პროფესიული პროგრამების მართვის და უწყვეტი განათლების ცენტრი

სამართლებრივი აქტები

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავების და  განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 5 დეკემბრის N01-02/202 ბრძანებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე” ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 11 ოქტომბრის №01-02-237 ბრძანება;

"ბსუ-ს პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების, პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 29 ნოემბრის N01-02/198 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების შემუშავების და განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2019 წლის 05 დეკემბრის N01-02/202 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების/გადამზადების საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებლ პერსონალთან და მსმენელებთან გასაფორმებელი ხელშეკრულების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2020 წლის 23 ოქტომბრის N01-02/136 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული მომზადების პროგრამის "ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა" დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 29 ოქტომბრის N01-02/190 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა" მსმენელთა მიღების გამოცხადების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 30 ნოემბრის N01-02/212 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა" ჩარიცხვის მიზნით აპლიკანტთა გასაუბრების ადგილის, თარიღის, საგამოცდო და სააპელაციო კომისიების განსაზღვრის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 07 დეკემბრის N01-02/218 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა" ჩარიცხვის უფლებამოპოვებულ მსმენელთა რეგისტრაციის ვადების განსაზღვრის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 10 დეკემბრის N01-02/220 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა" მსმენელთა ჩარიცხვისა და აკადემიური კალენდარის დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 14 დეკემბრის N01-02/222 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამის მსმენელის სწავლის შედეგების დადასტურების უწყისების ფორმების დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 07 თებერვლის N01-02/33 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამის მსმენელის სწავლის შედეგების დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 09 თებერვლის N01-02/39 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ტყის ძირითადი მერქნიანი და არამერქნული რესურსებით სარგებლობა" (2021 წლის მიღება) საკვალიფიკაციო კომისიის შექმნის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 10 თებერვლის N01-02/40 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამის და პროფესიული გადამზადების პროგრამის სერტიფიკატის და სერტიფიკატის დანართის ფორმების პროექტების დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 14 თებერვლის N01-02/43 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული გადამზადების პროგრამის "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება" დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2021 წლის 02 მარტი N01-02/59 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება" (2022 წლის მიღება (პირველი ნაკადი)) საკვალიფიკაციო კომისიის შექმნის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 27 სექტემბრის N01-02/228 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამის მსმენელის სწავლის შედეგების დადასტურების წესის დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 09 თებერვლის N01-02/39 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 26 სექტემბრის N01-02/226 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული მომზადების პროგრამაზე "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება" მსმენელთა (პირველი ნაკადის) ჩარიცხვისა და პერსონალის მოწვევის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 31 აგვისტოს N01-04/100 ბრძანება

"ბსუ-ს გადამზადების პროგრამაზე "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფთხოება" მსმენელთა (პირველი ნაკადი) მიღების გამოცხადების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 16 აგვისტოს N01-02/203 ბრძანება

"ბსუ-ს პროფესიული განათლების მიმართულებით პროფესიული გადამზადების პროგრამის "მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა" დამტკიცების შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 20 ივლისის N01-02/181 ბრძანება

"ბსუ-ს გადამზადების პროგრამის "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება" პირველი 50 მსმენელისათვის განხორციელებისათვის გასატარებელი ღონისძიებების შესახებ" ბსუ-ს წარმომადგენლბითი საბჭოს 2022 წლის 19 ივლისის N07-01/40 გადაწყვეტილება

"ბსუ-ს პროფესიული გადამზადების პროგრამის "მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა" შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 14 აპრილის N01-02/88 ბრძანება

"ბსუ-ს გადამზადების პროგრამის "ლაბორატორიული ჯანმრთელობა და უსაფთხოება" შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ" ბსუ-ს რექტორის 2022 წლის 15 თებერვლის N01-02/46 ბრძანება


უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა