного процесса)

- II  International Scientific and Practical Internet Conference «INNOVATIONS AND PROSPECTS OF WORLD SCIENCE» 6-8 October, 2021. – Vancouver, Kanada.   Jury trial in crime procedural legislation and its drawbacks. ( Тема:  Суд присяжных в уголовно-процессуальном законодательстве  Грузии и его негативные аспекты)

-3rd International Scientific and Practical Internet Conference "Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Summer Debates" August 11-12, 2021, Dnipro, Ukraine. Georgian pattern of plea bargain institute.(Тема:  Грузинская модель института процессуального соглашения)

- 2nd International Scientific and Practical Internet Conference "Ways of science development in modern crisis conditions", June 3-4, 2021. – Dnipro, Ukraine. Divercion, as alternative mechanism of criminal prosecution in Georgian criminal law process.  (Тема:  Убережение, как альтернативный механизм уголовного  преследования   в грузинском уголовном процессе) 

-   12th International Scientific and Practical Internet Conference «Modern Movement of Science», Dnipro, Ukraine April 1-2, 2021. Amicus curiae, as novation in Georgian criminal law process.  (Тема: Друг суда, как  новация в грузинском уголовном процессе (Грузинская  модель друга суда)

- მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ვიქტიმოლოგიის აქტუალური საკითხები’’.  თბილისი,  26 ივნისი, 2020 წელი,  საქართველოს კრიმინოლოგიის მეცნიერებათა აკადემია,  თემა: `დანაშაულის მსხვერპლი კრიმინოლოგიაში და დაზარალებულისაგან მისი გამიჯვნის საკითხები~. თანაავტორობით - ირაკლი აბაშიძე

  - საერთაშორისი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `სისხლის სამართლის რეფორმირება უკრაინაში: სისხლის საპროცესო და კრიმინალისტიკური ასპექტები~. უკრაინა, კიევი, 27 მარტი, 2020 წელი. უკრაინის ფისკალური სამსახურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, უკრაინის ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის  კიევის სამართლის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თემა: `დამნაშავეობის გამომწვევი მიზეზებისა და ხელისშემწყობი პირობების კრიმინოლოგიური ასპექტები~.

-  Sixth  INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „SOCIAL CHANGES IN THE GLOBAL WORLD“ Faculty of Law, Goce Delchev University in Shtip Republic of North Macedonia,  September 5 - 6, 2019. „PROSECUTOR’S DISCRETIONARY POWERS ON CARRYING OUT CRIMINAL PROSECUTION“ (Georgian Model of Discretionary Criminal Prosecution).

- საერთაშორისო კონფერენცია ,,კრიმინოლოგიის მნიშვნელობა სახელმწიფოში და მისი ადგილი მეცნიერებათა სისტემაში’’.  თბილისი,  24-25 მაისი, 2019 წელი,  საქართველოს კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემია,  თემა: კრიმინოლოგიის  მნიშვნელობა,  მისი ადგილი  და  როლი დამნაშავეობის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში

 - მეხუთე  საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2017 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. 20 ოქტომბერი, 2017 წელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  თემა: შენიშვნები და მოსაზრებები გამოძიების სტადიაზე მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის პრობლემებთან და მათი გადაჭრის გზებთან დაკავშირებით

 - მეოთხე  საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2016 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. 14-15 ოქტომბერი, 2016 წელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.  თემა: საპროცესო შეთანხმების უარყოფითი ასპექტები

- მესამე  საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2015 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. 17-18 ოქტომბერი, 2015 წელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თემა: `ეკონომიკური დანაშაული~

- მეორე  საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC 2014 `ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ~. 18-19 ოქტომბერი, 2014 წელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თემა: `ბრალდებულის სამართლებრივი მდგომარეობა სისხლის სამართლის პროცესში~

- საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული  კონფერენცია `ეროვნული უსაფრთხოება და ორგანიზებული დანაშაულობა~, დეკემბერი, 2011 წელი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, თემა:   `ანტიტერორისტულ   და ორგანიზებულ  დანაშაულთა  წინააღმდეგ ბრძოლის საკითხები ეროვნული  უსაფრთხოების კონცეფციის  მიხედვით~.

 -  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `კრიმინოლოგიის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში~,  26 მარტი,  2011 წ, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თემა: `ქალთა დანაშაულობის კრიმინოლოგიური დახასიათება~

- საერთაშორისო  სამეცნიერო  კონფერენცია `სამართლის აქტუალური პრობლემები~, 18-19 დეკემბერი, 2010 წ,  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თემა:  `სისხლისსამართლებრივი დევნა გამოძიების სტადიაზე~

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. 21-23 სექტემბერი, 2023 წელი. ქ. ბათუმი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. USAID  სამართლის უზენაესობის პროგრამა. ტრენერთა ტრენინგი სამართლებრივ უნარებში.

1. 06-10  ივნისი, 2022  წელი. ქ. ბათუმი. კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი ტრენინგ-კურსი -  კარიერული სტრატეგია~.

2. 17-21 მაისი, 2022  წელი. ქ. ბათუმი. კიევის ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ერთობლივი  ტრენინგ- კურსი - კრეატიულობა და ინოვაციები~.

3. 5-7 ივლისი,  2016 წელი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრი. ტრენინგი ` სამართლის სწავლების მეთოდოლოგია და სამართლებრივი წერა~.

4 28. 02 2015 წ, ქ. ბათუმი,    სამართლის  სწავლების  მეთოდოლოგიური ტრენინგი

 

საკვალიფიკაციო გამოცდები

2003  წელი, მაისი  _  პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო   გამოცდა,  საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი    საბჭო.  სერთიფიკატი # 04-003                     

2003 წელი, ივლისი _  მოსამართლეობის საკვალიფიკაციო გამოცდა. საერთო სპეციალიზაციით. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. სერთიფიკატი  #00042                             

სამეცნიერო ჟურნალების სარედაქციო კოლეგიის წევრობა:

2022 წლის ივნისი - საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის `სამართალი და საზოგადოება~-ს (აშშ) (International Journal of Law and Society(IJLS) U.S.A.  სარედაქციო კოლეგიის წევრი

2020 წლიდან - საერთაშორისო სამეცნიერო (ელექტრონული) ჟურნალის `სამართლის მაცნეს`-ს სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 
2015  წლიდან -   ჟურნალის   `კრიმინოლოგის~   სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 
2014  წლიდან -   საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო - პრაქტიკული ჟურნალის `ცხოვრება და კანონის~ (გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი) სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 
2014  წლიდან -   საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალის `ბიზნეს-ინჟინერინგის~ სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 
2012 წლიდან  _  სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალის  `ცხოვრება და კანონის~ ( ადვოკატთა საერთაშორისო კავშირი)  სარედაქციო კოლეგიის წევრი
 
2012 წლიდან –  საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალის `სოციალური ეკონომიკის~  სარედაქციო კოლეგიის წევრი

ჯილდოები:

23 ივნისი, 2023 წელი- ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული განათლების განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისათვის გადაეცა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტროს და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საპატიო სიგელი

-  2022 წელი - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობით საბჭოში განხორციელებული წარმატებული საქმიანობისათვის გადაეცა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  საპატიო სიგელი

1999 წლის 27 მაისი _ წესრიგისა და კანონიერების განმტკიცებაში შეტანილი პირადი წვლილისა და ნაყოფიერი საქმიანობისათვის საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით დაჯილდოებულია ღირსების მედლით.   

1998 წლის 14 მაისი  _ პროკურატურის ორგანოებში ხანგრძლივი და ნაყოფიერი მუშაობისათვის დაჯილდოებულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს საპატიო სიგელით

1982 წელს - პროკურატურის დაარსების 60 წელთან დაკავშირებით  დაჯილდოებულია პროკურატურის მედლით.

დამატებითი ინფორმაცია:

-  2021  წლიდან  არჩეულია    საქართველოს კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსად

-  2019  წლიდან  არჩეულია    საქართველოს კრიმინოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად

-  2018  წლიდან  არჩეულია ა(ა)იპ საქართველოს იურიდიულ მეცნიერებათა აკადემიის  წევრად

-   2017  წლიდან არის  ა(ა)იპ „სამართლის მეცნიერთა კავშირი“-ს  წევრი

 -    -  2001 წელს იყო საქართველოს პროკურატურის ორგანოებში განსახორციელებელ    სამართლებრივ და სტრუქტურულ რეფორმებთან დაკავშირებით შექმნილი კომისიის წევრი  

      -  2000  წლის მარტიდან იყო საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით შექმნილ საქართველოს პროკურატურის საქმიანობის მომწესრიგებელი საკანონმდებლო ბაზის შემდგომი სრულყოფისა და სათანადო წინადადებების შემუშავებისათვის შექმნილი სამთავრობო საუწყებათაშორისო კომისიის წევრი. 

       -- მინიჭებული აქვს იუსტიციის უფროსი მრჩეველის საკლასი ჩინი

 

       

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), რუსული (საშუალოდ)

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windovs,  Word, Excel, E-mail, internet, codex..

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა