იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლაშა ბაჟუნაიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 01/09/1984
მისამართი: ქ. ბათუმი, კოხტაგორის ქ. 22
ელ-ფოსტა: lasha.bazhunaishvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 591054905
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის აკადემიური დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: საერთაშორისო ურთიერთობები/ევროპისმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: მსოფლიო ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის ბაკალავრი
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევრო-ატლანტიკური კვლევები, ბირთვული უსაფრთხოება.

სამუშაო გამოცდილება:

2018-დღემდე

ასოცირებული პროფესორი, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (ბსუ) https://bsu.edu.ge/sub-60/academic-staff/49/index.html

2019-დღემდე

ა(ა)იპ წარმატებული და სოციალურად დაუცველი სტუდენტების მხარდაჭერის ფონდის თავმჯდომარე, ბათუმი https://www.facebook.com/fondibsu/

2014-2018

ასისტენტ პროფესორი, საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2015-2019

ბსუ-ს საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დარგობრივი დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2016-2017

ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

2014-2018

ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს (სენატის) წევრი

2005-2014

მთავარი სპეციალისტი, ბსუ-ს სტუდენტთა მომსახურებისა და მხარდაჭერის სამსახური

2005-2013

კურატორი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი

 

 


 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

მონოგრაფია:

ბირთვული სინდრომი და შეერთებული შტატების სტრატეგია სპარსეთის ყურეში, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი - 2014 წ.

 

სამეცნიერო სტატია:

 1. Populist Rhetoric in Georgia’s Foreign Policy: Regional and International Dimensions, Science Review № 6/13, Warsaw, Poland;
 2. New Geopolitical Status of Black Sea Basin, Proceedings of International Conference Ukraine and Georgia: Diplomatic Relations, International Links and Cultural Diplomacy. Conference devoted to the anniversary of 25 years of Diplomatic Relations of Ukraine and Georgia, Kiev – 2018;
 3. United Europe – Theory in Action, proceedings X Vol., Problems of Social Sciences, Published by “Universal”, Tbilisi, 2016;
 4. New Silk Road” – Chinese Belt Strategy in Asia-Pacific Region, proceedings IX Vol., Problems of Social Sciences, Published by “Universal”, Tbilisi, 2016;
 5. Geopolitical Transformation in The Caucasus, Proceeding of International Conference, Batumi 2016;
 6. Geopolitical Collisions in the Middle East, proceedings, VIII vol., Problems of Social Sciences, Published by “Universal”, Tbilisi, 2015;
 7. Geo-Economic Aspects of EU-Russia Relations, proceedings, VI vol., Problems of Social Sciences, Published by “Universal”, Tbilisi, 2014;
 8. Energy policy of Russia and European Community Strategy, Историко-филологическое изыскания Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, Sent-Petersburg-Batumi, 2014;
 9. War in Libya and Failure of Non-proliferation Policy, Историко-филологическое изыскания Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, Sent-Petersburg-Batumi, 2012;
 10. Iran, “Nuclear Syndrome” of the 1970s and the US policy, international Journal of Arts & Science, 2012, Volume 4, November 1, ISSN: 1943 6114;
 11. Iran’s nuclear program in the 1970s and the US policy, Journal of the Rousse Union of Scientists, Volume 49, Book 6.2, ISSN 1311-3321;

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 27-28.11.2020 - Multidisciplinary International Conference – Ponto-Caspian an Caucasus Region
 2. 6-8.03.2020 - 2nd International Ankara Conference on Scientific Research, Turkey;
 3. 1.11.2019 - V International Scientific Conference Politics Around Caucasus, Tbilisi State University, Georgia
 4. 17-19.04.2019 – International Congress of Social Sciences – Current Developments In Global Economics, Finance and Politics, Artvin, Republic of Turkey;
 5. 14-15.05.2019International Conference “The Problems of Formation National Identities in the Countries of Eastern Europe and Central Asia, Batumi Shota Rustaveli State university, Batumi, Georgia;
 6. 4-14.04.2019 - International Conference and Expert Seminar on EU Neighborhood policy 2019,  University of Salzburg, Austria;
 7. 18 June, 2018 – 3rd International Scientific and Practical Conference “Social and Economic Aspects of Education and Modern Society, Warsaw, Poland;
 8. 13-23 April, 2018 – International Conference Political Populism in the European “Periphery”, University of Salzburg, Austria;
 9. 9-13 May, 2017 – International Conference Ukraine and Georgia: Diplomatic Relations, International Links and Cultural Diplomacy. Conference devoted to the anniversary of 25 years of Diplomatic Relations of Ukraine and Georgia;
 10. 15-16 Nov, 2016 - International Scientific ConferenceNATO Towards Challenges of a Contemporary World – After the Warsaw 2016 Summit”, Lodz, Poland;
 11. 18 March, 2016 - International Scientific Conference – Geopolitical Transformation in the Caucasus, Batumi, Georgia;
 12. 5 May, 2015 - International Scientific Conference - Geopolitical Transformations in the Caucasus, Batumi-Tbilisi, Georgia;
 13. 15 Apr. 2015 - International Scientific Conference “E-Government: Achievements and Perspectives”, Georgia;
 14. 2 Dec. 2014 – International Conference “Religion, Philosophy, and Prospect of Humanitarian Knowledge in the Contemporary Space. National and International Aspects. Rubezhnoi, Ukraine;
 15. 29-30 Oct. 2010- International Scientific Conference devoted to foundation of the University Of Ruse, Bulgaria;
 16. 22-25 Oct. 2010 - International Scientific Conference for Academic Disciplines - International Journal of Arts and Sciences, Rome, Italy;

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2016-2019 - მკვლევარი, Tempus Project, TEMPUS Project „Higher Education interdisciplinary Reform in Tourism management and Applied Geoinformation curricula-HERITAG“, 2015-3575/001-001“;
 2. 2013 2016მკვლევარი, Tempus Project - Innovative Teaching and Learning for European Studies (INOTLES-543955-TEMPUS-l-2013-1-NL-TEMPUS-JPC);
 3. 2015 2018 - ტრენერი, Norwegian Government Project (SIU) – “ Education in the Field of Innovation and Sustainable Tourism in Kyrgyzstan, Georgia and Norway (CPEA-2011/10017_ (No of Contract at BSU 02-19/06. 3.02.-15.06. 2015);
 4. 2013-2015 მკვლევარი, of Tempus Project - Students Support and Development Services, (№ 530154-TEMPUS-1-2012-IT-TEMPUS-IPGR);

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

სტაჟირება:

1. 2015 8-30/IX - სამეცნიერო-კვლევითი მობილობა და კვალიფიკაციის ამაღლება ვუჯის უნივერსიტეტში (პოლონეთი). აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთარობის „უმაღლესი განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ გრანტი;

2. 2010-2011 - ევროკავშირის გრანტი (Erasmus Mundus) სადოქტორო პროგრამა პოლიტიკურ მეცნიერებებაში.

კვალიფიკაციის ამაღლება/ტრენინგები:

 1. 17-18.05.2019 - ტრენერი, საზაფხულო სკოლა „მეტი ევროპას საქართველოში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
 2. 3-14.04.2019 – ტრენინგი მასწავლებლებისთვის - ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სასწავლო კურსის სწავლების საერთო სტანდარტები (Joint Standards in Teaching Courses on EU Neighborhood Policy), ზალცბურგის უნივერსიტეტი, ავსტრია;
 3. 7-13.05.2018 -  Erasmus + -ის პროგრამის ფარგლებში საერთაშორისო სემესტრი სვიშოვის დ. ა. ცენოვის ეკონომიკის აკადემიაში (ჩატარებული ლექციების რაოდენობა - 16 საათი);
 4. 13-23.04.2018 - ტრენინგი: კურიკულუმის შედგენის სტანდარტები და სწავლების მეთოდები პოლიტიკის მეცნიერებებში, ზალცბურგის უნივერსიტეტი, ავსტრია;
 5. 6-11 სექტემბერი, 2017 - საზაფხულო სკოლა „კვლევები სოციალურ მეცნიერებებში“;
 6. 29 აგვისტო, 2017 - ტრენინგი „EBSCO-ს მონაცემთა ბაზების დამუშავება-გამოყენება“, ბათუმი;
 7. 10-25 მაისი, 2017 - კურიკულუმის შედგენის სტანდარტები პოლიტიკის მეცნიერებებში, პარის ლოდრონის ზალცბურგის უნივერსიტეტი, ავსტრია;
 8. 5-25 მაისი, 2016 – „სემინარი ერთი სარტყელი ერთი გზის მონაწილე ქვეყნების მასწავლებელთათვის“, ნინბო/ბეილუნი, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა;
 9. 2014 - ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის;
 10. 2013 - საერთაშორისო ვორქშოპი - სტუდენტთა მხარდაჭერისა და მომ­სახურების სერვისების განვითარება, რუმინეთი;

 

უცხო ენების ცოდნა:

 

 

 უცხო ენები

გაგება

ლაპარაკი

წერა

მოსმენა

კითხვა

ინტერაქტიული საუბარი

საუბრის გააზრება

 

ინგლისური

B2

B2

B2

B2

B1

 

ენის სერტიფიკატის დასახელება. დონე, თუ მითითებულია

რუსული

C1

C1

B2

C1

B1

 

 

 

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Office (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint etc.); MS Windows; Adobe (Acrobat Reader, Photoshop); Internet.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა