იურიდიული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სამართლისა და საჯარო მმართველობის დეპარტამენტი

აკადემიური პერსონალი

სახელი და გვარი: სოლომონ მენაბდიშვილი
აკადემიური თანამდებობა: პროფესორი
დაბადების თარიღი:
მისამართი:
ელ-ფოსტა: smenabdishvili@gmail.com
ტელეფონი: 599 24 45 42
განათლება:
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: იურისტი, მაგისტრთან გათანაბრებული
განათლების მიმართულება, დარგი: სამართალმცოდნეობა
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის მაგისტრი
განათლების მიმართულება, დარგი: ბიზნესის, კორპორატიული და საზღვაო სამართალი
კვალიფიკაცია/აკადემიური ხარისხი: სამართლის დოქტორი (PHD in Law)
განათლების მიმართულება, დარგი: კერძო სამართალი, კონკურენციის სამართალი
სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

კონკურენციის სამართალი, სამეწარმეო სამართალი, მომხმარებელთა სამართალი.

სამუშაო გამოცდილება:

1. სექტემბერი 2018 - დღემდე

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

2. მარტი - მაისი 2018

სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (პროექტი: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა)

ევროასოცირების შეთანხმების შესრულების შეფასების ექსპერტი კონკურენციის საკითხებში (საქართველოში კონკურენციის სფეროს ანალიზი) http://asocireba.ge/files/Solomon-Menabdishvili-Competition-2018.pdf

3.მარტი 2018 - დღემდეგ

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი

მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

4. სექტემბერი 2017 – დღემდე

ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

5. მარტი 2017 – დღემდე

შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი

მოწვეული ლექტორი შემდეგ საგნებში: ევროკავშირის კონკურენციის სამართალი, ბიზნესის სამართლებრივი გარემო, სამართლებრივი საკითხები საბანკო და საფინანსო სფეროში

 6.სექტემბერი 2016 – დღემდე

კავკასიის უნივერსიტეტი

ასოცირებული პროფესორი

 7. ივლისი 2014 – დღემდე

კონკურენციის სამართლისა და მომხმარებელთა დაცვის ცენტრი

დამფუძნებელი და დირექტორი             

 8. თებერვალი – დეკემბერი 2014

გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GIZ)

მოწვეული ექსპერტი

პროექტი: კონკურენციის სააგენტოს დაარსების ხელშეწყობა

მოვალეობა: კონკურენციის სააგენტოს დაუბრკოლებელი ფუნქციონირებისათვის  საჭირო მეორადი კანონმდებლობის შემუშავება

9. მარტი 2014 – დღემდე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

ბიზნესის სამართალი (მოწვეული პედაგოგი)

10.  მარტი 2014 – 2017

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

მომხმარებელთა სამართლის მოწვეული ლექტორი

11. ოქტომბერი 2011 – 2017

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი

კონკურენციის სამართლის მოწვეული ლექტორი

12. ივნისი 2013 – დეკემბერი 2013

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი

სამართლებრივი კოორდინატორი

პროგრამა: ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად

მოვალეობა: პროგამის სამართლებრივი საკითხების უზრუნველყოფა, კონსულტაციების გაწევა

13.  ოქტომბერი 2012 – მაისი 2013

დურჰამის უნივერსიტეტი, სამართლის სკოლა (გაერთიანებული სამეფო) http://www.dur.ac.uk/

სტუმარი მეცნიერი – ფაკულტეტის განვითარების პროგრამა  (კონკურენციის სამართლის სასწავლო პროგრამის განვითარება, კვლევების განხორციელება, სტატიების დაწერა) (https://www.dur.ac.uk/law/research/visitors/currentandformervisitingscholars/)

14.  ივლისი 2009 – ივნისი 2011   შპს ემბავუდ ჯორჯია 

მთავარი იურისტი (სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, კონსულტაცები საკორპორაციო, სახელშეკრულებო, საგადასახადო საკითხებზე, სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა და სხვა)

15. ნოემბერი 2008 – მარტი 2009    საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია

იურისტი (სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა და მოლაპარაკებების წარმოება, კონსულტაცები საკორპორაციო და სახელშეკრულებო საკითხებზე, სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა და სხვა)

16. აგვისტო 2006 – აგვისტო 2007    სს თიბისი ლიზინგი

იურისტი (სალიზინგო და გადაზიდვის ხელშეკრულებების შედგენა, მოლაპარაკებების წარმოება უცხოელ კონტრაქტორებთან, სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა, კონსულტაცების გაცემა სამართლებრივ საკითხებზე)                                                     

17.  იანვარი 2003 – აგვისტო 2006       სს ბანკი კონსტანტა

იურისტი/იურიდიული სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი  (სამართლებრივი დოკუმენტების შედგენა, სახელმწიფო და სასამართლო ორგანოებში წარმომადგენლობა, კონსულტაცების გაცემა სამართლებრივ საკითხებზე)                                  

გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

1. “კანონით მემკვიდრეები ქართულ სამართალში” – საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, თბილისი, ჟურნალი “ალმანახი” 10.1998წ, # 5

2. “მოქალაქის დაპატიმრება” - ჟურნალი “ალმანახი” 12/1998წ, #8

3. “შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ქართულ სამართალში” - ჟურნალი “ალმანახი”, 09/1999წ, # 11

4. "მკვლელობა ამერიკულ სამართალში" ინგლისურ ენაზე – 1998წ გამოუქვეყნებელი

5. “ნასყიდობის ხელშეკრულების შეწყვეტა ინგლისური სამართლისა და საერთაშორისო ნასყიდობის ხელშეკრულებების კონვენციის შესაბამისად 2008წ გამოუქვეყნებელი

6. “ხელშეკრულების თავისუფლება და სავალდებულო წესები ინგლისური სამართლისა და უნიდროიტ-ის პრინციპების მიხედვით” _ 2008წ გამოუქვეყნებელი;

7. “საერთაშორისო ფინანსური ლიზინგი” _ სამაგისტრო ნაშრომი, 2008წ გამოუქვეყნებელი

1. “საქართველოს კონკურენციის სამართლის დაახლოების დონე ევროკავშირის ნორმებთან” – ჟურნალი „კონკურენციის სამართლის ალღო/ინტუიცია“, 2013 წლის 11 ივნისი, ლონდონი, გაერთიანებული სამეფო;

2. “კონკურენციის სამართლის კოლიზია ინტელექტუალური საკუთრების სამართალთან” – სტუდენტური სამართლებრივი ჟურნალი, GIZ, თბილისი, საქართველო, 2014 წლის დეკემბერი, , 162-180 გვ.

3. “სიახლეები კონკურენციის სამართალში”, GIZ, თბილისი 2014 წლის ნოემბერი ;

4. “ეფექტური კონკურენციის სააგენტო”, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თბილისი, 2014, , 115-118 გვ.

5. უკანასკნელ პერიოდში კონკურენციის სამართლის განვითარება საქართველოში” – “ანტიმონოპოლიური და მარეგულირებელი კვლევების” ყოველწლიური ჟურნალი, ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი, Vol. 2015, 8(11), 213-226 გვ,   

6. “როგორ ასრულებს საქართველო ასოცირების შეთანხმების 204- მუხლით ნაკისრ ვალდებულებებს – კიელის უნივერსიტეტი, გერმანია.;

7. “კარტელური საქმიანობის ამკრძალავ დებულებათა ძირითადი ტერმინების განმარტების საკითხისათვის, სამართლის ჟურნალი, თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, 2015 წლის #1 გამოცემა , 195-225 გვ.;

8. “ჰორიზონტალური შეთანხმებების შეზღუდვების კონკურენციულსამართლებრივი შეფასება”, სამართლის ჟურნალი, თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, 2015 წლის #2 გამოცემა , 99-133 გვ.;

9. “კონკურენციის სამართლის ნორმების დარღვევების სამართლებრივი ბუნება და მისი წარმოშობის თავისებურებანი”, ჟურნალი მართმსაჯულება და კანონი, #5(48)’15, გვ. 107-118, .

10. “ვერტიკალური შეთანხმებისა და შეზღუდვების კონკურენციულსამართლებრივი შეფასება”, სამართლის ჟურნალი, თსუ, იურიდიული ფაკულტეტი, 2016 წლის #1, , 98-114 გვ.;

11. “კარტელის არსი და მისი განვითარების თანამედროვე ტენდენციები კონკურენციის სამართლის მაგალითზე”, სადოქტორო დისერტაცია

12. “შერწყმების კონტროლი საქართველოში – ეროვნული კანონმდებლობა და პრეცედენტული სამართლის მიმოხილვა”, ანტიმონოპოლიური და მარეგულირებელი კვლევების” ყოველწლიური ჟურნალი (YARS), ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი, Vol. 2016 9(14), < http://www.yars.wz.uw.edu.pl/yars2016_9_14/YARS%209_14_2016_info.pdf>, 181-194 gv.

13. “საავტომობილო საწვავის ბაზარზე კონკურენციის სააგენტოს 2015 წელს მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი”, ჟურნალი „მართმსაჯულება და კანონი“, 2016 წლის #3, . 59-97 გვ.

14. “შენიშვნები კონკურენცის სააგენტოს მიერ მიღებულ „ჯარიმის ოდენობის დადგენის სახელმღვანელო პრიციპებზე”, ჟურნალი „მართმსაჯულება და კანონი“, 2016 წლის #4, , 136-145 გვ.

15. “სახელმწიფო დახმარების კონტროლი (კანონისა და პრეცედენტული სამართლის მიმოხილვა)”, ჟურნალი “ევროპული კონკურენციის სამართლის მიმოხილვა” (http://www.sweetandmaxwell.co.uk/Catalogue/ProductDetails.aspx?productid=7051&recordid=455), 2017 Vol, 38, Issue 3, 131-134 გვ.

16. “დომინანტობა და მისი კრიტერიუმები”, ჟურნალი „მართმსაჯულება და კანონი“, 2017 წლის #1, , 132-152 გვ.

17.  „შერწყმების რეგულირებაში ძირითადი პრაქტიკული და სამართლებრივი პრობლემები ევროკავშირ-საქართველოს შორის დადებული ასოცირების შესახებ შეთანხმებიდან გამომდინარე“, http://www.studiieu.org/files/publications/Tbilisi%20conference%20book-63777.pdf   225-234 გვ.

18. „ქართულ კონცენტრაციის რეგულირებაში ძირითადი საკანონმდებლო ხარვეზები“, http://eprints.iliauni.edu.ge/7318/2/%E1%83%AC%E1%83%98%E1%83%92%E1%83%9C%E1%83%98.pdf, 169-175 გვ.

19. “კონცენტრაციის არსი და მისი კონკურენციის სამართლისეული შეფასება: შედარებითი ანალიზი”,  ჟურნალი „მართმსაჯულება და კანონი“, 2018 წლის #2 132-163 გვ.

20. “სახელმწიფო დახმარების რეგულირების თავისებურებანი საქართველოში” <https://corrot.github.io/SGCA/images/publications/21.pdf>

21. “საქართველოს კონკურენციის სამართლის შესაბამისობა ევროკავშირის კონკურენციის სამართლის ნორმებთან (ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესაბამისად)” .

საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. 23-25 მაისი 2014წ.

თბილისი-ბათუმი, საქართველო

აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია ბიზნესზე, ეკონიმიკაზე, საერთაშორისო ურთიერთობებზე და განათლებაზე.

თემა: “ეფექტური კონკურენციის სააგენტო”.

2. 19-20 დეკემბერი 2014წ.

კიელი, გერმანია

ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ინიციატივის კონტექსტში საქართველოსთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან გაფორმებული ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებების სამართლებრივი ასპექტები

თემა: “როგორ ასრულებს საქართველო ასოცირების შეთანხმების 204-ე მუხლით ნაკისრ ვალდებულებებს”.

  1. 26-27 მაისი 2017წ.

თბილისი, საქართველო

ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებები საქართველოსთან, მოლდოვასთან და უკრაინასთან: თანამშრომლობიდან ინტენგრაციამდე

თემა: “საქართველოს შერწყმების რეგულირება შესაბამისობაშია თუ არა ასოცირების შესახებ შეთანხმების მოთხოვნებთან”

225-234 გვ.

4. 17-18 ნოემბერი 2017წ.

თბილისი, საქართველო

კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები

თემა: ქართულ კონცენტრაციის რეგულირებაში ძირითადი საკანონმდებლო ხარვეზები

  169-175 გვ.

5. 27-28 სექტემბერი 2018წ.

თბილისი საქართველო

მეორე საერთაშორისო კონფერენცია - კონკურენციის პოლიტიკა: ტენდენციები და გამოწვევები

თემა:  სახელმწიფო დახმარების რეგულირების თავისებურებანი საქართველოში

საგრანტო პროექტები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):
  1. 1 ოქტომბერი 2012წ. – 31 მაისი 2013წ.

დარამის უნივერსიტეტი, ინგლისი.

კონკურენციის სამართლის სილაბუსის განვითარება და სადოქტორო თემაზე (კარტელები) მასალების მოძიება.

ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით

 

  1. 1 დეკემბერი 2014წ. – 31 იანვარი 2015წ.

კიელის უნივერსიტეტი, გერმანია

საკონფერენციო თემაზე მუშაობა და დისერტაციის თემაზე მასალების მოძიება.

დაად-ის დაფინანსებით

 

  1. 1-28 თებერვალი 2017წ.

კვლევის თემა: “დომინანტი პოზიციის ბოროტად გამოყენება

მაქს პლანკის სახელობის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი

ჰამბურგი, გერმანია

მაქს პლანკის საზოგადოების დაფინანსება

 

  1. 18 იანვარი -17 თებერვალი 2018წ.

კვლევის თემა: “კონცენტრაცია

მაქს პლანკის სახელობის შედარებითი და საერთაშორისო კერძო სამართლის ინსტიტუტი

ჰამბურგი, გერმანია

მაქს პლანკის საზოგადოების დაფინანსება

სტაჟირება, ტრენინგები (ბოლო 10 წლის განმავლობაში):

 1. ოქტომბერი – დეკემბერი 2005        

ევროპული სწავლების უნივერსიტეტ-ინსტიტუტი / ფედერალიზმის სასწავლო ცენტრი (იტალია)

სამართალი და ბიზნესი ევროპაში: სპეციალობის სრულყოფილებისათვის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი ეკონომიკურ სამართალსა და კონკურენციაზე ევროკავშირში (website: http://lbeurope.iuse.it/info_seniors.php)

2. 16 ივლისი 2005                                            

პროკურატურის მუშაკთა საკვალიფიკაციო გამოცდები

3.16 ნოემბერი 2003                                     

ადვოკატის ტესტები (საერთო სპეციალობით)

უცხო ენების ცოდნა:

ქართული - მშობლიური ენა

რუსული – კარგად

ინგლისური – კარგად

კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა:

Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, E-mail, codex...

 
უკან

საკონტაქტო ინფორმაცია

საქართველო, ბათუმი, 6010
რუსთაველის/ნინოშვილის ქ. 32/35
ტელ: +995(422) 27–17–80
ფაქსი: +995(422) 27–17–87
ელ. ფოსტა: info@bsu.edu.ge
     

სიახლის გამოწერა