ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ლალი ზაქარაძე
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი
დაბადების თარიღი: 06. 01. 1972
მისამართი: ქ. ბათუმი, მეტაქსას ქ. N 7.
ელ-ფოსტა: lali.zakaradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: +995 577 511 115
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფოსი, ფილოსოფიურ დისციპლინათა მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოსოფიის დოქტორი
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოსოფია, 09.00.03.
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

შუა საუკუნეების ფილოსოფია, ქართული ფილოსოფიის ისტორია, კულტურის ფილოსოფია და სოციოლოგია, ინტერკულტურული ფილოსოფია, პოლიტიკური ფილოსოფია, ფილოსოფიური ურბანისტიკა და ნეიროფილოსოფია.

სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან -  პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 2015 წ.-დან  ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

2014 წ.-დან - კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო -კვლევითი არქივის კავკასიური ფილოსოფიის განყოფილების გამგე                                                                                                                                                                     

2010 - 2013  –  სრული პროფესორი, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლებისა და მეცნიერების ფაკულტეტი                                                                                                                                                                                           

2010 - 2012  –  საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მრჩეველი                                                               

2007 წ.-დან – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტის კულტურის განყოფილების გამგე                                                                                                           

2006 - 2009 –  შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი                                                                                                                                                                      

2005 - 2006 –  ბსუ, რექტორის კონსულტანტი                                                                                                                                      

2004 - 2008 –  აჭარის ა რ  უმაღლესი საბჭოს წევრი                                                                                                                             

2004 - 2005 –  შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პრორექტორი ჰუმანიტარულ დარგში                                                                                                                                                                                                       

2001 - 2006 –  შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და პოლიტოლოგიის კათედრის დოცენტი                                                                                                                                         

1997 - 2006 –  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი                                                                                                                                                   

1996 - 1997 –  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 მონოგრაფიები (ავტორი/თანაავტორი):

1. თანამედროვე უნივერსიტეტის მისია, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2018 (თანაავტორები: უდო რაინჰოლდ იეკი, გიორგი თავაძე, მიხეილ გოგატიშვილი, გიორგი ხუროშვილი).

2. ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, თბილისი, „ფავორიტი სტილი“, 2016 (თანაავტორები: თენგიზ ირემაძე, ჰელმუტ შნაიდერი, გიორგი ხუროშვილი, მაგდა მჭედლიძე, უდო რაინჰოლდ იეკი, ალექსი ქშუტაშვილი, მიხეილ გოგატიშვილი, გიორგი თავაძე).

3. ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია, ავტორები: ლ. ზაქარაძე, გ. თავაძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი. „ფავორიტი სტილი“, 2015. 

4. ფილოსოფიური ურბანისტიკა, ავტორები: თ. ირემაძე, ჰ. შნაიდერი, ლ. ზაქარაძე, გ. ხუროშვილი, მ. გოგატიშვილი, გ. თავაძე, გამომცემლობა „ნეკერი“, თბილისი, 2014 წ.

5. რა არის თავისუფლება? დიდი მოაზროვნეები თავისუფლების არსის შესახებ. შარლ ლუი მონტესკიე, ჟან ჟაკ რუსო, გეორგ ვილჰელმ ფრიდრიხ ჰეგელი, ჰერბერტ სპენსერი, ერიხ ფრომი, „ნეკერი“, თბილისი, 2010 (თანაავტორები: ჰელმუტ შნაიდერი, გიორგი თავაძე, დოდო ლაბუჩიძე, თენგიზ ირემაძე);

7. ლ. ზაქარაძე, გერმანული რომანტიზმი და ქართველი რომანტიკოსები, თბილისი, „ნეკერი“, 2008.

სახელმძღვანელო:

1.    ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები, (XVIII საუკუნის მეორე ნახევრიდან XIX საუკუნის მეორე ნახევრამდე), ავტორთა კოლექტივი: თენგიზ ირემაძე, ლალი ზაქარაძე, დოდო ლაბუჩიძე, გიორგი ხუროშვილი, უდო რაინჰოლდ იეკი, მიხეილ გოგატიშვილი, გრიგოლი ბერბიჭაშვილი, გურამ თევზაძე, გიორგი თავაძე, რედ. თ ირემაძე, თბილისი 2014.

2.    ლ. ზაქარაძე, კულტურის სოციოლოგია, თბილისი, „ნეკერი“, 2009;

თარგმანები:
1. უდო რაინჰოლდ იეკი, ნეიროთეოლოგია. ტვინი რელიგიისა და ფილოსოფიის ფოკუსში. განვითარების ისტორიის მონახაზი, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლ. ზაქარაძემ, რედაქტორები: თ. ირემაძე და ჰ. შნაიდერი, თბილისი, 2020.

2. უდო რაინჰოლდ იეკი, განაზრებანი  ქართული ფილოსოფიის შესახებ, გერმანულიდან ქართულად თარგმნა ლალი ზაქარაძემ, თბილისი, „ნეკერი“, 2010.   თბილისი, „ნეკერი“, 2013 (მეორე გამოცემა).


 პუბლიკაციები:
უცხოეთში:

1. L. Zakaradze, Hegel’s Philosophy of Religion and the Ideal Foundations of the Russian State, Etica, Politica, Storia universale, a cura di Giacomo  Rinaldi, Giacomo Cerretani,   (In: Materials of the International Congress „Ethics, Politics and World History”, Urbino, 24-27 Okt. 2018) // Bibliotheca Philosophica, Studi di Storia Della Filosofia -6,  Roma: „Aracne Editrice”, 2020. S. 345-354.

2. Lali Zakaradze, Merab Mamardashvili and his Perception of European Identity,  in:Veritas et subtilitas. Truth and subtlety in the History of Philosophy. Essays in memory of Burkhard Mojsisch (1944-2015). Ed.: Tengiz Iremadze and Udo Reinhold Jeck. John Benjamins Publishing Company: Amsterdam/Philadelphia, 2018, S. 451-457.

3. Lali Zakaradze, Aleksandre Janelidze’s Works in the Context of Philosophy of Life, in:  Leben verstehen. Philosophie und Sozialtheorie, (PhSt), Bd. I, hrsg.: T. Iremadze, U. R. Jeck, H. Schneider, Logos Verlag Berlin, 2014, S. 85-88.

4. L. Zakaradze, Disciple-Teacher Relationships at Iviron Monastery at Mount Athos, Materialen zur 39. Kölner Mediaevistentagung, 9.-12. September 2014, Schüler und Meister, Universität zu Köln  2014, S.121-125.  

5. Lali Zakaradze, New Perspectives of Georgian Philosophy in the Light of Intercultural ThoughtEuropean Scientific Journal, special edition, vol. 2 (December 2013),  528-533.     ISSN: 1857 - 7881 (Print) ISSN: 1857 - 7431 (Online) http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/2396

6. Lali Zakaradze Merab Mamardashvili: Perception of European  Identity – a Road Towards Self-Awareness, European Scientific Journal , special edition (July 2013), pp. 87-96.   SN: 1857 - 7881 (Print)    ISSN: 1857 - 7431 (Online)   http://eujournal.org/index.php/esj/article/view/1620       

7.  l. Zakaradze, The Most Important Monument of Medieval Georgian Legal Thinking:„The Great Canon Law”, Materialen zur 38. Kölner Mediaevistentagung, 11.-14. September 2012,  Köln  2012, S. 90-92.

8. L. Zakaradze, Hegel in Georgien. Schalva Nuzubidse und seine Hegel-Studien,  in: Jahrbuch für Hegelforschung, hrsg. von Helmut Schneider, Bd.12-14, Sankt Augustin: Academia Verlag, 2010, S. 267-273. ISSN 0946-9559. ISBN -13: 978-3-89665-508-0.

9. Лалi Закарадзе, Прокл у грузинському та латиномовному Середньовiччi (Iоане Петрицi та Бертольд Мосбурзький) Фiлософська Думка, Нацiональна академiя наук Украiни iнститут Фiлософii,  Киiв.  № 4, 2010. заснований у сiчнi 1927 року. ст. 43-49. ISSN 0235-7941.

10. L. Zakaradze, Schalwa Nuzubidse, in: Philosophenlexikon, Stuttgart: Verlag Phillip Reclam,  jun, 2009, S. 225-226. ISBN 978-3-15-010691-4.

11. L. Zakaradze, Nietzsche in Georgien. Dem lichten Andenken Tamas Buatschidses gewidmet, „Georgica“. Zeitschrift für Kultur, Sprache und Geschichte Georgiens und Kaukasiens, № 30. Shaker Verlag, Aachen 2007, S.142- 146. ISSN 0232-4490, ISBN 978-3-8322-7361-3.

საქართველოში: 

1.  განათლება და ტოლერანტობა, „უფლის ციხე“,#  5, (2019), თბილისი, „ფავორიტი სტილი“, 2020.

2. ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია და რუსული სახელმწიფოს მოწყობის იდეა, ჰეგელის რელიგიის ფილოსოფია, კრებულის რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“ 2019. http://ngu.edu.ge/files/Publikaciebi/hegeli.pdf

3. ნეტარი ავგუსტინე მე-20 საუკუნის მართლმადიდებლურ თეოლოგიაში, იხ.: ნეტარი ავგუსტინე  - ქრისტიანობის მასწავლებელი, კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო  რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი: „ფავორიტი სტილი“, 2017. http://ngu.edu.ge/files/Publikaciebi/avgustine.pdf

4. თავისუფლება - პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საფუძველი, იხ. თავისუფლების იდეა ფილოსოფიაში, თეოლოგიასა და სოციალურ მეცნიერებებში,  კრებულის შემდგენელი და სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2016, გვ. 138-146. http://www.petritsiportal.ge/ka/article/12

5. დიონისე არეოპაგელის მისტიკური ღვთისმეტყველება და შუა საუკუნეების ქართული აზროვნება, იხ.: ფილოსოფია და თეოლოგია შუა საუკუნეების საქართველოში, სამეცნიერო რედაქტორი თ. ირემაძე, თბილისი, 2016, გვ. 37-70.

6. რუსული სული ნაციონალიზმსა და იმპერიალიზმს შორის // ახალი რუსული იმპერიალიზმი და კავკასია, ავტორები: ლ. ზაქარაძე, გ. თავაძე, მ. გოგატიშვილი, თბილისი, 2015, გვ. 7-68.

7. ქრისტიანული ფილოსოფია შუა საუკუნეების საქართველოსა და ბიზანტიაში (იოანე პეტრიწი - გრიგოლ პალამა) //ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4, თბილისი (იბეჭდება)

8. ფილოსოფიისა და პოეზიის დიალოგი: შუა საუკუნეების ქართული ფილოსოფიურ-საღვთისმეტყველო ტრადიცია და ნოსტალგიით გამსჭვალული გურამიშვილის პოეტური შემოქმედება // ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი ქართული ემიგრაცია, # 1, თბილისი,  2013, გვ. 26-34, ISSN 1987-9687

9. ქართული ფილოსოფიის ახალი პერსპექტივები ინტერკულტურული აზროვნების ჭრილში  // ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი „კადმოსი“, #4, 2012, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2012, გვ. 417-430.

10. უდო რაინჰოლდ იეკი და ქართული ფილოსოფიური აზროვნება (ევროპოცენტრიზმის კრიტიკის ჭრილში) //პროფესორ უდო რაინჰოლდ იეკის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები - „აღმოსავლეთი და დასავლეთი“, თბილისი 2012, გვ. 15-33. ISBN 978-9941-436-61-1.  ISSN 1987-9652

11. იონა ხელაშვილი - დიდი ქართველი ღვთისმეტყველი ეპოქათა  გზაგასაყარზე  // საქართველოს საპატრიარქო,  ჟურნალი  „უფლის ციხე“,   # 2,  თბილისი, 2012, გვ. 70-74.   ISSN 2233-310X

12. . მამარდაშვილი: ევროპული იდენტობის აღქმა - გზა თვითგამორკვევისკენ // სამეცნიერო ჟურნალი „სემიოტიკა“, #10, სემიოტიკის მეორე სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი,  2011. http://semioticsjournal.wordpress.com

13. მერაბ მამარდაშვილის აზროვნება თანამედროვე კულტურის კვლევების ჭრილში // ევროპული პასუხისმგებლობა. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (14 დეკემბერი, 2010 წელი, თბილისი), თბილისი, „ნეკერი“, 2011. ISBN 978-9941-436-03-01.   თბილისი, „ნეკერი“ 2013, გვ. 51-63.  ISBN 978-9941-436-58-1  (მეორე გამოცემა).

14. L. Zakaradze, Proclus - in the Georgian and Latin Middle Ages (Ioane Petritsi and Berthold of Moosburg), Philosophy in Global Change (Jubilee volume dedicated to the 65th anniversary of Burkhard Mojsisch), Edited by Tengiz Iremadze in collaboration  with Helmut Schneider and Klaus J. Schmidt  // სამეცნიერო სერიაში - ფილოსოფია, სოციოლოგია, მედიის თეორია, ტ. 5, თბილისი, „ნეკერი“, 2011, გვ. 125-132.

15. პოლემიკა შემოქმედების ონტოლოგიური პრობლემების შესახებ (გრიგოლ რობაქიძე და შალვა ნუცუბიძე) // გრიგოლ რობაქიძე და თანამედროვე აზროვნება, „ნეკერი“, 2011, გვ. 29-43. ISBN 978-9941-416-83-5.

16. ტოლერანტობა და ინტერკულტურალობა // ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში, თბილისი, 2010, ISBN 978-9941-9174-0-0

17.  გლობალური აზროვნების მანიფესტი - კარლ შმიტის გეოპოლიტიკური კონცეფცია // ჟურნალი „სემიოტიკა“, № 8, სემიოტიკის პირველი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, „უნივერსალი“ 2010. ISNN 1512-2409.      http://semioticsjournal.wordpress.com/2011/05/22/

18. მედიის ფილოსოფიის არსის გაგებისათვის // გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის შრომები, თბილისი, 2010.

19. რეცენზია კარლ შმიტის ნაშრომზე: „ხმელეთი და ზღვა: მსოფლიო-ისტორიული განაზრება // ჰუმანიტარულ კვლევათა ჟურნალი „კადმოსი“, № 2, „ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, 2010.

20. ქართული განმანათლებლობისფილოსოფიის სათავეებთან // შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ჩვენი სულიერების ბალავარი II, ბათუმი, 2010, გვ. 156-161. ISNN 1987-5916.

21. ფილოსოფიური იდეები დავით გურამიშვილის შემოქმედებაში // ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ. II  (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი),  „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი 2010. ISBN 99940-0-308-9 (საერთო ყველა ტომისთვის), ISBN 978-9941-412-17-2 (II ტომი).

22.  Proclus – in the Georgian and Latin Middle Ages, International Conference “Byzantine Studies in Georgia – 3”, Tbilisi: “Logos”, 2009, Abstracts of Papers. ISBN 978-9941-401-57-2

23. პროკლე ქართულ და ლათინურენოვან შუა საუკუნეებში // საერთაშორისო კონფერენციის მასალები – „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3“, 25-30 სექტემბერი, თბილისი: „ლოგოსი“, 2009 (მოხსენებათა თეზისები). ISBN 978-9941-401-57-2

24. ფილოსოფია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ტრანსფორმაციის პროცესში: მედიის ფილოსოფია, საერთაშორისო კონფერენციის მასალები: ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში, ტ. II, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  ბათუმი, 2009.

25. „გერმანული რომანტიზმის თეორია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის შრომები, ტ. XII, ბათუმი, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  2009.

26. არეოპაგიტულიტრფიალებისგაგებისათვის // საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ,„ბიზანტინოლოგია საქართველოში 2”, ტ. I, თბილისი: „ლოგოსი“, 2009. ISBN 978-9941-401-51-0.

27. ღმერთიინტელექტიადამიანი // საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები კრებულში : „(ნეო)პლატონიზმი და თანამედროვეობა“. თბილისი: „ნეკერი“, 2009. ISBN 978-9941-404-82-5.

28. ცოდნის კულტურსოციოლოგია: კარლ მანჰაიმი // სამეცნ. კრებული - „საზოგადოება, ცოდნის ტრანსფორმაცია, ფილოსოფია“, თბილისი 2009: „გრიგოლ რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, ISBN 978–99441–9017–5–9

29. ფრიდრიხ ნიცშე და ქართული აზროვნება // გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის შრომები, ტ. III., თბილისი: „გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, 2009.

30. ქრისტიანული ფილოსოფიის პეტრიწისეული მოდელი // „ჩვენი სულიერების ბალავარი“ (სამეცნიერო კონფერენციის მასალები), ბათუმი: “შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2009.

31. ალექსანდრე ჯანელიძისეროვნული შემოქმედებასიცოცხლის ფილოსოფიის კონტექსტში“ // სიცოცხლის ფილოსოფია: პრობლემები და პერსპექტივები // სამეცნიერო სერიაში: ფილოსოფია, სოცილოგია, მედიის თეორია. ტ. 3. თბილისი 2009, „ნეკერი“. ISBN 978-9941-404-66-5.

32. „კულტურის ტრაგედიის საკითხი გეორგ ზიმელთან // სამეცნ. კრებული - „საზოგადოება, ცოდნის ტრანსფორმაცია, ფილოსოფია”, თბილისი 2009.

33. კულტურის სოციოლოგიის მაქს შელერისეული მოდელი // სამეცნ. კრებული - „საზოგადოება, ცოდნის ტრანსფორმაცია, ფილოსოფია”, თბილისი 2009.

34. კარლ იასპერსი და ხოსე ორტეგა გასეტი უნივერსიტეტის იდეისა და მისიის შესახებ // კონფერენციის მასალები, თბილისი 2008: „რობაქიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“, ISBN 99940–877–6–2

35. ფილოსოფიური იდეები ქართულ რომანტიზმში (ალექსანდრე ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი, ნიკოლოზ ბარათაშვილი), საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი, ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, ტ. III, „შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2008. ISBN 99940-0-308-9 (საერთო ყველა ტომისთვის), ISBN 978-9941-412-16-5 (III ტომი).

36. „Вопросы грузинского Ренесcанса в исcледованях русских учёных: отзывы и оценки“ ,  სამეცნიერო კონფერენციის მასალები – ქართული აზროვნება, განათლების პრობლემები და ჰუმანიზმის ეპისტემოლოგია, თბილისი, 2008: „რობაქიძის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“.  ISBN 99940–877–6–2

37. ილია ჭავჭავაძე და უილიამ ფოლკნერიოცნება სამართლიან საზოგადოებაზე, იხ. სამეცნ. კრებული : ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, თბილისი, 2007: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“.  ISBN 99940-877-0-3

38. „ტოლერანტობის ცნება ანტიკურობასა და რენესანსის ეპოქაში, იხ. სამეცნ. კრებული : ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, თბილისი, 2007: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“. ISBN 99940-877-0-3

39. ზიგფრიდ კრაკაუერი მასისა და მასობრივი კულტურის შესახებ, იხ. სამეცნ. კრებული : ფილოსოფია, სოციოლოგია, პოლიტოლოგია, თბილისი, 2007: „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის გამომცემლობა“.  ISBN 99940-877-0-3

40. არეოპაგიტული მისტიკის თავისებურებანი“ // ფილოსოფია. დიალექტიკა. ლოგიკა. იხ. სამეცნიერო სერიაში : ფილოსოფია. სოციოლოგია. მედიის თეორია, ტ. 2, თბილისი, 2008 : „მერიდიანი“.  ISBN 978-9941-10-070-3.

41. ეროსის ადგილი არეოპაგიტიკაში // ფილოსოფია –ღვთისმეტყველება –კულტურა. იხ. აკად. გურამ თევზაძის 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კრებული, „არხე“, „ნეკერი“, თბილსი, 2007.  ISBN 978-99940–910-4-1, ISBN 978-99928-925-1-0

42. ეროვნული იდეოლოგია სახელმწიფო მოწყობის პერსპექტივაში“ // კრებულში: საქართველოს სახელმწიფო – უნიტარული თუ ფედერაციული. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლებისა და სამეცნიერო დაწესებულებების წარმომადგენელთა სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, ბათუმი: ,,ბათუმის უნივერსიტეტი”, 2005, ISBN 99940-25-96-1. 
  

 
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის რეგიონალური ფრანკოფონიური  სადოქტორო კოლეჯის - CODFREURCOR -ის  მე-8 საერთაშორისო კონფერენცია - „ეროვნული ლიტერატურა თარგმანში“ (Les littératures nationales en traduction National Literatures in Translation), ბათუმი, საქართველო, 31.08.2020 – 02.09.202. მოხსენება თემაზე: ფილოსოფიური თარგმანი პოსტ-ტოტალიტარულ საქართველოში.

2. საერთაშორისო კონფერენცია - „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 5“, ბსუ, 11 ოქტომბერი, 2019 წ. მოხსენება თემაზე: დავით ანაღთი ქართულ ფილოსოფიურ ისტორიოგრაფიაში.

3. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ფილოსოფიის გაგება თანამედროვეობაში“, 11-12 ოქტომბერი, 2019, ასუ, კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივი. პროფ. უდო რაინჰოლდ იეკი (ბოხუმის რურის უნივერსიტეტი, გერმანია), თანამომხსენებელი პროფ. ლ. ზაქარაძე (ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი&ახალისაქართველოსუნივერსიტეტი/საქართველო). მოხსენება თემაზე: ნეიროფილოსოფია, ნეიროთეოლოგია და ნეიროეთიკა.

4. International Congress „Ethics, Politics and World History”, Urbino, 24-27 Okt. 2018, Italy. L. Zakaradze, Hegel’s Philosophy of Religion and the Ideal Foundations of the Russian State.

5. „საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.) და მისი სააზროვნო ჰორიზონტები - ფილოსოფია და პოლიტიკა“, ასუ, 26 მაისი, 2018.  მოხსენება თემაზე: რუსეთის მსოფლხატი გრიგოლ რობაქიძის ფილოსოფიურ პუბლიცისტიკაში.

6. საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეციერეები ინფორმაციულ საზოგადოებაში -2“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 30 ნოემბერი -2 დეკემბერი, 2018, მოხსენება თემაზე: ფილოსოფია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ტრანსფორმაციის პროცესში: ფილოსოფიური ურბანისტიკა.

7. საერთაშორისო ინტერდისციპლინური კონფერენცია თემაზე: თავისუფლების იდეა ღვთისმეტყველებაში, ფილოსოფიასა და სოციალურ მეცნიერებებში, 3 სექტემბერი, 2015, ფოთი. მოხსენება თემაზე:  თავისუფლება, როგორც პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საფუძველი.

8. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ფილოსოფია და ღვთისმეტყველება შუა საუკუნეების ქართულ აზროვნებაში", 2014 წლის 28-29 ნოემბერი, ფოთი,  ახალი საქართველოს უნივერსიტეტი, კავკასიური ფილოსოფიისა და თეოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი არქივი, იოანე პეტრიწის სახელობის საფილოსოფიო საზოგადოება და ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი . მოხსენება თემაზე: დიონისე არეოპაგელის მისტიკური ღვთისმეტყველება და შუა საუკუნეების ქართული აზროვნება

9. 39. Kölner Mediaevistentagung - Schüler und Meister, 9.-12. September 2014,  Thomas-Institut der Universität zu Köln.    L. Zakaradze, Disciple-Teacher Relationships at Iviron Monastery at Mount Athos.

10. 2nd  Eurazian Multidisciplinary Forum, EMP, 23-26 October 2014, Tbilisi, Georgia L. zakaradze, Merab Mamardashvili vs the Soviet Mentality.

11. ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,  „ადამიანი - სამართალი - იდენტობა“, 2013 წლის 21 ნოემბერი, თბილისი.  მოხსენება თემაზე:  ვალტერ ბენიამინის ქალაქის სემიოტიკა.

12. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „ახალი დროის ქართული ფილოსოფია და მისი მთავარი წარმომადგენლები“, 2013 წ. 16 ნოემბერი, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კვლევითი ინსტიტუტი. მოხსენება თემაზე: იონა ხელაშვილი. დიდი ქართველი ფილოსოფოსი და ღვთისმეტყველი ეპოქათა გზაგასაყარზე.

13. საერთაშორისო კონფერენცია - ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 4“, თბილისი-ბათუმი, 24-27 სექტემბერი, 2013.  მოხსენება თემაზე: ქრისტიანული ფილოსოფია შუა საუკუნეების ქართულ და ბიზანტიურ ტრადიციაში (იოანე პეტრიწი და გრიგოლ პალამა)“.

14. ქართული ემიგრაციის ისტორიისა და გეოგრაფიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის პრეზენტაცია და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ქართული ემიგრაციის წარსული და დღევანდელობა, 21-22 დეკემბერი, 2012, თბილისი. მოხსენება თემაზე: ევროპული იდენტობის აღქმა - გზა თვითგამორკვევისკენ (მერაბ მამარდაშვილი).

15. Hermeneutics from Chinese and Western Perspective. Symposium in remembrance of the 10th anniversary of the death of Hans-Georg Gadamer, 19.-21. Oct., 2012, East china Normal University (ECNU), Shanghai, China. Vortragsthema: Die Rezeption der westlichen Hermeneutik in der georgischen Philosophie des 20. Jahrhunderts.

16. 38. Kölner Mediaevistentagung  -  Das Gesetz und Internationales Kolloquium: „Gesetzesdiskurse zwischen Erster und Zweiter Scholastik“,  11.-14. September 2012., Thomas-Institut der Universität zu Köln.  l. Zakaradze, The Most Important Monument of Medieval Georgian Legal Thinking:„The Great Canon Law”.

17. პროფესორ უდო რაინჰოლდ იეკის დაბადებიდან 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „აღმოსავლეთი და დასავლეთი“, 13 ივლისი, 2012, მცხეთა. მოხსენება თემაზე: ევროპოცენტრიზმის კრიტიკა უდო იეკისა და შალვა ნუცუბიძის შემოქმედებაში.

18.  აკად. გურამ თევზაძის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 29 ივნისი, თბილისი, 2012. მოხსენება თემაზე:  XIX საუკუნის ქართველ მოაზროვნეთა როლი ახალი დროის ფილოსოფიის ისტორიაში.

19.   ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სწავლა - სწავლება - კვლევა. ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა რეფორმა. საბჭოთა მემკვიდრეობის მძიმე ტვირთი და ტრანსფორმაციის პროცესის სიძნელეები. 17 ნოემბერი,  თბილისი, 2011.  მოხსენება თემაზე:  კულტურის კვლევები - საბჭოთა საქართველოს რეალობა და  დღევანდელობა.

20. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „აზროვნება გლობალური ცვლილებების ეპოქაში“, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, 25 მარტი, 2011, თბილისი.   მოხსენება თემაზე: ხელოვნების როლისა და ფუნქციის გადააზრების შესახებ.

21. მერაბ მამარდაშვილის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „მერაბ მამარდაშვილი და თანამედროვე ფილოსოფიური აზროვნება“, 14 დეკემბერი, 2010, თბილისი.
მოხსენება თემაზე: მერაბ მამარდაშვილის აზროვნება ინტერკულტურული ფილოსოფიის ჭრილში.

22. ფილოსოფიის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „ახალი სამეცნიერო-კვლევითი პროექტები ფილოსოფიაში“, გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, 18 ნოემბერი, 2010, თბილისი.

მოხსენება თემაზე: ტოლერანტობა და ინტერკულტურალობა.

23. გრიგოლ რობაქიძის დაბადებიდან 130-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, 29-30 ოქტომბერი, 2010. თბილისი „შერატონ მეტეხი პალასი“. მოხსენება თემაზე: პოლემიკა შემოქმედების ონტოლოგიური პრობლემების შესახებ (გრიგოლ რობაქიძე და შალვა ნუცუბიძე)

24.  მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - „განათლება და განვითარება“, გორი 1-2 ოქტომბერი, 2010. მოხსენება თემაზე: განათლება და ტოლერანტობა.

25. „პლატონიზმი, არისტოტელიზმი და ნეოპლატონიზმი შუა საუკუნეებსა და ახალ დროში“, თბილისი, 19 ნოემბერი, 2009.  მოხსენება თემაზე: იოანე პეტრიწის ქრისტიანული ფილოსოფიის გაგების შესახებ

26. „ბიზანტინოლოგია საქართველოში – 3”, თბილისი – ახალციხე, 25–30 სექტემბერი, 2009.

მოხსენება თემაზე: „პროკლე –  ქართულ და ლათინურენოვან შუა საუკუნეებში (იოანე პეტრიწი და ბერთოლდ მოსბურგელი“.

27.  საერთაშორისო კონფერენცია - „ჰუმანიტარული მეცნიერებები თანამედროვე ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმი, 29-30 მაისი, 2009. მოხსენება თემაზე: „ფილოსოფია ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ტრანსფორმაციის პროცესში: მედიის ფილოსოფია“. 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტები:
 1. 20.02.2005 - 20.02.2006 –  ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია, III ტ., XIX საუკუნის ქართული ფილოსოფიური აზრის თავისებურებანი (მომზადება-გამოცემა). საქ. მეცნ. აკადემიის სავლე წერეთლის სახელობის ფილოსოფიის ინსტიტუტის საგრანტო პროექტი.

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული გრანტები:

2.  2008-2009 წწ. - საქართველოს სსიპ რუსთაველის ფონდი ( # 164 08 2 140), ქართული ფილოსოფიური აზრის ისტორია,  ტ. II (XIII –XVIII სს.), (რედაქტირება-გამოცემა), პროექტის მონაწილე, შემსრულებელი


უცხოური ფონდების მიერ დაფინანსებული გრანტები:

1.      2013-2014 წწ. - აშშ საელჩოს საგრანტო პროექტი (№S-GE800-13-GR-053): ჯონ დიუი, „თავისუფლება და კულტურა“ (თარგმნა-გამოცემა),პროექტის მონაწილე, სამეცნიერო რედაქტორი.

2.       2012–2013 წწ. - აშშ საელჩოს საგრანტო პროექტი (№S-GE800-12-GR-053): ამერიკელ განმანათლებელთა პოლიტიკური ესეები. თარგმნა-გამოცემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, პროექტის მონაწილე, სამეცნიერო რედაქტორი

3.      2011–2012 წწ. - აშშ საელჩოს საგრანტო პროექტი (№ S- GE800-11-GR-081): თომას პეინი, საღი აზრი. თარგმნა-გამოცემა. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტთან თანამშრომლობით, პროექტის მონაწილე, სამეცნიერო რედაქტორი.

4.       2010 აგვისტო -2011 აგვისტო: აშშ საელჩოს  საგრანტო პროექტი (№ S-GE800-10-GR-118): ალექსის დე ტოკვილი, დემოკრატია ამერიკაში“, თარგმნა-გამოცემა (პროექტის ხელ-ლი,  სამეცნიერო რედაქტორი). გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა ინსტიტუტთან თანამშრომლობით.

5.      ფონდ „ღია საზოგადოება – საქართველოს“ გრანტი -  თანამშრომლობა პოლიტიკური მეცნიერებების სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებისათვის: ლიტვა-საქართველო. ლიტვა, 18-30 მაისი,  2005. 

 

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 საქართველოში:

1.  „ანთროპოლოგიური მუდმივები ჰეგელის სამართლის ფილოსოფიაში: მე -პიროვნება - საკუთრება - თავისუფლება, (კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსის ხელ-ლი: პროფ. ჰ. შნაიდერი (კასელის უნივერსიტეტი, გერმანია) სერტიფიკატი  ინგლისურ ენაზე

2. ევროპული განათლების ინსტიტუტი, „ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური – გარანტია უმაღლესი განათლებისთვის“, 7–10 ივნისი, 2009, ბათუმი. სერტიფიკატი (ინგლისურ ენაზე)
3. გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში, ბოხუმის რურის უნივერსიტეტის მედიის მეცნიერებათა ინსტიტუტი, სემინარი თემაზე - “ ვალტერ ბენიამინის აზროვნება და აქტუალობა“, სერტიფიკატი: „მედია - კულტურა - საზოგადოება“ (გერმანულ ენაზე), 7–09 მაისი, 2007, თბილისი.
4. გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP), გენდერული თანასწორობის ცენტრი (ლიტვა), „ინსტიტუციონალური მექანიზმების გაძლიერება საქართველოში“, 06-08 ივლისი, 2006 ბათუმი.
5. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი კვლევითი უნივერსიტეტები ბოლონიის პროცესის 2010 წლის შესახვედრად“, 29.06. -1. 07. 2006.
6. საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტი (NDI) და დასავლეთ-აღმოსავლეთის საპარლამენტო პრაქტიკის პროექტი ( EWPPP) : „საბიუჯეტო პროცესი და ბიუჯეტის კონტროლი პარლამენტის მიერ კარგი ეკონომიკური მართვისა და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის განხორციელების კონტექსტში“, 06-08 ივლისი, 2006.
7. „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინსტიტუციური მოწყობა და სასწავლო პროგრამის განვითარება“, თსუ, CSS, 1–8 აგვისტო, 2005. ზაფხულის სკოლა.
8. „დოქტორანტურა ბოლონიის პროცესის კონტექსტში“, თსუ, საერთაშორისო კონფერენცია–სემინარი, 25–26 06. 2005
9. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი (CSS), ზაფხულის სკოლა. „კვლევითი კომპონენტის ინტეგრირება სასწავლო პროცესში და ხარისხის კონტროლი“ (სოციალურ მეცნიერებათა ინტერდისციპლინარული სამაგისტრო პროგრამის განვითარება და უმარლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა), 18. 07. 2004–25. 07. 2004.
10. ამერიკის უნივერსიტეტის ტრანსნაციონალური დანაშაულის და კორუფციის კვლევის ცენტრის სასწავლო კურსი: „ტრანსნაციონალური დანაშაულის თეორია და პრაქტიკა“, სერტიფიკატი ინგლ. ენაზე 17. 07. 2004.

 სტაჟირება უცხოეთში:

1.  „ტოლერანტობის იდეა ახალი დროის ევროპულ აზროვნებაში“ (ლესინგი და გერმანული განმანათლებლობა), ჰერცოგ აუგუსტის ბიბლიოთეკა, ლესინგის აკადემია, 01.03.2009 - 01.04. 2009, ნიდერზაქსენი-ვოლფენბიუტელი, გერმანია (სერტიფიკატი იგლისურ ენაზე).
2.  აშშ კონგრესის სასწავლო პროგრამა - „ღია სამყაროს ლიდერული ცენტრი“ (OWLS ), მარტი-აპრილი 2008, ვაშინგტონი - დენვერი. აშშ უმაღლესი განათლება: ტენდენციები და ადგილობრივი თვითმმართველობის სტუქტურა (სერტიფიკატი ინგლისურ ენაზე).
3.  თანამშრომლობა პოლიტიკური მეცნიერებების სასწავლო პროგრამების გაუმჯობესებისთვის:ლიტვა-საქართველო.  ფონდ „ღია საზოგადოება–საქართველოს“ პროექტის ფარგლებში. სტაჟირება ლიტვის უმაღლეს სასწავლებლებში:კაუნასისა და ვილნიუსის სახელმწიფო უნივერსიტეტები, კერძო უმაღლესი საუნივერსიტეტო ცენტრები,  ფილოსოფიისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტი (კაუნასი). 18-30 მაისი, 2005.

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული (მშობლიური), გერმანული (კარგად), რუსული (სრულყოფილად), ინგლისური (ლექსიკონით), ძვ. ბერძნული (ლექსიკონით)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა