იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნატალია ლაზბა
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 16.06.1970
მისამართი: ქ. ბათუმი, მაიკავსკის ქ. 177
ელ-ფოსტა: Natalia.Lazba@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 14 10 68
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რუსული ენის, ლიტერატურისა და ისტორიის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: ისტორია - ფილოლოგია.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კონფლიქტების პოლიტიკური ასპექტები,  სახელმწიფო ნიშნები და სიმბოლოები

სამუშაო გამოცდილება:

2018-2021 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2018 წლიდან ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი

16.09.2013-დან დღემდე -  ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი

10. 09. 2010.-16.09.2013. ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტექნოლოგიური ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

28. 10. 2009.ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი

02. 10. 2008.ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის მასწავლებელი

26. 08. 2004.ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მსოფლიო ისტორიის კათედრის უფროსი ლაბორანტი

02. 10. 2002.ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მსოფლიო ისტორიის კათედრაზე მასწავლებელი

01.10.1993.ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს პოლიტიკური ისტორიისა და ეკონომიკურ თეორიათა კათედრის  ლაბორანტი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.,,Gender and political process management in Georgia" -Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Manchester, United Kingdom 20-22 October 2021

2.    PECULIARITIES OF SUBNATIONAL GOVERNANCE IN ADJARA - ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, www.ankaracongresi.org, ISBN-978-625-7914, 2020

3. ,,Historical transformation of identity of Muhajir Abkhazians in Adjara" - ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 14-15 მაისი, ბათუმი, 2019        

 4.   ,,Трансформация политической системы в Грузии на рубеже 20-21 веков. VIRTUS, декабрь 2015, ISSN 2410-4388.

  5. Некоторые аспекты трансформации государственных символов в Грузии. Украина.  Соборность. Актуальные вопросы проблемы и перспективы развития гуманитаристики в современном информационном пространстве: национальные и интернациональные аспекты. Рубежное 2014.

6.   კონვერგენცია ეკონომიკური კონფლიქტების კონტექსტში. სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, შრომების კრებული IV, თბილისი 2014.

7.  Некоторые аспекты межнациональных и межконфессиональных отношений на примере Грузии. Украина. Соборность «Человек виртуальный: новые горизонты»,2014.

8. Развитие электронного правительства как основа формирования государственного правления в Грузии. Украина.  Соборность. «Человек виртуальный: новые горизонты» 17-18 марта 2014.

9. პოლიტიკური კრიზისი და კონფესიონალიზმის საკითხები მახლობელ აღმოსავლეთში. (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები . IV, ბათუმი, 2012)

10. ევროკავშირის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის პოლიტიკის სამოქალაქო ასპექტები (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები . IV, ბათუმი, 2012).

11. Государственные символы как социально-политический феномен (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург,  Батуми, 2012).

12.   Основные направления использования связей с общественностью в социальной сфере (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, т. VIII, Батуми, 2012).

13.   Некоторые исторические аспекты истоков ближневосточного конфликта (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, т. VIII, Батуми, 2012).

14.  ეროვნებათა და კონფესიათაშორის კონფლიქტის გამწვავების სუბიექტური ასპექტები (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები . IV, ბათუმი, 2012).

15. ეკონომიკური წინააღმდეგობები გლობალიზაციის პროცესში (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები . III, ბათუმი, 2011).

16. თალიბანის როლი  ავღანურ კრიზისში (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები . II, ბათუმი, 2011).

17.  ეკონომიკური კონფლიქტები გლობალიზაციის პროცესში (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები . I, ბათუმი, 2011).

18. შიიტები ლიბანის კონფესიურ და პოლიტიკურ ევოლუციაში (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, . II, თბილისი, 2010).

19. ლიბანის ეთნოკონფესიური შემადგენლობა და თავისებურებები (სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები .I, ბათუმი, 2009).

20. ეთნოკონფესიური კრიზისი და პოლიტიკური პრობლემები ლიბანში  (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შრომების კრებული XII,  ბათუმი, 2009).

21. დრუზების კონფესია ლიბანში (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული ,,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები“, გამომც. უნივერსალი, თბილისი, 2009).

22. ისლამური ტერორიზმი და საქართველო (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული - საისტორიო მაცნე. . XVIII. ბათუმი, 2009).

22.  პალესტინელი ლტოლვილების პრობლემა ლიბანში (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული - საისტორიო მაცნე. . XVIII. ბათუმი, 2009).

23. Этноконфессиональные и политические проблемы в Ливане  (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, Батуми, 2009).

24. Трагедия Сабры и Шатилы  (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, Батуми, 2009).

25.  Основные причины гражданской войны в Ливане (1975-1990 гг.). (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, Батуми, 2008).

26.  Шииты в политической жизни современного Ливана (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, Батуми, 2008). 

27.  სამოქალაქო ომი ლიბანში 1975-1990 წლებში. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საისტორიო მაცნე XVI-XVII, ბათუმი, 2008.

28.  ,,ოსმალოთა ბატონობის თავისებურებები ბულგარეთში“   (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესის და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები .I, ბათუმი, 2008)

29.    «Особенности политической жизни Сербского княжества в 30-80-х годах XIX века» (Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические изыскания, Санкт-Петербург, Батуми, 2007).  

           30. «Особенности культурно-политического развития Хорватии в aначале XIX века» (Санкт-Петербургский                  государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, историко-филологические                      изыскания, Санкт-Петербург, Батуми 2007).  

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   PROBLEMS OF NOT-RECOGNIZED STATES IN THE CONTEMPORARY INTERNATIONAL POLITICS, ІV International Scientific and Practice Conference, «INTERNATIONAL RELATIONS: UKRAINE AND WORLD IN IN CONDITIONS OF MILITARY CHALLENGES», June 30, 2022

2.  ,,Historical transformation of identity of Muhajir Abkhazians in Adjara" - ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 14-15 მაისი, ბათუმი, 2019                   

3.  ხაზთა მაჰაჯირობა XIX საუკუნის მეორე ნახევარში. საერთაშორისო კონფერენცია აჭარის არქივში.  2015 წ.

4.  ,,ელექტრონული მთავრობა საინფორმაციო საზოგადოების კონტექსტში,“ საერთაშორისო კონფერენცია ,,ელექტრონული მმართველობა: მიღწევები და პერსპექტივები,, ბათუმი, 30 აპრილი 2015.

 

5.   ,,ელეტრონული მთავრობის განვითარება რუსეთის ფედერაციაში - პრობლემები, პერსპექტივები, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, ,, თბილისი 2015.

6.  ,,Проблема конфликтной личности  в организации’’, 1 Международная научно-практическая конференция:  Теория и практика современного менеджмента., თბილისი,  2014.

7.                       ისლამური ტერორიზმი და საქართველო,  ,,საქართველო ევრაზიულ სივრცეში“  - ახალი გამოწვევები, პროფ. აბელ სურგულაძის დაბადებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, ბათუმი, 2008.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე). ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი.  (მიმდინარე პროექტი) 2021 წ.    

2. ,,აფხაზები აჭარაში’’, შოთა რუსთაველის სამეცნიერო გრანტი,  2015

3.      ინსტიტუციონალურად ორიენტირებული კონფლიქტების კვლევა. ,,Institition-Centered Conflict Studi’’, პროექტი, ბერლინი-ნალჩიკი-ბათუმი, 2015

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1.,,ახალი პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ", ტრენინგი.  UNDP, UK Government, 24.11.2022 - 25.11.200, ბათუმი

2.,,ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და რისკები"; ბათუმის მე-7 საზაფხულო უნივერსიტეტი, 22 -24 აგვისტო, 2022;  

3. ,,ტრენინგი მრავალფეროვნების, ინკლუზიისა და შესაძლებლობების შესახებ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში"- თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო, 2021

4. ტრენინგი  - ,,მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში", ორგანიზატორი: უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სამოქალაქო საბჭო, 20/30 ოქტომბერი, 2020

             5. საზაფხულო სკოლა -საერთაშორისო  უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ახალი ბირთვული წესრიგი, 16-30 სექტემბერი, 2020

6.   ,,ლოკალური კონფლიქტების ემპირიული კვლევა’’, ტრენინგი, ბერლინი-ნალჩიკი-ბათუმი, 2015

7.       გავეცნოთ ევროკავშირს - ,,Making sense of the EU’’, ტრენინგი, ბათუმი/თბილისი, 2009 წ.

8.       ,,Assessment and Teaching at University’’, ტრენინგი,  ბათუმი/ტალინი, 2012.

9.       ,,ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის’’, ტრენინგი,ბათუმი, 2014

10.       ,,ბირთვული გაუვრცელებლობა და ბირთვული უსაფრთხოება: გლობალური გამოწვევები და შესაძლებლობები’’, ტრენინგი, თბილისი, 2015.

 

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - ძალიან კარგი, გერმანული - კარგი

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows XP, Ms Word, Ms Excel

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა