ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კონურსი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

  1. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

     1.1. ევროპეისტიკის დარგობრივი დეპარტამენტი:

1.1.1.  ინგლისური ენა - B1.1 – 210 სთ (ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი-105 საათი, მეორე სემესტრი - 105 საათი ;

1.1.2.  ინგლისური ენა - B2.2.1 – 60 საათი(ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.1.3.  ტექსტის ინტერპრეტაცია - 30 საათი (ჯგუფში მუშაობა), მეორე სემესტრი;

1.1.4.  ინგლისური ენა - B2.1 – 90 საათი(ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.1.5.  ინგლისური ენა - B2.2 – 90 საათი(ჯგუფში მუშაობა), მეორე სემესტრი;

1.1.6.  ბიზნესის ენა - B1.2 – 45 საათი (ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.1.7. თარგმანის ფილოსოფია - 30 საათი (15 ლექცია, 15 ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.1.8.   მასმედიის დისკურსი (გერმ.) – 45 საათი

1.1.9.   ინგლისურიენა A2.2. - II სემესტრი, 60 საათი (ჯგუფშიმუშაობა)

1.1.10.  ინგლისურიენა B2.1.1 - I სემესტრი, 60 საათი (ჯგუფშიმუშაობა)

1.1.11.  ინგლისურიენა B2.1.2 - II სემესტრი, 60 საათი (ჯგუფშიმუშაობა)

 

     1.2. ფილოსოფიის დარგობრივი დეპარტამენტი:

      1.2.1.   ფილოსოფიის შესავალი - 60 საათი (ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.2.    სოციოლოგიის შესავალი (I-II ) - 60 სთ (30 სთლექცია,30სთჯგ/მუშაობა), I სემესტრი;

1.2.3.  სოციოლოგიური კვლევის მეთოდები -120სთ (60 სთ ლექცია, 60 სთ ჯგ/მუშაობა) II სემესტრი;

1.2.4.  თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები-  30 სთ, (15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.5.   პოსტმოდერნულობის სოციოლოგია - 30სთ (15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.6.   სოციალური კომუნიკაციის სოციოლოგია  - 60 სთ (30 სთლექცია,30სთჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.7.  ინტერპერსონალური სოციოლოგია -30 სთ(15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), მეორე სემესტრი;

1.2.8.  რაოდენობრივი კვლევის მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება და ანალიზი (Excel და SPSSპროგრამების გამოყენებით30 სთ(15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), მეორე სემესტრი;

1.2.9.  რელიგია და საზოგადოება - რელიგიის სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები30 სთ. (15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.10. ძალაუფლების სოციოლოგიური თეორიები  - 30 სთ (15 ლექცია,15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.11. პოლიტიკის სოციოლოგიის აქტუალური საკითხები 30 სთ (15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.12.       თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები 1- 30სთ. (15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.2.13.       თანამედროვე სოციოლოგიური თეორიები 2-30სთ. (15 ლექცია. 15 ჯგ/მუშაობა), პირველი სემესტრი;

 

 

     1.3. აღმოსავლეთმცოდნეობის დარგობრივი დეპარტამენტი:

1.3.1.    ანალიზური კითხვა (თურქ.)- 60 საათი (ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი

1.3.2.   "პოლიტიკის ფილოსოფიის კლასიკური თეორიები" - 30 სთ (15 სთ  ლექცია,15 სთ ჯგუფში მუშაობა) პირველი სემესტრი

 

      1.4.  ქართული ფილოლოგიის დარგობრივი დეპარტამენტი:

1.4.1.  ლიტერატურა1 – 120 საათი (ჯგუფში მუშაობა), პირველი სემესტრი;

1.4.2.  ლიტერატურა 2 – 60 საათი(ჯგუფში მუშაობა), მეორე სემესტრი;

1.4.3.  ქართული ენის კომუნიკაციური ასპექტები 1- 60 საათი (15 ლექცია, 40 ჯგუფში მუშაობა) პირველი სემესტრი;

1.4.4.  ქართულის როგორც მეორე ენის სამეტყველო ფუნქციები: მოსმენა და გაგება - 45საათი ( ჯგუფში მუშაობა) პირველი სემესტრი;

1.4.5.  ქართულის როგორც მეორე ენის სამეტყველო ფუნქციები: ლაპარაკი - 45საათი (ჯგუფში მუშაობა) პირველი სემესტრი;

1.4.6.  ზეპირი კომუნიკაციის სტრატეგიები - 60 საათი (15 ლექცია, 45 ჯგუფში მუშაობა), მეორე სემესტრი.

 

               დოკუმენტების მიღება (კანცელარიაში) იწარმოებს 23 სექტემბრის ჩათვლით, კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს:

1.      განცხადებს ბსუ-ს რექტორის სახელზე;

2.      CV;

3.      პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

4.      უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ქსეროასლი.

              კონკურსი ჩატარდება 26  სექტემბერს, 14 სთ-ზე

          საგანმანათლებლო პროგრამებზე ვაკანტურ საათებზე მასწავლებელთა მოწვევის საკონკურსო  კომისიების შემადგენლობა: 

 

           I – ევროპეისტიკის დეპარტამენტი (აუდ. . #42):

    1.  პროფ. თამარ სირაძე (თავმჯდომარე)

    2.  პროფ. ი. გოშხეთელიანი

    3.  ასოც. პროფ. ნინო დვალიძე

    4.  ასოც. პროფ. ზეინაბ გვარიშვილი

    5.  ასოც. პროფ. ხათუნა ბერიძე

    6.  ასოც. პროფ. ნინო აროშიძე

    7.  პროფ. ნანა სტამბოლიშვილი

    8.  ასისტ. პროფ. ჟუჟუნა გუმბარიძე (მდივანი)

 

             II –  ფილოსოფიის დეპარტამენტი (აუდ. #25):

 1.    პროფ. ლალი ზაქარაძე (თავმჯდომარე)

 2.    პროფ. მიხეილ მახარაძე

 3.     ასოც. პროფ. ლალი ანთიძე

 4.     ასოც. პროფ. პროფ. ვარდო ბერიძე (მდივანი)

 5.     ასოც. პროფ. გიორგი მასალკინი

 

        III - აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი (აუდ. # 46)

        1.      პროფ. ემზარ მაკარაძე

   2.      ასოცპროფესორი ლილე თანდილავა (თავმჯდომარე)

   3.      ასოცპროფესორი ზაზა შაშიკაძე

   4 .     ასოც. პროფ. მანუჩარ ლორია

   5.      ასისტპროფესორი ლიანა ჭყონია (მდივანი)

 

          IV - ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი (აუდ. # 43)

 

 1.      პროფ. მამია ფაღავა;

 2.      ასოც. პროფ. ელგუჯა მაკარაძე;

 3.      ასოც. პროფ. მაია ბარამიძე (თავმჯდომარე)

 4.       ასოც. პროფ. ნანა ცეცხლაძე

 5.       ასოც. პროფ. ნათელა ფარტენაძე (მდივანი)

 6.       ასოც. პროფ. ინგა შამილიშვილი

 

       საპრეტენზიო კომისია:

  1.   პროფ. მარინე გიორგაძე
  2.   ასოც. პროფ. ქეთევან სვანიძე
  3.   პროფ. რამაზ ხალვაში
  4.   ასისტ. პროფ. მზია ხახუტაიშვილი
  5.   ასისტ. პროფ. ივდით დიასამიძე
  6.   ასისტ. პროფ. ნანა მაზმიშვილი
  7.   ასისტ. პროფ. ლალი თავაძე

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

კონკურსანტთა სია

ევროპეისტიკის დეპარტამენტი

1.      მელაძე არმაზ

2.      კუხალეიშვილი ნინო

3.      ბოლქვაძე მაია

4.      იმნაძე მედეა

5.      დალოგლანიანი სვეტლანა

6.      ალანია ნინო

7.      სოსელია მაია

8.      თურმანიძე რუსუდან

9.      რეზეზადა ამინ

10.    მანელიშვილი ლია

11.   ბახტაძე ნუნუ

აღმოსავლეთმცოდნეობის დეპარტამენტი

1.      ახვლედიანი ზეინაბ

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

1.      თავდგირიძე მანანა

2.      ახვლედიანი ნარგიზ

3.      ჩოხარაძე მარიამ

4.      თანდაშვილი მანანა

5.      საბაშვილი გვანცა

ფილოსოფიის დეპარტამენტი

 

1.      ბერიძე ნათელა

2.      ბერძენიშვილი მამუკა

 


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა