პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

ნორმატიული დოკუმენტები

რექტორის ბრძანება 01-02/168, 25.10.2019

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე აპლიკანტთა შერჩევის წესი

ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების დამტკიცების შესახებ

პროფესიული განათლების მიმართულებით ბსუ-ს განვითარების გრძელვადიანი (შვიდწლიანი) და ერთწლიანი სამოქმედო გეგმები

ბსუ-ს წესდება

საუნივერსიტეტო ნორმატიული აქტები

საქართველოს კანონმდებლობა

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების კატალოგის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საწარმოო პრაქტიკის განხორციელების წესის  დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის შერჩევის, სამუშაო დატვირთვის განსაზღვრისა და შრომის ანაზღაურების გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 21 ნოემბრის N01-08/169 ბრძანებაში ცვლილების და დამატების შეტანის თაობაზე

პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან დასადები  შრომითი ხელშეკრულებნის ფორმების დამტკიცების შესახებ

2017 წლის საშემოდგომო და 2018 წლის გაზაფხულის მიღების შედეგად ბსუ-ს პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების 2018 წლის შემოდგომის და 2019 წლის გაზაფხულის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

2018 წლის საშემოდგომო მიღების შედეგად ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტების 2018 წლის შემოდგომის და 2019 წლის გაზაფხულის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პროფესიული სტუდენტის სწავლის შედეგის დადასტურების უწყისისა და განმეორებითი ინდივიდუალური უწყისის ფორმის დამტკიცების შესახებ

"ბსუ-ს 2018 წლის საშემოდგომო მიღების შედეგად ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული პროფესიული სტუდენტებისათვის 2018 წლის შემოდგომის და 2019 წლის გაზაფხულის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესაახებ" ბსუ-ს რექტორის 2018 წლის 15 ნოემბრის N10-08/163 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მოწვეული პროფესიული განათლების მასწავლებლების შრომის საათობრივი ანაზღაურების ოდენობის განსაზღვრის შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული პროგრამების მართვისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის პროფესიული პროგრამების მართვის მიმართულებით დასაქმებული პერსონალის სამუშაო აღწერილობის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს აკადემიური საბჭოს 2019 წლის 6 თებერვლის N06-01/07 დადგენილება  ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შემუშავების, შეფასებისა და განვითარების უზრუნველყოფის წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავებისა და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე საკვალიფიკაციო კომისიების შექმნის შესახებ

ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები

სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პროფესიული სტუდენტის ასისტენტის ფუნქციათა აღწერილობა

ბსუ-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ პირებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმის დამტკიცების შესახებ


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა