პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

პროფესიულ პროგრამებზე მიღება

ბსუ- პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის პირობები

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე პირის ჩარიცხვის პირობები განისაზღვრება პროგრამით, რომელიც ეყრდნობა პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონს, კანონქვემდებარე აქტებს და არსებობის შემთხვევაში, პროფესიულ საგანმანათლებლო სტანდარტს/პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტს.

პროგრამაზე შერჩევის მექანიზმები

საბაზო და საშუალო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შერჩევის მექანიზმებს განსაზღვრავს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ხოლო უმაღლეს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე  შერჩევის მექანიზმები განსაზღვრულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ.

დოკუმენტები

  1. „პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 2 ივლისის ბრძანება N 42/ნ;
  2. „ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესი";
  3. ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2023 წლის 29 ნოემბრის N01-02/225 ბრძანება;

უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა