ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თამარ სირაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 28.10.1965
მისამართი: ბათუმი, 26 მაისის ქ. #10/12, ბ.47
ელ-ფოსტა: tamar.siradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599 36 36 30
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ინგლისური ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: რელიგიის ისტორიის პედაგოგის კვალიფიკაცია ყველა ტიპის (უმაღ. პროფ. საშ.) სასწ. სწავლების უფლებით.
განათლების მიმართულება, დარგი: რელიგიათმცოდნეობა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ევროპული და ამერიკული ლიტერატურა, ლიტერატურათმცოდნეობა, ბიბლია და ლიტერატურა, ინგლისური ენა, მხატვრული თარგმანი, ენის სწავლების მეთოდოლოგია

სამუშაო გამოცდილება:
1. 2017/02 - დღემდე  - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე სასწავლო დარგში
2. 2015 – 2017/02 -  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
3. 2013 - დღემდე  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის პროფესორი
4. 2009 - 2013  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი
5. 2010 - 2015 - ასოციაცია ”ატუ”, მთარგმნელი/თარჯიმანი
6. 2007- 2009 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის ინგლისური ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
7. 2006-2007 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ევროპეისტიკის დეპარტამენტის უფროსი მასწავლებელი
8. 2008/9-2009/1 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსი
9. 2007-2008 - რსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის უცხოური ენების შესწავლის ცენტრ ”გლოსას” დირექტორი
10. 2006-2007 - რსუ რექტორის თარჯიმან-რეფერენტი
11. 2006 - დღემდე - რსუ ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი
12. 2006 - 2016 - ბათუმის ბოტანიკური ბაღი, მთარგმნელი
13. 2003-2006 - საერთაშორისო განათლებისა და ტრენინგის ბრიტანული კომპანია eti, ბათუმის ფილიალი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
14. 1993-2006 - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უცხო ენებისა და საზღვარგარეთის ლიტერატურის კათედრის მასწავლებელი
15. 1993-2006 - ბათუმის იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის სასულიერო სემინარია, ინგლისური ენის მასწავლებელი
16. 1992-1996 - ბათუმის დამოუკიდებელი უნივერსიტეტი, ინგლისური ენის მასწავლებელი
17. 1992/08-1992/12 - ბათუმის პირველი პროფილური გიმნაზია, ინგლისური ენის მასწავლებელი
 
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. თ. სირაძე, „ახალი სამყარო და პანის ხელახალი დაბადება (დევიდ ჰერბერტ ლორენსის „უკანასკნელი სიცილი“)“, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“, ბათუმი-თბილისი, 2016  
2. T. Siradze, Edith Wharton’s New York”, Transactions 1, Georgian National Academy of Sciences, Ajara Autonomous Republic Regional Scientific Center, Batumi, 2016
3. T. Siradze, “The Role of Religion in Western and Muslim Enlightenments”, Transactions 1, Georgian National Academy of Sciences, Ajara Autonomous Republic Regional Scientific Center, Batumi, 2016
4. თ. სირაძე, ეპიფანია რომანტიკულ და მოდერნისტულ ლიტერატურაში, „მეცნიერება და ცხოვრება“, 1(9), თბილისი, 2014, გვ. 201-205
5. თ. სირაძე, „...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი, ფრიდრიხ შულერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე), კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 2“ მასალები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2014
6. თ. სირაძე, „ეპიფანია ინგლისურ ლიტერატურაში, ჯეიმზ ჯოისი და ტომას სტერნზ ელიოტი“, გამომცემლობა „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2013 (მონოგრაფია)
7. თ. სირაძე, „ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“, II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2012, გვ. 150-151
8. T. Siradze, Towards a Typology of Literary Epiphanies, Homo Loquens, Georgian Multilingual Association, volume IV, Tbilisi, 2012, pp. 88-91
9. თ. სირაძე, „მობი დიკი - თეთრი სიმბოლო“ - ჟურნალი „ინტელექტი“, XXI, თბილისი, 2012, გვ. 57-65
10. თ. სირაძე, ”ეპიფანია თანამედროვე ლიტერატურულ კრიტიკაში და მისი რომანტიკულ-თეოლოგიური საფუძვლები”,  საერთაშორისო კონფერენციის ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 27-30.
11. თ. სირაძე, მ. გიორგაძე, ”ბიბლია, როგორც წყარო და ზეგავლენა”, საერთაშორისო კონფერენციის ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, II, ბათუმი, 2010, გვ. 175-181 
12. თ. სირაძე, „ეპიფანიის ფსიქოლოგიური ასპექტები“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსების 75 წლისადმი მიძღვნილი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტთა I სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი, 2010, გვ. 83-84
13. თ. სირაძე, ”ეპიფანია ტ. ს. ელიოტის პოეზიაში”, IV საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკათმცოდნეობაში, კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, 2009, გვ. 156-164
 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
1. თ. სირაძე, „ახალი სამყარო და პანის ხელახალი დაბადება (დევიდ ჰერბერტ ლორენსის „უკანასკნელი სიცილი“)“, სემიოტიკის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“, ბათუმი-თბილისი, 2016
2. VIII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2016 წლის 10-11 ოქტომბერი; მოხსენება: “ლოცვა და კოანი ჯერომ სელინჯერის ნოველებში“. 
3. საერთაშორისო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება“, ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი; მოხსენება: „ჯორჯ ბერნარდ შო და იბსენიზმის კვინტესენცია“.
4. VII საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, ქუთაისი, 2014 წლის 10-11 ოქტომბერი; მოხსენება: “ედით უორტონის ნიუ იორკი“.
5. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - 2“, ბათუმი, 2014 წლის 24-26 ოქტომბერი; მოხსენება: „...და არც ერთ მოკვდავს არ აუხდია ჩემი საბურველი“ (პლუტარქოსი, ფრიდრიხ შულერი, ჰერმან მელვილი და გრიგოლ რობაქიძე).
6. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ“, 2012, თბილისი; „ლიტერატურული ეპიფანიის ტიპოლოგიისათვის“.
7. ამერიკისმცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „ამერიკა: XXI საუკუნის გამოწვევები“, 2011, თბილისი; „ეზრა პაუნდი და ეპიფანია“.
8. საერთაშორისო კონფერენცია „მოდერნიზმი და პოსტმოდერნიზმი“, 2011, თბილისი; „ვირჯინია ვულფის „ყოფიერების მომენტები“ და „ხილვის მომენტები“.
9. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში, 2010, ბათუმი; „ბიბლიური ფრაზეოლოგიზმების ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი“.
10. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, 2010, ბათუმი; ”ეპიფანია თანამედროვე ლიტერატურულ კრიტიკაში და მისი რომანტიკულ-თეოლოგიური საფუძვლები”; ”ბიბლია, როგორც წყარო და ზეგავლენა”.
11. IV საერთაშორისო კონფერენცია ამერიკისმცოდნეობაში, 2009, ქუთაისი; ”ეპიფანია ტ. ს. ელიოტის პოეზიაში”.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. 2014-2016-''Strengthening the specific role of universities as LLL institutions, SSRULL''; 544251 TEMPUS-1-2013-1 GE-TEMPUS-JPHES
  2. 2012-2014 სტუდენტური კარიერული სერვისების განვითარება საქართველოში (CASEDE), TEMPUS, No530566-TEMPUS-SMGR (2012-3045/001-001)-P8; ექსპერტი
  3. 2011-2014-''აღმოსავლეთ ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები'', შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი, 17/02; დამხმარე პერსონალი, მთარგმნელი
  4. 2007-2009- ფაკულტატური განვითარების პროგრამა, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი, აშშ, ნიუ-იორკის ნიუ სქულ უნივერსიტეტი (სალექციო კურსების მომზადება)

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
2016 – 16 ივნისი „უპირატესობა და მდგრადობა ენებში: გამოწვევა სწავლების პროფესიაში“, საქართველოს მულტილინგვური ასოციაცია (MAG), ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია (FIPLV), თბილისი
2015 - 28 ნოემბერი „უწყვეტი პროფესიული განვითარება“, ინგლისური ენის მასწავლებელთა კონფერენცია-ტრენინგი, ბრიტანეთის საბჭო, ETAG 
2015 – 6 ივლისი „ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები“, ტრენერების ტრენინგი, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრი, ბათუმი, N 03-103
2014 – ოქტ/დეკ „ვის ეშინია ფემინიზმის საქართველოში?“ ლექციების ციკლი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო, ბათუმი 
2014 - თებ/მაისი ქრისტოფერ კოპოლას შავი ზღვის და სან ფრანცისკოს პარალაქს ფილმის პროექტი, ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტი, ბათუმი  
2014 -12/13 სექტემბერი „საინფორმაციო ტექნოლოგიები საგანმანათლებლო შეფასებაში და საკლასო შეფასება“ - შავი ზღვის მესამე კონფერენცია-ტრენინგი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, ბათუმი
2013 - 18 მაისი ინგლისური ენის მასწავლებელთა წახალისებისა და მხარდაჭერის კონფერენცია - ტრენინგი, ELF და ETAG, ბათუმი
2012 – 9/10 ნოემბერი ენები გლობალიზაციის ერაში და უცხოური ენის ონლაინ სწავლების მოდულები, ენის მასწავლებელთა ასოციაციების საერთაშორისო ფედერაცია (FIPLV) და საქართველოს მულტილინგვური ასოციაცია (MAG), ბათუმი
2012 – 10/20 აგვისტო საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა ენათა ელექტრონულ დოკუმენტაციასა და ქართველოლოგიაში, მაინის ფრანკფურტის უნივერსიტეტი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი
2011 - 24 სექტემბერი ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის მნიშვნელობა ეცხო ენების სწავლებისათვის, ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
2011 - 29/08 - 03/09 განათლების ადმინისტრირების ბათუმის საზაფხულო სკოლა, 5 კრედიტი, განათლების მართვის პროექტი
2011 – 20/24 ივნისი ინგლისური ენის სწავლება, პოეზია და ფოლკლორი, 15-საათიანი კურსი, ლონდონის ინგლისური სკოლა Tti, ბრიტანეთის საბჭო
2010 – 25/30 ივნისი ინგლისური ენის სწავლება თხრობის მეთოდით, მაიკლ ბერმანის კლასი, ოქსფორდის ჰაუს სერტიფიკატი, ბათუმი
2007 – 2008 – 2009 საფაკულტეტო განვითარების საგანმანათლებლო პროგრამა, ნიუ იორკი, ნიუ სქულ უნივერსიტეტი, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი
2006 საზაფხულო პროგრამა აკადემიურ წერასა და კურიკულუმის   განვითარებაში, სტამბული, ბილგის უნივერსიტეტი, ღია საზოგადოების ინსტიტუტი (აშშ)
 
დამატებითი აქტივობები:
 
2011 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აჭარის რეგიონალური ორგანიზაციის სამეცნიერო საბჭოს წევრი
2004 კემბრიჯის სერტიფიკატის მოსამზადებელი კურსები, ბრიტანეთის საბჭო
2003 ივნისი დასავლეთ საქართველოს უნივერსიტეტების მასწავლებელთა ტრენინგი-კონფერენცია, ქუთაისი
2003 - იანვარი/ივნისი 40-საათიანი ტრენინგი „ინგლისური ენის, როგორც უცხო ენის სწავლება“, ბათუმი, საერთაშორისო განათლების ცენტრი
2003 - მარტი/მაისი 20-საათიანი ტრენინგი ინგლისური ენის მეთოდოლოგიაში: ნაკლები სწავლება, მეტი შესწავლა, ETAG, ბათუმი
2002 მისიონერული პარტნიორობის პროგრამა, ქრაუერ კოლეჯი, ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი
2000 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი (CEU), კურიკულუმის რესურს ცენტრის საზაფხულო პროგრამა სალექციო კურსების მომზადებაში, ბუდაპეშტი
1998 კემბრიჯის უმაღლესი საფეხურის საერთაშორისო სერტიფიკატი ინგლისურ ენაში (Proficiency), ოქსფორდი
1997 – 1998 ოქსფორდის თეოლოგიური გაცვლითი პროგრამა, ბელიოლის კოლეჯი, ოქსფორდის უნივერსიტეტი, დიდი ბრიტანეთი 
 
 
უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), ინგლისური (პროფესიულ დონეზე), რუსული (ძალიან კარგად), ფრანგული და ესპანური ლექსიკონით

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
ნინოშვილის/რუსთაველის ქ. 35/32
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა