ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თამარ სირაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28.10.1965
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის ქ. #10/12, ბ.47
ელ-ფოსტა: tamar.siradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 36 36 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რელიგიის ისტორიის პედაგოგის კვალიფიკაცია ყველა ტიპის (უმაღ. პროფ. საშ.) სასწ. სწავლების უფლებით.
განათლების მიმართულება, დარგი: რელიგიათმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ბიბლია და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, მხატვრული თარგმანი, ენის სწავლების მეთოდოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
1. 2017/02 - დღემდე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
2. 2015 – 2017/02 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
3. 2013 - დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
4. 2009 - 2013  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
5. 2010 - 2015 - ასოციაცია ”ატუ”, მთარგმნელი/თარჯიმანი
6. 2007- 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
7. 2006-2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
8. 2008/9-2009/1 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
9. 2007-2008 - რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უცხოური ენების შესწავლის ცენტრ ”გლოსას” დირექტორი
10. 2006-2007 - რსუ რექტორის თარჯიმან-რეფერენტი
11. 2006 - დღემდე - რსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი
12. 2006 - 2016 - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, მთარგმნელი
13. 2003-2006 - საერთაშორისო განათლებისა და ტრენინგის ბრიტანული კომპანია eti, ბათუმის ფილიალი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
14. 1993-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
15. 1993-2006 - ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია, ინგლისური ენის მასწავლებელი
16. 1992-1996 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
17. 1992/08-1992/12 - ბათუმის პირველი პროფილური გიმნაზია, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. T. Siradze, “A Mystic Veil around One Pseudonym – Elene Dariani”, Balkanistic Forum, journal 2/2020, Blagoevgrad (in print).
 2. T. Siradze, D. Doborjginidze, “The Role of Women’s Organizations towards the Development of the Idea of University”, “Knowledge Exchange in Academic Cultures Through Migration between and within Europe and the Black Sea Region (Until World War I and Its Aftermaths)”, Institute of National History, Skopje, Matica Publishing (in print).
 3. G. Shervashidze, T. Siradze, L. Tavdgiridze, N. Mamuladze, “Veneration for Honor”, International e-Journal of Educational Studies, https://dergipark.org.tr/iejes/issue/47905/577163
 4. თ. სირაძე, „ქარი, პოეტი და წინასწარმეტყველის საყვირი - პერსი ბიში შელის „ოდა დასავლეთის ქარს“, კონფერენციის „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 3“ მასალები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019
 5. T. Siradze, “Erekle Tatishvili’s “Iron-Bound Melancholy Volumes”, Proceedings of the International Conference “East European Multicultural Space”, Batumi, 2019
 6. თ. სირაძე, „ახალი სამყარო და პანის ხელახალი დაბადება (დევიდ ჰერბერტ ლორენსის „უკანასკნელი სიცილი“)“, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“, ბათუმი-თბილისი, 2016, გვ. 189-194  
 7. T. Siradze, Edith Wharton’s New York”, Transactions 1, Georgian National Academy of Sciences, Ajara Autonomous Republic Regional Scientific Center, Batumi, 2016, pp. 162-166
 8. T. Siradze, “The Role of Religion in Western and Muslim Enlightenments”, Transactions 1, Georgian National Academy of Sciences, Ajara Autonomous Republic Regional Scientific Center, Batumi, 2016, pp. 167-171
 9. თ. სირაძე, ეპიფანია რომანტიკულ და მოდერნისტულ ლიტერატურაში, „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1(9), თბილისი, 2014, გვ. 201-205
 10. თ. სირაძე, „...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი, ფრიდრიხ შულერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე), კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 2“ მასალები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014
 11. თ. სირაძე, „ეპიფანია ინგლისურ ლიტერატურაში, ჯეიმზ ჯოისი და ტომას სტერნზ ელიოტი“, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013 (მონოგრაფია)
 12. თ. სირაძე, „ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2012, გვ. 150-151
 13. T. Siradze, Towards a Typology of Literary Epiphanies, Homo Loquens, Georgian Multilingual Association, volume IV, Tbilisi, 2012, pp. 88-91
 14. თ. სირაძე, „მობი დიკი - თეთრი სიმბოლო“ - ჟურნალი „ინტელექტი“, XXI, თბილისი, 2012, გვ. 57-65
 15. თ. სირაძე, ”ეპიფანია თანამედროვე ლიტერატურულ კრიტიკაში და მისი რომანტიკულ-თეოლოგიური საფუძვლები”,  საერთაშორისო კონფერენციის ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 27-30.
 16. თ. სირაძე, მ. გიორგაძე, ”ბიბლია, როგორც წყარო და ზეგავლენა”, საერთაშორისო კონფერენციის ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 175-181
 17. თ. სირაძე, „ეპიფანიის ფსიქოლოგიური ასპექტები“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010, გვ. 83-84
 18. თ. სირაძე, ”ეპიფანია ტ. ს. ელიოტის პოეზიაში”, IV საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკათმცოდნეობაში, კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2009, გვ. 156-164
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. იაპონია-ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების მეთერთმეტე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „გამოყენებითი ელექტრომაგნიტური ინჟინერია მაგნიტურ, ზეგამტარ, მარავალფუნქციურ და ნანო-მასალებში.“ (JAPMED’11), ბათუმი, 2019 წლის 16-19 ივლისი
 2. საერთაშორისო კონფერენცია „საქართველო და კათოლიკური სამყარო (ისტორიული და კულტურული ასპექტები)“, ბათუმი, 7 ივნისი, 2019 (მოხსენება: „ქართველი კათოლიკე ვატიკანში - პეტრე ხარისჭირაშვილის მემკვიდრეობა“)
 3. საერთაშორისო კონფერენცია და ფოტო-გამოფენა „ბათუმის ბულვარი - წარსული და თანამედროვეობა“, ბათუმი, 17 მაისი, 2019
 4. საერთაშორისო კონფერენცია „ცოდნისა და აკადემიური კულტურის გაცვლა ჰუმანიტარულ სფეროში შავი ზღვის რეგიონში“ (პირველ მსოფლიო ომამდე და შემდგომ), სკოპიე, მაკედონია, 11-12 იანვარი, 2019 (მოხსენება: „ქალთა ორგანიზაციების როლი უნივერსიტეტის იდეის განვითარებაში“)
 5. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III”, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ბათუმი, 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, 2018 (მოხსენება:  „ქარი, პოეტი და წინასწარმეტყველის საყვირი - პერსი ბიში შელის „ოდა დასავლეთის ქარს“)
 6. საერთაშორისო კონფერენცია „აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 5-6 ოქტომბერი, 2018 (მოხსენება: „ერეკლე ტატიშვილის რკინით კაზმული ფოლიანტები“)
 7. საზაფხულო სკოლა „მულტილინგუალიზმი და თარგმანის როლი ცოდნის გლობალიზაციაში“ (სამეცნიერო პროექტის „ცოდნისა და აკადემიური კულტურის გაცვლა ჰუმანიტარულ სფეროში: ევროპა და შავი ზღვის რეგიონი მე-18-21 სს“ ფარგლებში), ბათუმი, ბსუ, 14-24 აგვისტო, 2018 https://blacksearegion.eu/summerschool2018/
 8. მე-9 საერთაშორისო ფორუმი „გეო-კულტურული სივრცე: სმარტ ტექნოლოგიები განათლებაში და სოციუმი“, ბათუმი, 30 ივნისი - 5 ივლისი, 2017 (მოხსენება: „ტექნოლოგიური სიახლეები ლიტერატურის სწავლებაში“)
 9. HENTI-2017, ქუთაისიi, 01-02 მაისი, 2017 (მოხსენება: „პროფესორ-მასწავლებელთა რეიტინგის განსაზღვრა“, თანაავტორები: ა. ბერიძე, ლ. ახვლედიანი, ნ. მაკარაძე, ქ. სვანიძე)
 10. თ. სირაძე, „ახალი სამყარო და პანის ხელახალი დაბადება (დევიდ ჰერბერტ ლორენსის „უკანასკნელი სიცილი“)“, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“, ბათუმი-თბილისი, 2016
 11. VIII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2016 წლის 10-11 ოქტომბერი; მოხსენება: “ლოცვა და კოანი ჯერომ სელინჯერის ნოველებში“
 12. საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება“, ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი; მოხსენება: „ჯორჯ ბერნარდ შო და იბსენიზმის კვინტესენცია“
 13. VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2014 წლის 10-11 ოქტომბერი; მოხსენება: “ედით უორტონის ნიუ იორკი“
 14. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 2“, ბათუმი, 2014 წლის 24-26 ოქტომბერი; მოხსენება: „...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი, ფრიდრიხ შულერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე)
 15. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“, 2012, თბილისი; „ლიტერატურული ეპიფანიის ტიპოლოგიისათვის“
 16. ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები“, 2011, თბილისი; „ეზრა პაუნდი და ეპიფანია“
 17. საერთაშორისო კონფერენცია „მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი“, 2011, თბილისი; „ვირჯინია ვულფის „ყოფიერების მომენტები“ და „ხილვის მომენტები“
 18. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2010, ბათუმი; „ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“
 19. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, 2010, ბათუმი; ”ეპიფანია თანამედროვე ლიტერატურულ კრიტიკაში და მისი რომანტიკულ-თეოლოგიური საფუძვლები”; ”ბიბლია, როგორც წყარო და ზეგავლენა”
 20. IV საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, 2009, ქუთაისი; ”ეპიფანია ტ. ს. ელიოტის პოეზიაში”
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 2019-2020 -  „ინტერნაციონალიზაციის ახალი ჰორიზონტები“, შვედეთის ინსტიტუტი, მალმოს უნივერსიტეტი, ხელშეკრულება № 02-12/93  28.03.2019, კოორდინატორი/მკვლევარი
 2. 2018 – 2021 - ცოდნის და აკადემიური კულტურის ურთიერთგაცვლა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში: ევროპა და შავი ზღვის რეგიონი, XVIII ს. მე-2 ნახ. -  XXI ს.), ევროკავშირის სამეცნიერო კვლევების მიმართულება ჰორიზონტი 2020, № 734645-KEAC-BSR, № 02-19/60  20.03.2018, ექსპერტი/მკვლევარი
 3. 2017/11 – 2018/12 - კურიკულუმის რეფორმა საქართველოში სამოქალაქო განათლებისა და დემოკრატიული პრინციპების ხელშეწყობისათვის (CURE), TEMPUS, № 573322-EPP-1-2016-1-ILEPPKA2-CBHEJP, № 02-19/81  08.11.2017, ექსპერტი
 4. 2016/2 – 2016/3 - „მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში“, ბსუ, № 02-19/07  05.02.2016, მოწვეული სპეციალისტი, მთარგმნელი
 5. 2014-2016-''Strengthening the specific role of universities as LLL institutions, SSRULL''; 544251 TEMPUS-1-2013-1 GE-TEMPUS-JPHES, ექსპერტი
 6. 2012-2014 სტუდენტური კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში (CASEDE), TEMPUS, No530566-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001)-P8; ექსპერტი
 7. 2011-2014-''აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები'', შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, 17/02; დამხმარე პერსონალი, მთარგმნელი
 8. 2007-2009- ფაკულტატური განვითარების პროგრამა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, აშშ, ნიუ-იორკის ნიუ სქულ უნივერსიტეტი (სალექციო კურსების მომზადება)
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 • 2019 – 16 აპრილი: TOEFL ITP ტესტის სწავლების ტრენინგი, 4 საათი, Global Division, ETS, ბსუ, ბათუმი
 • 2019 – 1-5 აპრილი: ERASMUS+ KA107 საერთაშორისო კვირეული „ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობა“, ალკალა დე ენარეს უნივერსიტეტი, ალკალა, ესპანეთი
 • 2018 – 27 სექტემბერი: ტრენინგი-სემინარი „სწავლის შედეგების მნიშვნელობა მობილური სტუდენტებისათვის“, ერაზმუს+ პროგრამის ფარგლებში - „რეგიონთაშორისი მობილობის განვითარება“ PAWER (574099-EP1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP), ბსუ, ბათუმი
 • 2018 – 27 სექტემბერი: ტრენინგი-სემინარი „კრედიტების აღიარება და ტრანსფერი და შეფასების სისტემები“, Middlesex University for PAWER project (574099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP), ბსუ,  ბათუმი
 • 2018 – 22 სექტემბერი: ტრენინგის კურსი „ელექტრონული სწავლება მუდლ/თურნითინ სისტემის გამოყენებით”, ბსუ, ბათუმი
 • 2018 – 14-18 მაისი: ERASMUS+ საერთაშორისო კვირეული, ბოლონიის უნივერსიტეტი, ბოლონია, იტალია
 • 2018 – 7-11 მაისი: ERASMUS+ საერთაშორისო კვირეული, მიკოლას რომერის უნივერსიტეტი, ვილნიუსი, ლიეტუვა
 • 2018 – 28 აპრილი: სემინარი კვლევის მეთოდებში გამოყენებით ლინგვისტიკასა და ინგლისური ენის სწავლებაში, დოქ. უილიამ ჯ. კროფორდი, აწსუ, ქუთაისი
 • 2018 – 8-13 აპრილი: სატრენინგო პროგრამა უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი, ბუდაპეშტი, უნგრეთი
 • 2018 აპრილი: EBSCO მონაცემთა ბაზების და მომსახურების ტრენინგი
 • 2017 – 11-16/XII: KA2 – სპეციალური მობილობის მოწვევა, “კურიკულუმის რეფორმა სამოქალაქო განათლების და დემოკრატიის პრინციპების ხელშეწყობისათვის ისრაელსა და საქართველოში“ Erasmus+ CURE, ზემო ავსტრიის პედაგოგიური ინსტიტუტი, ლინცი, ავსტრია
 • 2017 – 20-30/XI: „საგანმანათლებლო პროცესის, სამეცნიერო პროექტებისა და პუბლიკაციების განხორციელება ევროკავშირის უნივერსიტეტებში“, კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა, კვალიფიკაციის ამაღლების პრაღის ინსტიტუტი, პრაღა, სერტიფიკატი # 11201721
 • 2017 – 16 ოქტომბერი: სემინარი „ენა და ინტერკულტურული კომუნიკაციები“, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი
 • 2017 – 10-11 ივლისი: „სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები“, 6-საათიანი ტრენინგ-კურსი ბსუ-ში, ბათუმი
 • 2017 – 3-5 ივლისი: ტრენინგი „სასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება“, ბათუმი, ბსუ
 • 2017 – 3 მაისი: ტრენინგი „კომუნიკაციის ეთნიკური სტილი ეცხო ენის სწავლების პროცესში“, FIPLV, MAG, თბილისი
 • 2016 –16 ივნისი: „უპირატესობა და მდგრადობა ენებში: გამოწვევა სწავლების პროფესიაში“, საქართველოს მულტილინგვური ასოციაცია (MAG), ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია (FIPLV), თბილისი
 • 2015 -28 ნოემბერი: „უწყვეტი პროფესიული განვითარება“, ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია-ტრენინგი, ბრიტანეთის საბჭო, ETAG 
 • 2015 –6 ივლისი: „ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები“, ტრენერების ტრენინგი, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი, ბათუმი, N 03-103
 • 2014 – X/XII: „ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?“ ლექციების ციკლი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, ბათუმი 
 • 2014 - თებ/მაისი: ქრისტოფერ კოპოლას შავი ზღვის და სან ფრანცისკოს პარალაქს ფილმის პროექტი, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, ბათუმი  
 • 2014 -12/13/IX: „საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში და საკლასო შეფასება“ - შავი ზღვის მესამე კონფერენცია-ტრენინგი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ბათუმი
 • 2013 - 18 მაისი: ინგლისური ენის მასწავლებელთა წახალისებისა და მხარდაჭერის კონფერენცია - ტრენინგი, ELF და ETAG, ბათუმი
 • 2012 – 9/10/XI: ენები გლობალიზაციის ერაში და უცხოური ენის ონლაინ სწავლების მოდულები, ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია (FIPLV) და საქართველოს მულტილინგვური ასოციაცია (MAG), ბათუმი
 • 2012 – 10/20/VIII: საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში, მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი
 • 2011 – 24/IX: ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა ეცხო ენების სწავლებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 • 2011 -29/08-03/09: განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, 5 კრედიტი, განათლების მართვის პროექტი
 • 2011 – 20/24/VI: ინგლისური ენის სწავლება, პოეზია და ფოლკლორი, 15-საათიანი კურსი, ლონდონის ინგლისური სკოლა Tti, ბრიტანეთის საბჭო
 • 2010 – 25/30/VI: ინგლისური ენის სწავლება თხრობის მეთოდით, მაიკლ ბერმანის კლასი, ოქსფორდის ჰაუს სერტიფიკატი, ბათუმი
 • 2007 – 2008 – 2009: საფაკულტეტო განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა, ნიუ იორკი, ნიუ სქულ უნივერსიტეტი, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
 • 2006: საზაფხულო პროგრამა აკადემიურ წერასა და კურიკულუმის   განვითარებაში, სტამბული, ბილგის უნივერსიტეტი, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (აშშ)

დამატებითი აქტივობები:

 • 2017 წლის 25 ივნისი - 3 აგვისტო - ექსპედიციაში მონაწილეობა: სამეცნიერო მივლინება თურქეთის რესპუბლიკაში - ართვინისა და ერზრუმის პროვინციები, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის ფარგლებში: „ტაო“ (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა) - საგრანტო ხელშეკრულება #217796, 13.12.2016)
 • 2017 -სერტიფიკატი ბსუ სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციაში ინგლისური ლიტერატურის სექციაში შესანიშნავი ნაშრომის ხელმძღვანელობისათვის, ივნისი, 2017, ბათუმი
 • 2014 - ბსუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი 2014 წელს (წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილება #01, 25 ნოემბერი 2014)
 • 2011 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
 • 2004 კემბრიჯის სერტიფიკატის მოსამზადებელი კურსები, ბრიტანეთის საბჭო
 • 2003 ივნისი დასავლეთ საქართველოს უნივერსიტეტების მასწავლებელთა ტრენინგი-კონფერენცია, ქუთაისი
 • 2003 - იანვარი/ივნისი 40-საათიანი ტრენინგი „ინგლისური ენის, როგორც უცხო ენის სწავლება“, ბათუმი, საერთაშორისო განათლების ცენტრი
 • 2003 - მარტი/მაისი 20-საათიანი ტრენინგი ინგლისური ენის მეთოდოლოგიაში: ნაკლები სწავლება, მეტი შესწავლა, ETAG, ბათუმი
 • 2002 მისიონერული პარტნიორობის პროგრამა, ქრაუერ კოლეჯი, ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი
 • 2000 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (CEU), კურიკულუმის რესურს ცენტრის საზაფხულო პროგრამა სალექციო კურსების მომზადებაში, ბუდაპეშტი
 • 1998 კემბრიჯის უმაღლესი საფეხურის საერთაშორისო სერტიფიკატი ინგლისურ ენაში (Proficiency), ოქსფორდი
 • 1997 – 1998 ოქსფორდის თეოლოგიური გაცვლითი პროგრამა, ბელიოლის კოლეჯი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (პროფესიულ დონეზე), რუსული (ძალიან კარგად), ფრანგული და ესპანური ლექსიკონით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Office

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა