იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ირინე ცინცაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასისტ. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28.11.1977
მისამართი: ჩაქვი, თბილისის ქ. #5
ელ-ფოსტა: irine.tsintsadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577998836
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სოციალურ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი მასობრივ კომუნიკაციებში
განათლების მიმართულება, დარგი: მასკომუნიკაცია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

მედია, პოლიტიკა, პიარი

სამუშაო გამოცდილება:
 • 2021 -2023 წწ. -  ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი 
 • 2019 წლიდან - ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ასისტ. პროფესორი 
 • 2016 - 2018 - ბსუ-ს იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი.
 • 2016 - 2018 - გრიგოლ რობაქიძის სასწავლო უნივერსიტეტის (ბათუმის წარმომადგენლობა)  მოწვეული პედაგოგი
 • 2016 - 2018 - ბათუმის საზღვაო  აკადემიის  მოწვეული  პედაგოგი
 • 2012- 2018 - წმინდა ტბელ აბუსერისძის სასწავლო  უნივერსიტეტის ასოცირებული  პროფესორი
 • 2009 - 2008 - ბსუ-ს იურიდიულ და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი
 • 1999 - 2008 - საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის  ბათუმის სასოფლო  სამეურნეო  ინსტიტუტის უფროსო მასწავლებელი
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. ADAPTATION AND INTEGRATION OF ECO-MIGRANTS IN LOCAL COMMUNITIES OF GEORGIA (ON THE EXAMPLE OF GURIA REGION); International Journal of Innovative Technologies in Social Science; 2023; p-ISSN: 2544-9338; e-ISSN: 2544-9435;
 2. STAGES OF RESETTLEMENT OF ECO-MIGRANTS OF ADJARA REGION AND STATE STRATEGY (ON THE EXAMPLE OF GURIA REGION) , International Journal of Innovative Technologies in Social Science, p-ISSN: 2544-9338; ISSN: 2544-9435; 2022; https://rsglobal.pl/index.php/ijitss/article/view/2422
 3. ,SOCIAL MEDIA AND MODERN SOCIETY- International youth conference ,,Perspectives of science and education, 10 May, 2022, Hamilton, Canada
 4. ,,Gender and political process management in Georgia" -Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Manchester, United Kingdom 20-22 October 2021
 5. PECULIARITIES OF SUBNATIONAL GOVERNANCE IN ADJARA - ANKARA II. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, www.ankaracongresi.org, ISBN-978-625-7914, 2020
 6. PECULIARITIES OF SUBNATIONAL GOVERNANCE IN ADJARA1.,,Historical transformation of identity of Muhajir Abkhazians in Adjara" - ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 14-15 მაისი, ბათუმი, 2019        
 7. ,,2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების საარჩევნო პროცესის  მედია მონიტორინგი, შეფასება და შედეგები", პოლიტიკა,  სამეცნიერო  ანალიტიკური ჟურნალი #5,  ISSN2449-2825, E ISSN 2449-2833, 2017
 8. ,,SOME ASPECRTS OF POLITICAL ADVERTISING REGULATION" , Scientific  Journal ,,virtus” #15, ISSN 2410-4388 (Print),ISSN 2415-3133 (Online),  2017
 9. ,,არავერბალური კომუნიკაციის მნიშვნელობა საზოგადოებასთან ურთიერთობაში“,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული  XI, ბათუმი, 2017
 10. ,,პოლიტიკური  რეკლამის  რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი", სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, X, ISSN1987-7684, 2016
 11. პოლიტიკური  რეკლამის რეგულირების ზოგიერთი ასპექტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული  X, ბათუმი, 2016
 12. ,,მნიშვნელობის   თვალსაზრისით  შეუფერებელი  სიტყვათშეხამებანი თანამედროვე   ქართული პრესის ენაში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტი, სოციალურ  მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული IX, ბათუმი, 2016
 13. ,,მასმედიის როლი პუბლიცისტური ენის ნორმირების  პროცესში“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული  VIII, ბათუმი,2015
 14. ,,Глобализация  и  языковая   демократизация  в  современной  прессе’’,  Журнал ,,Соборность“, Украина,  2015
 15. ,,გლობალისტიკა  და გლობალურ ენობრივი ტენდენციები“, რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო  ჟურნალი ,,განათლება“,#2(13), 2015
 16. ,,ენობრივ - სტილიტიკური დარღვევები  საჯარო დაწესებულებების ვებ გვერდებზე“  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული  VII, ბათუმი, 2015
 17. ,,Глобализация и глобалная политика” – Sientific  Journal ,,Virtus”, Украина,  2015
 18. Стиль и значение  языка газетной публикации“ - Sientific  Journal ,,Virtus”, Украина,  2015
 19. ,,პოლიტიკური იმიჯის  შექმნის ზოგიერთი  თავისებურების  შესახებ“- ბათუმის  შოთა რუსთაველისსახელმწიფო  უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა საკითხები, შრომების კრებული  VI, ბათუმი, 201
 20. Ретиальные  и уровненые определители в маскомуникации“,   Журнал ,,Соборность“, Украина,2014
 21. ,,თანამედროვე  ინფორმაციული საზოგადოება და ენობრივი დემოკრატიზაციის პრინციპები“. რეფერირებადი  და რეცენზირებადი სამეცნიერო  ჟურნალი ,,განათლება“, #2(10), 2014
 22. ,,თანამედროვე   პუბლიცისტური ენისა და სტილის  ზოგიერთი  ტენდენცია“-  რეფერირებადი   და რეცენზირებადი სამეცნიერო  ჟურნალი ,,განათლება“, #1(10) 2014 წ.

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. INNOVATION STRATEGIES OF PUBLIC STATEMENTS AND ADDRESSES IN THE INTERNATIONAL PUBLIC POLICY AREA,  ІV International Scientific and Practice Conference, «INTERNATIONAL RELATIONS: UKRAINE AND WORLD IN IN CONDITIONS OF MILITARY CHALLENGES», June 30, 2022

 2. International youth conference ,,Perspectives of science and education"- ,,SOCIAL MEDIA AND MODERN SOCIETY" , 10 May, 2022, Hamilton, Canada ISBN 978 - 1 - 77192 - 521 -1

 3. ,,Gender and political process management in Georgia" -Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference, Manchester, United Kingdom 20-22 October 2021
 4. Historical transformation of identity of Muhajir in Adjara" - ეროვნული იდენტობის ფორმირების პრობლემები აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, საერთაშორისო კონფერენცია, 14-15 მაისი, ბათუმი, 2019 
 5. არჩევნები და საარჩევნო პროცესი საქართველოში, მოხსენება თემაზე:2017 წლის თვითმმართველობის საარჩევნო პროცესის მედია მონიტორინგის შედეგები და შეფასება; სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 7 ნოემბერი, 2017 წელი
 6. ელექტრონული მმართველობა: მიღწევები და პერსპექტივები. მოხსენება თემაზე,,ენობრივ - სტილისტიკური დარღვევები საჯარო დაწესებულებების ვებ გვერდებზე“ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 30 აპრილი, 2015 წელი
 7. Лабиринти реальности – Доклад по теме ,,Ретиальные и уровненые определители в маскомуникации“, Международная науково – практическое конференция ,Украина, 2014
 8. Лабиринти реальности – Доклад по теме ,,Глобализация и языковая демократизация в современной прессе’’ Международная науково – практическое конференция, Украина, 2015
 
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,აჭარის რეგიონიდან განსახლებული ეკომიგრანტების ადაპტაცია და ინტეგრაცია  საქართველოს ადგილობრივ თემებში". შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი; (მიმდინარე პროექტი, FR-23-10637); 2023

2. აჭარის რეგიონის ეკომიგრანტების ადაპტაციის და ინტეგრაციის პრობლემები ადგილობრივ თემებში: გამოწვევები და გადაჭრის გზები (გურიის რეგიონის მაგალითზე). ბსუ-ს მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი.  (დასრულებული პროექტი) 2021 წ.    

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,ახალი პროგრამა უმაღლესი სასწავლებლებისთვის გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ", ტრენინგი.  UNDP, UK Government, 24.11.2022 - 25.11.200, ბათუმი

2. ,,ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და ბირთვული უსაფრთხოება რუსეთის უკრაინაში შეჭრის შემდეგ: ახალი გამოწვევები და რისკები"; ბათუმის მე-7 საზაფხულო უნივერსიტეტი, 22 -24 აგვისტო, 2022;  

3. ,,პოლიტიკური იდეპ;პგიები, თეორია და პრაქტიკა", განათლების ლექტორთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებული ტრენინგი -  CELA; FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 6-7 აგვისტო, 2022, ბათუმი.

4. ,,კიბერ ჰიგიენის საკითხებში ცნობიერების ამაღლების ტრეინინგი სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის", IFES, USAID, ბათუმი, 17 ივნისი, 2022 წელი

5. ,,ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმის გაძლიერება", ინოვაციური განათლების ცენტრი, ბორჯომი, 5-7 ივნისი,  2022 წელი. ბორჯომი

6.,,ტრენინგი მრავალფეროვნების, ინკლუზიისა და შესაძლებლობების შესახებ თავდაცვისა და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში"- თავდაცვისა და უსაფრთხოების სამოქალაქო საბჭო, 2021

7. ,,სწავლების აქტიური მეთოდების გამოყენება,ონლაინ სწავლების დროს", ინოვაციური განათლების ცენტრი, 25-26 ნოემბერი, 2021 (zoom- პლატფორმა)

8. „ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერების“ პროექტის ფარგლებში ონლაინ ტრენინგი  - ეფექტური კომუნიკაცია და პრეზენტაციის უნარ ჩვევები, 13-14 სექტემბერი, 2021

9. ტრენინგი - ,,ადვოკატირება - მექანიზმი სამოქალაქო ზემოქმედებისათვის", ორგანიზატორი: სამოქალაქო განათლების ლექტორთა ასოციაცია CELA, დონორი FRIEDRICH EBERT STIFTUNG, 16- 17. 07. თბილისი, 2021

10. ტრენინგი  - ,,მრავალფეროვნება, ინკლუზია და თანაბარი შესაძლებლობები თავდაცვის და უსაფრთხოების ინსტიტუტებში", ორგანიზატორი: უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სამოქალაქო საბჭო, 20/30 ოქტომბერი, 2020

11. საზაფხულო სკოლა -საერთაშორისო  უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ახალი ბირთვული წესრიგი, 16-30 სექტემბერი, 2020 

12. საზაფხულო სკოლა -  საერთაშორისო  უსაფრთხოება და ბირთვული გაუვრცელებლობა: ეროვნული, რეგიონული და გლობალური  გამოწვევები  და შესაძლებლობები,  10-11 სექტემბერი, 2019 წ.

13. ვორკშოპი - სტრატეგიული კომუნიკაციის სალექციო  კურსის აქტუალური საკითხები, 29 აგვისტო, 2019 წ.

14. „დოიჩე ველეს“ ტრენინგი ტრენერებისთვის: „ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო  პროგრამის განვითარების ხელშეწყობა“,  26.07-30.07 -2019

15. აა(ი)პ ,,აჭარის  აფხაზთა თემი - ათირასი - ტრენინგი თემაზე ,,ეფექტური  პიარ სტრატეგიის შემუშავება“,

15-18.05-2019

16. ბსუ, საინფორმაციო  ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ - მეტი ევროპა საქართველოში, 17-18.05,

2019

17. საზაფხულო სკოლა- ბირთვული გაუვრცელებლობისა  და გლობალური  უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში;  12 -13. 2018

18. ,,მოლაპარაკების ტექნოლოგიები“აა(ი)პ ,,ახალგაზრდული უმაღლესი საბჭო“. ტრენინგების მართვის ცენტრი; 11-17.06.2018

19. ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებელი - განათლების ფორუმი, 20.04. 2018

20.. ბსუ. თსუ, სოციაულ და პოლიტიკურ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საზაფხულო სკოლა: ,,კვლევები სოციალურემცნიერებებში“.,06-11.09, 2017

21. PR აკადემია,  ტრენინგ კურსი ,,საზოგადოებასთან ურთიერთობების მენეჯერი", 25.08 - 08.08.2017

22. ქართულ - ევროპული უმაღლესი სასწავლებლის სასერტიფიკაციო ცენტრი, ,,ტრენერთა ტრენინგი",

31.08 - 02.09.2017

23. საზაფხულო სკოლა - ,,ბირთვული გაუვრცელებლობისა  და გლობალური  უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში,  13 - 17.09.2017

24. საზაფხულო სკოლა -,,ბირთვული გაუვრცელებლობისა  და გლობალური უსაფრთხოების სფეროში სასწავლო და კვლევითი შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში", 04.08. 2016

25. სამოქალაქო საზოგადოება CELA, სალექციო  კურსის ,,დემოკრატია  და მოქალაქეობა" სწავლების მეთოდები, 9-12.2015

26. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი - ტრენინგი ,,ეფექტური კომუნიკაცია პროფესორსა და სტუდენტს შორის", 19.08.2014

უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა - თავისუფლად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

MS Word, MS Excel, MS PowerPoint

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა