ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ნათელა ფარტენაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
ადმინისტრაციული თანამდებობა: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი
დაბადების თარიღი: 28/08/1971
მისამართი: ბათუმი, დავით კლდიაშვილის ქუჩა №16, ბ. 30
ელ-ფოსტა: natia.phartenadze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 577 17 97 44
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგი, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი (მაგისტრთან გათანაბრებული);
განათლების მიმართულება, დარგი: ჰუმანიტარული მეცნიერებანი, ქართული ფილოლოგია.
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი 10.02.01 (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ახალი ქართული ენა
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:
 • ახალი ქართული ენა;
 • ქართული ლექსიკოლოგია;
 • აკადემიური წერა;
 • ქართული ენის პრაქტიკული გრამატიკა;
 • ფუნქციური წერა;
 • სახელისა და ზმნის გრამატიკული კატეგორიების სისტემური ანალიზი;
 • ზმნა ახალ ქართულში'
 • ქართული ენის სინტაქსის აქტუალური საკითხები.
სამუშაო გამოცდილება:

2013 წლიდან  ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2018 წლის 19 თებერვლიდან - 2021 წლის 13 აპრილამდე ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს მდივანი.

2015 წლიდან ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის კოორდინატორი.

2009 -2013 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასისტენტ პროფესორი.

2006-2009 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული
ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი.

2004-2006 წწ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ენის კათედრის დოცენტი.

2002-2004 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ფილოლოგიის ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე.

1997-2004 წწ. შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი.

1996–2000 წწ. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია.
ჰუმანიტარულ დისციპლინათა კათედრის მასწავლებელი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. მარადიდი (მონოგრაფია) (თანაავტორი) - (მონოგრა­ფია გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით),  2020 წ., ბათუმი.
 2. ნ. ფარტენაძე, სახელები მარადიდულ კლარჯულში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, VI, გამომცემლობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, ბათუმი, 2020. გვ. 160-166.
 3. ნ. ფარტენაძე, ფონეტიკური თავისებურებანი მარადიდულ კლარჯულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე, V, გამომცემლობა ,,ივერიონი“. თბილისი, 2020.
 4. ნ. ფარტენაძე, წარმოქმნილი და თხზული სახელები  მარადიდულ კლარჯულში, რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2020.
 5. ნ. ფარტენაძე, წინადადების წევრთა გამოხატვის თავისებურებანი მარადიდულ კლარჯულში, დიალექტოლოგიური კრებული, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, თბილისი, 2019.
 6. ნ. ფარტენაძე, მორფოლოგიური თავისებურებანი მარადიდულ კლარჯულ მეტყველებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი „კულტურათაშორისი დიალოგები“, კრებული V, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თელავი, 2019.
 7. ნ. ფარტენაძე, ზმნის პირისა და რიცხვის ნიშანთა გამოხატვის თავისებურებანი მარდიდულ კლარჯულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე, V, გამომცემლობა ,,ივერიონი“. თბილისი, 2019.
 8. ნ. ფარტენაძე, მიმღეობა მარადიდულ კლარჯულში, საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული ,,ენა და კულტურა”, V, ქუთაისი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი,  2019.
 9. ნ. ფარტენაძე (თანაავტორი მ. ფაღავა) მარადიდელ მუჰაჯირთა მეტყველების ნიმუშები,   2018.
 10. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინის წარმოების თავისებურება ,,ვეფხისტყაოსანში“, Uluslarasi Ṣota  Rustaveli GṺRCṺ TARIHI, KṺLTṺRṺVE EDEBIYATI SEMPOZYUMU, ISBN 97-605-7923-86-8.https://www.iksadsummit.com/sempozyumkitaplari?fbclid=IwAR1SYjHMTqo7U0OZDLDHc8c7TpDwSkhbLMeO_2KU6WA73CHFCU4n_066SOs. 2018.
 11. ნ. ფარტენაძე, სახელზმნა მარადიდულ კლარჯულში,   2018.
 12. ნ. ფარტენაძე, მარადიდული კლარჯული თხრობის თავისებურებანი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – IV, ნაწილი I. გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2018.
 13. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინთა მონაცვლეობა და დამატებითი ფუნქციები მარადიდის მკვიდრთა მეტყველებაში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, III, გამომცემლობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, ბათუმი, 2018.
 14. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინისა და ზმნის ფუძის ურთიერთშეხამების საკითხი მარადიდულ კლარჯულში, საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესის მასალები, #2. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბილისი. 2018.
 15. ნ. ფარტენაძე, ზოგიერთი ზმნური ფორმის წარმოქმნის შესახებ მარადიდის მკვიდრთა მეტყველებაში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ქართველოლოგიის ცენტრი, კრებული XI, გამომცემლობა ,,სამშობლო“, ბათუმი, 2017.
 16. ნ. ფარტენაძე, ფუნქციური სტილის მახასიათებლები სარეკლამო ტექსტში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე, IV, გამომცემლობა ,,ივერიონი“. თბილისი, 2017.
 17. ნ. ფარტენაძე, სახელთა ბრუნებასთან დაკავშირებული თვისებურებანი მარადიდის მკვიდრთა მეტყველებაში, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, II,  გამომცემლობა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, ბათუმი, 2017.
 18. ნ. ფარტენაძე, სათაურის, როგორც  ტექსტის, ლინგვისტურ-სტილისტიკური ანალიზი, საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული  ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“  IV, გამომცემლობა ,,იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა“, თელავი, 2017.
 19.  ნ. ფარტენაძე,  კითხვითი კონსტრუქციების როლი სარეკლამო ტექსტებში,  საერთაშორისო სამეცნიერო შრომების კრებული ,,ენა და კულტურა”, IV, ქუთაისი, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი, 2017.
 20.  ნ. ფარტენაძე,  სარეკლამო ტექსტის ლინგვისტური ასპექტი,VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი  საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. გამომცემლობა ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, 2016.
 21.  ნ. ფარტენაძე, სარეკლამო ტექსტის ექსპრესიულობის სინტაქსურ-სტილისტიკური თავისებურებანი, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“.  ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი. #15, ქუთაისი 2016. 
 22.  ნ. ფარტენაძე, დამოკიდებულ წინადადებათა ერთი ჯგუფის კვალიფიკაციისათვის ქართულში. იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. გამომცემლობა ,,ჯეოპრინტი“, თბილისი, 2016.
 23. ნ. ფარტენაძე,  სარეკლამო და პიარტექსტების  სუბიექტური მახასიათებლები, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე III, გამომცემლობა ,,ივერიონი“. თბილისი, 2016.
 24. ნ. ფარტენაძე, ერთი წევრის სინტაქსური კვალიფიკაციის შესახებ ქართულში საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკაქდემია აჭრის ავტომომიური რესპუბლიკის რეგიონული სამეცნიერო ცენტრი, კრებული №1, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა, თბილისი, 2016.
 25.  Natela Phartenadze, LINGUISTIC ASPECT OF ADVERTISEMENT TEXTS, PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTERNATIONAL SIMPOSIUM ON KARTVELIAN STUDIES, Georgia in the Context of European Civilisation, Tbilisi, 2016.
 26. ნ. ფარტენაძე, პრედიკატული განსაზღვრების საკითხი ქართულში, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები” III, შრომები, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბილისი, 2015.
 27. ნ. ფარტენაძე, თანდებულიანი უბრალო დამატებისა და  გარემოების საკითხი ქართულში, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა“№13, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. ჰუმანიტარულ და პედაგოგიურ მეცნიერებათა განვითარების ფონდი, ქუთაისი, 2015.
 28. ნ. ფარტენაძე, ზმნურ ფუძეთა მონაცვლეობა მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში, XXXV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, ბათუმი, 2015.
 29. ნ. ფარტენაძე, რომ’ და თუ’  პოლისემიური კავშირები ჰიპოტაქსურ კონსტრუქციებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის  დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე II, გამომცემლობა ,,ივერიონი“, თბილისი, 2015.
 30. ნ. ფარტენაძე (თანაავტორი), აკადემიური წერა - სახელმძღვანელო, ბათუმი, 2015.
 31. ნ. ფარტენაძე, ბგერის დაკარგვისა და ჩართვის შემთხვევები შავშურში, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა”, №12, გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. ქუთაისი 2014.
 32. ნ. ფარტენაძე, უშემასმენლო  კონსტრუქციები თანამედროვე  ქართულში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი. ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში – II, ნაწილი I. გამომცემლობა ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014.
 33. ნ. ფარტენაძე, ერთი ძველი კავშირის შესახებ თანამედროვე ქართულში, 12, გამომცემლობა ,,საარი“, თბილისი, 2014.
 34. ნ. ფარტენაძე, პირმიმართი დამატებების ბრუნვები შავშურსა და კლარჯულში, XXXIV რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, მესტია, 2014.
 35. ნ. ფარტენაძე, პირის ნიშნები და პირთა კომბინაციები კლარჯულში, ჰუმანიტერულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ქართველოლოგიის ცენტრის კრებული, VIII, ,,ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, ბათუმი, 2014.
 36. ნ. ფარტენაძე (თანაავტორი), მ. კიკვაძე, ნ. ცეცხლაძე, მ. ხახუტაიშვილი, დ. ახვლედიანი, აკადემიური წერა, გამომცემლობა ,,ივერიონი“. თბილისი, 2014.
 37. ნ. ფარტენაძე, შავშურის სინტაქსურ თავისებურებათა შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIV. ,,თსუ გამომცემლობა“, თბილისი, 2013.
 38. ნ. ფარტენაძე, ქვემდებარისა და შემასმენლის რიცხვში შეთანხმების საკითხი სამხრულ მეტყველებაში, XXXIII რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები. გამომცემლობა ,,თსუ სახელმწიფო უნივერსიტეტი“ გორი, 2013.
 39. ნ. ფარტენაძე, ბგერის დაკარგვისა და ჩართვის შემთხვევები შავშურში, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა”, 10, გამომცემლობა ,,მერიდიანი». ქუთაისი 2013.
 40. ნ. ფარტენაძე, სინტაქსური შეკავშირების სახეების (მართვისა და მირთვის) სწავლება სკოლაში, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“  II. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. თელავი, 2013.
 41. ნ. ფარტენაძე, გარემოება შავშურში,  ქუთაისური საუბრები XIII, გამომცემლობა ,,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,  ქუთაისი, 2013.
 42. ნ. ფარტენაძე, თანამედროვე მედიის ენა, 1, გამომცემლობა ,,საარი“, თბილისი, 2013.
 43. ნ. ფარტენაძე, სიტყვაწარმოება შავშურში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი. ფილოლოგიური მაცნე I, თბილისი 2013.
 44. ნ. ფარტენაძე, მსაზღვრელ–საზღვრული შავშურში, სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა” 19, 2013.
 45. ნ. ფარტენაძე, ატრიბუტული მსაზღვრელი მუჰაჯირთა მეტყველებაში, ბათუმის უნივერსიტეტის შრ. ტ. XIV, 2013.
 46. ნ. ფარტენაძე, სინტაგმატური ცვლილებები ნაწარმოებ სიტყვებში – სამეცნიერო რეფერირებადი ჟურნალი ,,ენა და კულტურა” 17, ქუთაისი 2012.
 47. ნ. ფარტენაძე (თანაავტორი), აკადემიური წერა - სახელმძღვანელო, ბათუმი, 2012.
 48. ნ. ფარტენაძე, მისათითებელი სიტყვისა და მიმართებითი ნაცვალსახელის რიცხვში შეთანხმებისა და ფორმობრივი დამსგავსების საკითხი ახალ ქართულში, კრებული – ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, ტომი III, თბ., 2011.
 49. ნ. ფარტენაძე, პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი -კენ თანდებულიანი სახელის სინტაქსური კვალიფიკაციის გარკვევისას, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები I, თელავი 2011.
 50.   ნ. ფარტენაძე (თანაავტორი), სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ შრომები I, თელავი 2011.
 51.   ნ. ფარტენაძე, პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის გამოყენება ქართული ენის გრამატიკის სწავლებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, II, ქუთაისი, 2011.
 52. ნ. ფარტენაძე, ფონეტიკურად სახეცვლილ სიტყვათა მნიშვნელობის ცვლილება, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, შრომები, I, ქუთაისი, 2010.
 53. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინთა მონაცვლეობა და დამატებითი ფუნქციები სამხრულ მეტყველებაში, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2010.
 54. ნ. ფარტენაძე, მნიშვნელობის ცვლა სახელზმნებში, საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტის შრომები, 2010.
 55. ნ. ფარტენაძე, სიტყვის მნიშვნელობის ცვლა ნაზმნარ სახელებში, ლინგვისტური ქართველოლოგიისა და აფხაზოლოგიის პრობლემები, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართველური ენათმეცნიერების ინსტიტუტის შრ. ტ. II, თბ., 2010.
 56. ნ. ფარტენაძე, მო– და შე– ზმნისწინთა ვარიანტები ჩვენებურების მეტყველებაში, არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის XXIX რესპუბლიკური დიალექტოლოგიური სამეცნიერო სესიის მასალები, თბილისი, 2009.
 57. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინისა ქცევის ურთიერთმიმართების საკითხი და– ზმნისწინიან დინამიკურ ზმნებში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, 2009.
 58.   ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინი საშუალ ქართულში, ბათუმი, 2009 (მონოგრაფია).
 59.   ნ. ფარტენაძე, მი– და მო– ზმნისწინებისა და ქცევის ურთიერთმიმართება და ობიექტური პირის ფორმათა განსხვავება, ბათუმის უნივერსიტეტის შრ. ტ. XIII, 2009.
 60. ნ. ფარტენაძე, თანდებულიანი სახელისა და ზმნის სინტაქსური ურთიერთობის შესახებ, ბსუ, სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის შრომების კრებული, ტ.VI, 2009.
 61. ნ. ფარტენაძე, ქცევისა და ზმნისწინის ურთიერთმიმართების საკითხი სტატიკური და საშუალი გვარის ზმნებში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიურ მეცნიერებათა შრომები, ტ. X, 2007.
 62. ნ. ფარტენაძე, ზმნისწინი ზმნის ფუნქციით საშუალ ქართულში, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამხრეთ–დასავლეთ საქართველოს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის შრომების კრებული, ტ. V, 2007.
საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
   1. მორფოლოგიური თავისებურებანი მარადიდულ კლარჯულ მეტყველებაში, V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურათაშორისი დიალოგები“, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 25 – 27 ოქტომბერი, 2019 წელი.
   2. მიმღეობა მარადიდულ კლარჯულში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა”, V, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 31 მაისი - 2 ივნისი, 2019 წელი.
   3. ზმნისწინის წარმოების თავისებურება ,,ვეფხისტყაოსანში“,  Uluslarasi Ṣota  Rustaveli GṺRCṺ TARIHI, KṺLTṺRṺVE EDEBIYATI SEMPOZYUMU, ISBN 97-605-7923-86-8.https://www.iksadsummit.com/sempozyumkitaplari?fbclid=IwAR1SYjHMTqo7U0OZDLDHc8c7TpDwSkhbLMeO_2KU6WA73CHFCU4n_066SOs. 11-14 დეკემბერი, ანკარა, 2018.
   4. მარადიდული კლარჯული თხრობის თავისებურებანი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - III, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 30 ნოემბერი - 2 დეკემბერი, 2018 წელი.
   5. ზმნისწინისა და ზმნის ფუძის ურთიერთშეხამების საკითხი  მარადიდულ კლარჯულში, საერთაშორისო ქართველოლოგიური კონგრესი, II, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 26-29 სექტემბერი, 2018 წელი.
   6. სათაურის, როგორც  ტექსტის, ლინგვისტურ-სტილისტიკური ანალიზი

   IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, 27-29 ოქტომბერი, 2017 წელი, თელავი.

   1. კითხვითი კონსტრუქციების როლი სარეკლამო ტექსტებში,  IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა“, 2-3 ივნისი,  ქუთაისი, 2017 წელი.
   2. სარეკლამო ტექსტის ლინგვისტური ასპექტი, VII საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმი  საქართველო ევროპული ცივილიზაციის კონტექსტში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 17-21 ოქტომბერი, 2016 წელი.
   3. პრედიკატული განსაზღვრების საკითხი ქართულში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები” III,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 9 – 11 ოქტომბერი, 2015 წელი.
   4. დამოკიდებულ წინადადებათა ერთი ჯგუფის კვალიფიკაციისათვის ქართულში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მესამე საერთაშორისო კონფერენცია, 12 ივნისი, 2015 წელი.
   5. სხვათა სიტყვის ნაწილაკები მუჰაჯირთა შთამომავლების მეტყველებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 29 იანვარი, 2015 წელი.  
   6. უშემასმენლო კონსტრუქციები თანამედროვე ქართულში, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24 – 26 ოქტომბერი, 2014 წელი.
   7. ერთი ძველი კავშირის შესახებ თანამედროვე ქართულში, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერეცია, გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, 13 ივნისი, 2014 წელი.
   8. გარემოება შავშურში, ქუთაისური საუბრები XIII. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 17–18 მაისი, 2013 წელი.  
   9. სინტაქსური შეკავშირების სახეების (მართვისა და მირთვის) სწავლება სკოლაში, ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“  II. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 23 – 26 ოქტომბერი, 2013 წელი.  
   10.  თანამედროვე მედიის ენის საკითხები, იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 14 ივნისი, 2013 წელი.
   11. ატრიბუტული მსაზღვრელი მუჰაჯირთა მეტყველებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,მუჰაჯირები“, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 31 იანვარი –1 თებერვალი, 2013 წელი.  
   12. მსაზღვრელ–საზღვრული შავშურში, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა” II, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 10 – 11 მაისი, 2013 წელი.
   13.  შავშურის სინტაქსურ თავისებურებათა შესახებ, არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები XXIV, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, 23 – 26 აპრილი, 2013 წელი.
   14.  პრობლემის გადაჭრაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი -კენ თანდებულიანი სახელის სინტაქსური კვალიფიკაციის გარკვევისას, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“ თელავი, 18-20 ოქტომბერი, 2011 წელი.  
   15.  სიკვდილის სემანტიკის გამომხატველი ფრაზეოლოგიზმები ქართულში, I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“, თელავი, 18-20 ოქტომბერი, 2011 წელი.
   16. ფონეტიკურად სახეცვლილ სიტყვათა მნიშვნელობის ცვლილება,  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ენა და კულტურა”, I, ქუთაისი, 1-2 ოქტომბერი, 2010 წელი.  
   17. მნიშვნელობის ცვლა სახელზმნებში – საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტი, 2-3 ოქტომბერი, 2010 წელი.
   18. ზმნისწინისა ქცევის ურთიერთმიმართების საკითხი და– ზმნისწინიან დინამიკურ ზმნებში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში“. 29–30 მაისი, 2009 წელი.  
საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.  პროექტის სახელი:  USAID საბაზისო განათლების პროგრამა

დამფინანსებელი ორგანიზაცია: აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო - USAID

პროექტის ხანგრძლივობა: 2020-2023 წლები. I ეტაპი - 08.07.2020-31.12.2020 (I ეტაპი - დასრულებული)

საგრანტო პროექტის ნომერი: 0217352.000.000‐G‐2020‐003‐00

პოზიცია გრანტში -  ტრენერი.

2. მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი: ,,ლიოუ  ყანდარელ-კუანგვ­ენის ღვაწლი ჩინეთ-საქართვ­ელოს ურთიერთობაში, საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს და სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეკრულება №13. 2020 წლის 19 ნოემბერი. პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი.

3. მიზნობრივი სამეცნიერო კვლევითი პროექტი: „ლაო ჯონჯაუს მოღვაწეობა საქართველოში“ (ინგლისურ-ჩინური თარგმანები) , საქართველოში ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საელჩოს და სსიპ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხელშეკრულება #65 (9.12.2019). პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი.

4. მარადიდი. რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საგრანტო ხელშეკრულება #217886 (13.12.2016). 2016-2019. პოზიცია პროექტში: ძირითადი პერსონალი.

5. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ,,ქობულეთის  ქვეყანა“, შიფრი FR/ 207/1- 10-/13 (გრანტების 2013 წლის კონკურსში წარდგენილი პროექტი)  მეცნიერ-მუშაკი.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 

 1. 2019 წლის 26-27 ოქტომბერი, ტრენინგი „კვლევის პრაქტიკული მეთოდების გამოყენება უმაღლეს სასწავლებლებში“, ტრენერი - ლ. აბდუშელიშვილი, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 2. 2019 წლის 26 ოქტომბერი, ტრენინგი „OpenPedagogy – Looking forwardthe Future“, ტრენერი - Sh. Mcloughlin. თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
 3. 2019 წლის 31 მაისი - 2 ივნისი, დიალექტოლოგიის  სემინარი - ,,participating in the Kartvelian Grammar and Text workshop (KGTW). მოდერატორი პროფესორი ჟან ლეო ლეონარდი,  პარიზის სორბონას უნივერსიტეტი, საფრანგეთი.
 4. 2019 წლის 24-26 მაისი, საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავებისა და აკრედიტაციის აქტუალური საკითხები.
 5. 2019 წლის 19-21აპრილი, ენა და ტექნოლოგიები: ქართული კორპუსული რესურსები კვლევისა და სწავლებისათვის.
 6. 2017 წლის 20-22 დეკემბერი, ელექტრონული რესურსების გამოყენება საგანმანათლებლო და სამეცნიერო სფეროში, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სერტიფიკატი.
 7. 2017 წლის 28 ოქტომბერი, ვორქშოპი - ,,მეცნიერების სწავლების ახალი მოდგომები”, თელავის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სერტიფიკატი.
 8. 2017 წლის 10-11 ივლისი, სწავლების თანამედროვე მეთოდები და მიდგომები. ბსუ-ს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მიერ ორგანიზებული 6 საათიანი ტრენინგ-კურსი. სერტიფიკატი.
 9. 2017 წლის 3-5 ივლისი, სასწავლო კურსების დაგეგმვა, განხორციელება და შეფასება. უმაღლესი განათლების რეფორმის ექსპერტთა მიერ ჩატარებული ტრენინგი. სერტიფიკატი.
 10. 2016 წლის 16 ივნისი, ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“. fiplv ლინგვისტიკის საერთაშორისო ფედერაციის მიერ  ორგანიზებული (GMA).
 11. 2015 წლის 4–5 ივლისი. GPDC საქართველოც პროფესიული განვითარების ცენტრის სერტიფიცირებული კურსი ,,ტრენერების ტრენინგი”. სერტიფიკატი №03–85.
 12.  2012 წლის 18 ივნისი, კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი თეორიული და პრაქტიკული კურსი: MICROSOFT (WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET TECHNOLOGY). სერტიფიკატი №031. 
 13. 2011 წლის თებერვალი, ,,სწავლება/სწავლისა და შეფასების მეთოდები უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში“.
  5. 2011 წლის 29.08 – 03.09. განათლების ადმინისტრირების მართვის პროექტი.
 14. 2010 წლის ოქტომბერი-დეკემბერი, აჭარის განათლების, მეცნიერებისა და სპორტის სამინისტროს მიერ ორგანიზებული ინგლისური ენის შემსწავლელი მოკლევადიანი კურსები (Beginner/Starter).  სერტიფიკატი №168.
 15. 2010 წლის 22 იანვარი - 9 მაისი,  ასოციაცია  ,,სკოლა-ოჯახი-საზოგადოება“ მწვრთნელების მოსამზადებელი ტრენინგი. სერტიფიკატი RWCT/00003. თბილისი, 25.05. 2010. 
 16. 2007 წლის 20–22 ივნისი. ჩაღლარის საგანმანათლებლო სასწავლო დაწესებულებათა მეთოდურ–სასწავლო სემინარი (ჰუმანიტარული მეცნიერება), თბილისი. 
უცხო ენების ცოდნა:

რუსული ენა (კარგად), გერმანული ენა (საშუალოდ), ინგლისური ენა (ლექსიკონის დახმარებით).

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Microsoft Word, Microsoft excel, Power point, Internet Explorer

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა