ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: ელგუჯა მაკარაძე
აკადემიური თანამდებობა: ასოც. პროფესორი
დაბადების თარიღი: 1963
მისამართი: ბათუმი, გორგასლის 59/62
ელ-ფოსტა: elguja. makaradze@bsu.edu.ge
ტელეფონი: 599-56-07-54
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი (დოქტორთან გათანაბრებული)
განათლების მიმართულება, დარგი: ფილოლოგია, ქართული ლიტერატურა და ფოლკლორი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

ლიტერატურის თეორია;

ფოლკლორი

პოსტფოლკლორი
სამუშაო გამოცდილება:

2013   წლიდან    ბსუ  ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2005-2012  წწ. - საქართველოს პარლამენტის  წევრი;                               

2006–2008 წწ.  - ბსუ   პროფესორი;

1994-2005 წწ.  - ბსუ დოცენტი;      

1999-2005  წწ.  -  ბსუ ქართული ლიტერატურის კათედრის გამგე;

1992-1994  წწ.  -  ბსუ ზოგადი ფილოლოგიის კათედრის მასწავლებელი;            

1991-1992 წწ.- საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტის მეტყველების კულტურისა და ენების კათედრის მასწავლებელი;

1991  წ.  საქართველოს ზოოვეტერინარული ინსტიტუტის მეტყველების კულტურისა და ენების კათედრის ასისტენტი.

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.შოთა მამულაძე, ემზარ კახიძე, თამაზ ფუტკარაძე, ელგუჯა მაკარაძე..."ცენტრალური ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები", გამომცემლობა "გოლდენპრინტი", თბილისი, 2019 (მონოგრაფია, 230 გვ.,)

2.Makaradze E. Ozturk G. M. "Turk Folkloruna Bir Ornek: Niko Marinin Cunlukleri",Ulusiararasi Turke Edebiyat Kultur Egitim Dergisi Teke, Vol. 8,No 1,pp. 405-412, 2019 ინტერნეტმისამართი: WWW. Tekedergisi. com

3.ელგუჯა მაკარაძე, ქართული ფოლკლორის ისტორიული ტიპები, კრებულში:"ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში III, ბათუმი, 2019

4.თამაზ ფუტკარაძე, შოთა მამულაძე, კახა ქამადაძე, ელგუჯა მაკარაძე..."არტაანის ქართული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2018 წელი (მონოგრაფია,264 გვ.,)

5.ელგუჯა მაკარაძე, "ნიკო მარის ფოლკლორული ჩანაწერები შავშეთ-კლარჯეთში", საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრი, შრომები, III, ბათუმი, 2018, გვ., 184-196

 

6.ელგუჯა მაკარაძე, პოსტკლასიკური ფოლკლორი,საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, აჭარის რეგიონალური სამეცნიერო ცენტრი, ჭრომები II, ბათუმი 2017. გვ. 280-294

7..ელგუჯა მაკარაძე, მარიკა დუმბაძე, "მეგობრობის დღიური", კრებულში: "ფილოლოგიური მაცნე, IV, გამომცემლობა "ივერიონი",თბილისი, 2017, გვ.,140-153

8. ელგუჯა მაკარაძე, თანამედროვე ქალაქის ზეპირსიტყვიერი ტრადიციები, მეშვიდე საერთაშორისო ქართველოლოგიური სიმპოზიუმის მასალები, თბილისი 2016

9.. ელგუჯა მაკარაძე, მარიამ გაბეჩავა, ბათუმის გრაფიტები, ფილოლოგიური მაცნე, III, თბილისი, 2016

10. ელგუჯა მაკარაძე, თემურ ავალიანი, არტანელთა ისტორიული მეხსიერება (წინასწარი შენიშვნები), სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2016

11. თემურ ავალიანი, ელგუჯა მაკარაძე, არტაანის ონომასტიკა გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთრის მიხედვით სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2015;

12. ელგუჯა მაკარაძე, ისტორიული პოეტიკის საგანი და მეთოდი, ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“, საერთაშორისო კონფერენციების მასალები, ბათუმი, 2014;

13. ელგუჯა მაკარაძე, ტექსტის ცნება ფოლკლორში, საენათმეცნიერო ძიებანი, XXXVI ტომი, თბილისი, 2014

14.ელგუჯა მაკარაძე, ტექსტის ტრანსმისია ფოლკლორში (ბალადური ნარატივის მიხედვით), ფილოლოგიური მაცნე, I, გამომცემლობა ,,ივერიონი“ თბილისი, 2013;

15. ელგუჯა მაკარაძე, ხალხური ლექსის თეორიის საკითხები, გამომცემლობა „ლაზარე+“, თბილისი, 2013; (მონოგრაფია)

16.ელგუჯა მაკარაძე, მითი და თანამედროვეობა, ჟურნალი „ხერთვისი“ I, ბათუმი, 2005;

17.ზეპირმეტყველების შემოქმედებითი ბუნება ხალხურ ლექსში, ბსუ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, IV, ბათუმი, 2005;

18. ტაოური ტექსტები, ბსუ სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის კრებული, IV, ბათუმი, 2005.

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში-III", ბათუმი, 2018, 30 ნოემბერი-2 დეკემბერი, მომხსენებელი თემაზე: "ქართული ფოლკლორის ისტორიული ტიპები"

2.The 7th International Comparative Literature congress, Sivas, 10-12 octobe2018, თანამომხსენებელი  თემაზე: "TURK FOLKLORUNA BIR ORNEK: NIKO MARININ GUNLUKLERI"

3.საერთაშორისო ქართველოლოგიური კო ნგრესი, II,  "თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წელი", თბილისი, 2018, 26-29 სექტემბერი, მომხსენებელი თემაზე: "ფოლკლორი ბილინგვურ გარემოში"

4.სემიოტიკის მე-7 საერთაშორისო კონფერენცია, ჰუმანიტარული კვლევები, ბათუმი, 2017, თანამომხსენებელი თემაზე: "ალბომის სემიოტიკა"

5.მეშვიდე საერთაშორისო ქარტველოლოგიური სიმპოზიუმი, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2017, მომხსენებელი თემაზე: "თანამედროვე ქალაქის ზეპირსიტყვიერი ტრადიციები".

6..საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია  "სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო"(ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), ბათუმი, 2016, მომხსენებელი თემაზე: " არტაანელთა ისტორიული მესიერება (წინასწარი შენიშვნები)

7. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო“ (ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია), ბათუმი, 2015, თანამომხსენებელი თემაზე:  ,,არტაანის ონომასტიკა გურჯისტანის ვილაეთის დიდი დავთრის მიხედვით“

8.საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული  მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში II“, ბათუმი, 2014 მომხსენებელი თემაზე: "ისტორიული პოეტიკის საგანი და მეთოდი";

9.  იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, გორი, 2013 www. Gu.edu.ge მომხსენებელი თემაზე: ,,ტექსტის ცნება ფოლკლორში.“

 

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1.      შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (NFB.196.2-105.14) „არტაანის ქართული კულტურის მემკვიდრეობის ძეგლები“, 2015-2018 წლები; პოზიცია-მონაწილე

2.შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი (NFB. 21. 79-10), "ცენტრალური ჭანეთის მატერიალური კულტურის ძეგლები" პოზიცია-მიწვეული მკვლევარი

3.       ფოლკლორული ექსპედიცია მაღალმთიან აჭარაში, ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ გრანტი, 2005 წელი. პოზიცია-მონაწილე.

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
უცხო ენების ცოდნა:

გერმანული (საშუალოდ), რუსული (კარგად)

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

                                                                                                                                                                                                                             MicrosoftWord,  Microsoft excel, Power point.

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა