ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.04.1972
მისამართი: 6010 ბათუმი ი. კობალაძის №8.ბინა 16
ელ-ფოსტა: nana.tsetskhladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 595-91- 78-11
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ძველი ქართული ენა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ლინგვისტიკა, სტილისტიკა, დიალექტოლოგია, ლინგვოკულტუროლოგია, ციფრული ჰუმანიტარია

 

 

სამუშაო გამოცდილება:

1997 წლიდან  ბსუ-ს ქართული ენის კათედრის მოწვეული მასწავლებელი;

2001 წლიდან ქართული ენის კათედრის მასწავლებელი

2000–2005  წწ.  ბსუ-ს  ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2002 წლიდან-    ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2006 წლის სექტემბრიდან  დღემდე -  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2013  წლის სექტემბრიდან 2016 წლის სექტემბრამდე - ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი.

2015 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

2009 წლიდან 2013 წლამდე- წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი;

2016 წლის ნოემბრიდან  2018 წლის ნოემბრამდე ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. მ. ხახუტაიშვილი,  ნ. ცეცხლაძე, გრ.  კახიანი, ქობულურ-აჭარული დედაბრული ხელით“ შესრულებული ხელნაწერების ციფრული კორპუსი მიზნები, პერსპექტივები, გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ,,ფილოლოგიური კვლევები“, ტ.VII. ISSN 2667-9612 (გვ. 321-330)  http://www.sciencejournals.ge/index.php/NJ/article/view/418
 2. კონცეპტი ცეცხლი' ქართულ ფრაზეოლოგიაში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 1 (35) 2022 წელი;  ISSN: 1512-0600; E-ISSN: 2667-9949 (გვ.88-97)   https://journals.4science.ge/index.php/TUWჟურნალის DOI: https://doi.org/10.52340/tuw.2021.07.28.https://journals.4science.ge/index.php/TUW/issue/view/93
 3. ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, ც. ლაგვილავა, კონცეპტი სინდისი  ქართულსა და თურქულ ფრაზეოლოგიზმებში (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი) გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, ფილოლოგიური კვლევები,VI. 2023 (გვ.17-33)http://www.sciencejournals.ge/index.php/NJ/article/view/32
 4. მესამე ძალასტრატეგია აღმაშენებლის პრეზენტაციის ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი, წიგნში: ,,ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსი“ (პოლიტიკური ტექსტების ქრესტომათია) ტომი III, გამ. ,,ივერიონი",ISBN 978-9941-8-4154-5 თბილისი. 2022 (გვ.113-131);
 5. პოლიტიკური დებატები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ (აჭარის რეგიონის კანდიდატთა გამოსვლების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი) წიგნში: ,,ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსი" (პოლიტიკური ტექსტების ქრესტომათია) ტომი III. გამ.,,ივერიონი", ISBN 978-9941-8-4154-5 თბილისი. 2022 (გვ.141-151);
 6. Tseskhladze, N. Öztürk,G., Khakhutaishvili, M.,TRANSLATION PROBLEMS OF SOME TURKISH IDIOMS INTO GEORGIAN (ON IDIOMS RELATED TO SHOES)) International Social Sciences Studies JournalVol.7, ISSN 2587-1587; Doi: 10.26449/sssj.3199. Ankara, 2021 (2256-2264 p)https://bitly.ws/3fqSX
 7. მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, ზო­გი ზმნუ­რი ერ­თე­­ლის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი აჭა­რულ­ში, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, XLI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები,  თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 2021 (გვ. 109-118).
 8. M.Tandashwili, R. Khalvashi, Gr.Kakhiani, M. Khakhutaishvili, N. Tsetskhladze, R. Papiashvili, "Modern Program Packages (FLEx and Elan) of the Language Data Management  and the Prospects of Their Usage, International Journal of Multilingual Education, Vol 16. 2020 (გვ.32-43) ONLINE.  1512-3146  https://bitly.ws/3fqNg
 9.  N. TSETSKHLADZE, L. TANDILAVA, "PHRASEOLOGİSMS EXPRESSİNG FAİLURE IN GEOR-GİAN AND TURKİSH LANGUAGES, Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII  Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bildiri Kitabı. Ankara. 2020 (P.803-809). http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf/kitap.pdf
 10. მ. თანდაშვილი, რ. ხალვაში, გრ. კახიანი, მ. ხახუტაიშვილი, რ. პაპიაშვილი, ნ. ცეცხლაძე, ენისა და კულტურის  ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე ინსტრუმენტები, მეგზური, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, ISBN 978-9941-26-766-6, თბილისი. 2020 (72 გვ.)https://bitly.ws/3fqNg
 11. ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, რამდენიმე იშვიათი ლექსიკური ერთეული (გოგა, ბრელო, საჩახი, ლენჩბერი, სარნა) ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით, XLLრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები  (გვ.218- 227), თბილისი. 2020;
 12. ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში (ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები), ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე,“ გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“ ISBN 978-9941-462-72-6  ISSN 2587- 5485, ბათუმი. 2020 (გვ. 267-273). https://bitly.ws/3fqSC
 13. ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების იუმორის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები, დიალექტოლოგიური კრებული, თსუ-ს გამომცემლობა,   ISBN 978-9941-13-902-4. თბილისი. 2019
 14. ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, გახლეჩილი სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები, ჟურნალი ,,ენა და კულტურა" V ISBN 978-9941-25-583-3. გამომცემლობა ,,მერიდიანი,“თბ. 2019 (გვ.552-562);
 15. მ. ხახუტაიშვილი, ნ. ცეცხლაძე, დიგიტალური ქართველოლოგიის რამდენიმე გადაუდებელი საკითხი,  საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესის მასალები  (8 გვ.) https://caucasiologycongress.tsu.ge/public/uploads/images/tsetskhladze.pd
 16. ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, სამეტყველო კოდების გადართვა,,ჰუმანიტარული ცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში III"–  მასალები, ,,გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი“, ბათუმი,  2020  https://his.openjournals.ge/index.php/his/article/view/6220/6223
 17. ფრაზეოლოგიზმთა კვლევის ასპექტები, მონოგრაფია ISBN 978-9941-8-0262-1 (278 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ.2018;http://library.bsu.edu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber57255
 18.  მ. ფაღავა, ნ. ცეცხლაძე, სამხრული კილოები- ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები, მონოგრაფია, ISBN 978-9941-27-516-6 (335 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2017  https://bitly.ws/3fqZJ
 19. კოცეპტი სული ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ.IX (გვ.453-461), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბილისი, 2017;
 20. გულკომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, სმამ არ რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 226-236.  ISSN 2449-2507. თბილისი, 2017.  http://science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-2.pdf
 21. M. Tandashvili, R. Khalvashi, Kh. Beridze, M. Khakhutaishvili, N. Tsetskhladze, Batumi Linguacultural Digital Archive, International Journal of multilingual Education 2017-10 (p 52-68) 2017. ISSN 1512-3146 (Online) http://www.multilingualeducation.org/en/article/37
 22. Н. Цецхладзе, Ш. Лорткипанидзе, Соотношение языка и диалекта писателя (в поэзии Зураба Горгиладзе), Scientific Journal Virtus ISSN 2410-4388 (Print) ISSN 2415-3133 (Online) 2017 (p155-158).   http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal19.pdf
 23. N. Tsetskhladze, L. Tandilava, GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ)) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education, SAMSUN (p 333-339) 2017 https://bitly.ws/3fr2s
 24. N. Tsetskhladze, M. Khakhutaisvili, GÜRCÜCE-TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education, SAMSUN, 2017 (p.801-809).
 25. მ.  ფაღავა, ნ. ცეცხლაძე, სამხრული მეტყველების დიფერენციაციის საფუძველი  ქართველური მემკვიდრეობა XX  აწსუ-ს გამომცემლობა, ქუთაისი, 2016 (გვ. 253-263)  www.kartvelology.ge. www.atsu.edu.ge.
 26. კალკური ფრაზეოლოგიზმების პრაგმატიკული ანალიზი სამხრულ კილოებში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები I. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. ISSN 2449-2507. ბათუმი, 2016 (გვ. 127-133)  http://science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-1.pdf
 27. მ.  ფაღავა, ნ.ცეცხლაძე, აჭარული კილოს თავისებურებანი. ფილოლოგიური მაცნე III.გამ. ,,ივერიონი,“ თბ. 2016 (115-142გვ.)
 28.  მ.  ფაღავა, ნ. ცეცხლაძე, შავშური კილო, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გ. გოგოლაშვილის რედაქციით. არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი,  ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ.2016 (გვ. 784-811);
 29. მ.  ფაღავა, ნ. ცეცხლაძე, კლარჯული კილო, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები.  გ. გოგოლაშვილის რედაქციით, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016 (გვ.811-837);
 30. მ.  ფაღავა, ნ.ცეცხლაძე, ტაოური კილო, თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები.  გ.გოგოლაშვილის რედაქციით, არნ. ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი ISBN978-9941-0-8643-4. თბ. 2016 (გვ.837-863);
 31. მყარი ენობრივი შედარებანი  ქართულში  (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი), იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ISBN 978-9941-0-9414-9, შპს ჯეოპრინტი, თბ. 2016;
 32.  რას გვიქადის ქაოსი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, ჟურნალი სემიოტიკა XVI. ნაწ. II.  ჰუმანიტარული კვლევები, თბ.2016 (გვ.271-277);https://semioticsjournal.wordpress.com
 33. N. Tsetskhladze, L. Tandilava, TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI, ART SANAT. SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM  HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE. ISSN 2148-3582 ISTANBUL, 2016 (p 771-776).  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/22605
 34. მ. კიკვაძე, ნ. ფარტენაძე, მ. ხახუტაიშვილი, დ. ახვლედიანი, აკადემიური წერა  სახელმძღვანელო.  ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" 2011 წ. [I გამოცემა, 191 გვ.];  გამომცემლობა ,,ივერიონი“. 2012  წ  [II გამოცემა, 170 გვ.]; 2013 წ [III გამოცემა, 160 გვ.];   2014 წ  [IV გამოცემა, 167გვ.]; 2015 წ  [V გამოცემა, 167გვ.]; 2016 წ  [VI გამოცემა, 167გვ.]; http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/8470;
 35. მ.  ფაღავა, ნ.ცეცხლაძე, კლარჯული კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXVIII  ISSN 1987-6653, თსუ-ს გამომცემლობა; თბ.  2015 (გვ.125-158) https://bitly.ws/3fr4
 36. მ.  ფაღავა, ნ.ცეცხლაძე,  ტაოური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები, საენათმეცნიერო ძიებანი  XXXVIII ISSN 1987-6653. თსუ-ს გამომცემლობა; თბ. 2015 (გვ.158-190)  https://bitly.ws/3fr4h
 37. მ.  ფაღავა, ნ.ცეცხლაძე, შავშური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები, ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები  XIII, ISSN1987-7992; თსუ-ს გამომცემლობა, თბ. 2015 (გვ.157-179). https://shorturl.at/dCH34
 38. N. Tsetskhladze, L. Tandilava, Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar, International Peer-Reviewed Yournal "Universe Culture,“ 2015  №7 ISSN 1308-6197. Ankara, 2015 (p. 102-107)  https://bitly.ws/3fr6G
 39. სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში, IIIსაერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები,“ შრომები, ISSN 2233-3401 გამომცემლობა ,,მერიდიანი," თბ. 2015 (გვ.559- 566);
 40. ნეკროტიზმები ქართულში, ბსუს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“II, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN-978-9941-9411-6-0; თბილისი 2015 (გვ.10-18); https://www.academia.edu/27476694/Phiological_Works_BSU_
 41. ლაპარაკის აღმნიშვნელი  ფრაზეოლოგია  ქართულში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 13 ივნისი, 2014 წლის მასალები,  გამოცემლობა ,,საარი“ ISBN 978-9941-0-7836-1;  თბილისი,  2015 (გვ.81-86)
 42. ინვერსიულ ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში,  ბსუ, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი. კრებული VIII გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN1512-2212. ბათუმი. 2014 (გვ.24-33),
 43.  ხატოვანი სიტყვა-თქმები - ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები VI. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5851; თბ. 2015  (გვ.131-137);
 44.  ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაშიII“ გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN 1987- 7625; ISBN 978-9941- 434- 92-1. ბათუმი. 2014 (გვ.82-85);
 45. ნ. ცეცხლაძე, ნ. აბაშიძე, პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი, მისი სტრუქტურული  ტიპები ქართულდა ფრანგულ ენებში, საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა მოხსენებათა თეზისები, თსუს  გამომცემლობა, თბილისი. 2014 (გვ. 38-40),    http://georgie-europe2014.tsu.ge/french_geo/EVROPULI-GIREBULEBEBI-DA-IDENTOBA-geo.pdf
 46. ზოგი რთული ზმნის, იდიომისა და კომპოზიტის ურთიერთმიმართებისათვის, ი. გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, გამომცემლობა,,საარი“ISBN 978-9941-427-75-6. თბილისი. 2014 (გვ.174-178);
 47.  ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, სტილისტიკა, სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. 213 გვ; 2014 წ. 311გვ. მე-2 გადამუშავებული გამოცემა (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №79, 31. 07. 2013 წელი); http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8468/1/Stilistika%202014.pdf
 48. გლობალიზაცია  და ენობრივი  ტენდენციები,  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა,“ გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ ISBN978-9941-10-724-5. თბილისი. 2013  (გვ.550-558); 
 49. სინონიმური პარალელიზმი ,,ჩვენებურთა მეტყველებაში,  საქართველოს  მეცნიერების და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“ ISSN 1512-0333. 1(45). აპრილი,  თბილისი. 2013 (გვ. 171-175);
 50. ხატოვანი სიტყვა-თქმები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით ბსუ, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული VII ,,გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი“  ISSN 1512- 2212. ბათუმი.  2013  (გვ.32-39);  
 51. მცირე პარემია  ,,ჩვენებურთა მეტყველებაშიბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“I. გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ ISBN 978-9941-9336-4-6;  თბ. 2013 (გვ.103-116) https://lib.bsu.edu.ge/e-books/book_274.pdf
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 11-12  მაისი, 2023 წელი –  ბათუმი,  სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“ XII.  ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი,2023. მომხსენებელი თემაზე: კონცეპტი სინდისი' ქართულ ანდაზებშიhttps://bsu.edu.ge/sub-21/page/18794/index.html
 2. 4-11 აგვისტო, 2023 წელი – ბათუმი, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ქართველოლოგიაში, თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე: ლინგვოკულტუროლოგიური მასალის დოკუმენტირების მეთოდები და ინსტრუმენტები I-II  https://adh.ge/batumi-international-summer-school-in-digital-georgian-studies
 3. 30  აგვისტო- 8 სექტემბერი – ხიხაძირი, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ენისა და კულტურის დოკუმენტირება და არქივირება ციფრულ ეპოქაში“ მომხსენებელი თემაზე: „ენობრივი რესურსების ლინგვისტური დამუშავების ძირითადი პრინციპები დიგიტალურ ეპოქაში“ https://adh.ge/international-summer-school-xixan-ge
 4. 4-5 დეკემბერი, 2022 – ბათუმი, საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში IV”. თანამომხსენებელი (თ. დილავეროვა) თემაზე:  პროგრამულ პაკეტ FLEx-ით ენობრივ მონაცემთა დამუშავების ზოგიერთი ასპექტი  (ნაზმნარი სახელი) https://bsu.edu.ge/main/page/17092/index.h
 5. 3-5 ოქტომბერი, 2022 წელი- თბილისი, საერთაშორისო კავკასიოლოგიური კონგრესი, თანამომხსენებელი(მ. ხახუტაიშვილი)   ,,დიგიტალური ქართველოლოგიის  რამდენიმე გადაუდებელი საკითხი https://caucasiologycongress.tsu.ge/public/uploads/images/_6548ed86480bb.pdf
 6. 8-10 ოქტომბერი, 2022 წელი – თსუ, ვორკშოპი ,,კვლევის თანამედროვე მეთოდები და ტექნოლოგიები ქართველოლოგიაში, თსუ. თანამომხსენებელი (მზია ხახუტაიშვილი) თემაზე: & ,,ენობრივ მონაცემთა მართვის თანამედროვე პროგრამულ პაკეტ Flex-ის შესაძლებლობები და პერსპექტივები.
 7.  25 ივლისი- 1 აგვისტო,2022 წელი- სეზონური სკოლაპოლიტიკური მეტყველების კულტურა საჯარო გამოსვლებსა და დებატებშითანამომხსენებელი (მზია ხახუტაიშვილი) თემაზე: ,,ქართველ პოლიტიკოსთა მეტყველების სტილისტიკური ანალიზი“
 8. 25-26 ნოემბერი 2021 წელი –  ,,გამოწვევები და ტენდენციები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში“ კ.  პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თანამომხსენებელი (მზია ხახუტაიშვილი) თემაზე:  ,,ქართულის, როგორც აგლუტინაციური ენის, დიგიტალიზაცია თანამედროვე პროგრამულ პაკეტ FLEx-ის გამოყენებით https://scientia.ge/scientia-conference
 9. 26-27 ნოემბერი, 2021 წელი, XLI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თანამომხსენებელი (მზია ხახუტაიშვილი) თემაზე: ,,ზო­გი ზმნუ­რი ერ­თე­უ­ლის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი აჭა­რულ­ში“
 10. 23- 29 სექტემბერი, 2021 წელი- მე-10 სეზონური სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში (ხიხაძირი) მომხსენებელი თემაზე: აჭარული დიალექტის  თავისებურებანი https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/15673/index.htm
 11. 21-23 Ekim 2020 – Ankara, Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Lile Tandilava, Phraseologisms Expressing Failure in Georgian and Turkish Languages  http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr
 12. 26-30 აგვისტო 2020 წელი – ბათუმი, დიგიტალური ჰუმანიტარიის IX საერთაშორისო საზაფხულო სკოლაციფრული რუსთველოლოგია,თანამომხსენებელი თემაზე: დიგიტალური არქივირებამიზნები, ტექნოლოგიები, პერსპექტივები [ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მაგალითზე] (თანამომხსენებლები: მ. ხახუტაიშვილი, გრ. კახიანი, რ. პაპიაშვილი), https://www.bsu.edu.ge/main/page/14056/index.h
 13. 9-10 ოქტომბერი, 2020- ახალქალაქი, XL რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია. თანამომხსენებელი (მ.ხახუტაიშვილი) თემაზე: იშვიათი ლექსემები (გოგა, ბრელო, საჩახი, ლენჩბერი, სარნა) ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალებშ
 14. 28.09.2019-4.10.2019–  ბათუმი,VIII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში თანამომხსენებელი თემაზე: ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის პრეზენტაცია  https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.htm
 15. 28.09.2019- 4.10. 2019– ბათუმი, VIII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოპი დიგიტალურ ჰუმანიტა-რიაში, თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე: დიგიტალური რესურსების დამუშავება-არქივირების ტექნოლოგიები: Elan,Flex;https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.htm
 16. 1.10- 8.10. 2019 – ბათუმის საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ კავკასიოლოგიაში, თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე: Conceptualizinng and building regional digital archives;  https://atsu.edu.ge/index.php/news/1050-samecniero-konferencia-ena-da-kultur
 17. 31.05.-2.06.2019  – ქუთაისი, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:,,ენა და კულტურა", აწსუ,  თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე:  სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები; https://atsu.edu.ge/index.php/news/1050-samecniero-konferencia-ena-da-kultur
 18. 30.11-2.12 2018 წელი – ბათუმი, ბსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  III. თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე: სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით)https://www.bsu.edu.ge/main/page/9832/index.html
 19. 5-6.10. 2018 წელი – ბათუმი, ბსუ,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტი-კულტურული სივრცე,“თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე: პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში (ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები)https://www.bsu.edu.ge/main/page/9868/index.html
 20. 26-2. 09. 2018 თბილისი, წელი–  თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, მომხსენებელი თემაზე: ინდივიდუალურ-საავტორო  ფრაზეოლოგიზმები მხატვრულ დისკურსში    https://www.tsu.ge/ge/government/administration/.../pr/.../4UBJXAlUuFMSrAID1
 21. 9-10 ნოემბერი, 2018 წელი–  ბათუმი, ჭამა’ კომპონენტიანი შესიტყვებანი ქართული ენის დიალექტებში. XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, http://ice.ge/of/wp-content/uploads/2018/11/pd
 22. 22-23.09.2017- Ondokuz Mayıs University, SAMSUN, M.Khakhutaishvili, GÜRCÜCE-TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017
 23. 22-23.09.2017 –  Ondokuz Mayıs University, SAMSUN, co-spicer L. Tandilava (GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA  ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ))https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017
 24. 15-16 ივნისი, 2017  –  ბათუმი,  ბსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“, მომხსენებელი  თემაზე: სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში
 25.  1.10-6.10. 2016 –  ISTANBUL University,TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART  SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, turkiyat.istanbul.edu.tr; https://sites.middlebury.edu/mesiviii
 26. 27-30 ივნისი, 2016 წელი –  თბილისი, გამოყენებითი ფსიქოლინგვისტიკის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი,  თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი) თემაზე ,,თემის ნიშანთა ხმარების ფსიქოლინგვისტური ასპექტები კლარჯულში https://www.tsu.ge › government › administration › departments 
 27. 21- 23 ოქტომბერი, 2016 –  ბათუმი, სემიოტიკის VII კონფერენცია მომხსენებელი თემაზე: რას გვიქადის ქაოსი ენაში; https://bsu.edu.ge/main/page/6835/index.html
 28. 28-30.05. 2015 – Udes, International Symposium  ON Language Education & Teaching. Nevşehir HBV Üniversitesi  Eğitim Fakültesi, Gürcücede ve Türkçede yürek/kalp ile ilgili yeralan  bileşik kelimele www.pegem.net
 29. 10 ოქტომბერი, 2015 – თელავი, კულტურათშორისი დიალოგები,  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ-ცია, მომხსენებელი თემაზე: სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში;
 30.  12 ივნისი, 2015 წელი – გორი, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფე-რენცია, მომხსენებელი თემაზე: მყარი შედარებანი ქართულში
 31. 29 იანვარი, 2014 –  ბათუმი, ბსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე სამეცნიერო კონფერენცია,,მუჰაჯირები,“  თანამომხსენებელი (მ. ხახუტაიშვილი)  თემაზე: ზმნურ ფორმათა ერთი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვით
 32. 16-17.10. 2014  Izmir, 14 th  International Language, Literature and Stylistics Symposium, ,, Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar“ https://conferencealerts.com/show-event?id=12670
 33. 28-29 მაისი,  2014 წელი – ბათუმი, ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  ,,კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“   მომხსენებელი თემაზე:  ხატოვანი სიტყვა-თქმები ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი  http://www.batu.edu.ge/main/page/1592/index.htm
 34. 14 ივნისი, 2014 წელი – ბათუმი, საერთაშორისო დიალექტოლოგიური კონფერენცია,  მომხსენებელი თემაზე: სიტყვის ესთეტიკური და ემოციურ-ექსპრესიული  ფუნქციები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში;
 35. 24.10 -26.10. 2014 წელი –  ბათუმი, საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  II,   მომხსენებელი თემაზე: ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში; https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_3186_2.pd
 36. 16-17-18 ივნისი, 2014 – თბილისი, საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა“.თანამომხსენებელი (ნ. აბაშიძე) თემაზე: პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი; მისი სტრუქტურული ტიპები ქართულ და ფრანგულ ენებშიhttps://bitly.ws/3frahttps://bitly.ws/3f raW
 37. 14 ივნისი, 2013 წელი –  გორი, იაკობ  გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია,  მომხსენებელი თემაზე: ზოგი რთული ზმნის, კომპოზიტისა და  იდიომის  ურთიერთმიმართებისათვის;
 38. 10-11 მაისი, 2013 წელი –  ქუთაისი,  II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა,“ თანამომხსენებელი (ა.თენიეშვილი)  თემაზე:  გლობალიზაცია  და ენობრივი ტენდენციები.

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

   შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პროექტი „ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი გენდერულ ჭრილშიმენტორი2022-2024  წწ.დეკემბერი, YS-22-348

 საუნივერსიტეტო მიზნობრივი სამეცნიერო გრანტი- ქობულურ-აჭარული დედაბრული ხელითშესრულებული ხელნაწერების ციფრული კორპუსი. ძირითადი შემსრულებელი, ასოც.პროფ. მ. ხახუტაიშვილი (ხელ-ლი), წევრები: ასოც. პროფესორი ნ. ცეცხლაძე, ასოც. პროფესორი გრ. კახიანი; მოწვეული პროფესორი თ. დილავეროვა; 

შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პროექტი- „ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი გენდერულ ჭრილში“ YS-22-348  (2022-2024 წწ)- მენტორი

 შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პროექტი  ლინგვოკულტუროლოგიუ დიგიტალური არქივი  (DigiArchive)(შიფრი №DI 2016-43) (2016-2019 წწ), მოწვეული სპეციალისტი და სამეცნიერო კვლევების შემსრულებელი;

შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამენიერო  ფონდის პროექტი ტაო (ისტორიულ-ფილოლოგიური გამოკვლევა)“ შიფრი- 217796  (2016-2019 წწ.) მოწვეული სპეციალისტი, დამხმარე პერსონალი. მ. ფაღავა (ხელ-ლი), პერსონალი: მ. ბარამიძე, მ. ჩოხარაძე, თ. შიოშვილი, რ. ხალვაში, ნ. მგელაძე, ზ. შაშიკაძე, მ. ხალვაში,ჯ. ჩხვიმიანი, ჯ. კარალიძე.

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 22.06.2023 წელი – ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში (Learning Optimization and Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching and Learning - Love Distance) Erasmus+ პროექტი ,,სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით" (ტრენერი- ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ხოსიტაშვილი, სერტიფიკატი No556

 2. 8-9 ივნისი, 2019 წელი  –  ტრენინგპროგრამა ,,მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“-  ც. ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა, სერტიფიკატი № 13;
 3. 16 აპრილი, 2019 წელი  –  სემინარი სემიოტიკური კომპეტენციები“, ც. ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა, სერტ. № 6;
 4. 31 მაისი- 1-ივნისი 2019 წელი- საერთაშორისო ტრენინგი და ვორკშოფი თემაზე: ქართული გრამატიკა    და ტექსტი (ორგანიზატორები: მ. მიქაძე (აწსუ); მ. მახარობლიძე (ისუ); ჯ. ლ.   ლეონარდი (სორბონის უნივერსიტეტი, პარიზი);
 5. 27  სექტემბერი, 2018  წელი  –  ,,Paving the Way to International Mobility and Ensuring Relevanse, Quality and Equity of Access ”(project 5740099-EP1-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP)
 6. 27  სექტემბერი, 2018 წელი  –  ,,Recognition and Transfer of credit Allocation and Grading Systems”(project 5740099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP);
 7.  22 სექტემბერი, 2018 წელი  –  ტრენინგკურსი ,,ელექტრონული სწავლება MOODLE/TURNITIN-ის სისტემის გამოყენებით“
 8. 24 აგვისტო- 2 სექტემბერი –  VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში
 9.  3-5 ივლისი, 2017 წელისასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. ტრენინგი ჩაატარა უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტმა ირინე დარჩიამ;
 10. 5 ივლისი, 2015 წელი  – ტრენერების ტრენინგი, ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი სერტიფიკატი  №03-84;
 11.  26-30  აგვისტო, 2016 წელი  – ბათუმის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მონაწილეობა საერთაშორისო ვორკშოფში ,,ენისა და  კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება“ საზაფხულო სკოლა -2016;  
 12. 10-11 ივლისი, 2017 წელი  – ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 6-საათიანი ტრენინგკურსი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები“;
 13.  16 ივნისი, 2016 წელი –  Supremacy and Sustaintability in Languages: A Challenge for theTeaching Profession, Tbilisi.
უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონით), გერმანული (კარგად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Internet Explorer, Power Point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა