ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: თინა შიოშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი: 15/02/1948
მისამართი: 6010 ბათუმი, რუსთაველის ქ. №59 ბ№68
ელ-ფოსტა: tina.shioshvili@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 593–217–655, 27–23–72
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფოლკლორისტიკა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: დარგი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი სადიპლომო ნაშრომის თემა: ”ქართული ხალხური მაგიური პოეზია (შელოცვა)” დიპლომის რეკვიზიტები: Ш № 453988 რეგისტრაციის ნომერი: 01/400 გაცემის თარიღი: 14. 07. 1970
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

• ფოლკლორისტიკა
• ლიტერატურათმცოდნეობა
• ქართული ლიტერატურის ისტორია

სამუშაო გამოცდილება:

1970-1980.ჯავახიშვილის სახლმწიფო უნივერსიტეტის ფოლკლორისტიკის კათედრის ლაბორანტი

1981-1988შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პედაგოგიკა ფსიქოლოგიისკათედრის მასწავლებელი

1994-1996შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრისმასწავლებელი

1996-2004შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრისდოცენტი

2004-2006შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ლიტერატურის კათედრისპროფესორი

2007-2009შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრულიპროფესორი

1985-2009ნიკობერძენიშვილის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ფოლკლორისადა ლინგვისტიკის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი

2000-2009შოთარუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოსსამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილების ფოლკლორისსექტორის ხელმძღვანელი

2010-2013 - შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილების  ფოლკორის სექტორის ხელმძღვანელი;

2014 წლიდან - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის ფოლკლორისა და დიალექტოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი;

 

2009 - დღემდე -  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სრული პროფესორი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. მარანი, ანუ ”ღვინის სახლი”, და მასში ამოსული ალვის ხის სიმბოლიკა ქართულ ფოლკლორში. - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, ტ. 4, გამომცემლობა ”ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005,  გვ. 116-122;

2. ზურაბ თანდილავა - ქართული  სულიერი კულტურის მოამაგე,  -  ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახელობის სამეცნიერო-კვლევითი  ინსტიტუტის შრომები, ტ. 4, ბათუმი, 2005, გვ. 132-138;

3. "ბატონების  მამიდასა". -  ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ჟურნალი ”ხერთვისი”, # 1, გამომცემლობა ”ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005, გვ. 21;

4. პოეზიის ჭეშმარიტი რაინდი. - ჟურნალი ”ჭოროხი”, # 3-4, ბათუმი, 2005, გვ. 114-119 (თ. თავბერიძის თანაავტორობით);

5. ”ფრიად სამკალი” და კეთილი მომკელი,  -  ჟურნალი ”ჭოროხი” # 7, ბათუმი, 2005, გვ. 117-119 (რ. ხალვაშის თანაავტორობით);

6. იმერხეული ფოლკლორი  -  ჟურნალი ”ჭოროხი”, # 11, ბათუმი, 2005, გვ. 103-106;

7. მეფე  ერეკლეს  ციკლის საისტორიო ლექსის - ”...  ვერ  გაიგეთა , ქართველნო”  -  კომპოზიციის საკითხისათვის. - ბსუ შრომები, ტ. 7, (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია), გამ-ბა ”ბათუმის უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2005, გვ. 164-175;

8. Нравственный образ хозяина в грузинской народной поэзии. - სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა  და ბათუმის რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ”ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი”, ტ. 2, სანკტ-პეტერბურგი - ბათუმი, 2005, გვ. 100-106;

9. Гость -  посланник Бога, ინტერნეტში განთავსებული ვერსია ჟურნალიდან ”Этносфера” - http:/nukri. info/index.php? na me=News@file=art ikles @side=555, 2006;

10.      რედაქტორის წინათქმა. შ. მახაჭაძის  წიგნზე „სულთა გადაძახილი“. - გამომცემლობა „მარეთი- 93“, ბათუმი. 01/02-96/245392819.2006;

11.      Традиции гостеприимства. - ინტერნეტში განთავსებული რედაქტირებული ვერსია - "janusha", 3.02.2006(http:II www. nukrii org I I index php.);

12. პირი ხისკენ მიქნია (ქართული ხალხური წყევლა). - კრებული. შეადგინა, წინათქმა და შენიშვნები დაურთო თინა შიოშვილმა. გამ-ბა ”ლამპარი - 99”, თბილისი, 2006;

13.      დედის სახე ქართულ ხალხურ ეპოსში. - ჟურნალი „ჭოროხი“, #1. ბათუმი, 2007, გვ. 85-90;

14.      დედის სახე ქართულ ხალხურ საოჯახო-საწესჩვეულებო პოეზიაში („იავ-ნანა“, „ნანა“) - ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. V,. გამ-ბა “ბათუმის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, ISBN 978-99940-25-11-4. 2007, გვ. 215-220;

15.      ლეგენდა დედის გულზე. - შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. X. გამ-ბა “შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი“. ბათუმი. ISSN 1987-5398, ბათ,  2007, გვ. 143-146;

16.      ნიკო ბერძენიშვილი და ქართული ფოლკლორი. - ბსუ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებულ, ტ. V, გამ-ბა “შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი“. ბათუმი, ISSN 1512-2212. 2007, გვ. 128-136;

17.      ილია ჭავჭავაძე - ქართული ხალხური სიმღერის მოამაგე.  - ჟურნალი „ჭოროხი“, #6,გამომცემლობა „მწერალთა და პროფესიონალ მთარგმნელთა ლიგა“, ბათუმი, 2007, გვ. 81-88;

18.  Земля требует  своего  (Проблема жизни и смерти в грузинских народных философских сказках). -  სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტის „ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი“, ტ. III. სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი, ISSN 1512-3162. 2007, გვ. 119-122;

19.   ცოლის სახე ქართულ ხალხურ საგმირო  პოეზიაში.  -  ჟურნალი „ჭოროხი“, #3. ბათუმი, 2007, გვ. 84-87;

20.   ცოლის სახე ქართულ ხალხურ საყოფიერო პოეზიაში.  - ჟურნალი „ლიტერატურული აჭარა“, #2. ბათუმი , 2007, გვ. 103-106;

21.   Грузинское гостеприимство - проявление общечеловеческого гуманизма и мира. - კრებული: „კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა“, გამ-ბა „უნივერსალი“.თბილისი, ISBN 978-99940-968-0-0. 2007, გვ. 443;

22.   ხალხური სიტყვიერება.  - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა. ტ. I. გამ-ბა შპს „დიოსკურია _ 2004“.თბილისი, 2007, გვ. 48-58;

23.   დედა ქართულ ფოლკლორში. - კრებულში:„სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზეპირსიტყვიერება”, ტ. XII. გამ-ბა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“. ბათუმი. ISSN 1987-5258. 2007, გვ. 37-78;

24.   ტბელ აბუსერისძის „ახალნი სასწაულნი წმიდისა გიორგისნი“ და ქართული ფოლკლორი. - ჟ. „ჭოროხი“, #4, ბათუმი, 2007, გვ. 55-59 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი);

25.  ილია ჭავჭავაძე და ქართული ხალხური სიმღერა -  მონოგრაფია, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2007;

26.   სამყაროსა და პირველი ადამიანების შექმნის მოტივი აჭარულ შესაქმის ლეგენდაში. - ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. VII, გამ-ბა „ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი. ISSN 1512-4991. 2008, გვ. 171-181;

27.   იესო ქრისტე ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში. -  კრებული ”დიდაჭარობა”, - სამეცნიერო კონფერენციის - „წმინდა ანდრია პირველწოდებულის გზით“ - მასალები, გამ-ბა შპს „სეზანი“, თბილისი, 2008, გვ. 73;

28.   რუსეთ-თურქეთის ომებისა და აჭარელთა მუჰაჯირობის ამსახველი ფოლკლორი. - ჟურნალი „ფიროსმანი“, #6, სტამბოლი, გამ-ბა შპს. «ლივანა”, 2008, გვ. 4-7;

29.   ტბელ აბუსერისძის „გალობანი წმიდათა იოვანეთა“.  -  საქართველოს საპატრიარქოს წმ. აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტისა და სხალთის ეპარქიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ტბელობა“ -  (მასალები) გამ-ბა ”სეზანი». ISBN 978-9941-0-0851-1. 2008, გვ. 151-154;

30.   დედჯალის (დაჯალის) ციკლის ლეგენდები აჭარის ფოლკლორში. -  კრებული „სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ზეპისიტყვიერება“, ტ.XIII, ბათუმი,  2008, გვ. 75-123;

31. საცოლის დაკვლევა-შერჩევის ლექს-ს-მღერები იმერხეულ ფოლკლორში. - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. 13, ბათუმი, 2008, გვ. 199-208;

32. იმერხეული მაყრული ლექს-სიმღერები,  - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, ტ. 6, ბათუმი, 2008, გვ. 101-107;

33.   მარადი მგზავრი.  - ჟ. „ჭოროხი“,იანვარი-თებერვალი, ბათუმი, #1. 2009, გვ. 106-108;

34.   ქრისტიანობისა და სასულიერო ფოლკლორის როლი ქართველი ერის ზნეობრივ სრულქმნაში.  - საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - „დიდაჭარობა“ -  მასალები. გამ. «სეზანი». ISBN978-9941-0-1343-0. 2009, გვ. 233-234 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი);

35.   სულთან სულეიმანი (სოლომონ ბრძენი) აჭარის ფოლკლორში.  - ჟ. „ჭოროხი“, იანვარი-თებერვალი, #1, ბათუმი, 2009, გვ. 77-90;

36.  ქართული ხალხური ნადური ლექს-სიმღერები. - ჟ. ”ფიროსმანი“, #8, სტამბოლი, 2009, გვ. 49-55;

37.   ჟურნალი „ფიროსმანი“ - ერთგული და კეთილი მეგზური.  - ჟ. „ჭოროხი“, #2, ბათუმი, 2009, გვ. 83-88;

38.   საისტორიო ზეპირსიტყვიერება. - სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, აჭარა. ტ. III, გამ-ბა „შოთა  რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი,  2009, გვ. 553-560;

39.   ღვთისმშობელი ქართულ ფოლკლორში. - რსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის კრებული _ «ჩვენი სულიერების ბალავარი», გა-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი», ISSN 1987-5916. 2009, გვ. 103-106;

40. სტუმარმასპინძლობა ქართულ ფოლკლორში (მონოგრაფია, გვ. 1-289; 18,5 თაბახი), გამომცემლობა შპს ”ლამპარი - 99”, თბილისი, 2009;

41. ქართული დარჩა მისი სახელი (გიორგი ყიფიანის პატრიოტული ლირიკა) - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ. 8, ბათუმი, 2009, გვ. 66-73;

42. კვირიკეს ჯამე (ბუკლეტი), გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი". (თანაავტორები: მ. ჭიჭილეიშვილი, ჯ. ვარშალომიძე, რ. ბარამიძე, გ. მახარაშვილი, ტ. ნაკაიძე, ნ. ქამადაძე). ბათუმი, 2009;

43.   წყევლა შავშურ ფოლკლორში. - კრებული ”ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” -  I  საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტ. 2, გვ. 122-125, გამომცემლობა „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  ბათუმი, 2010;

44. ტოპონიმ ვარძიასთან დაკავშირებული ლეგენდები. _ ქართველური ონომასტიკა,  ტ IV, თბ., 2010, გვ. 243-248;

45.    შავშური პატრიოტული ლირიკა. -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის შრომები, ტ IX, ბათუმი, 2010, გვ. 39-44;

46.    გალაკტიონ ტაბიძე და ქართული ხალხური სიმღერა. -  ჟურნალი  ”ჭოროხი”, #2 ბათუმი, 2010, გვ 76-85;

47.    ლაზი მგოსანი ხასან ჰელიმიში. - ჟ.  ”ფიროსმანი”, #11 სტამბოლი, 2010. გვ. 9-14;

48.    რელიგიათა შორის ურთიერთობის ასახვა აჭარის ფოლკორში. - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი,  2010 , გვ. 51-71;

49.    სამყაროსა და პირველი ადამიანების შექმნის მოტივი აჭარულ შესაქმის ლეგენდაში. - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი",  ბათუმი,  2010,  გვ. 72-86;

50.    ხეზრეთი ალის ციკლის ლეგენდები აჭარის ფოლკლორში, - მონოგრაფიაში  ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი,  2010, გვ. 171-179;

51.    სულთან სულეიმანი (სოლომონ ბრძენი) აჭარის ფოლკლორში, - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი",  ბათუმი,  2010,  გვ. 200-225;

52.    დედჯალის (დაჯალის) ციკლის ლეგენდა აჭარის ფოლკლორში, - მონოგრაფიაში ”ქართველი მუსლიმები თანამედროვეობის კონტექსტში”,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი,  2010,  გვ. 345-389;

53. ზოტის ჯამე (ბუკლეტი), გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", (თანაავტორები: ჯ. ვარშალომიძე, რ. ბარამიძე, ი. სულხანიშვილი, მ. ჭიჭილეიშვილი, გ. ნიჟარაძე, ტ. ნაკაიძე, ნ.  ქამადაძე, გ. მახარაშვილი), ბათუმი, 2010;

54.   წმინდა გიორგი ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში., - საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის უნივერსიტეტი, სხალთის ეპარქია,საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის - «დიდაჭარობა” -  მასალები, თბილისი, 2010,  გვ 168-171;

55. შავშური ფოლკლორი (გამოკვლევა)  -  მონოგრაფიაში ”შავშეთი”, გამ-ბა ”ჰოროსი XXI", თბილისი, 2011, გვ. 143-218;

56. შავშური ფოლკლორი (მასალა,  შენიშვნები და ვარიანტები),  -  იქვე, გვ. 472-568;

57. დედაშვილობა ქართულ ხალხურ პოეზიაში. - ”ლინგვოკულტუროლოგიური ძიებანი”,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2011, გვ. 191-197;

58. პილატეს სახის გააზრებისათვის (მაცხოვრის ციკლის ქართული ხალხური ლექსების მიხედვით).  - კრებ. ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ. 3, თბ.,  2011, გვ. 175-180;

 

59. წმინდა სიმღერის მადლით გაშუქებული პოეზია. - ჟ. ”ჭოროხი”, #4, ბათ.,  2011, გვ. 65-82 (თანაავტორი ლ. კუკულაძე);

60. იესო  ქრისტე  ქართულ  ხალხურ  შელოცვებში.  - ჟ. ”ჭოროხი”, #1, ბათ., 2012, გვ. 89-99;

61. მაცხოვრის წამების ასახვა ქართულ ხალხურ სასულიერო პოეზიაში. - კრებ. ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”, ტ.. 4, გვ. 116-120. გამ-ბა  ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი", ბათუმი, 2012;

62. იესო   ქრისტე  ქართულ  ფოლკლორში (მონოგრაფია, 18 თაბახი, გვ. 1-286). გამ-ბა ”ლამპარი-99”, თბ., 2012;

63. იესო   ქრისტე  ქართულ ხალხურ გამოცანებში. - ჟ. ”ჭოროხი”, #4, ბათ., 2012, გვ. 95-98;

64. მუჰაჯირების ფოლკლორი. - ჟ. ”ჭოროხი”, #6, ბათ., 2012, გვ. 95-98;

65. ხალხური ლექსი პორტო-ფრანკოზე. - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის კრებული ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”. გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათ., 2012, გვ. 319-324;

66. პაოლო იაშვილი - ბათუმის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი. - კრებულში  ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”,  ტ. 3, გვ. 302-305,  გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათ., 2013;

67. ქოროღლის ცხენი (”ქოროღლის ეპოსის” აჭარული ვარიანტების მიხედვით) - ჟ. ”ჭოროხი”, #2, ბათუმი, 2013, გვ. 91-95 (თანაავტორი ა. კაშია);

68. სამკურნალო  შელოცვები ქართველ მუჰაჯირთა ზეპირსიტყვიერებაში. - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ”კრებული”, ტ. 7, გვ. 60-74, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2013;

69. მუჰაჯირების ფოლკლორი. -  ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტის ”კრებული”, ტ. 7, გვ. 246-267 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი), გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2013;

70. ქართველ მუჰაჯირთა ნადური ლექს-სიმღერები. - ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომების კრებული ”ფილოლოგიის მაცნე”, # 1, გვ. 72-79,  გამ-ბა  ”ივერიონი”,  თბილისი, 2013;

71. სიკეთისა და სილამაზის მეგზური, ანუ გვირილაში გახელილი მზისფერი თვალის პოეტი. - ჟ. ”ჭოროხი”, #5, ბათუმი, 2013, გვ. 44-49 (თანაავტორი მ. ფაღავა);

72. ჩვენებურთა ხალხური მარგალიტები. - ჟ. ”ჭოროხი”, #5, ბათუმი, 2013, გვ. 84-88 (თანაავტორი გ. მახარაშვილი);

73. იოსებ გრიშაშვილის ლექსი ბათუმისათვის (1919 წელი). - კრებულში ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”, ტ. 4, გამ-ბა ”შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი”, ბათუმი, 2013, გვ. 71-76;

74. კლარჯული შრომის სიმღერები. – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2013, გვ. 152–156;

75. თამარ მეფე ქართულ ფოლკლორში. - მონოგრაფია (18 თაბახი), გამ-ბა ”ლამპარი - 99”, თბილისი, 2014;

76. ჩვენებურების მოლა ნასრედინი. – ჟ. „ჭოროხი“., # 2, ბათუმი, 2014, გვ. 112–118;

77. კლარჯული კოსმოგონიური მითოსი. – ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის „კრებული“, ტ VIII, ბათუმი, 2014, გვ. 63–68;

78. კლარჯული ზეპირსიტყვიერება (მასალები). – ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის „კრებული“, ტ.  VIII, ბათუმი, 2014, გვ. 142–164 (თანაავტორი გიორგი მახარაშვილი));

79. კლარჯული სირბძნის პოეზია. – ბსუ ქართველოლოგიის ცენტრის „კრებული“, ტ. VIII, ბათუმი, 2014, გვ. 97–102 (თანაავტორი გიორგი მახარაშვილი);

80. ქართველ მუჰაჯირთა მახვილსიტყვაობა. – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის „კრებული“, ტ. IX, გვ. 28–43;

81. მუჰაჯირთა ფოლკლორი. – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის „კრებული“, ტ. IX, გვ. 156–170 (თანაავტორი გიორგი მახარაშვილი);

82. მამა ობოლთა და მსაჯული ქვრივთა. – „გამონათლევი“ – ბსუ ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტის სამეცნიერო და მხატვრულ–პუბლიცისტური წერილების კრებული, ტ. I, ბათუმი, 2014, გვ. 110–115;

83. კლარჯული ხალხური მარგალიტები. – ჟ. „ჭოროხი“, #6, ბათუმი, 2014, გვ. 70–76;

84. კლარჯ მუჰაჯირთა შთამომავლების შრომის ლექს–სიმღერები. – ბსუ ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის“ფილოლოგიის მაცნე“, ტ. II, თბილისი, 2015,  გვ. 128–135;

85. დემონური პერსონაჟები კლარჯ მუჰაჯირთა  შთამომავლების მითოსში. – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის _ „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”. მასალები, ტ. II, ბათუმი, 2014, გვ. 115–119;

86. ბარბარეს კულტი ქართულ ხალხურ შელოცვებში. – ბსუ, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების VII საერთშორისო კონფერენციის მასალები „ჩვენი სულიერების ბალავარი“, თბილისი, 2015, გვ. 366–372;

87. კლარჯული ხალხური სააკვნო ლექს–სიმღერები. – გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სამეცნიერო–სასწავლო ცენტრის იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი, 2015, გვ. 187–190;

88. კლარჯ მუჰაჯირთა შთამომავლების ფოკლორი. – კრებულში „აჭარა. წარსული და თანამედროვეობა“, ტ. II,  ბათუმი, 2015, გვ. 287–311;

89 სხვათა ომში მონაწილეობის ტრაგედია ქართული ხალხური პოეზიის მიხედვით. – ჟ. „ჭოროხი“, #3, ბათუმი, .2015, გვ. 88–95.
 

90. ლაზური ხალხური საოჯახო–საყოფაცხოვრებო პოეზია (თანაავტორი ც. ნარაკიძე). – აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება – საარქივო სამმართველო. საერთაშორისო კონფერენციის – „სამხრეთ–დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)“– მასალები, ტ. V, თბილისი, 2015, გვ. 353–365.

91. კლარჯული საბავშვო ფოლკლორი. – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის „კრებული“, ტ. X , ბათუმი, 2015, გვ. 89–106;

 

92. სარფის ფოლკლორი. – კოლექტიურ მონოგრაფიაში „სარფი“. (თანაავტორი ციალა ნარაკიძე), ბათ., 2015, გვ. 350–470;

 

93. აჭარული ფირალის ეპოსის გმირები. – კრებულში: „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“, თბ., 2015, გვ. 289–298;

 

94. კლარჯული სამონადირეო მითოსი. _ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის, ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების კრებული “ჩვენი სულიერების ბალავარი” (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ბათ., 2016, გვ. 378-384.

95. კლარჯული ხალხური ფილოსოფიური ლირიკა. _ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის კრებული “ფილოლოგიური მაცნე”, ტ. III, თბ., 2016, გვ. 57-65.

96. პატარძლის დასამოძღვრავი ლექს-სიმღერები კლარჯულ საქორწილო პოეზიაში. _ სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ტ. VI, თბ., 2016, გვ. 203-208.

97. შავშური ფოლკლორი (მონოგრაფია), თბ., 2016 (540 გვ.)

98. კლარჯული ფოლკლორი (გამოკვლევა) _ კოლექტიურ მონოგრაფიაში “კლარჯეთი”, ბათ., 2016, გვ. 373-528.

99. კლარჯული ფოლკლორი (ტექსტები) _ კოლექტიურ მონოგრაფიაში “კლარჯეთი”, ბათ., 2016, გვ. 705-806.

100. კლარჯული ფოლკლორი (შენიშვნები და ვარიანტები) _ კოლექტიურ მონოგრაფიაში “კლარჯეთი”, ბათ., 2016, გვ. 807-927.

101. კლარჯული ხალხური გამოცანები. - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ი.გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საეთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გორი, 2016, გვ.170-175.

102. მშობლიურ კერასთან პატარძლის გამოსათხოვარი რიტუალური ლექს-გოდება კლარჯულ ზეპირსიტყვიერებაში. - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივესიტეტის სემიოტიკის კვლევის ცენტრის მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ჰუმანიტარული კვლევები, ნაწილი მეორე „სემიოტიკა“ (სამეცნიერო ჟურნალი), მე-16, თბილისი, 2016, გვ.239-242.

103. საქართველო და ბათუმი კლარჯულ ხალხურ პოეზიაში. - "ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა, ტ. VII (საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი, 2016 წლის 2-3 სექტემბერი, ბათ., 2016, გვ. 387-392.)

104. კლარჯული ფოლკლორი - მონოგრაფია, თბილისი; 2017. (647 გვერდი).

105. ამირანის ნაკვალევი ტაოს ტოპონიმიკაში (თანაავტორი  მამია ფაღავა) - "ჩვენი სულიერების ბალავარი", ტ. IX, ბათ., 2017, გვ. 341-349.

106. არქაული შრომის ლექს-სიმღერა კლარჯულ ფოლკლორში. - საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიისა და აჭარის არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრის "შრომები", ტ. II, ბათ., 2017, გვ. 275-279.

107. აჭარელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მაგიური პოეზია. - აჭარის არ განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსა და აჭარის კულტურული მ ემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს კრებული (III) - "აჭარა. წარსული და თანამედროვეობა", ბათ., 2017. გვ. 488-515;

108. წყლის ქალღვთაება ტაოს მითოსში. - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის "კრებული",ტ. 11, გვ.40-49;

109. მარადიდული სიბრძნის პოეზია. - ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის "კრებული", ტ.11, გვ.50-58.

110. "ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების პატრიოტული ლირიკა" - ჟურნალი "ჭოროხი. 2019. #3. გვ. 88-100. (თანაავტორი - მაია ჯაფარიძე)

111. "ლეგენდა ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლების ფოლკლორში" - ჟურნალი "ჭოროხი". 2019. #6. გვ. 92-107.

112. მონოგრაფია "ტაო" (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა) - თანაავტორი. 2020. 1214 გვერდი.

113. მონოგრაფია "მარადიდი" (ისტორიულ-ფილოლოგიური განოკვლევა) - თანაავტორი. 2020. 980 გვერდი.

114. სახელმძღვანელო - "ქართული ზეპირსიტყვიერება". 2020. 771 გვერდი.

 

 

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.   ქართული სტუმარმასპინძლობა - საკაცობრიო ჰუმანიზმისა და მშვიდობის გამოხატულება.  საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია - ,,კავკასიის არქეოლოგია, ეთნოლოგია, ფოლკლორისტიკა".  დაბეჭდილია მოხსენებათა თეზისებ, გვ. 443, 7-8 სექტემბერი, ბათუმი, 2006;

2.   დედაშვილობა ქართულ ფოლკლორში.  - რსუ ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 5.  22-24 სექტემბერი, ბათუმი,  2006;

3.   წყევლა შავშურ ფოლკლორში - საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 32, 29-30. 05,  ბათუმი, 2009;

4.  ტოპონიმ ვარძიასთან დაკავშირებული ლეგენდები ქართულ ფოლკლორში.  ივ. ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ქართველური ონომასტიკის ს/კ ცენტრის V რესპუბლიკური ონომატოლოგიური სამეცნიერო სესია, დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 3. 18. 06, თბილისი,   2009;

5. ღვთისმშობლის სახე ქართულ ფოლკლორში. - რსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის სამეცნიერო კონფერენცია  ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი,“ დაბეჭდილია პროგრამა,  22-24 აპრილი, ბათუმი,  2009;

6.    ლინგვო-კულტურული ლექსიკონის სტრუქტურა ქართულ კულტუროლოგიურ სივრცეში (თანაავტორები მ. აროშიძე, მ. გიორგაძე, მ. ფაღავა). შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია-გამოფენა ბათუმი-გაზაფხული - 2010. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 16, 7-8 მაისი,  ბათუმი,   2010;

7.     ხალხური ლექსი პორტო-ფრანკოზე.  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა”. დაბეჭდილია პროგრამა, 30-31 ოქტომბერი,  ბათუმი, 2010;

8.     შავშური საქორწილო ლექს-სიმღერები.  ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევითი ცენტრის საერთაშორისო კონფერენცია  «ტაო-კლარჯეთი: ისტორია და პერსპექტივები უახლესი კვლევების ფონზე”. დაბეჭდილია პროგრამა, 5-6 ოქტომბერი,  თბილისი, 2010;

9. პილატეს სახის გააზრებისათვის (მაცხოვრის ციკლის ქართული ხალხური ლექსების მიხედვით). ბსუ-ს ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია ”ჩვენი სულიერების ბალავარი”. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 4. 29-30 აპრილი,  ბათუმი, 2010;

10.  პაოლო იაშვილი - ბათუმის გათავისუფლებისათვის მებრძოლი. - ბსუ სამეცნიერო ცენტრის ნიკო ბერძენიშვილის ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულების ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 18,   7-8 სექტემბერი, ბათუმი,  2012;

11. სამკურნალო შელოცვები ქართველ მუჰაჯირთა ფოლკლორში. - ბსუ განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ინსტიტუტის პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”მუჰაჯირები”. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 5,   31 იანვარი - 1 თებერვალი, ბათუმი, 2013;

12. ლეგენდა ილორის წმინდა გიორგის სასწაულმოქმედებაზე. - სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსისა ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია II დაბადებიდან და აღსაყდრებიდან 35 წლისთავისადმი მიძღვნილი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მემკვიდრეობა". თემა ,,აფხაზეთი". დაბეჭდილია  პროგრამა, გვ. 47, 19  ივნისი, ბათუმი, 2013;

13. კლარჯული შრომის ლექს-სიმღერები. - ქალაქ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი იაკობ გოგებაშვილისადმი. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 6, 14. 06, ქ. გორი, 2013;

14. იოსებ გრიშაშვილის ლექსი ”ბათუმისათვის” (1919) - პასუხი ოკუპანტებს. - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტისა და ქალაქ ბათუმის მერიის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა”. დაბეჭდილია პროგრამა, გვ. 12,  02. 09, ბათუმი, 2013.

15. კლარჯული ხალხური სააკვნო ლექს–სიმღერები. – გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო–სამეცნიერო ცენტრის მე–2 საერთაშორისო კონფერენცია. გორი, 2014 წლის 13 ივნისი;

16.დემონური პერსონაჟები კლარჯ მუჰაჯირთა შთამომავლების მითოსში. – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II“,  – თეზისები, ბათუმი, 24 –26 ოქტომბერი, 2014, გვ. 163;

17. კლარჯული საბავშვო ფოლკლორი.  – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის მე–11 სამეცნიერო კონფერენცია. – პროგრამა, ბათუმი, 2014, 27 ნოემბერი, გვ. 18–19;

18. ქართველ მუჰაჯირთა შრომის ლექს–სიმღერები. – ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის III (XIV) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მუჰაჯირები“. – პროგრამა. ბათუმი, 29 იანვარი, 2015, პროგრამა, გვ. 3;

19. ქორორლის ხმალი (თანაავტორი ალკაზარ კაშია).  ბსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლო-გიის ცენტრის III (XIV) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მუჰაჯირები,“ პროგრამა. ბათუმი, 29 იანვარი, 2015, პროგრამა, გვ. 3;

20. ბარბარეს კულტი ქართულ ხალხურ შელოცვებში.  ბსუ ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრის, ნ. ბერძენიშვილის ინსტიტუტის  ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2015 წლის 17-18 აპრილი,  პროგრამა, გვ. 5;

21. კლარჯულ გამოცანათა მეტაფორული ველი,  გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ქართული ენისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრის III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი იაკობ გოგებაშვილისადმი, 12 ივნისი, 2015 წელი,  პროგრამა, გვ. 11;

22. აჭარული ფირალის ეპოსის გმირები. – საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბათუმი. წარსული და თანამედროვეობა“. – პროგრამა, 2015 წლის 5–6 სექტემბერი;

23. კლარჯული სამონადირეო მითოსი. _ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქრისტიანული კვლევის ცენტრის, ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ისტორიისა და არქეოლოგიის განყოფილების საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ჩვენი სულიერების ბალავარი” _ პროგრამა, 2016 წლის 13-14 მაისი;

24. პატარძლის დასამოძღვრავი ლექს-სიმღერები კლარჯულ საქორწილო პოეზიაში. _ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება _ საარქივო სამმართველოს VI საერთაშორისო კონფერენცია “სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია)”. _ ბათ., 2016 წლის 15-16 სექტემბერი. პროგრამა, გვ. 12; 

25. საქართველო და ბათუმი კლარჯულ ხალხურ პოეზიაში. _ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ნიკო ბერძენიშვილის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის და ქალაქ ბათუმის მერიის VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ბათუმი, წარსული და თანამედროვეობა”. _ ბათ., 2016 წლის 2-3 სექტემბერი. _ პროგრამა, გვ 5;

26. მშობლიურ კერასთან პატარძლის გამოსათხოვარი რიტუალური ლექს-გოდება კლარჯულ ზეპირსიტყვიერებაში. _ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტისა და ილიას უნივერსიტეტის სემიოტიკის კვლევითი ცენტრის სემიოტიკის VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა”, ბათ., 2016 წლის 21-23 ოქტომბერი. _ პროგრამა, გვ. 16;

27. მარადიული გაზაფხულის მითოსი ტაო-კლარჯულ ფოლკლორში.- პროფ. მალხაზ სიორიძის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 2017 წლის 29 მაისი. -პროგრამა, გვ.5.

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ,,საქართველოს მუსლიმური თემი თანამედროვეობის კონტექსტში (ფოლკლორული, ისტორიულ-ეთნოლოგიური, სოციო-ფსიქოლოგიური და სტატისტიკური ანალიზი)”. - ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების ფონდის (რუსთაველის ფონდის) სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (საგრანტო ხელსეკრულება: # C -015-08) - 2008-2009 წლები - პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი და ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი);

2. ,,შავშეთი (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)”. - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (საგრანტო ხელშეკრულება: # 39-09) - 2008-2010 წლები - პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი);

3.  ,,საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველთა დასახლებებისა და ყოფის კვლევის პროგრამა. მუჰაჯირობის (გადასახლების) ისტორია და ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში”. - აჭარის ავტონომიური რესპულიკის სამთავრობო გრანტი (საგრანტო ხელშეკრულება: #02-19/6)  -  2012-2015 წლები - პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი) ;

4. ,,კლარჯეთი (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)”.- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო  გრანტი (საგრანტო ხელშეკრულება: # 31/69) - 2013-2015 წლები- პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი-თანამშრომელი).

5. ბსუ მიზნობრივი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის (ფუნდამენტური კვლევის მიმართულებით) _ “ქართველ მუჰაჯირთა შთამომავლები თანამედროვე თურქეთში _ I” _ ფარგლებში. _ 2016 წ., პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი).;

6. “ტაო (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)” _ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამეტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული  პროექტი _ შიფრი: 217796 (2016-2019 წლები). _ პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი).

7. “მარადიდი (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)” _ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფუნდამეტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის კონკურსში გამარჯვებული  პროექტი _ შიფრი: 217796 (2016-2019 წლები). _ პროექტის ძირითადი შემსრულებელი (მეცნიერი თანამშრომელი).

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (საშუალოდ), თურქული (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
MicrosoftWord
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა