იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ინეზა ზოიძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 25.04.1976
მისამართი: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა # 22
ელ-ფოსტა: Ineza.zoidze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593 20-16-16
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ეკონომიკის მაგისტრი, ეკონომიკური თეორიის სპეციალობით; ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი; ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი.
განათლების მიმართულება, დარგი: სოციალური და ჰუმანიტარული.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

საზოგადოების სოციალური და დემოგრაფიული ასპექტები.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2018 წწ. -დღემდე - ასოცირებული პროფესორი,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.

2014 -2018 წწ.  -ასოცირებული პროფესორი,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.

2013-2014 წწ. -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მოწვეული პედაგოგი.

2009-2013  წწ. -ასოცირებული პროფესორი,  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი.

2008-2009-სპეციალისტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ     მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

2007-2008 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

2006-2009 - უფროსი მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი

2005-2007-მოწვეული მასწავლებელი, ბათუმის შოთა რუსთაველის   სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საქართველოს ისტორიის კათედრა

       1999-2003 წწ.- დოკუმენტების გამოყენებისა და პუბლიკაციის განყოფილების გამგის მოვალეობის    შემსრულებელი, აჭარის ცენტრალური სახელმწიფო არქივი.

 

 

 

 

 

 

 

 

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. International youth conference ,,Perspectives of science anda education"- SOCIAL MEDIA AND MODERN SOCIETY,  Hamilton, Canada, 10 may, 2022, ISBN 978 - 1 - 77192 - 521 -1

2.,,Gender and political process management in Georgia" -Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Manchester, United Kingdom 20-22 October 2021

3.PECULIARITIES OF SUBNATIONAL GOVERNANCE IN ADJARA - ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, www.ankaracongresi.org, ISBN-978-625-7914, 2020

4. პოლიტიკური განათლება საქართველოში: არსებული მდგომარეობის ანალიზი და გამოწვევები, ჟურნალი ,,პოლიტიკა",საქართველოს პოლიტიკის მეცნიერებათა ასოციაცია, 2018

5. Реакция гражданского общества (civil society) и его институтов на государственные и международные проекты развития (на примере Аджарии), RS Global Scientific Educational Center, Warsaw, Poland 2018

6. Некоторые социологические и экономические аспекты собственническихотношенийRS Global Scientific Educational Center, Warsaw, Poland 2018

7. ქალაქის სტრატეგიული მართვის თეორიულ - მეთოდოლოგიური ასპექტები, შრომების კრებული, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, XI, გამომცემლობა ,,უნივერსალი", 2017

8. გენდერი ოჯახის სოციალურ ინსტიტუტში  და ეთნო-რელიგიური იდენტობის ზოგიერთი საკითხი,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, შრომების კრებული,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, IX,თბ.,2016

9.სოციალური გარემოს როლი ორგანიზაციის მართვის სტრატეგიაში,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, შრომების კრებული,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, VIII,თბ.,2016

10.   რელიგიისა და ოჯახის, როგორც სოციალური ერთობების ურთიერთმიმართების ზოგიერთი საკითხის შესახებ, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, შრომების კრებული,სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, VIII,თბ.,2015

11. ოჯახისა და ტრადიციების შესახებ  პატრიარქის ეპისტოლეების მიხედვით, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კვლევის ცენტრი, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 17-18 აპრილი, 2015;

12.  სოციალური ინსტიტუტები და საზოგადოებრივი სტაბილურობის ზოგიერთი პრობლემა, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი, შრომების კრებული, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, VII,თბ., 2015;

13. უნარ-ჩვევები და პრაქტიკა ბიზნესში (სიტუაციების იმიტირება),გამომცემლობა ,,უნივერსალი“  თბილისი, 2013;

14. კულტურათაშორისი დამოკიდებულებები გლობალიზაციის პროცესში,კრებ. გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები, თ.ბ., 2012;

15. საქართველოს სისტემური ტრანსფორმაციის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პირობებში ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, IV, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2012;

16. ეროვნებათა და კონფესიათა შორის კონფლიქტის გამწვავების სუბიექტური ასპექტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალ­მცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, IV, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2012;

17. ტურიზმის მდგრადი განვითარების ზოგიერთი  საკითხი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, III, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2011;

18. შრომითი მიგრაციის  სოციალური და ეკონომი-კური შეფასებები, ჟურნ. მეცნიერება და ცხოვრება,1(3),თბილისი, 2011;

19. გლობალიზაციის ზოგიერთი ეკონომიკური  ასპექტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებთა ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, III, 2011;

20. კულტურული და პოლიტიკური პროცესების თანაფარდობის ხარისხი სამხრეთ კავკასიაში სამეცნიერო კონფერენცია-იდენტობისა და კულტურათაშორისი დიალოგის თანამედროვე პრო­ბლ­ემები, თბილისი, 2010;

21. ეთნიკური კონფლიქტები და რეგიონალური თანამშრომლობის ასპექტები სამხრეთ კავკასიაში, სამხრეთ კავკასია: რეგიონული თანა­მშრომლობის პრობლემები და პერს­პექტივები, სამეცნიერო კონფე­რენ­ციის მასალები, თბილისი, 2010;

22.  სასოფლო ტურიზმის განვითარების  პერსპექტივები აჭარაში, ჟურნალი ,,ბიზნესი და მენეჯმენტი“, №2,გამომცემლო-ბა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი,  2010;

23. გენდერული ასპექტები მმართველობით საქმიანობაში, შოტა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის შრომები, I, 2010;

24. სოციალური დემოგრაფიის ეთნიკური და ეკონომიკური ასპექტები, კრებ. ,,ინოვაციები ბიზნესში“ გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2010ლ;

25. ეკონომიკის რეგიონალური პრიორიტეტები, ჟურნალი „ეკონომიკა“, VIII,თბილისი, 2010;

26..  ქრისტიანობა აჭარის მოსახლეობის ტრადიციულ ყოფაში, კრებული „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2010;

27. სოციალური იდენტობის პრობლემები საზოგადოებაში, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, II, გამომცემლობა „უნივერსალი, თბილისი, 2010;

28. ქალის როლი შუა საუკუნეების საქართველოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, საისტორიო მაცნე, XIX, გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი, 2010;

29. რელიგიური  წეს-ჩვეულებების სოციოლოგიური ასპექტები აჭარაში, გამომცემლობა უნივერსალი,  თბილისი, თბ., 2009;

30. საერთაშორისო მოლაპარაკებები, დამხმარე სასწავლო სახელმძღვანელო, გამომცემლობა უნივერსალი, თბილისი, 2009;

31. გლობალური ტელექსელების როლის სოციოლოგიური ასპექტები, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, I, სოციალურ მეცნიერებათა  დეპარტამენტის შრომების კრებული, გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, 2009;

32. საზოგადოებრივი მდგომარეობა აჭარაში ოსმალთა ბატონობის შემდგომ პერიოდში, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინტერესების კონტექსტში, გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2008;

33. მდგრადი განვითარება და ტურისტული სერვისის პერსპექტივები აჭარაში, ჟურნ. ,,ახალი ეკონომისტი“ №2, გამომც. ,,ლიო“, თბილისი, 2008;

34.  მეწარმეობის განვითარების ფაქტორები სოფლად, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო-სამრეწველო პალატა, შრომების კრებული, რეგიონები ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებისათვის, გამომც. ,აჭარა“, ბათუმი, 2008;

35. აჭარის მატერიალური კულტურა ოსმალთა ბატონობის პერიოდში, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, II, ბათუმი, 2008;

36. აჭარისწყლის ხეობის დემოგრაფიული სურათი  ტბელ აბუსერისძის ,,სასწაული წმიდისა მთავარმოწამისა გიორგისნის“ მიხედვით, კრებ. ,,ტბელობა“ 2008;

37.  მმართველობითი ფაქტორების ზოგიერთი თავისებურებები, ჟურნალი-,,ეკონომიკა“, №10, თბილისი, 2008.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.SOCIAL ASPECTS OF MIGRATION AND SECURITY PROBLEMS IN EUROPE,  ІV International Scientific and Practice Conference, «INTERNATIONAL RELATIONS: UKRAINE AND WORLD IN IN CONDITIONS OF MILITARY CHALLENGES», June 30, 2022

2. International youth conference ,,Perspectives of science anda education"- SOCIAL MEDIA AND MODERN SOCIETY,  Hamilton, Canada, 10 may, 2022

3. .,,Gender and political process management in Georgia" -Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Manchester, United Kingdom 20-22 October 2021

4. Этнические аспекты конфликтогенности Кавказа, Международная научная конференция , Украина и Грузия: Дипломатические отношения, международные связи, культурная дипломатия. Батуми, 20174

5. ეთნიკური ჯგუიფების ტრანსფომრმაცია და სივრცის პოლიტიკა პოლიეთნიკურ რეგიონებში  (კავკასიის მაგალითზე) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: გეოპოლიტიკური ტრასფორმაცია კავკასიაში, ისტორია და თანამედროვეობა, ბათუმი, 2016 

6.  შედეგზე ორიენტირებული  ტურიზმის პერსპექტივები, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2013;

7.    კულტურათაშორისი დამოკიდებულებები გლობალიზაციის პროცესში ,,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, კრებ. გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები, თბ., 2012;

8.    სოციალური დეოგრაფიის ეთნიკური და ეკონომიკური ასპექტები ,,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები კრებ. ,,ინოვაციები ბიზნესში გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი, 2010;

9.    აჭარისწყლის ხეობის დემოგრაფიული სურათი ტბელ აბუსერისძის ,,სასწაული წმიდისა მთავარმოწა-მისა გიორგისნის“ მიხედვით,, ,,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენ­ციის მასალები, ტბელობა, კრებ. ,,ტბელობა“, ბათუმი, 2008;

10.    საზოგადოებრივი მდგომარეობა აჭარაში ოსმალთა ბატონობის შემდგომ პერიოდში, ,საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, კრებ. ,,რუსეთ-თურქეთის 1877-78 წლების ომი და მისი შედეგები“;

11.    Основа продовольственной безопасности в формировании  тенденций устойчивого  развития села, Информационные  Технологии и Управление. Армянская Ассоциация Компьютерных и Информационных Систем Инженерная Академия, «Энциклопедия – Арменика», ISSN 1829-071X  Армении,2009.

 

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე). ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი. პოზიცია: პროექტის ხელმძღვანელი (მიმდინარე პროექტი) 2021 წ.                

2.   აშშ კრიტიკული ეკოსისტემების თანამშრომლობის ფონდი, მტირალას ეროვნული პარკის დამხმარე/ბუფერულ ზონაში მდგრადი მეტყევეობის ხელშეწყობა, 2009;

3.  სსიპ ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდი)2008 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი, პროექტის ,,ქრისტიანობა აჭარაში“;

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

1.,,ახალი პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ", ტრენინგი.  UNDP, UK Government, 24.11.2022 - 25.11.200, ბათუმი

2.,,ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და რისკები"; ბათუმის მე-7 საზაფხულო უნივერსიტეტი, 22 -24 აგვისტო, 2022;  

3. ,,ტრენინგი მრავალფეროვნების, ინკლუზიისა და შესაძლებლობების შესახებ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში"- თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო, 2021

4. ტრენინგი  - ,,მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში", ორგანიზატორი: უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სამოქალაქო საბჭო, 20/30 ოქტომბერი, 2020

5. საზაფხულო სკოლა -საერთაშორისო  უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ახალი ბირთვული წესრიგი, 16-30 სექტემბერი, 2020

6. საზაფხულო სკოლა -  საერთაშორისო  უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ეროვნული, რეგიონული და გლობალური  გამოწვევები  და შესაძლებლობები,  10-11 სექტემბერი, 2019

7.ბირთვული გაუვრცელებლობისა და ბირთვული უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობა (საზაფხულო უნივერსიტეტი), ბათუმი, 2016

8. About some issues concernig interrelations between religion and family as social unions, 18 th International Conference on Sociology and Research Methods. BERLIN, GERMANY, 2016

9. აგრობიზნესის სწავლების და კვლევის განვითარება (ერევანი, ტეხასის უნივერსიტეტის          ფილიალი), 2011.

უცხო ენების ცოდნა:

·         რუსული ენა-კარგად;

·         გერმანული ენა-საშუალოდ;

·         ინგლისური ენა-ლექსიკონის დახმარებით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

   MS Word, MS Excel, MS PowerPoint  

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა