ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნანა ცეცხლაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 10.04.1972
მისამართი: 6010 ბათუმი ი. კობალაძის №8.ბინა 16
ელ-ფოსტა: nana.tsetskhladze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 595-91- 78-11
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიი, ქართული ენისა და ლირტერატურის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, დოქტორთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: ძველი ქართული ენა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

*  მეტყველების კულტურა;

* სტილისტიკა;

* ლინგვოკულტუროლოგია; 

*ქართული დიალექტოლოგია;

* ქართული სალიტერატურო ენის ისტორია;

* დიგიტალური ქართველოლოგია.

* ფრაზეოლოგია

 

სამუშაო გამოცდილება:

1997 წლიდან  ბსუ-ს  მასწავლებელი;

2000–2005  წწ.  ბსუ-ს  ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

2002 წლიდან-    ქართული ენის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2006 წლის სექტემბრიდან  დღემდე -  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2013  წლის სექტემბრიდან 2016 წლის სექტემბრამდე - ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის  ხელმძღვანელი.

2015 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;

2016 წლის ნოემბრიდან  ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს წევრი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. კონცეპტი ცეცხლი ქართულ ფრაზეოლოგიაში, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები, 1 (35) 2022 წელი; UDC (უაკ) 378.4 (479.221.2)+001.891 ი-18 თ- 441  ISSN: 1512-0600   E-ISSN: 2667-9949   https://journals.4science.ge/index.php/TUW ჟურნალის DOI: https://doi.org/10.52340/tuw.2021.07.28. https://journals.4science.ge/index.php/TUW/issue/view/93
 2. ცეცხლაძე ნ., ხახუტაიშვილი მ., ლაგვილავა ც., კონცეპტი სინდისი   ქართულსა და თურქულ ფრაზეოლოგიზმებში (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი) გორის სახელმწიფო უნივერსი ტეტის შრომები, ფილოლოგიური კვლევები,VI. 2023http://www.sciencejournals.ge/index.php/NJ/article/view/3233
 3. .მესამე ძალასტრატეგია აღმაშენებლის პრეზენტაციის ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი, წიგნში: ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსი (პოლიტიკური ტექსტების ქრესტომათია) ტომი III. გვ. 113-131. გამ.,,ივერიონი", თბილისი. 2022;
 4. პოლიტიკური დებატები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების წინ (აჭარის რეგიონის კანდიდატთა გამოსვლების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი, წიგნში: ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების დისკურსი (პოლიტიკური ტექსტების ქრესტომათია) ტომი III. გვ.141-151. გამ.,,ივერიონი", თბილისი. 2022;
 5. TRANSLATION PROBLEMS OF SOME TURKISH IDIOMS INTO GEORGIAN (ON IDIOMS RELATED TO SHOES)) Tsetskhladze, N. Öztürk,G., Khakhutaishvili, M., nternational Social Sciences Studies Journal Vol:7, International Refereed and Index e-ISSN 2587-1587; Doi: 10.26449/sssj.3199. Ankara, 2021
 6.  Modern Progra m Packages (FLEx and Elan) of the Language Data Management   and the Prospects of Their Usage (Co-author), International Journal of Multilingual Education, Vol 16. 2020. გვ.32-43, ONLINE.  https://multilingualeducation.org/storage/uploads/articles/%2b16-sruli.pdf
 7. PHRASEOLOGİSMS EXPRESSİNG FAİLURE IN GEORGİAN AND TURKİSH LANGUAGES ...... 803 ASSOC. PROFESSOR NANA TSETSKHLADZE, ASSOC. PROFESSOR LILE TANDILAVA, Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII  Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu,  .Bildiri Kitabı. P.803-809. Ankara.  2020http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/kitap.pdf/kitap.pdf
 8. ენისა და კულტურის  ელექტრონული დოკუმენტირების თანამედროვე ინსტრუმენტები, მეგზური თანაავტორი, გამომცემლობა ,,უნივერსალი“, თბილისი. 2020; ISBN 978-9941-26-766-6 http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/326168/1/EnisDaKulturisEleqtronuliDokumentirebisTanamedroveInstrumentebi.pdf
 9. რამდენიმე იშვიათი ლექსიკური ერთეული (გოგა, ბრელო, საჩახი, ლენჩბერი, სარნა) ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით (თანაავტორი მზია ხახუტაიშვილი) XLLრესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები  (218- 227 გვ.) თბილისი. 2020;
 10. პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში (ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები) (თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი), ,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე,“ გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი“ გვ. 115-121. ბათუმი. 2020  ISBN 978-9941-462-72-6 https://bsu.edu.ge/text_files/en_file_2174_1.pdf
 11. .ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების იუმორის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები, (თანაავტორი           მზია ხახუტაიშვილი), დიალექტოლოგიური კრებული, თსუ-ს გამოცემლობა,   ISBN 978-9941-13-902-4.                      თბილისი. 2019;
 12.   გახლეჩილი სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები (თანაავტორი მ.   ხახუტაიშვილი) ჟურნალი ,,ენა და კულტურა" V (გვ.552-562) ISBN 978-9941-25-583-3. გამომცემლობა  ,,მერიდიანი“)    თბილისი. 2019;
 13. .ინდივიდუალურ-საავტორო ფრაზეოლოგიზმები მხატვრულ დისკურსში, II საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის მასალები თბილისი, სმამ სტამბა, მასალები (გვ.134-136). ბათუმი. 2019;
 14. .სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით), (თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი), ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში III", გამომცემლობა ,,ბათუმის უნივერსიტეტი"(გვ. 111-118) ბათუმი. 2019;         
 15.  .ფრაზეოლოგიზმთა კვლევის ასპექტები, მონოგრაფია ISBN 978-9941-8-0262-1 (278 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი “ თბ., 2018;
 16.  სამხრული კილოები- ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები (თანაავტორი მ. ფაღავა), მონოგრაფია, ISBN 978-9941-27-516-6 (335 გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2017 http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8469/1/Pagava%2C%20Tsetskladze%202017.pdf;
 17. .სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში,  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ. IX. (გვ.453-461) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2017;
 18. .გულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები II. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 226-236.  ISSN 2449-2507. თბ.2017.  http://science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-2.pdf
 19. .Batumi Linguacultural Digital Archive, M. Tandashvili, R. Khalvashi, Kh. Beridze, M. Khakhutaishvili, N. Tsetskhladze, International Journal of multilingual Education 2017-10 (pp 52-68) 2017. ISSN 1512-3146 (Online) http://www.multilingualeducation.org/en/article/37
 20. Соотношение языка и диалекта писателя (в поэзии Зураба Горгиладзе) (Лорткипанидзе Ш.), Scientific Journal Virtus ISSN 2410-4388 (Print) ISSN 2415-3133 (Online) pp. 155-158. 2017 http://virtus.conference-ukraine.com.ua/Journal19.pdf
 21. GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ)) (L. Tandilava) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education SAMSUN   (pp 333-339) 2017 https://docs.wixstatic.com/ugd/ba512c_437fdd2668684b4e836848c20b4920e7.pdf?index=true
 22. GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (M. Khakhutaishvili) Proceedings I International Black Sea Conference on Language and Language Education SAMSUN 2017  https://drive.google.com/file/d/1LnyMhYAqur7tvWYrO4acsm6IzbVLsGkZ/view
 23.  სამხრული მეტყველების დიფერენციაციის საფუძველი  (თანაავტორი .  ფაღავა), ქართველური მემკვიდრეობა XX, გვ. 253-263 აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა; .ქუთაისი, 2016. www.kartvelology.ge. www.atsu.edu.ge.
 24. კალკური ფრაზეოლოგიზმების პრაგმატიკული ანალიზი სამხრულ კილოებში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები I. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა. გვ. 127-133  ISSN 2449-2507. ბათუმი, 2016. science.org.ge/newsite/ajara/ajara-works-1.pdf;
 25.  აჭარული კილოს თავისებურებანი. ბრუნებისა და უღლების ძირითადი პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), ფილოლოგიური მაცნე III. ფილოლოგიური მაცნე III (115-142გვ.) გამომცემლობა ,,ივერიონი,“ თბ. 2016;
 26. შავშური კილო (თანაავტორი . ფაღავა), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გ. გოგოლაშვილის რედაქციით. არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი.  გვ. 784-811; ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016;
 27. კლარჯული კილო (თანაავტორი . ფაღავა), თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გ.გოგოლაშვილის რედაქციით არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (გვ.811-837); ISBN 978-9941-0-8643-4. თბ. 2016; http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf
 28. ტაოური კილო (თანაავტორი . ფაღავა)  თანამედროვე ქართული ენის მორფოლოგია II. დიალექტები. გ. გოგოლაშვილის რედაქციით, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი (გვ.837-863);ISBN978-9941-0-8643-4. თბ. 2016. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf
 29. მყარი ენობრივი შედარებანი  ქართულში  (ლინგვოკულტუროლოგიური ანალიზი), იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ISBN978-9941-0-9414-9, შპს ჯეოპრინტი, თბ. 2016;
 30.  რას გვიქადის ქაოსი თანამედროვე ქართულ სალიტერატურო ენაში, სამეცნიერო ჟურნალი სემიოტიკა XVI. ნაწ. II. ჰუმანიტარული კვლევები. გვ.271-277.თბ., 2016; https://semioticsjournal.wordpress.com
 31.  TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: HUMANITARIAN ASPECTS IN GEOCULTURAL SPACE ISSN 2148-3582 (pp771-776), ISTANBUL, 2016.  http://dergipark.gov.tr/download/article-file/226050
 32. აკადემიური წერა  (თანაავტორები: მ. კიკვაძე, ნ. ფარტენაძე, მ. ხახუტაიშვილი, დ. ახვლედიანი), სახელმძღვანელო.  ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი" 2011 წ. [I გამოცემა, 191 გვ.];  გამომცემლობა ,, ივერიონი“. 2012  წ  [II გამოცემა, 170 გვ.]; 2013 წ [III გამოცემა, 160 გვ.];   2014 წ  [IV გამოცემა, 167გვ.]; 2015 წ  [V გამოცემა, 167გვ.]; 2016 წ  [VI გამოცემა, 167გვ.]; http://dspace.gela.org.ge/handle/123456789/8470;
 33. კლარჯული კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), საენათმეცნიერო ძიებანი  XXXVIII (გვ.125-158) ISSN 1987-6653, თსუ-ს გამომცემლობა; თბ.  2015; http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf
 34. ტაოური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), საენათმეცნიერო ძიებანი XXXVIII (გვ. 158-158) ISSN 1987-6653. თსუ-ს გამომცემლობა; თბ. 2015. http://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/142047/1/Saenatmecniero_Dziebani_2015_N38.pdf
 35. შავშური კილო, ბრუნებისა და უღლების ძირითადი  პარადიგმები (თანაავტორი მამია ფაღავა), ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები  XIII, (გვ. 157-179).  ISSN 1987-7992; თსუ-ს გამომცემლობა, თბ. 2015;
 36.  Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar (Lile Tandilava), International Peer-Reviewed Yournal ,,Universe Culture“ 2015   №7 ISSN: 1308-6197. Ankara, 2015;  https://docplayer.biz.tr/20163955-Gurcuce-turkce-deyimlerin-variyantlara-gore-kulturel-dialoglar.html
 37. სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში, III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ შრომები (გვ. 559- 566); გამომცემლობა ,,მერიდიანი“; თბ. 2015;
 38. ნეკროტიზმები ქართულში, ბსუს ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“II, (გვ.10-18). გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN-978-9941-9411-6-0; თბილისი 2015; https://www.academia.edu/27476694/Phiological_Works_BSU_
 39. ლაპარაკის აღმნიშვნელი  ფრაზეოლოგია  ქართულში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, 13 ივნისი, 2014 წლის მასალები, (გვ.81-86), გამოცემლობა  ,,საარი“ ISBN 978-9941-0-7836-1; გორი, საქართველო, 2015;
 40. ინვერსიულ ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში,  ბსუ, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი. კრებული VIII (გვ.24-33), ,,გამომცემლობა შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ ISSN1512-2212. ბათუმი 2014;
 41.  ხატოვანი სიტყვა-თქმები - ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი, ბათუმის ხელოვნების სა-სწავლო უნივერსიტეტი, ხელოვნებათმცოდნეობითი ეტიუდები VI (გვ.131-137); გამომცემ-ლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5851; თბ. 2015;
 42.  ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაშიII“(გვ.82-85), გამომცემლობა ,,შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტე-ტი“ ISSN 1987- 7625; ISBN 978-9941- 434- 92-1. ბათუმი, 2014;
 43. პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი, მისი სტრუქტურული  ტიპები ქართულდა ფრანგულ ენებში (თანაავტორი ნათია აბაშიძე), საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა მოხსენებათა თეზისები (გვ. 38-40),  თსუს  გამომცემლობა, თბილისი 2014 http://georgie-europe2014.tsu.ge/french_geo/EVROPULI-GIREBULEBEBI-DA-IDENTOBA-geo.pdf
 44. ზოგი რთული ზმნის, იდიომისა და კომპოზიტის ურთიერთმიმართებისათვის, იაკობ გოგება-შვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები (გვ.174-178), გამომცემლობა ,,საარი“   ISBN 978-9941-427-75- 6; გორი, 2014;
 45.  გლობალიზაცია  და ენობრივი  ტენდენციები,  II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“(გვ.550-558); გამომცემლობა ,,მერიდიანი“ ISBN978-9941-10-724-5. ქუთაისი. 2013;
 46. სინონიმური პარალელიზმი ,,ჩვენებურთა მეტყველებაში,  საქართველოს  მეცნიერების და საზოგადოების განვითარების ფონდი ,,ინტელექტი“ 1(45). თბ. აპრილი 2013 (გვ. 171-175)  ISSN 1512-0333; www.intelecti.ge
 47. ხატოვანი სიტყვა-თქმები ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველების მიხედვით ბსუ, განათლებისა და მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ინსტიტუტი, კრებული VII  (გვ.32-39), ,,გამომცემლობა ბათუმის უნივერსიტეტი“  ISSN1512- 2212. ბათუმი.  2013 წ;  
 48. მცირე პარემია  ,,ჩვენებურთა მეტყველებაში,“  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის შრომები ,,ფილოლოგიური მაცნე“I   (გვ.103-116), გამომცემლობა ,,ივერიონი“ ISBN - 978-9941-9336-4-6;  თბ. 2013; 
 49.  სტილისტიკა (თანაავტორი- მ.ხახუტაიშვილი),სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ თბ. 2013. წ. 213 გვ; 2014 წ. 311გვ. მე-2 გადამუშავებული გამოცემა (შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს დადგენილება №79, 31. 07. 2013 წელი); http://openlibrary.ge/bitstream/123456789/8468/1/Stilistika%202014.pdf
 50. ტექნიკური ტექსტი, როგორც შესაბამისი  დარგისა და სტილისტიკის გადაკვეთის წერტი-ლი (თანაავტორი   ა. თენიეშვილი). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ №8 (გვ. 70-73) ქუთაისი, 2012;
 51. ბიბლეიზმები ილიას პუბლიცისტიკაში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი. ტ. IV (გვ.208-214), გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2012;
 52. სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში,   II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრა ფიაში, თეზისები  (გვ.175- 176 ) ბათუმი. 2012;
 53. ტექნიკური ტექსტის ადგილი ფუნქციურ სტილთა სისტემაში, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ № 7 (გვ. 161-164) , ქუთაისი. 2012;
 54. ვინ უნდა თარგმნოს ტექნიკური ტექსტი? (თანაავტორი ა. თენიეშვილი) შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი VIII (გვ.268-274) სანკტ-პეტერბურგი-ბათუმი. ,,გამომცემლობა უნივერსალი“ ISSN- 1512-3162. თბ. 2012 წ;
 55. ქრისტიანობასთან  დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლევის რამდენიმე ასპექტი  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქრისტიანული კულტურის კვლევის ცენტრი, ტ. III  (გვ. 158- 165) გამომცემლობა ,,უნივერსალი“ ISSN 1987-5916. თბ. 2011;
 56.  მზესთან დაკავშირებული ლექსიკა-ფრაზეოლოგია ქართულში (თანაავტორი მ. კიკვაძე)სამეცნიერო ჟურნალი ,, ენა და კულტურა“  №5 (გვ. 90-94). ქუთაისი, 2011;
 57.  სიკვდილის  სემანტიკის გამომხატველი  ფრაზეოლოგიზმები ქართულში (თანაავტორები: მ. კიკვაძე.ნ.ფარტენაძე) ,,კულტურათშორისი დიალოგები,“ შრომები (გვ.328-339); გამომცემლობა ,,მერიდიანი;“ თბ. 2011;
 58. უცნობი ავტორის ,,მოკლე რეტორიკა გინა მჭევრმეტყველება- სტილისტიკის საკითხები(თანაავტორი მ. ხახუტაიშვილი). ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“ №6. (გვ.114- 120) ქუთაისი. 2011

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“ XII. ნიკო ბერძენიშვილის სახელობის ინსტიტუტი, 11-12  მაისი, 2023 წელი,    https://bsu.edu.ge/sub-21/page/18794/index.html    2023. მომხსენებელი თემაზე: კონცეპტი სინდისი ქართულ ანდაზებში;
 1. 4-11 აგვისტო, 2023 წელი, ლინგვოკულტურული მასალის დოკუმენტირების მეთოდები და ინსტრუმენტები I-II(ასოც. პროფ. მზია ხახუტაიშვილი, ასოც. პროფ. ნანა ცეცხლაძე)ბათუმის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ქართველოლოგია შიhttps://adh.ge/batumi-international-summer-school-in-digital-georgian-studies-ge
 2. 30  აგვისტო- 8 სექტებერი, საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ენისა და კულტურის დოკუმენტირება და არქივირება ციფრულ ეპოქაში“ „ენობრივი რესურსების ლინგვისტური დამუშავების ძირითადი პრინციპები დიგიტალურ ეპოქაში“ (ნანა ცეცხლაძე), https://adh.ge/international-summer-school-xixan-ge/4.
 3. ,,გამოწვევები და ტენდენციები ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში“ 2021 წლის 25-26 ნოემბერი, კ.  კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი, თანამომხსენებელი თემაზე:  ,,ქართულის, როგორც აგლუტინაციური ენის, დიგიტალიზაცია თანამედროვე პროგრამულ პაკეტ FLEx-ის გამოყენებით;
 4. XLI რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესია 2021 წლის 26-27 ნოემბერი, თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თანამომხსენებელი თემაზე: ,,ზო­გი ზმნუ­რი ერ­თე­უ­ლის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი აჭა­რულ­ში“;
 5. Gazi Meclisin (TBMM) Açılışının 100. Yılı Anısına XII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 21-23 Ekim 2020. Ankara, Phraseologisms Expressing Failure in Georgian and Turkish http://dunyadiliturkce2020.gazi.edu.tr/
 6. დიგიტალური ჰუმანიტარიის IX საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ციფრულ რუსთველოლოგიაში“ 26-30.08.2020. თანამომხსენებელი თემაზე: დიგიტალური არქივირება- მიზნები, ტექნოლოგიები, პერსპექტივები ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მაგალითზე  (მზია ხახუტაიშვილი, ნანა ცეცხლაძე, გრიგოლ კახიანი, რუსუდან პაპიაშვილი https://www.bsu.edu.ge/main/page/14056/index.html
 7.  ბათუმის VIII საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა და ვორკშოფი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 28.09.2019-4.10.2019; თანამომხსენებელი თემაზე: ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის პრეზენტაცია;https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.html
 1.  ბათუმის VIII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა და ვორკშოფი დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში 28.09.2019- 4.10. 2019; თანამომხსენებელი თემაზე: დიგიტალური რესურსების დამუშავება-არქივირების ტექნოლოგიები: Elan, Flex; https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13045/index.html
 2. ბათუმის საერთაშორისო  საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ კავკასიოლოგიაში, 1- 8.10. 2019  თანამომხსენებელი თემაზე: Conceptualizinng and building regional digital archives; https://www.bsu.edu.ge/sub-8/page/13065/index.html
 1. V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია:,,ენა და კულტურა"ქუთაისი, 31. 05.-2. 06 2019 
  აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  თანამომხსენებელი თემაზე:  სარწმუნოებრივი იდენტობის ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები; https://atsu.edu.ge/index.php/news/1050-samecniero-konferencia-ena-da-kultura
 1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  III,  ბათუმი   30.11- 2.12 2018 წელი, თანამომხსენებელი თემაზე: სამეტყველო კოდების გადართვა (ლინგვოკულტუროლოგიური დიგიტალური არქივის მასალების მიხედვით)  https://www.bsu.edu.ge/main/page/9832/index.html
 1. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,აღმოსავლეთ ევროპის მულტიკულტურული სივრცე,“ბათუმი, 5-6.102018 წელი, თანამომხსენებელი თემაზე: პოსტკოლონიური ეპოქის კვალი აჭარაში(ლინგვოკულტუროლოგიური ასპექტები);  https://www.bsu.edu.ge/main/page/9868/index.html
 1. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  საერთაშორისო  ქართველოლოგიური კონგრესი, მომხსენებელი თემაზე: ინდივიდუალურ-საავტორო  ფრაზეოლოგიზმები მხატვრულ დისკურსში, თბილისი, 26-2. 09. 2018 წელიhttps://www.tsu.ge/ge/government/administration/.../pr/.../4UBJXAlUuFMSrAID1/
 1. ჭამა’ კომპონენტიანი შესიტყვებანი ქართული ენის დიალექტებში. XXXVIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2018 წლის 9-10 ნოემბერიhttp://ice.ge/of/wp-content/uploads/2018/11/pdf
 2. Ondokuz Mayıs University,SAMSUN (22-23.09.2017) GÜRCÜCE- TÜRKÇE DİL İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017;
 3. Ondokuz Mayıs University, SAMSUN (22-23.09.2017)GÜRCÜCE VE TÜRKÇE’DE DİL KARŞILAŞTIRMA  ÖRNEKLEMELERİ (LİNGOKÜLTÜREL ANALİZ))https://www.blacksealanguageconferences.com/black-sea-2017;
 1.  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჩვენი სულიერების ბალავარი“,  ბათუმი, 2017 წლის 15-16 ივნისი; მომხსენებელი თემაზე: სულ კომპონენტიანი ფრაზეოლოგიზმები ზურაბ გორგილაძის პოეზიაში;
 2.  ISTANBUL University,TÜRK-GÜRCÜ LOGOEPİSTEMLERİNDE TERCÜME SORUNLARI (L.Tandilava), ART  SANAT SPECIAL ISSUE OF THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM – ISTANBUL, 2016: turkiyat.istanbul.edu.tr;

                         https://cyberleninka.ru/article/n/the-international-virtual-forum-istanbul2016-humanitarian-aspects-in-geo-cultural-space-october-1-6-2016

 1.  გამოყენებითი ფსიქოლინგვისტიკის მე-11 საერთაშორისო კონგრესი, 27-30 ივნისი, 2016 წელი, თბილისი, თანამომხსენებელი თემაზე: ,,თემის ნიშანთა ხმარების ფსიქოლინგვისტური ასპექტები კლარჯულში;
 1.  სემიოტიკის VII კონფერენცია 21- 23 ოქტომბერი, 2016, ბათუმი, მომხსენებელი თემაზე: რას გვიქადის ქაოსი ენაში; https://bsu.edu.ge/main/page/6835/index.html
 2. International Symposium  ON Language Education & Teaching. Nevşehir HBV Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Udes, 28-30.05. 2015, Gürcücede ve Türkçede yürek/kalp ile ilgili yeralan  bileşik kelimele www.pegem.net
 3. კულტურათშორისი დიალოგები,  III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თელავი 2015 10 ოქტომბერი; მომხსენებელი თემაზე: სატირის გამომხატველი ენობრივი საშუალებანი ქართულ ფრაზეოლოგიაში;
 1.  იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 12 ივნისი, 2015 წელი; მომხსენებელი თემაზე: მყარი შედარებანი ქართულში;
 2. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრის მეორე სამეცნიერო კონფერენცია  ,,მუჰაჯირები“ ბათუმი, 2014. 29 იანვარი; თანამომხსენებელი თემაზე: ზმნურ ფორმათა ერთი თავისებურება მუჰაჯირთა მეტყველების მიხედვით
 1. 14 th  International Language, Literature and Stylistics Symposium, 16-17.10 Izmir. ,, Gürcüce-Türkçe deyimlerin variyantlara göre kültürel dialoglar“; https://conferencealerts.com/show-event?id=126702
 1. ბათუმის ხელოვნების სასწავლო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,,კულტურა და ხელოვნება: ტრადიცია და თანამედროვეობა“ ბათუმი, 2014 წლის 28-29 მაისი,მომხსენებელი თემაზე:  ხატოვანი სიტყვა თქმები – ეროვნული რეალიების ენობრივი სურათი;
 1. საერთაშორისო დიალექტოლოგიური კონფერენცია, ბათუმი, 2014 წლის 14 ივნისი, მომხსენებელითემაზე: სიტყვის ესთეტიკური და ემოციურ-ექსპრესიული  ფუნქციები   ქობულეთელ მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში
 2.  საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში“  II,  ბათუმი 2014 წელი;მომხსენებელი თემაზე: ლაპარაკის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში;

             https://bsu.edu.ge/text_files/ge_file_3186_2.pdf

 1. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია ,,ევროპული ღირებულება და იდენტობა“ 16-17-18ივნისი, თბილისი, 2014. თანამომხსენებელი თემაზე: პარონომაზია, მხატვრული სიტყვის ექსპრესიულ-მელოდიური მოდელი; მისი სტრუქტურული ტიპები ქართულ და ფრანგულ ენებში
 1. იაკობ  გოგებაშვილისადმი  მიძღვნილი საერთაშორისო   სამეცნიერო კონფერენცია, გორი,  2013 წლის 14 ივნისი; მომხსენებელი თემაზე: ზოგი რთული ზმნის, კომპოზიტისა და  იდიომის  ურთიერთმიმართებისათვის;
 2.  II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და  კულტურა,“ 2013 წლის 10-11 მაისი; ქუთაისი, თანამომხსენებელი თემაზე:  გლობალიზაცია  და ენობრივი ტენდენციები
 3. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში  ბათუმი, 2012 წელი; თანამომხსენებელი თემაზე: ტექნიკური ტერმინოლოგიის სემასიოლოგიური დახასიათება;
 4.  I საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში,  ბათუმი, 2012 წელი; მომხსენებელი თემაზე: სიარულის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართულში;
 5. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ჩვენი სულიერების ბალავარი,  ბათუმი, 2011 წლის 1 მაისი;მომხსენებელი თემაზე: ქრისტიანობასთან დაკავშირებულ ლექსიკა-ფრაზეოლოგიის კვლე ვის რამდენიმე ასპექტი;
 1. საქართველოს საპატრიარქოს ტბელ აბუსერისძის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2011  წლის 1 მაისი; საერთაშორისო სამეცნიერო  კონფერენცია დიდაჭარობა;თანამომხსენებელი თემაზე:  ავ და ამ თემისნიშნიან ზმნათა თავისებურებანი კლარჯულში,
 1.  I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათშორისი დიალოგები“ თელავი. 2011 წლის 18-19  ოქტომბერი;  თანამომხსენებელი თემაზე: სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი  ფრაზეოლოგიზმები ქართულში.
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

   შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა სამეცნიერო პროექტის - „ქართული პოლიტიკური ზეპირმეტყველების ლინგვოპოლიტოლოგიური ანალიზი გენდერულ ჭრილში“ მენტორი2022-2224  წწ.დეკემბერი, YS-22-348

 ქობულურ-აჭარული დედაბრული ხელითშესრულებული ხელნაწერების ციფრული კორპუსი. ძირითადი შემსრულებელი, ასოც.პროფ. მ. ხახუტაიშვილი (ხელ-ლი), წევრები: ასოც. პროფესორი ნ. ცეცხლაძე, ასოც. პროფესორი გრ. კახიანი; მოწვეული პროფესორი თამილა დილავეროვა; საუნივერსიტეტო

 შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი (შიფრი №DI 2016-43)  ლინგვოკულტუროლოგიუ დიგიტალური არქივი  (DigiArchive) - ციფრული ჰუმანიტარია 2016-2019 წწ.მოწვეული სპეციალისტი;

შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ,,ქობულეთის  ქვეყანა

(შიფრი FR/ 207/1- 10-/13) (გრანტების 2013 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  მეცნიერ-მუშაკი;

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი (შიფრი №217964)  (გრანტების 2016 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  ქართული ენის სწავლება თურქეთში, ძირითადი შემსრულებელი მეცნიერ-მუშაკი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. 22.06.2023 წელი, ტექნოლოგიების გამოყენება სასწავლო პროცესში (Learning Optimization and Academic Inclusion Via Equitative Distance Teaching and Learning - Love Distance) Erasmus+ პროექტი ,,სწავლების ოპტიმიზაცია და აკადემიური ინკლუზია დისტანციური სწავლებისა და სწავლის გამოყენებით" (ტრენერი- ილიას  სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი გიგა ხოსიტაშვილი სერტიფიკატი No556

 2. 8-9 ივნისი, 2019 წელი  –  ტრენინგპროგრამა ,,მულტისემიოტიკური პრეზენტაციის უნარები“-  ც. ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა, სერტიფიკატი № 13;

16 აპრილი, 2019 წელი  –  სემინარი სემიოტიკური კომპეტენციები“, ც. ბარბაქაძის რიტორიკის სკოლა, სერტ. № 6;

31 მაისი- 1-ივნისი 2019 წელი- საერთაშორისო ტრენინგი და ვორკშოფი თემაზე: ქართული გრამატიკა    და ტექსტი (ორგანიზატორები: მ. მიქაძე (აწსუ); მ. მახარობლიძე (ისუ); ჯ. ლ.   ლეონარდი (სორბონის უნივერსიტეტი, პარიზი);

27  სექტემბერი, 2018  წელი  –  ,,Paving the Way to International Mobility and Ensuring Relevanse, Quality and Equity of Access ”(project 5740099-EP1-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-SP)

27  სექტემბერი, 2018 წელი  –  ,,Recognition and Transfer of credit Allocation and Grading Systems”(project 5740099-EPP-1-2016-1-IT-EPPKA2-CBHE-JP);

  22 სექტემბერი, 2018 წელი  –  ტრენინგკურსი ,,ელექტრონული სწავლება MOODLE/TURNITIN-ის სისტემის გამოყენებით“

  24 აგვისტო- 2 სექტემბერი –  VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში

   3-5 ივლისი, 2017 წელისასწავლო კურსის დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. ტრენინგი ჩაატარა უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტმა ირინე დარჩიამ

   5 ივლისი, 2015 წელი  – ტრენერების ტრენინგი, ზრდასრულთა სწავლებისა და სწავლის ეფექტური მიდგომები, საქართველოს პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი სერტიფიკატი  №03-84;

   26-30  აგვისტო, 2016 წელი- ბათუმის საზაფხულო სკოლის ფარგლებში მონაწილეობა საერთაშორისო ვორკშოფში ,,ენისა და  კულტურის ელექტრონული დოკუმენტირება“ საზაფხულო სკოლა 2016;  

   10-11 ივლისი, 2017 წელი-  ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 6-საათიანი ტრენინგკურსი: ,,სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები

   16 ივნისი, 2016 წელიSupremacy and Sustaintability in Languages: A Challenge for theTeaching Profession, Tbilisi.

 

უცხო ენების ცოდნა:

ინგლისური (ლექსიკონით), გერმანული (კარგად), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

 

Microsoft Word, Internet Explorer, Power Point

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა