ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: მანუჩარ ლორია
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 12.04.1977
მისამართი: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №92 /36
ელ-ფოსტა: mloria@bsu.edu.ge
ტელეფონი: (+995) 577 94 09 94
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიკოსი, ისტორიის მასწავლებელი
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული, ისტორია
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი
განათლების მიმართულება, დარგი: მიმართულებათშორისი , ჰუმანიტარული, 07.00.07 ეთნოლოგია, ანთროპოლოგია
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

სოციალური და კულტურული, ვიზუალური, პოლიტიკური და პედაგოგიური ანთროპოლოგია. ძველი აღმოსავლეთის ცივილიზაციები და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობები

სამუშაო გამოცდილება:
 1. 2015 წლიდან დღემდე, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.
 2. 2012 წ. 11.09 –დან დღემდე, ბსსა რექტორის მოადგილე (საქართველო, 6010 ბათუმი, რუსთაველის ქ. №53, +995(422) 27-94-51);
 3. 2004 წ. 20.09 –დან დღემდე, ბსუ, ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთ­ნო­ლო­გი­ის/აღმოსავლეთმცოდნეობის (2015 წლის სექტემბრიდან) დეპარტამენტის მასწავლებელი, უფროსი მასწავლებელი, ასოცირებული პროფესორი (საქართველო, 6010 ბათუმი, ნინოშვილი ქ. №35, +995(422) 27-94-51 );
 4. 2007წ. 19. 09–დან2012 წ. 16.10 –მდე, ბსუ საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და კომუ­ნი­კა­ცი­ების სამ­სახურის უფროსი  (საქართველო, 6010 ბათუმი, ნინოშვილი ქ. №35, +995(422) 27-94-51 );
 5. 2005 წ. 29. 10  – დან 2011 წ. 01.03 –მდე, ნბი ეთნოლოგიისა და კულტურული ანთრო­პო­ლო­გიის გა­ნ­­­ყო­ფი­ლე­ბის მეცნიერი თანამშრომელი (საქართველო, 6010 ბათუმი, ნინოშვილი ქ. №35, +995(422) 27-94-51 );
 6. 2005 წ. 17. 08 -დან   2007 წ. 19. 09–მდე, ბსუ, საინფორმაციო ცენტრის უფროსი (საქართველო, 6010 ბათუმი, ნინოშვილი ქ. №35, +995(422) 27-94-51 );
 7. 2002  წ. 4.06 დან  2005 წ. 17. 08–მდე, ტელეკომპანია „ტელეარხი 25“ – რეჟისორი, საზოგადოებასთანურ­თიერ­თო­ბისსამ­სა­­ხურის უფროსი (საქართველო, ბათუმი, თაყაიშვილის №61, 6000,  +995 (0422) 27-69-25).
გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

წიგნი

 1. პონტოელი ბერძნები აჭარაში:წარსული და თანამედროვეობა, ბათუმი, 2017 (თანაავტორი: მ. გიორგაძე, ნ. მგელაძე, თ. თუნაძე, ნ. ძნელაძე, თ. აბულაძე, ს. ჩხარტიშვილი)
 2. მულტიეთნიკური საქართველო და ქართველთა ეთნოგრაფიული ყოფა: ვიზუალურ ანთროპოლოგიური კვლევა, ბათუმი, 2016
 3. ძირითადი ცნებები და ტერმინები მიმართულებათაშორის დისციპლინებში: რეგიონმცოდნეობა, ანთროპოლოგია, კულტურის კვლევები, ბათუმი, 2016
 4. ელექტრონული სწავლება MOODLE სისტემის გამოყენებით (მეთო­დუ­რი მითითებანი).– თბი­ლი­სი-ტალინი, 2013 (თანაავტორი : ვერო­ნიკა რო­გა­ლე­ვი­ჩი, ზვიად ბერაძე, დავით აბუსერიძე)
 5. საქართველო შავიზღვისპირეთის ებრაელები: ისტორია, ეთნოგრაფია, კულტურა, ბათუმი, 2009
 6. ანთროპოლოგიური ფილმი, თბილისი, 2009 (თანაავტორი თ. ვადაჭკორია).

სტატია

 1. კულტურული ტურიზმი შავი  ზღვის  ზღვის ქვეყნები: ბულგარეთი. საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი, II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, ბათუმი, 2016
 2. საკრუიზო ტურიზმი და ეთნოგრაფიული ტურები.-საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული, ბათუმი,2015.
 3. Actual problems and prospers of qualified personnel training in tourism and logistics.- материалы меж­ду­на­род­ной  научно-практической  конференции «Европейский вектор развития стран Черноморского бассейна и его влияние на паромные перевозки на  Черномморе», Одесса-Батуми,  2015(რ. მამულაძე, ნ, რევუცკა ).
 4. სულიერი კულტურის ელე­მენტების ვიდეომო­ნიტო­რინ­გი და ქართული ეთნოგ­რა­ფიული ფილმები.– ჩვენი სულიერების ბალავარი, V, თბილისი, 2013.
 5. საკრუიზო ტურიზმი და  კულტურულ მემკვიდეობა.-საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში, ბათუმი, შრომები,  IV,2014(თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
 6. Historical and ethnocultural aspects in the documentary Multinational Georgia (Azeri) .- Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics, Blagoevgrad/ Batumi, II, 2012.
 7. БезопасностьКавказаисовременныймеждународныйправопорядок.- Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics, Blagoevgrad/ Batumi, II, 2012 (თანაავტორი ლ. ჯაყელი).
 8. Ethnographic museums in the Georgian Net.-Visions about muceology and ethnology, Rousse Regional Museum of His­­tory, Association of Anthropology, Ethnology and Folklore Study „Ongal“, Rousse, 2011
 9. ტრადიციული კულტურის ვიდეომონიტორინგი და ეთნოგრაფიული ტურიზმი: ნიგაზეული.–ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი, 2011 (თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
 10. Этнографический фильм «Альпийское поселение в Аджарии (Годердзский перевал – Бешуми)».-Меж­ду­на­род­ная  научная конференция – «Архе­оло­гия, Этнология и Фол­ь­клористика Кавказа», Тбилиси, 2011
 11. Роль Педагогической антропологии в формирование будущего учителя.-Меж­ду­на­род­ная  научная конференция – «Архе­оло­гия, Этнология и Фол­ь­клористика Кавказа», Тбилиси, 2011(თანაავტორი ლ. თავდირიძე).
 12. დოკუმენტური ფილმის ანთროპოლოგიური ინტერპრეტაცია (ქისტები).-ხელოვ­ნებათ­მცოდ­ნე­­ო­ბითი ეტი­უდები, III, ბათუმი, 2011
 13. დოკუმენტურფილმში „მრავალეთნიკურისაქართველო” ასახულიისტორიულიდაეთნო­კულ­ტუ­რუ­ლიას­პექ­ტე­ბი (უკრაინელები).- ჩვე­ნი სულიერების ბალავარი, III (სამეცნიერო კონ­ფერენ­ცი­ის მასალები), ბათუმი, 2011
 14. Этнографическая фотография.- Архе­оло­гия, Этнология и Фол­ь­клористика Кавказа, Тбилиси, 2010 (თა­ნაავ­ტორი ნ. ნენოვი)=
 15. აჭარაშიებრაელთარელიგიურიცხოვრებისზოგიერთითავისებურებანი.-დ. ბაა­ზო­ვის სახ. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ–ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი მუზეუმის შრომები, V, თბი­ლი­სი, 2010
 16. იცხაკდავიდიაჭარაშიმცხოვრებებრაელთაშესახებ - სა­მეც­ნი­­ე­როკონ­­ფე­რენ­ციისმასალები „აჭარაუც­ხო­ელავტორთაშრო­მებში”, აჭარისავ­ტო­ნო­მი­ურირეს­პუბ­ლი­კისმთავ­­რო­ბისსაქ­­ვე­უწ­ყებ­­ლოდა­­წე­სე­ბუ­ლე­ბა–საარქივოსამ­მართველო, ბათუმი, 2010
 17. თანამედროვე რელიგიური პროცესები აჭა­რის ალპური დასა­ხ­ლების ზონაში:გოდერძის უღელტეხილი – ბეშუმი(ეთნოლოგიური მონიტორინგის შედეგები).– კავკასიის ეთნოლოგიური კრებული, ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, თბილისი, 2010
 18. ისტორიულიინფორმატიკადავიზუალურანთროპოლოგიაქართულსაუნივერსიტეტოსივრცეში.- რსუ, საისტორიო მაცნე, XIX, ბათ., 2010
 19. ბათუმისთანამედროვერელიგიურიპორტრეტი (კათოლიკეები, გრიგორიანელები, მუსლიმები, იუდეველები, მართმადიდებელიბერძნები).– საერთაშორისოსა­მეც­ნი­­ე­როკონ­­ფე­რენ­ციისმასა­ლე­ბი „ბათუმი: წარსულიდათანამედროვეობა”, ნიკობერძენიშვილისინსტიტუტი, ბათუმი, 2010 (თა­ნაავ­ტორინ. მგელაძე).
 20. დოკუმენტურფილმში „მრავალეთნიკურისაქართველო” ასახულიისტორიულიდაეთნოკულტურულიას­პექ­ტე­ბი (ბერძნები).- ჩვე­ნი სულიერების ბალავარი, II (სამეცნიერო კონ­ფერენ­ცი­ის მასალები), ბათუმი, 2010
 21. Визуальная антропология и документальный кинематограф.- Историко-филологические изыскания.– Санкт-Петербургский государственный университет, Государственный университет Шота Руставели, VII, Санкт – Петербург / Батуми, 2010
 22. ანთროპოლოგიურიფილმისრეჟისურა.–ეთნოლოგიური კრებული, II, თბილისი, 2010, გვ. 50-60
 23. Некоторые особенности общественно-политического и религиозного положении Юго-Западной Грузии.- Балканистичен Форум, Благоевград,  2009 (თანაავტორი ი. მანველიძე)
 24. ანთროპოლოგიურიფილმისველზეგადაღებისთავისებურებანი.–ანთროპოლოგიური კვლევანი, საქართველოს ანთროპოლოგთა ასოციაცია, თბილისი, 2010
 25. ქართულიეთნოგრაფიულიფილმი - სამხრეთ-და­სავ­ლეთ სა­­­ქარ­თველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, ნბი, III, ბათუმი,  2009-2010.
 26. Визуальная антропология и грузинское этнографическое кино (60-е годы XX  века).- Археология и Этнология Кав­каза,  Баку, 2009
 27. NATOდასაქართველო. – საქართველო - ევრაზიულ სივრცეში - ახა­­­­ლი გამოწვევები (კრებულ „საისტორიო მაცნეს” დამატება), ბათუმი, 2009
 28. ეთნოპოლიტიკური სიტუაცია აჭარაში XIX საუკუნის მეორენახევარსადა XX საუკუნისდა­საწ­ყისში.- სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მეზობელ სახელმწიფოთა გეოპოლიტიკური ინ­ტე­რე­სე­ბის კონ­­ტექსტში, ბათუმი, 2009 (თანაავტორი ვ. შა­მი­ლაძე, ნ. მგელაძე)
 29. საქართველო და გარესამყარო ეთნოლოგიური მონაცემების შუქზე.– საქართველო და მსოფლიო (წარ­სული და თანამედროვეობა), ბათუმი, 2009 (თანაავტორი ვ. შა­მი­ლაძე)
 30. დოკუმენტურ ფილმში „მრავალეთნიკური საქართველო” ასახული ეთნრელიგიური ას­პექ­ტე­ბი.- ჩვე­ნისულიერებისბალავარი(სამეცნიერო კონფერენციიის მასალები), ბათუმი, 2009
 31. ანთროპოლოგიური ფილმის კომპიუტერული მონტაჟი.-ხელოვ­ნებათ­მცოდ­ნე­­ო­ბითი ეტი­უდები, II, ბათუმი, 2009
 32. ანთროპოლოგიური ფილმის ისტორიიდან (რობერტ ფლაერტი, მიხეილ კალატოზოვი).-შრსუ შრო­მე­ბი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია), XIII, ბათუმი, 2009
 33. ფეოდალური ხანის საქართველოს ეთნოლოგიის ზოგიერთი პრობლემა ბი­ზან­ტი­ე­ლი მწერლების ცნობების მიხედვით.– ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2, თბილისი, 2009 (თანაავტორი ვ. შა­მი­ლაძე)
 34. Полевые исследования и принципы визуально-антропологического мони­то­рин­га.– Инновационые  ас­­пекты исс­ле­де­ва­ния културы, археологии, етнологии и лингвистики стран Чер­но­морс­кого ба­ссе­й­­на, Батуми, 2008 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
 35. Информационная структура художественного текста и проблема компьютерного перевода.- Тезисы док­­­ладов IVмеждународного конференции - «Русский язык в языковом и культурном пространстве Ев­­­ропы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет»,Варшава, 2008 (თანაავტორი დ. გო­ცი­რიძე).
 36. Внучатые тексты, теория перевода и этнокультурная медиация.-Тезисы докладов I Меж­ду­на­род­но­го научно-практического конференции «Русский язык и культура в зеркале перевода», Салоники, 2008 (თანაავტორი მ. ბურჯანაძე)
 37. ებრაელთა საცხოვრებელი და საქართველოში მათი ადაპტაციის ზოგიერთი ას­პექტი.- დ. ბაა­ზო­ვის სახ. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ–ეთ­ნოგ­რა­ფი­უ­ლი მუზეუმის შრომები, V, თბი­ლი­სი, 2008,  (თანაავტორი თ. ტუნაძე).
 38. ქართველებრაელთასაცხოვრისივიზუალურიანთროპოლოგიისთვალ­საზ­რი­სით.- ნიკო ბერ­ძე­­­­ნიშ­ვი­ლის ინსტიტუტის შრომები, VI, ბათუმი,2008
 39. ეთნოგრაფიული ფილმის მოდელირება ვიზუალურ ანთროპოლოგიაში.-ხელოვ­ნებათ­მცოდ­ნე­­ო­ბითი ეტიუდები, I ,ბათუმი, 2008
 40. Видео мониторинг альпийского поселение в Аджарии.- I Всероссийская научно-практическая кон­фе­­рен­ция «Многонациональная Россия: этнология и кино­антро­по­ло­гия», Институт истории и ар­хео­ло­гии Урал­ьского отделения Российской академии наук, Уральский государственный университет им. А.М. Горь­кого, Уральское отделение Союза кинематографистов России, Свердловский областной дом фоль­­кло­ра, Российский фестиваль антропологических фильмов, Этнографическое бюро,Ека­теринбург,2008 (თანაავტორინ. კახიძე). http://ethnobs.ru/other/262; http://rfaf.ru/rus/news_b1037_view_p1.
 41. Этнографические зарисовки и их значение в визуальной антропологии.- Аудиовизуальная ан­тро­по­логия: теория и практика, Москва, 2008
 42. იურიდიული ანთროპოლოგიის საგნის საკითხისათვის.– თსუ..., ანთ­როპოლოგია – მომავლის მეც­­­ნიერება?!, თბილისი, 2008, გვ.188-195 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
 43. ილია ჭავჭავაძე ცხოვრების წესის ეროვნულ თავისებურებათა შესახებ.- სამხრეთ-და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თველოს ეთნოლოგიის პრობლემები, II, ბათუმი,  2008 (თანაავტორი ვ. შა­მი­ლაძე).
 44. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთ­ნოგრაფიული შესწავლის ისტორიიდან.- სამხრეთ-და­სავ­ლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები,II, ბათუმი,  2008.
 45. Устные рассказы как источник отражения процессов феминизации (По био­гра­фи­чес­ким и этнографическим материалам Аджарии).- Балканистичен Форум, Бла­гоев­град, Година XV, 2008 (თანაავტორი თამილალომთათიძე),2008
 46. Отражение этнографического аспекта в грузинском документальном кино (30 годы XX  века).- Ар­хе­о­логия, Этно­гра­фия и Фол­ькло­ристика Кав­каза, Махачкала, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
 47. Материалы загса о браках и фамилиях как этнологический источник.- Архе­оло­гия, Этнология и Фол­ь­клористика Кавказа, Тбилиси, 2007
 48. Юридическая антропология в постсоветской образовательной системе.- Археология, Этно­графия и Фол­ь­кло­ристика Кав­­каза, Махачкала, 2007 (თანაავტორი მ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
 49. Отражение древнейшых религиозных веровании в культовой лексике на при­мере грузинских на­ро­д­ных игр.- Проблемы современной  лингвистики (языковые контакты), Бакинский славянский уни­вер­ситет, Баку, 2007 (თანაავტორი თ. ლომთათიძე).
 50. ზაქარია ჭიჭინაძე - საქართველოს ებრაელთა მკვლევარი.- ნიკო ბერ­ძე­ნიშ­ვი­ლის ინსტიტუტის შრო­­მები, V, ბათუმი,  2007
 51. ევროპელ ებრაელთა სათვისტომო აჭარაში.- ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს სა­მეც­ნი­ე­რო კვლევითი ცენტრის კრებული, V, ბათუმი, 2007
 52. საქართველოს შავიზღვისპირეთში მცხოვრებ ებრაელთა ეთნორელიგიური მოზაიკა.– ნბი, სამ­ხ­რეთ-და­­სავლეთ საქართველოს ეთნოლოგიის პრობლემები,I, ბათუმი,  2007
 53. Некоторые аспекты конфессиональной политики Российской империи на примере города Батуми (II половина XIX века).- Историко-филологические изыскания, II, Санкт – Петербург / Батуми,  2005, გ(თანაავტორი რ. ბარამიძე).
 54. Некоторые аспекты традиционного быта евреев (По этнографическим ма­те­ри­а­лам Аджарии).- Бал­ка­нистичен Форум, Благоевград, Година XV, 2006
 55. ქართული ეთნოლოგიის სათავეებთან.- ბსუ, საისტორიო მაცნე, XV, ბათუმი, 2005.
 56. აჭა­რაში მცხოვრებ ებრაელებთან დაკავშირებული საქორწინო წეს-ჩვეულებების ზოგიერთი თა­ვი­სებურებანი.- ბსუ, საისტორიო მაცნე, XIV, ბათუმი, 2005.
 57. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებ ებრაელთა საოჯახო ყოფის ზო­გი­ერ­­თი თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბანი.- ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს სა­მეც­ნი­ე­რო კვლე­­­ვითი ცენტრის კრებული, IV, ბა­თუმი, 2005.
 58. ებრაული დიასპორა საქართველოს შავიზღვისპირეთში: აჭარა, ისტორიის მეც­ნი­ერე­­ბათა კან­დი­და­ტის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად წარდგენილი დი­სერ­­ტაციის ავტორეფერატი, თბი­ლი­სი, 2005.
 59. ქართულ-ებრაულ პროლოგოსი, ანუ უძმოთა ძმანი.- ბსუ, სამხრეთ-დასავლეთი სა­­ქართველოს სა­მეც­ნიერო კვლევითი ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული ჟურ­ნა­­ლი - ხერთვისი, I, ბათუმი, 2005(თანაავტორი ნ. რუხაია).
 60. საქართველოს ებრაელთა ალია ერეც-ისრაელში.- ბსუ, საისტორიო მაცნე, XV, ბათ., 2005
 61. ბავშვის დაბადებასთან დაკავშირებული წეს-ჩვეულებანი საქართველოს ებრა­ელებში.- ბსუ, საის­ტო­რიო მაცნე, XV, ბათუმი, 2005
 62. მიცვალებულის კულტი ებრაელებში (აჭარის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით).- ბსუ შრო­მე­ბი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სერია), VIII, ბათუმი, 2005

 

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. საკრუიზო ტურიზმი და ეთნოგრაფიული ტურები, საერთაშორისო  კონფერენცია -საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები,ბათუმი, 2015.
 2. Actual problems and prospers of qualified personnel training in tourism and logistics.-Меж­ду­на­род­ная научно-практическая конференция «Европейский вектор развития стран Черноморского бассейна и его влияние на паромные перевозки на  Черном море», Одесса-Батуми,  2015 (რ. მამულაძე, ნ, რევუცკა ).
 3. საკრუიზო ტურიზმი და  კულტურულ მემკვიდეობა, I რეგიონალური სიმპოზიუმი- საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში, 2014.
 4. მრავალეთნიკური საქართველო: ვიზუალურ ანთროპოლოგიური კვლევა, ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში, II, ბათუმი, 2014.
 5. სულიერიკულტურისელემენტებისვიდეომონიტორინგიდაქართულიეთნოგრაფიულიფილმები, საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია «ჩვენისულიერებისბალავარი», V, ბათუმი,2013
 6. Modern Problems of Legal Anthropology in Georgia (“Lynch law”), Perceptions of the State and Legal Practice in the Caucasus Anthro­pological Perspectives on Law and Po­litics, Volkswagen-Foundation (Hannover, Germany),Philipps-University Marburg, Ivane Javakhishvili Institute of History and Ethnology , Shota Rustaveli State University, 2011(თანაავტორინ. მგელაძე).
 7. ANTHROPOLOGY AT GEORGIAN UNIVERSITIES.– Workshop, WESTERN PERCEPTIONS OF ANTHROPOLOGY:Georgia – Bulgaria, Batumi, 2011(თანაავტორინ. მგელაძე).
 8. Prospects of cooperation between the scientists  from the Black Sea countries.– Workshop, Innovative Aspects of Study of the Black Sea Countries Culture, History, Anthropology, Literature and Linguistics, III, Batumi, 2011(თანაავტორიმ. აროშიძე, მ. პიშკოვა, ნ. მურატოვა).
 9. ბათუმისადარუსესრელიგიურიპორტრეტისისტორიულითანხვედრილობა.- საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია „საქართველო - ბულგარეთი (ისტორიულიპარალელები), ბათუმი, 2011 (თანაავტორინ. მგელაძე).
 10. ტრადიციულიკულტურისვიდეომონიტორინგიდაეთნოგრაფიულიტურიზმი: ნიგაზეული.– II საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკადაბიზნესი”, ბათუმი, 2011(თანაავტორით. ლომთათიძე).
 11. კურორტიბეშუმი (ვიდეომონიტორინგი).– I საერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკადაბიზნესი”, ბათუმი-ტრაპიზონი, 2010
 12. Исторические и этнокультурные аспекты   в документальном фильме «многонациональная Грузия» (Азербайджанцы).- Международная  научная конференция – «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы  и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, II, 2010.
 13. Безопасность Кавказа и современный международный правопорядок.- Международная  научная  конференция – «Инновационные аспекты исследования культуры, истории, антропологии, литературы и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, II, 2010 (თანაავტორილ. ჯაყელი).
 14. Советская власть, ислам и аджарская женшина (По архивным видеоматериалам).- V Московский Международный фестиваль и конференция визуальной антропологии ««КАМЕРА ПОСРЕДНИК», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. МиклухоМаклая,  2010, Москве. 
 15. Этнографический фильм «Альпийское поселение в Аджарии (Годердзский перевал – Бешуми)».-Международная  научная конференция – «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Тбилиси –Гори-Батуми, 2010.
 16. Роль Педагогической антропологии в формирование будущего учителя.- Меж-дународная научная конференция – «Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа», Тбилиси-Гори-Батуми, 2010 (თანაავტორილ. თავდირიძე). 
 17. ურბანულიანთროპოლოგია: ბათუმი (კონტაქტებიდასტერეოტიპები).– საერთაშორისოსამეცნიეროკონფერენცია „ბათუმი: წარსულიდათანამედროვეობა”, ნიკობერძენიშვილისინსტიტუტი, ბათუმი, II,  2010 (თანაავტორინ. მგელაძე).
 18. Ethno - conflicts in Georgia and international Community - International University Seminar for Balkan Studies and Specialization South-West University "Neofit Rilski", XVIII international round table, «FREEDOM AND SUPERVISION ON THE BALKANS», Blagoevgrad, 2009, www.bf.swu.bg/Programm 2009 _ ang.do
 19. Etnographic museums in the Georgian Net.- XI Spring Scientific Readings, Rousse Regional Museum of History, Association of Anthropology, Ethnology and Folklore Study „Ongal“, Rousse, 2009.
 20. Этнографическая фотография.- Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Тбилиси, 2009 (ნ. ნენოვი)
 21. Этнографические очерки, отображенные в кинофильме «Элисо».- VIII конгресса этнографов и антропологов России, Ассоциация этнографов и антропологов России, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН…, Оренбург, 2009
 22. ბათუმის თანამედროვე რელიგიური პორტრეტი.– საერთაშორისო სამეცნიერო კონ-ფერენცია „ბათუმი: წარსული და თანამედროვეობა”, ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი, ბათუმი, 2009 (თანაავტორი ნ. მგელაძე).
 23. ი. დავიდი აჭარის შესახებ.– სამეცნიერო კონფერენცია „აჭარა უცხოელ ავტორთა შრომებში”, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის საქვეუწყებლო დაწესებუ-ლება–საარქივო სამმართველო, ბათუმი, 2009.
 24. Этнографический фильм «Альпийское поселение в Аджарии» (Годердзский перевал – Бешуми).- IV Московский международный фестиваль визуальной антропологии «КАМЕРА-ПОСРЕДНИК, Российский институт культурологи, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Национальная ассоциация аудиовизуальных архивов, 2008, Москва (რეჟისორიმ. ლორია).
 25. Этнографические зарисовки и их значение в визуальной антропологии.- Международный научно-практический конференция «Аудиовизуальная антропология: теория и практика», Российский институт культурологи, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая, Национальная ассоциация аудиовизуальных архивов, 2008, Москве. 
 26. Коммуникация художественного перевода в когнитивном аспекте.- V Международная конференция «Диалог культур в многоязычной Европе», Печcкий университет, Печ (Венгрия), 2008  (თანაავტორიმ. ბურჯანაძე).
 27. Видеомониторинг, как способ изучения изменении в этнических и религиозных конструкциях общества  (По матерялов полевых исследовании Юго-Западной Грузии).- Четвертая  конференция  «Полевая этнография», кафедра этнографии и антропологии исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Санкт-Петербург, 2008 (თანაავტორიე. დანელკო, თ. ლომთათიძე)
 28. Визуальная антропология и грузинское этнографическое кино (60-е годы XX века).- Международная  научная  конференция «Археология и Этнология Кавказа», Институт ар-хеологии и этнографии НАНА, Шамкир, 2008.
 29. Turning back to the Sources – the Problem of Ethnic Consciousness.- International University Seminar for Balkan Studies and Specialization South-West University "Neofit Rilski", XVII international round table, «MEMORY AND FORGETFULNESS», Blagoevgrad, 2008, http://www.history.swu.bg/Programm2008.pdf (თანაავტორიმ. აროშიძე).
 30. Видео мониторинг альпийского поселение в Аджарии.- I Всероссийская научно-практическая конференция «Многонациональная Россия: этнология и киноантропология», Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, Уральский государственный университет им. А.М. Горького, Уральское отделение Союза кинематографистов России, Свердловский областной дом фольклора, Российский фестиваль антропологических фильмов, Этнографическое бюро, Екатеринбург, 2008 (თანაავტორინ. კახიძე).http://rfaf.ru/rus/news_b1037_view_p1.
 31. Информационная структура художественного текста и проблема компьютерного перевода.- Четвертая международная конференция - «Русский язык в языковом и культурном пространстве Европы и мира: человек, сознание, коммуникация, интернет», Варшавский университет, Варшава (Польша), 2008 (თანაავტორიდ. გოცირიძე).
 32. Внучатые тексты, теория перевода и этнокультурная медиация.- I Международная научно-практическая конференция «Русский язык и культура в зеркале перевода», Университет Македония, Фракийский университет имени Демокрита, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова,  Салоники (Греция), 2008 (თანაავტორიმ. ბურჯანაძე) http://www.esti.msu.ru/index.php?option=com_-content&task=view&id=136&Itemid=121.
 33. Ареальные нюансы этнолингвистического портрета духоборов Грузии и Азербайджана.- Международный симпозиум «Изучения славянских языков, литератур и культур как инославянских и иностранных», Белградский Университет, Белград, 2008 (თანაავტორიდ. გოცირიძე, რ. კომახიძე) http://www.-slavistickodrustvo.org.yu/!Program_MAPRJAL_08.htm.
 34. რუსეთთურქეთისომისშედეგებიდაეთნოპოლიტიკურისიტუაციააჭარაში.–  საერთაშორისოკონფერენცია „რუსეთ–თურქეთის 1877–1878 წლებისომიდამისიშედეგები”, აჭარისავტონომიურირესპუბლიკისმთავრობისსაქვეუწყებოდაწესებულება–საარქივოსამმართველო, ბათუმი, 2008 (ვ. შამილაძე, ნ. მგელაძე).
 35. NATO დასაქართველო.– საერთაშორისოკონფერენცია „საქართველო - ევრაზიულსივრცეში (ახალიგამოწვევები), ბათუმი, 2008.http://bsu.edu.ge/ge/upload/saqar-tvelo_da_msoflio.pdf
 36. Полевые исследования и принципы визуально-антропологического мониторинга.– Международная  научная  конференция – «инновационые  аспекты исследевания културы, археологии, етнологии и лингвистики стран Черноморского бассейна», Батуми, 2007 (თანაავტორივ. შამილაძე).
 37. Иурдическая антропология в образовании.- Международная научная  конференция – «Археология, Этнография и Фольклористика Кавказа», Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского центра Российской академии наук, Махачкала, 2007 (თანაავტორიმ. გორგოშაძე, ლ. ჯაყელი).
 38. Отражение этнографического аспекта в грузинском документальном кино (30 годы XX века).- Международная  научная  конференция – «Археология, Этнография и Фол-ьклористика Кавказа», Институт истории, археологии и этнографии Дагестанского центра Российской академии наук, Махачкала, 2007 (თანაავტორივ. შამილაძე).
 39. Отражение древнейшых религиозных веровании в культовой лексике на примере грузинских народных  игр.- IIМеждународная  научная конференция  - «Проблемы современной  лингвистики» (языковые контакты), Министерство образования  Азербайджанской республики, Бакинский славянский университет, Баку, 2007 (თანაავტორით. ლომთათიძე).
 40. Некоторые особенности общественно-политического и религиозного положении Юго-Западной Грузии.- Международная  научная  конференция  - «За исторические чтения » (По поводу 20 – годишнината на специальность «История»), Югозападен уни-верситет «Неофит Рилски», Благоевград,  2007 (თანაავტორიი. მანველიძე).
 41. ვიზუალური ანთროპოლოგიის სამეცნიერო დარგად ჩამოყალიბების წინა-პირობები: ამერიკელი რეჟისორის რობერტ ფლაერტის ცხოვრება და მოღვაწეობა.- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამე-რიკის შესწავლის ცენტრის ამერიკათმცოდნეობის IX ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია – „ამერიკულ–ქართული ურთიერთობები: ისტორია და თანამედროვეობა”, თბილისი, 2007.
 42. ფეოდალური ხანის საქართველოს ეთნოლოგიის ზოგიერთი პრობლემა ბიზან-ტიელი მწერლების ცნობების მიხედვით.– საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ბიზანტინოლოგია საქართველოში - 2", ბათუმი, 2007 (თანაავტორი ვ. შამილაძე).
 43. Материалы загса о браках и фамилиях как этнологический   источник.- Меж-дународная  научная  конференция – «Археология, Этнология и Фольклористика Кав-каза», Министерство просвещения и науки Грузии, национальная академия наук Грузии, Государственный университет Шота Руставели, Институт истории и Этнологии Иване Джавахишвили, Институт археологии Отара Лорткифанидзе, Музей истории евреев Грузии Давида Баазова ...,  Батуми, 2006.

ქართველ ებრაელთა საცხოვრისი ვიზუალური ანთროპოლოგიის თვალსაზრისით (შალომ კობიაშვილის ნახატების მიხედვით) .- შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველი ხალხის სოციოკულტურული ანთროპოლოგიისა და ეთნოლინგვისტური კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სიმპოზიუმი, ბათუმი,

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
 1. Improvement of Security and Development of Infrastructure of the GRENA Network PROGRAMM (NETWORKING INFRASTRCTURE GRANT), NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURITY PROGRAMM, 2009-2011.
 2. Higher education system development for social partnership improvement and humanity sciences competitiveness,European Commission - TEMPUS, 2010-2012
 3. Public Policy Faculty Retreat, Policy, Advocacy and Civil Society Development in Georgia (G-PAC),USAID, EWMI
სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
სტიპენდია და სტაჟირება 
 1.  საერთაშორისო აკადემიური სტიპენდია (სტაჟირება)-Academic staff mobility of European Project «ERASMUS MUNDUS External Cooperation Window for Georgia, Armenia and Azerbaijan».-Rousse University «Angel Kanchev», 2009 (Bulgaria). PS. სტიპენდიის ფარგლებში წაკითხული იქნა ლექციები რუსეს უნივერსიტეტში. ასევე, მოხდა ქალაქ რუსეს ეთნოლოგიური მინიტორინგი და მომზადდა ნაშრომი - The Model of Ethnological Monitoring: Rousse
 2. NATO-ს მიერ გამოცხადებულ სამეცნიერო კონკურსებში გამარჯვებულ საქართველოს მეცნიერთათვის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სტიპენდია,  2009 - № GNSF/ NATO-09/030
ტრეინინგი
 • Sertifikate - „introduction to e-learning methods  and technology” at shota rustaveli state university (Batumi), February 23-24, Talinn university, 2011  
 • Sertifikate – Quality assurance for higher education degrees, Batumi, june 7-10, institute for european studies, university pierre mendes
უცხო ენების ცოდნა:
რუსული (ძალიან კარგად), ინგლისური და ბულგარული (ლექსიკონის დახმარებით)
კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:
Ms-Windows, Ms-Word, Ms- Excel, Poverprint, Internetexsplorer, Adobe-photoshop, Adobe Pre-miere.
 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა